Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka PIYELOSEPTYL
Etken Madde Kodu SGKFGH-NITROFURANTOIN
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01XE01
ATC Açıklaması Nitrofurantoin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A06189
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,66 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,41 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği, (kreatinin klerensi 40 ml/dk'dan az ise) olanlarda kontrendikedir.
Doz Aşımı

Nitrofurantoin’in spesifik bir antidotu yoktur. Aşırı doz durumunda ilacın üriner yoldan atılımını arttırmak amacıyla vücuda sıvı yüklenmelidir.

Endikasyonlar

PİYELOSEPTYL Kapsül Escherichia coli, Enterokoklar, Staphylococcus aureus’un duyarlı suşları ve Klebsiella ve Enterobacter’in bazı duyarlı suşlarının neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarının (Sistit, üretrit, üreterit, prostatit, bakteriüri) tedavisinde endikedir.

PİYELOSEPTYL Kapsül piyelonefrit veya perinefritik abse tedavisinde endike değildir. Nitrofurantoin’in dokulara dağılımı ve penetrasyonu üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan diğer ajanlara göre daha düşüktür. Bundan ötürü Nitrofurantoin tedavisinden sonra nüks veya bakteriürinin yeniden belirdiği görülebilir. Bunun için tedavi öncesi ve tedavi bitiminden sonra idrardan kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Tedavinin başarısız kalması veya nüks vukuunda doku penetrasyonu yüksek antibiyotikler kullanılabilir.

PİYELOSEPTYL Kapsül kullanılması düşünüldüğünde her ne kadar ilaçla eradikasyon oranı daha düşükse de bakterilerin buna karşı rezistans kazanamadığı ve süratle vücuttan atıldığından toksik etkisi bulunmadığı dikkate alınmalıdır. Buna karşın dokulara yayılan antibiyotiklerle toksik etkiler daha yüksek ve bakteriyel rezistans sık görülen bir olaydır.

Farmakodinamik Özellikler

Nitrofurantoin idrar yolları için spesifik bir antibakteriyel maddedir. Düşük konsantrasyonlarda (1:100000-1:200000) bakteriostatik, bunun üstünde konsantrasyonlarda ise bakterisid etki gösterir.

Bakteriler üzerindeki etkisi bakteriyel enzim metabolizmalarında araya girmek suretiyle olur. Nitrofurantoin'e karşı bakteriler ancak çok az rezistans gösterebilir.

Farmakokinetik Özellikler

Piyeloseptyl oral olarak verildiğinde süratle absorbe olur. Absorpsiyon yeri ince barsaktır. Besinlerle beraber alınması absorpsiyonu hızlandırır. Nitrofurantoin plazma proteinlerine yaklaşık % 60 oranında bağlanır ve plazma yarılanma ömrü yaklaşık 20 dakika ile 60 dakika arasındadır.100 mg’lık Nitrofurantoin dozundan sonra plazma seviyeleri 1-2 mcg/ml civarındadır. Nitrofurantoin karaciğerde metabolize edilir ve verilen dozun % 30-50'si süratle değişmeden idrar ile atılır. Oral dozu takiben 30 dakika içinde idrarla 50-150 mcg/ml'lik bir konsantrasyon sağlanır. Nitrofurantoin plasentaya geçer ve fetal dolaşımda düşük konsantrasyonlarda gözükür. Aynı zamanda anne sütüne de geçtiği bildirilmiştir. Nitrofurantoin'in absorpsiyonu kristal şekline bağlıdır. Nitrofurantoin'in makrokristal formunun absorpsiyonu mikrokristal formuna göre yavaştır, ancak makrokristal Nitrofurantoin’e tahammül daha iyidir. Özellikle bulantı, kusma ve mide-barsak rahatsızlığı daha az görülür.

Farmasötik Şekli

KAPSÜL

Formülü

Her kapsül; 50 mg Nitrofurantoin içerir.

Kapsül boyası olarak; Titandioksit, İndigotin ve Tartrazin kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri
  • Piyeloseptyl, nalidiksik asit ve Oksolinik asitle birlikte kullanılmamalıdır.
  • Magnezyum trisilikat Piyeloseptyl ile beraber verildiğinde emilim oranı azalır.
  • Probenesid ve Sülfinpirazon gibi Ürikozürik ilaçlar Piyeloseptyl'in renal tubuler sekresyonunu inhibe edebilir. Bu yüzden Nitrofurantoin'in serum seviyeleri yükselebilir.
Kontraendikasyonlar

Anüri, oligüri, böbrek yetmezliği, (kreatinin klerensi 40 ml/dak'dan az ise) gebelik, 1 aydan küçük bebeklerde, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği ve Nitrofurantoin’e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Piyeloseptyl yemek arasında veya süt ile alınmalıdır.
 
Büyüklerde :Günde 4 defa 6 saat ara ile 50-100 mg (1-2 kapsül)
 
Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında düşük dozaj tavsiye edilir.
 
Uzun süreli suppressif tedavi için ;
 
Büyüklerde :Gece yatarken 50-100 mg’lık tek doz
 
Çocuklarda ve dozun hassas olarak hesaplanmasının gerektiği durumlarda PİYELOSEPTYL ORAL SÜSPANSİYON tercih edilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Piyeloseptyl® 25 mg/5 ml Oral Süspansiyon, 100 ml

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Piyeloseptyl® 50 mg Kapsül, 30 kapsüllük blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
  • Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve karaciğer yetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
  • Nitrofurantoin tedavisi sırasında alkol kullanılmamalıdır.
  • Nitrofurantoin ile tedaviye akut, subakut ve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar meydana geldiği takdirde ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Kronik pulmoner reaksiyonlar sinsi şekilde gelişebilir. Bu reaksiyonlar nadir olup görülme ihtimali 6 aydan fazla sürekli Nitrofurantoin tedavisi görenlerde daha yüksektir. Uzun süreli tedavilerde hastanın pulmoner durumu yakın takip altında tutulmalıdır.
  • Yine uzun süreli Nitrofurantoin alanlarda sinsi aktif kronik hepatit görüleceğinden periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
  • Karıncalanma ve uyuşma belirtileri göstererek başlayan periferik nöropatiler bildirilmiştir. Renal yetersizlik, anemi, diyabet, elektrolit dengesizliği,B vitamini noksanlığı ve zayıflık gibi durumlar nöropatiyi arttırır.
  • Anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde kullanılacağı zaman emzirmeye son verilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Pulmoner hipersensibilite reaksiyonları: Akut,subakut ve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları görülebilir.
 
Akut akciğer reaksiyonlarında ateş, titreme, öksürük, göğüs ağrısı, dispne, akciğer infiltrasyonu, plevra eksudasyonu ve eosinofili görülür.
 
Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında ortaya çıkar ve ilacın kesilmesiyle kaybolur.
 
Subakut akciğer reaksiyonlarında ateş ve eosinofiliye daha seyrek rastlanır. İyileşme daha yavaş olur.
 
Kronik akciğer reaksiyonlarının görülme ihtimali 6 aydan fazla süreli Nitrofurantoin tedavisi görenlerde daha yüksektir. Gitgide artan fenalık hissi, efora bağlı dispne, öksürük ve akciğer fonksiyonlarının bozulması genel belirtilerdir. Bu tipte akciğer reaksiyonlarının ağırlığı ve iyileşme derecesi ilk semptomların belirmesinden sonra Nitrofurantoin'e devam edilip edilmemesine bağlıdır.
 
Gastrointestinal reaksiyonlar: Nitrofurantoin tedavisi sırasında iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Doz azaltılarak bu reaksiyonlar önlenebilir.
 
Çok nadir olarak hepatitis gözlenmiştir.
 
Dermatolojik reaksiyonlar: Eritem, kaşıntı, ürtiker, dermatit gibi allerjik reaksiyonlar görülebilir.
 
Hematolojik reaksiyonlar: Eritrositlerde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, karaciğer harabiyeti olanlarda megaloblastik anemi, agranulositoz, eosinofili ve hemolitik anemi.
 
Diğer reaksiyonlar: Nadir olarak nöropati, baş dönmesi, baş ağrısı, nistagmus, alopesi, kas ağrıları, hipotansiyon bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.