Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka PIONDIA
Etken Madde Kodu SGKFK3-PIOGLITAZON HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 90
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BG03
ATC Açıklaması Pioglitazon
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10643
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 156,9 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 141,2 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 57,65 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Hastalarda tavsiye edilen en yüksek günlük doz olan 45 mg’ın üzerinde dozlar kullanılmıştır. 4 gün boyunca 120 mg/gün ve sonra 7 gün boyunca 180 mg/gün olarak rapor edilen maksimum dozda herhangi bir semptom rapor edilmemiştir.
 
Sülfonilüre veya insülin kombinasyonunda hipoglisemi oluşabilir. Aşırı doz durumunda semptomatik ve destekleyici önlemler alınmalıdır.
Endikasyonlar

Piondia 15 mg Tablet, tip 2 diabetes mellitusu olan hastalarda endikedir. Diyet ve egzersizin yeterli olmadığı durumlarda glisemik kontrolün sağlanması amacıyla tek başına ya da metformin, sülfonilüre veya insülin ile kombine olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Pioglitazon, tiazolidindion sınıfı bir antidiyabetik ajandır. Pioglitazon periferde ve karaciğerde insülin rezistansını azaltarak insüline bağlı glukoz kullanımında artışa ve hepatik glukoz üretiminde azalmaya yol açar. Sülfonilürelerden farklı olarak, pioglitazon insülin salgılanmasını uyarmaz. Pioglitazon peroksizom proliferator-aktif reseptör-gamanın (PPARg) yüksek derecede selektif ve kuvvetli bir agonistidir. PPAR reseptörleri insülin aktivasyonu için adipoz doku, iskelet kası ve karaciğer gibi dokularda bulunur. PPARg nükleer reseptörlerin aktivasyonu; glukoz ve lipid metabolizmasının kontrolünden sorumlu insüline yanıt veren bazı genlerin transkripsiyonunu düzenler. Deneysel çalışmalarda pioglitazonun diyabette hiperglisemi, hiperinsülinemi ve hipertrigliseridemiyi azalttığı gösterilmiştir. Pioglitazon dolaşımdaki insülini artırdığı için, endojen insülin yokluğunda kan glukozunu düşürmez.

Farmakokinetik Özellikler
Günlük tek doz uygulanan total pioglitazonun (pioglitazon ve aktif metabolitleri) plazma konsantrasyon seviyeleri 24 saat boyunca devam eder. Pioglitazon ve aktif metabolitlerinin serum konsantrasyonları kararlı hale 7 günde ulaşır. Kararlı halde pioglitazonun farmakolojik olarak aktif iki metaboliti olan Metabolit III (M-III) ve Metabolit IV (M-IV) pioglitozana eşit ya da daha yüksek kan konsantrasyonuna ulaşır.
 
Absorbsiyon:
Pioglitazon oral uygulamayı takiben 30 dakika içinde serumda ölçülebilir seviyeye gelir. Maksimum konsantrasyona 2 saatte ulaşır. Besinlerin varlığında maksimum serum konsantrasyonunda hafif bir gecikme meydana gelir (3-4 saat). Ancak absorbsiyon miktarı değişmez.
 
Dağılım:
Poliglitazonun tek doz uygulamayı takiben dağılım hacmi (Vd/F)  0.63 ± 0.41 L/kg’dır. Pioglitazon serum proteinlerine başta albumin olmak üzere % 99, metabolitleri (M-III ve M-IV)  ise %98 oranında bağlanır. Pioglitazon diğer serum proteinlerine daha düşük afiniteyle bağlanır
 
Metabolizma:
Pioglitazon çoğunlukla hidroksilasyon ve oksidasyonla metabolize olur. Metabolitler kısmen glukronid ve sülfat konjugatlarına dönüşürler. Pioglitazonun hidroksi türevleri olan M-II ve M-IV metabolitlerinin ve keto türevi olan M-III metabolitinin hayvanlarda  tip 2 diyabet tedavisinde farmakolojik olarak aktif olduğu gösterilmiştir. M-III ve M-IV metabolitleri, pioglitazona eşit ya da daha yüksek serum konsantrasyonlarına ulaşırlar. Pioglitazon CYP2C8/9 ve CYP3A4 ile karaciğerde metabolize edilir.
 
Atılım:
Oral ugulamayı takiben dozun yaklaşık %15-30’u idrara geçer. İlaç esas olarak metabolitleri ve onların konjugatları şeklinde atılır. Oral dozun büyük bir kısmı ya değişmeden ya da metabolitleri halinde feçesle atılır. Eliminasyon yarılanma ömrü pioglitazon için 3-7 saat, total olarak ise 16-24 saattir.
 
Böbrek yetmezliği:
Pioglitazon ile M-III ve M-IV metabolitlerinin serum eliminasyon yarı ömrü normal gönüllülerle karşılaştırıldığında orta (kreatinin klerensi 30-60 ml/dak) ve şiddetli (kreatinin klerensi < 30ml/dak) böbrek yetmezliği olan hastalarda değişmemiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarı gerekmez.
 
Karaciğer yetmezliği:
Normal gönüllüler ile karşılaştırıldığında karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh derecesi B/C), pioglitazon ve total pioglitazonun ortalama doruk serum konsantrasyonlarında yaklaşık %45 oranında bir azalma meydana gelmiş ancak ortalama AUC değerlerinde herhangi bir değişiklik oluşmamıştır.
 
Yaşlılar:
Sağlıklı yaşlı gönüllülerde pioglitazon ve total pioglitazonun doruk serum konsantrasyonları önemli derecede farklı değildir ancak AUC değerleri genç gönüllülerden  az miktarda yüksek ve terminal yarı ömrü az miktarda uzundur. Bu değişiklikler klinik olarak önemli değildir.
 
Çocuklar:
Çocuklara ait farmakokinetik veri bulunmamaktadır.
 
Cinsiyet:
Kadınlarda ortalama Cmaks ve AUC değerleri %20-60 oranında artar. Pioglitazon, monoterapi ve sülfonilüre, metformin veya insülin ile kombine olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde glisemik kontrolü iyileştirir. Kontrollü klinik çalışmalarda hemoglobin A 1c’nin (HbA 1c )  azalması, genellikle kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazladır. Glisemik kontrolün sağlanması her hasta için bireyselleştirileceğinden, yalnızca cinsiyet baz alınarak doz ayarlaması tavsiye edilmez.
 
Etnik fark:
Çeşitli etnik guruplara ait farmakokinetik veri bulunmamaktadır.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Her bir tablette;
Pioglitazon HCl 16.53 mg (15 mg pioglitazona eşdeğer)
İlaç Etkileşmeleri
Etkileşim çalışmalarında pioglitazonun, digoksin, varfarin ve metforminin farmakodinamik ve farmakokinetiği üzerinde bir etkisi görülmemiştir. Feksofenadin, glipizid, digoksin, ranitidin, nifedipin, ketokonazol, atorvastatin kalsiyum ve teofilin ile önemli bir etkileşme bildirilmemiştir. Pioglitazon ve sülfonilürenin birlikte kullanımı sülfonilürenin farmakokinetiğini etkilemez. İnsanlardaki çalışmalar başlıca indüklenebilir sitokrom P450, 1A, 2C8/9 ve 3A4’ün de indüklenmediğini göstermiştir. İn vitro çalışmalar hiç bir sitokrom P450 alt tipinde inhibisyon olmadığını göstermiştir. Bu enzimlerle metabolize olan oral kontraseptifler, siklosporin, kalsiyum kanal blokerleri ve HMGCoA redüktaz inhibitörleri gibi maddelerle etkileşim beklenmez.
 
Pioglitazon ve bir sitokrom P450 2C8 inhibitörü olan gemfibrozilin birlikte kullanımı, pioglitazonun AUC’sinde 3 kat artışa yol açmıştır. Doza bağlı advers olay artış potansiyeli nedeniyle, gemfibrozille birlikte uygulanacağı zaman pioglitazon dozunu azaltılması gerekebilir. Glisemik kontrolün yakından takibi dikkate alınmalıdır (bkz. Uyarılar/Önlemler). Pioglitazon ve bir sitokrom P450 2C8 indükleyicisi olan rifampisinin birlikte kullanımı, pioglitazonun AUC’sinde %54 azalmaya yol açmıştır. Rifampisin ile birlikte uygulanacağı zaman pioglitazon dozunun artırılması gerekebilir. Glisemik kontrolün yakından takibi dikkate alınmalıdır (bkz. Uyarılar/Önlemler).
Kontraendikasyonlar

Pioglitazon aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

 

  • Pioglitazon ya da Piondia 15 mg Tablet’in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine  karşı aşırı duyarlılığı olanlarda
  • Kardiyak yetmezliği veya kardiyak yetmezlik hikayesi olanlarda (NYHA Sınıf 1-4)
  • Karaciğer yetmezliğinde
  • Diyabetik ketoasidozda
Kullanım Şekli Ve Dozu
Antidiyabetik tedavi bireyselleştirilmelidir.
 
Monoterapi:
Günde tek doz olarak 15-30 mg pioglitazon ile tedaviye başlanır. Yeterli cevap alınmadığı takdirde doz günde 45 mg’a kadar çıkarılabilir.
 
Kombine tedavi:
Sülfonilüreler ile: Günde tek doz olarak 15-30 mg ile tedaviye başlanır. Hastada hipoglisemi meydana geldiği takdirde sülfonilüre dozu azaltılmalıdır.
 
Metformin ile: Günde tek doz olarak 15-30 mg ile tedaviye başlanır.
 
İnsülin ile: Günde tek doz olarak 15-30 mg ile tedaviye başlanır. Hastada hipoglisemi meydana gelmesi halinde veya plazma glukoz seviyesi azaldığında (<100 mg/dL) insülin dozu %10-25 azaltılmalıdır.
 
Maksimum doz: Pioglitazon tek başına ya da sülfonilüre, metformin veya insülin ile kombine olarak günlük dozu 45 mg’ı aşmamalıdır.
 
Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.
 
Böbrek hastalarında doz ayarlaması gerekmez.
 
Aktif karaciğer yetmezliği veya serum transaminaz seviyelerinde artış olan hastalarda (ALT>2.5 x normal limitin üst katı) tedaviye başlanmamalıdır (bkz. Uyarılar/Önlemler).
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Piondia 30 mg Tablet
Piondia 45 mg Tablet
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30, 60 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Sıvı retansiyonu ve kalp yetmezliği:
Pioglitazon kalp yetmezliği oluşmasına veya şiddetlenmesine sebep olabinen sıvı retansiyonuna yol açabilir. Konjestif kalp yetmezliği gelişimi için en az bir risk faktörü taşıyan hastalarda (ör: önceki miyokardiyal infarksiyonu veya semptomatik koroner arter hastalığı),  en düşük uygun dozla tedaviye başlanmalı ve doz kademeli olarak artırılmalıdır. Hastalar özellikle kardiyak rezervler ile birlikte olan ödem, kilo artışı ve kalp yetmezliği belirti ve semptomları açısından gözlenmelidir. Kalp yetmezliği hikayesi olan hastlarda veya insülin ile kombine olarak pioglitazon kullanıldığında pazarlama sonrasında kalp yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Hastalar, pioglitazon ve insülin kombine olarak kullanıldığında kilo artışı ve ödem gibi kalp yetmezliği belirti ve semptomları bakımından gözlenmelidir. İnsülin ve pioglitazon sıvı retansiyonu ile beraber görüldüğü için birlikte kullanım ödem riskini artırabilir. Kardiyak durumda herhangi bir kötüleşme olursa, pioglitazon kesilmelidir.
 
Tip 2 diabetes mellituslu ve daha önceden makrovasküler hastalığı olan 75 yaşındaki hastalarda kardiyovasküler sonuçlarının değerlendirildiği bir pioglitazon çalışması gerçekleştirilmiştir. Varolan antidiyabetiğe pioglitazon ya da plasebo eklenmiştir ve kardiyovasküler tedavi 3.5 yıla çıkmıştır. Bu çalışma kalp yetmezliğinde bir artış olduğunu göstermektedir ancak mortalitede bir artışa yol açmamıştır. 75 yaş üstü hastalarda sınırlı sayıda deneyim olduğundan bu hasta grubunda  dikkatli olunmalıdır.
 
Karaciğer fonksiyonunun izlenmesi:
Pazarlama sonrası deneyimlerde seyrek olarak hepatoselüler disfonksiyon rapor edilmiştir (bkz. Yan etkiler / Advers etkiler). Bu nedenle pioglitazon tedavisi gören hastaların karaciğer enzimlerinin periyodik olarak izlenmesi tavsiye edilir. Tüm hastalarda pioglitazon tedavisine başlamadan önce karaciğer enzimleri kontrol edilmelidir. Karaciğer enzim seviyeleri temel değerin üzerine çıkarsa (ALT > normal üst limitin 2.5 katı) veya karaciğer hastalığına dair başka bulgular görülürse pioglitazon tedavisine başlanmamalıdır.
 
Pioglitazon tedavisi başladıktan sonra klinik değerlendirme baz alınarak karaciğer enzimlerinin düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilir. Pioglitazon tedavisi esnasında ALT seviyeleri normal üst limitin 3 katını aşarsa karaciğer enzimleri mümkün olduğunca kısa sürede tekrar değerlendirilmelidir. Eğer ALT seviyesi normal üst limitin 3 katından fazla olarak kalırsa pioglitazon tedavisi kesilmelidir. Herhangi bir hastada beklenmedik bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık, iştahsızlık ve/veya koyu renkli idrar gibi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden belirtilerin meydana gelmesi halinde karaciğer enzimleri kontrol edilmelidir. Pioglitazon tedavisinin devam edip etmeyeceğine laboratuar sonuçlarına dayalı klinik değerlendirmeye göre karar verilmelidir. Sarılık meydana gelmesi halinde tedavi kesilmelidir.
 
Kilo artışı:
Pioglitazon ile yapılan klinik çalışmalarda yağ birikimi ve bazı vakalarda sıvı retansiyonundan kaynaklanabilen doz ile ilişkili kilo artışı ile ilgili delillere rastlanmaktadır. Bu durum yağ birikimi ve bazı vakalarda sıvı retansiyonundan kaynaklanabilir. Bazı vakalarda kilo artışı kardiyak yetmezliğin bir belirtisi olabilir. Bu nedenle yakından takip edilmelidir. Diyabet tedavisinin bir bölümü diyet ile kontroldür. Hastaların kalori kontrollü diyetlerine kesin bir şekilde uymaları tavsiye edilir.
 
Hematoloji:
Pioglitazon tedavisi süresince hemodilüsyon ile tutarlı ortalama hemoglobin (%4 bağıl azalma) ve hematokrit (%4.1 bağıl azalma) seviyelerinde az miktarda azalma meydana gelmiştir. Pioglitazon ile kontrollü karşılaştırmalı çalışmalarda benzer değişiklikler metformin ile (hemoglobin %3-4 ve hematokrit %3.6-4.1 bağıl azalma), ve daha az oranda sülfonilüre ve insülin (hemoglobin %1-2 ve hematokrit %1-3.2 bağıl azalma) ile de görülmüştür.
 
Hipoglisemi:
İnsülin hassasiyetinin artmasının bir sonucu olarak, sülfonilüre ile ikili veya üçlü bir oral tedavide veya insülin ile ikili bir tedavide pioglitazon alan hastalarda doza bağlı hipoglisemi riski artabilir ve sülfonilüre veya insülin dozunun azaltılması gerekebilir.
 
Göz hastalıkları:
Pioglitazonun da içinde bulunduğu tiazolidindion grubu ilaçları kullanan diyabetik hastalarda pazarlama sonrası deneyimlerde, görme duyarlılığının azalması ile birlikte diyabetik makula ödemi veya mevcut makula ödeminin kötüleşmesi bildirilmiştir. Bu hastaların çoğunda beraberinde periferal ödem rapor edilmiştir. Pioglitazon ve makula ödemi arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak görme duyarlılığında değişiklik olduğunu bildiren hastalar makula ödemi olasılığına karşı uygun bir oftalmolojik muayeneye yönlendirilmelidirler.
 
Diğer:
İnsülin etkisinin artmasının bir sonucu olarak polikistik over sendromlu hastlarda pioglitazon tedavisi ovülasyonun yeniden başlamasına sebep olabilir. Bu hastalarda gebelik riski artabilir. Hastalar gebelik riski konusunda uyarılmalıdır. Eğer gebelik isteniyorsa veya gebelik oluşursa, tedavi kesilmelidir.
 
Pioglitazon, sitokrom P4502C8 inhibitörleri (ör: gemfibrozil) veya indükleyicileri (ör: rifampisin) ile birlikte kullanılacağı zaman dikkatli olunmalıdır. Glisemik kontrol yakından izlenmelidir. Pioglitazon doz ayarının tavsiye edilen pozoloji içerisinde yapılması veya diyabetik tedavideki değişiklikler göz önüne alınmalıdır.
 
Piondia tabletler laktoz monohidrat içerir bu nedenle kalıtsal galaktoz intolerans problemi, Lapp laktaz yetersizliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.
 
Pioglitazon klinik çalışma veri tabanı değerlendirildiğinde, pioglitazon ile tedavi edilen kadın hastalarda diğer diyabet ilaçları ile tedavi edilenlere göre (metformin/sülfonilüre/plasebo) en az bir kemik kırığı olduğu ve bu kırıkların çoğunluğunun distal alt ekstremite (ayak, ayak bileği, fibula, tibia) ya da distal üst ekstremite (el, ön kol, bilek) bölgelerini içerdiği saptanmıştır. Bu kırık oluşumunun mekanizması bilinmemektedir, artmış kırık riskleri erkeklerde gözlenmemektedir.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi: C
Gebelikte kullanım:
İnsanlarda gebelik döneminde pioglitazonun güvenliğini belirleyen yeterli veri bulunmamaktadır. Hayvanlarda pioglitazon ile yapılan çalışmalarda fötal gelişim sınırlanması görülmüştür. Bu durum fötal büyüme için gerekli olan metabolik maddelerin varlığını azaltan, gebelik sırasında görülen insülin direncinde artış ve pioglitazonun maternal hiperinsülinemiyi azaltan etkisine bağlanabilir. İnsanlarda bu gibi bir mekanizmanın önemi net olmamakla beraber pioglitazon gebelikte kullanılmamalıdır.
 
Laktasyonda kullanım:
Pioglitazonun sıçanlarda süte geçtiği gösterilmiştir. Pioglitazonun insanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle pioglitazon emziren annelerde kullanılmamalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
Araç ve makine kullanma becerisine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Plasebo kontrollü (> %0.5) ve çift kör çalışmalarda pioglitazon alan hastalarda rapor edilen advers reaksiyonlar MedDRA organ sınıf sistemi ve mutlak sıklığa göre aşağıda belirtilmektedir.
Yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıda belirtilmektedir:
Çok yaygın ≥1/10, yaygın ≥ 1/100 - < 1/10, yaygın olmayan ≥ 1/1000 - < 1/100 , seyrek ≥ 1/10.000 - <1/1000 çok seyrek < 1/10.000, bilinmeyen (eldeki verilerden tahmin edilemeyen) Her bir sıklık grubunda yan etkiler azalan ciddiyete göre sunulmuştur.
 
Pioglitazon monoterapisi
Göz hastalıkları
Yaygın; görme bozukluğu
 
Enfeksiyonlar ve enfetasyonlar
Yaygın; üst solunum yolu enfeksiyonları
Yaygın olmayan; sinüzit
 
Araştırmalar
Yaygın; kilo artışı
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın; hipoasteni
Yaygın olmayan; uykusuzluk
 
Metformin ile kombine tedavi
Kan ve lenfatik sistem hastalıkları
Yaygın; anemi
 
Göz hastalıkları
Yaygın; görme bozukluğu
 
Gastrointestinal sistem hastalıkları
Yaygın olmayan; mide gazı
 
Araştırmalar
Yaygın; kilo artışı
 
İskelet ve kas sistemi hastalıkları
Yaygın; artralji
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın; baş ağrısı
 
Renal ve üriner sistem hastalıkları
Yaygın; hematüri
 
Reprodüktif sistem ve göğüs hastalıkları
Yaygın; erektil disfonksiyon
 
Sülfonilüre ile kombine tedavi
Kulak ve labirent sistem hastalıkları
Yaygın olmayan; vertigo
 
Göz hastalıkları
Yaygın olmayan; görme bozukluğu
 
Gastrointestinal sistem hastalıkları
Yaygın; mide gazı
 
Genel hastalıklar ve uygulama bölgesi
Yaygın olmayan; yorgunluk
 
Araştırmalar
Yaygın; kilo artışı
Yaygın olmayan; laktik dehidrogenaz artışı
 
Metabolizma ve beslenme
Yaygın olmayan; iştah artışı, hipoglisemi
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın; baş dönmesi
Yaygın olmayan; baş ağrısı
 
Renal ve üriner sistem hastalıkları
Yaygın olmayan; glukozüri, proteinüri
 
Deri ve subkutan doku hastalıkları
Yaygın olmayan; terleme
 
Metformin ve Sülfonilüre ile üçlü oral kombine tedavi
Araştırmalar
Yaygın; kilo artışı, kan kreatinin fosfokinaz seviyesinde yükselme
 
Metabolizma ve beslenme
Çok yaygın; hipoglisemi
 
İskelet ve kas sistemi hastalıkları
Yaygın; artralji
 
İnsülin ile kombine tedavi
Metabolizma ve beslenme
Yaygın; hipoglisemi
 
Genel hastalıklar ve uygulama bölgesi
Çok yaygın; ödem
 
Enfeksiyonlar ve enfetasyonlar
Yaygın; bronşit
 
Araştırmalar
Yaygın; kilo artışı
 
İskelet ve kas sistemi hastalıkları
Yaygın; sırt ağrısı, artralji
 
Solunum sistemi, göğüs ve mediastinal hastalıklar
Yaygın; dispne
 
Kardiyak hastalıklar
Yaygın; kalp yetmezliği
 
Pazarlama sonrası bilgiler
Göz hastalıkları
Makula ödemi; bilinmiyor
 
{"@context": "http://schema.org","@type": "Drug","name": "PIONDIA 15 MG 90 FILM TABLET","url":"https://www.ilachakkinda.com/piondia-15-mg-90-film-tablet-9725","description":"PIONDIA 15 MG 90 FILM TABLET yan etkileri, ilaç fiyatı, ilaç prospektüsü, kullanım talimatları, ne için kullanılır ve nasıl kullanılır","manufacturer": {"@type": "Organization","name": "Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş."}}