Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka PIROFEN
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A06178
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,37 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,57 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,71 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptom ve belirtiler: Solgunluk, anoreksi, karın ağrıları, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken semptomlardır. Bununla beraber birçok vakada saatlerce semptom görülmemektedir. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun surelere uzar. 14C-aminopirinden sonra 14C02 atılımında azalma bildirilmiştir. Bu; plazma parasetamol konsantrasyonu veya yarı ömür, veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar. Parasetamole bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan dolayı böbrek yetmezliği oluşabilir. Bununla beraber, bunun insidansı başka nedenlerden dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığında bu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Tedavi: Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj, ipeka şurubu veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından ben geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir. 

Endikasyonlar

Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

PİROFEN Pediatrik Şurup, etkin maddesi parasetamol olan analjezik ve antipiretik bir müstahzardır. Etkisini, prostaglandin sentezini önleyerek gösterir. Parasetamol, en az asetanilid ve fenasetin kadar güçlü analjezik ve antipiretik özelliklere sahip bir maddedir. Etkisi çok daha kısa sürede görülür. Parasetamol hipotalamusta bulunan termoregülatör merkez üzerine direkt etki göstererek vazodilatasyona ve terlemeye neden olur ve vücut sıcaklığını düşürür. Trombosit agregasyonu ve protrombin zamanını etkilemez. Gastrik ülserasyona yol açmaz.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol sindirim sisteminden tam ve hızlı bir şekilde absorbe olur. Etkisi 15-20 dakika sonra başlar. Vücut sıvılarının çoğuna eşit oranda dağılır. Sadece % 15-25’i plazma proteinlerine bağlanır. Terapötik dozdan sonra plazma yarı ömrü 1-3 saat arasıdır. Ancak toksik dozlarda veya karaciğer hasarı mevcudiyetinde bir süre uzayabilir. Parasetamol mikrozomal enzim sistemi tarafından karaciğerde metabolize edilir. Verilen dozun % 80’i biyolojik olarak inaktif glukuronid ve sülfat konjugatları şeklinde idrarla atılıma uğrar. Parasetamolün minör metabolitleri hepatik hidroksilasyon ve deasetilasyon ile oluşur. Yeni doğanlarda glukuronid konjugasyonu düşük düzeyde gerçekleşir. Bu nedenle deasetilasyon sonucu oluşan p-aminofenol methemoglobinemiye yol açabilir.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Her 5 ml (kutu içindeki kaşık dolusu);

Parasetamol 150 mg,

Diğerleri: Metil paraben, Propil paraben, Etil alkol, Şeker, Sodyum sakkarin, Eritrosin, Frambuaz esansı ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Parasetamol, kumarin ve indandion grubu antikoagülanların etkisini arttırır. Ürikozürik ilaçların tesirini inhibe edebileceğinden, bu konularda dikkatli olunmalıdır. Üriner 5-HIAA tayinini etkileyebilir.

Alkol parasetamolün hepatotoksisitesini arttırabileceğinden alkolle birlikte kullanmaktan kaçınılmalıdır. Antikonvülzanlar karaciğer enzimlerini indükleyebilir ve parasetamolün ilk geçiş metabolizmasını veya klerensini arttırarak terapötik düzeylere ulaşmasını önleyebilir.

Barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar parasetamolün metabolizma ve hepatotoksisitesini arttırabilir.

Oral kontraseptifler, parasetamolün hepatik metabolizmasını etkiler ve eliminasyon yarı ömrünü azaltır.

Metoklopramid parasetamolün ince barsaklardan absorpsiyonunu hızlandırır. Parasetamol ile kloramfenikolün birlikte uygulanması serum seviyesini yükseltir.

Kontraendikasyonlar

PİROFEN Pediatrik Şurup parasetamole hassasiyeti olan şahıslarda, glukoz-6 fosfat dehidrogenaz enzimi yetersizliğinde, anemili ve kan tablosunda ileri bozukluk bulunan hastalarda kontrendikedir. Kardiyak, pulmoner, renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tekrarlanan uygulamadan kaçınılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

4-11 aylık bebeklerde          : 1/2 ölçek (75 mg)

12-23 aylık bebeklerde          : 3/4 ölçek (110 mg)

2-3 yaşındaki çocuklarda       : 1 ölçek (150 mg)

4-5 yaşındaki çocuklarda       : 1 1/2 ölçek (225 mg)      

6-8 yaşındaki çocuklarda       : 2 ölçek (300 mg)

9-10 yaşındaki çocuklarda    : 2 1/2 ölçek (375 mg)

11-12 yaşındaki çocuklarda   : 3 ölçek (450 mg)

verilir. Yukarıda belirtilen dozlar günde 3-4 defa kullanılabilir. 24 saat içinde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

PİROFEN Supozituar.

PİROFEN Forte Supozituar.

PİROFEN 500 mg Tablet.

Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml şurup ihtiva eden şişeler ve 5 ml’lik ölçü kaşığı.

Uyarılar/Önlemler

Çocuklarda 5 günden daha fazla devam eden ağrılarda, 3 günden fazla tekrarlayan ve 39.5 °C’den daha yüksek seyreden ateşli durumlarda doktorun tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Duyarlılık reaksiyonu görüldüğünde ilaç kesilmelidir.

Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Kalp ve akciğer hastaları ile anemisi olanlar, karaciğer  ve  böbrek  fonksiyon  bozukluğu  olan doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımda anemi, böbrek harabiyeti, peptik ülser dahil gastrointestinal bozukluklar görülebilir.

10 günden daha uzun süre alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir (Bkz. Doz Aşımı ve Tedavisi).

Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Renal yetmezliği olan hastalarda parasetamol dikkatli kullanılmalıdır. Orta derecede renal bozukluğu olan ve diyalize giren hastaların plazma konsantrasyonlarındaki parasetamol, glukuronid ve sülfat konjugatları seviyelerinde artma görülür.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:

Gebelik kategorisi B’dir. Hamile ve süt veren annelerin, diğer ilaçlar gibi doktor tavsiyesi olmadan parasetamol kullanmaları sakıncalıdır. Parasetamol plasentayı geçer.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ:

Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair herhangi bir bulgu mevcut değildir. 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamol genellikle iyi tolere edilen bir maddedir, ancak ender olarak kızarıklık, döküntü gibi allerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.

Trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni ve agranülositoza yol açabilir.

Böbrek harabiyetine neden  olabilir.

Yüksek dozlarda parasetamol kullanan hassas kişilerde kusma, gastrointestinal kanama, deri döküntüsü, karaciğer harabiyeti, serebral ödem, renal tübüler nekroz, kalp aritmileri, ensefalopati, merkezi sinir sistemi stimülasyonu, anemi, methemoglobinüri görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.