Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka PIROFEN
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE71
ATC Açıklaması Psikoleptikler ile Parasetamol, kombinasyonları
NFC Kodu LA
NFC Açıklaması Rektal Sistemik Suppozituvarlar
Kamu Kodu A06175
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,04 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal yetmezliği olan hastalarda parasetamol dikkatli kullanılmalıdır. Orta derecede renal bozukluğu olan ve diyalize giren hastaların plazma konsantrasyonlarındaki parasetamol, glukuronid ve sülfat konjugatları seviyelerinde artma görülür.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
Doz Aşımı
Semptom ve belirtiler: Solgunluk, anoreksi, karın ağrıları, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken semptomlardır. Bununla beraber birçok vakada saatlerce semptom görülmemektedir. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun surelere uzar. 14C-aminopirinden sonra 14C02 atılımında azalma bildirilmiştir. Bu; plazma parasetamol konsantrasyonu veya yarı ömür, veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar. Parasetamole bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan dolayı böbrek yetmezliği oluşabilir. Bununla beraber, bunun insidansı başka nedenlerden dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığında bu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.
 
Tedavi: Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj, ipeka şurubu veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından ben geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.
Endikasyonlar

Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Çocuklar için hazırlanmış olan PİROFEN Supozituar’ın terkibinde, analjezik ve antipiretik etkiye sahip parasetamol (N-asetil-p-aminofen) ile sedatif etkiye sahip olan fenobarbital yer almaktadır. Parasetamol, en az asetanilid ve fenasetin kadar güçlü analjezik antipiretik özelliklere sahip bir maddedir. Etkisi çok daha kısa sürede görülür. Sedatiflerin ağrılı ve ateşli hastalıklarda hissedilen gerginlik, sıkıntı ve uykusuzluğu gidererek ağrıyı azaltması önem taşır. Bilinen barbitüratlar içinde kortikal depresan etkisi en fazla olan ve bu nedenle tercih edilen fenobarbital sağladığı sedasyonla parasetamolün tesirini arttırır.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol rektal yoldan uygulandığından alt ve orta hemoroidal venlerin vena porta yerine vena cava inferior’a katılmaları nedeniyle, karaciğere uğramadan sistemik dolaşıma gireceği için karaciğerin yıkıcı etkisinden kurtulur, etkisi çabuk başlar ve güçlü olur (üst hemoroidal ven, portal dolaşıma katıldığı için absorbe edilen ilacın bir kısmı karaciğerden geçer). Absorbe edilen ilaç kitlesinin ortalama yaklaşık % 60 oranında bir kısmının karaciğere uğramadan sistemik dolaşıma girer. PİROFEN Supozituar, rektum mukozasından süratle rezorbe olarak kısa zamanda etki gösterir; sakin ve rahat bir uyku sağlar.

Farmasötik Şekli

Supozituar

Formülü
Her supozituar ;
Parasetamol            0.200 g
Fenobarbital            0.015 g ihtiva eder. 
İlaç Etkileşmeleri
Parasetamol, kumarin ve indandion grubu antikoagülanların etkisini arttırır. Ürikozürik ilaçların tesirini inhibe edebileceğinden, bu konularda dikkatli olunmalıdır. Üriner 5-HIAA tayinini etkileyebilir.
Alkol, parasetamolün hepatotoksisitesini arttırabileceğinden alkolle birlikte kullanmaktan kaçınılmalıdır. Antikonvülzanlar karaciğer enzimlerini indükleyebilir ve parasetamolün ilk geçiş metabolizmasını veya klerensini arttırarak terapötik düzeylere ulaşmasını önleyebilir.
Oral kontraseptifler, parasetamolün hepatik metabolizmasını etkiler ve eliminasyon yarı ömrünü azaltır.
Metoklopramid parasetamolün ince barsaklardan absorpsiyonunu hızlandırır.
Parasetamol ile kloramfenikolün birlikte uygulanması serum seviyesini yükseltir.
Barbitüratlar, karaciğer mikrozomal enzimlerini indüklediğinden birçok ilacın metabolizma hızını artırarak, aktivitesini azaltabilir.
Kontraendikasyonlar
PİROFEN Supozituar, anorektal rahatsızlıklarda, diyarede, sedasyon arzu edilmeyen hallerde, parasetamol ve barbitüratlara hassas çocuklarda, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimi yetersizliğinde, anemili ve kan tablosunda ileri bozukluk bulunan hastalarda kontrendikedir.
Kardiyak, pulmoner, renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tekrarlanan uygulamadan kaçınılmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Üç yaşına kadar olan çocuklarda günde 1-2 supozituar; 3 yaşından büyüklere günde 1-3 supozituar uygulanır. 6 aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaması yerinde olur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PİROFEN 500 mg Tablet.
PİROFEN Forte Supozituar.
PİROFEN Pediatrik Şurup.
Saklama Koşulları

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 supozituar ihtiva eden Opak PVC-Polietilen folyolarda.

Uyarılar/Önlemler
Çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 3 günden fazla tekrarlayan ve  39.5° C´ den daha yüksek seyreden ateşli durumlarda doktorun tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Duyarlılık reaksiyonu görüldüğünde ilaç kesilmelidir.
Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Kalp ve akciğer hastaları ile anemisi olanlar, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olandoktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.Uzun süreli kullanımda anemi, böbrek harabiyeti, peptik ülser dahil gastrointestinal bozukluklar görülebilir.
10 günden daha uzun süre alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir (Bkz. Doz Aşımı ve Tedavisi).
Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
Renal yetmezliği olan hastalarda parasetamol dikkatli kullanılmalıdır. Orta derecede renal bozukluğu olan ve diyalize giren hastaların plazma konsantrasyonlarındaki parasetamol, glukuronid ve sülfat konjugatları seviyelerinde artma görülür.
Uzun süre fenobarbital kullananlarda görülebilecek olan alışkanlık, PİROFEN Supozituar’daki fenobarbital dozunun düşüklüğü nedeniyle görülmezse de fenobarbitalin bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI :
Gebelik kategorisi B’dir. Hamile ve süt veren annelerin, diğer ilaçlar gibi doktor tavsiyesi olmadan kullanmaları sakıncalıdır.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ .
Fenobarbitalin sedatif etkisinden dolayı ilaç kullanıldıktan sonra araç ve makine kullanılması tavsiye edilmez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
PİROFEN Supozituar, genellikle iyi tolere edilen bir müstahzardır, ancak ender olarak kızarıklık, döküntü gibi allerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.
Parasetamol trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni ve agranülositoza yol açabilir.
Böbrek harabiyetine neden olabilir.
Yüksek dozlarda parasetamol kullanan hassas kişilerde kusma, gastrointestinal kanama, deri döküntüsü, karaciğer harabiyeti, serebral ödem, renal tübüler nekroz, kalp aritmileri, ensefalopati, merkezi sinir sistemi stimülasyonu, anemi, methemoglobinüri görülebilir.
Barbitüratlar solunum depresyonuna yol açabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.