Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Astrazeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Marka PLENDIL
Etken Madde Kodu SGKF13-FELODIPIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08CA02
ATC Açıklaması Felodipin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A06210
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 13,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,06 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirtiler: Doz aşımı durumunda, aşırı periferik vazodilatasyonla birlikte hipotansiyon ve bazen bradikardi görülebilir.

Tedavi: Aktif kömür verilir, gerekirse gastrik lavaj sağlanır. Ağır hipotansiyon görülürse, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Hasta yatırılmalı ve ayakları yukarı kaldırılmalıdır. Bradikardi de oluşmuşsa, intravenöz yoldan 0.5-1 mg atropin uygulanmalı, yeterli olmazsa, glikoz, izotonik sodyum klorür ya da dekstran infüzyonu ile plazma hacmi artırılmalıdır. Yukarıdaki önlemlerin yetersiz kalması durumunda, α 1-adrenoseptörler üzerine etkili sempatomimetik ilaçlar verilebilir. Gerekirse hastanın kusması sağlanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Hipertansiyon.
  • Angina pectoris.
Farmakodinamik Özellikler

Felodipin, periferik vasküler direnci azaltarak arteriyel kan basıncını düşüren, vasküler selektivitesi yüksek bir kalsiyum antagonistidir. Arteriyollerdeki düz kaslara yönelik yüksek selektivitesi nedeniyle terapötik dozlarda kullanılan felodipinin, kalbin kasılmasına ve iletimine doğrudan etkisi yoktur. Venlerin düz kasları ve adrenerjik vazomotor kontrol üzerinde etkisi olmadığından, felodipin ortostatik hipotansiyona yol açmaz. Felodipin hafif natriüretik/diüretik etkiye sahiptir. Bu nedenle sıvı retansiyonuna yol açmaz.

Felodipin, hipertansiyonun her derecesinde etkilidir. Tek başına ya da daha yüksek antihipertansif etki elde etmek amacıyla, ß-reseptör blokerleri, diüretikler veya ACE inhibitörleri gibi diğer antihipertansif ilaçlar ile birlikte kullanılabilir. Felodipin hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürür ve izole sistolik hipertansiyonda kullanılabilir.

Felodipinin antihipertansif etkisi, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte kullanıldığında da devam eder.

Felodipin, miyokardın oksijen arz/talep dengesini düzelterek anti-anginal ve anti-iskemik etkiler gösterir. Epikardiyal arterlerin ve arteriyollerin dilatasyonuna bağlı olarak koroner damar direnci düşer, koroner kan akımı ve kalbe gelen oksijen miktarı artar. Felodipin, koroner spazmı etkin bir şekilde düzeltir. Felodipinin sistemik kan basıncında sağladığı düşme, sol ventrikül ardyükünü ve miyokardın oksijen gereksinimini azaltır.

Felodipin, efora bağlı stabil angina pectorisi olan hastalarda egzersiz toleransını arttırır ve angina nöbetlerini azaltır. Felodipin, vazospastik anginası olan hastalardaki semptomatik ve sessiz miyokard iskemisini azaltır. Felodipin, stabil angina pectorisli hastalarda tek başına ya da ß-blokerler ile birlikte kullanılabilir.

Felodipin, yaş ve ırktan bağımsız olarak tüm erişkin hastalarda etkilidir ve iyi tolere edilir. Konjestif kalp yetmezliği, astım ve diğer obstrüktif akciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, diyabet, gut, hiperlipidemi ve Raynaud hastalığı ve böbrek nakli uygulananlar gibi başka rahatsızlıkları olan hastalar da felodipine iyi tahammül ederler. Felodipin kan glikoz düzeyini ve lipid profilini etkilemez.

Etki yeri ve mekanizma: Felodipinin en önemli farmakodinamik özelliği, miyokarda göre vasküler selektivitesinin çok yüksek olmasıdır. Özellikle arteriyel direnci yüksek damarların miyojenik olarak aktif olan düz kasları felodipine karşı duyarlıdır. Felodipin, hücre membranında bulunan kalsiyum kanalları üzerindeki etkisiyle damar düz kas hücrelerinin elektriksel aktivitesini ve kontraktilitesini önler.

Hemodinamik etkiler: Felodipinin birincil hemodinamik etkisi, kan basıncında düşme ile sonuçlanan periferik vasküler direncin azalmasıdır. Bu etkileri doza bağlıdır. Kan basıncındaki düşme, genellikle ilacın ilk kez alınmasından 2 saat kadar sonra ortaya çıkarak en az 24 saat devam eder ve vadi/tepe oranı genellikle %50’nin çok üzerindedir.

Felodipinin plazma konsantrasyonu ile total periferik vasküler direnç ve kan basıncının azalması arasında doğrusal orantı vardır.

Kardiyak etkiler: Terapötik dozlarda uygulanan felodipinin kardiyak kontraktilite, atriyoventriküler ileti ya da refrakter dönem üzerinde etkisi yoktur. Felodipin, kalp yetmezliği olan hastalarda ejeksiyon fraksiyonu ve atım hacmi incelendiğinde, sol ventrikül fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler ve nörohormonal aktivasyona neden olmaz. Bununla birlikte, felodipinin yaşam süresi üzerinde etkisi görülmemiştir. Bu nedenle, felodipin sol ventrikül fonksiyonları azalmış olan hipertansiyonlu veya angina pectorisli hastalarda da kullanılabilir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan felodipin, mevcut sol ventrikül hipertrosinde belirgin düzelme sağlar.

Renal etkiler: Felodipin glomerüllerden süzülen sodyumun tubuluslardan geri emilimini azaltarak natriüretik ve diüretik etki gösterir. Diğer vazodilatör ilaçların kullanılması sırasında görülen su ve tuz tutulması, felodipin kullanımı sırasında görülmez. Felodipin, günlük potasyum atılımını etkilemez. Felodipin renal vasküler direnci düşürür. Normal glomerül filtrasyon hızında değişme olmaz. Böbrek yetmezliği olan hastalarda glomerül filtrasyon hızı artabilir. Felodipin, idrarla atılan albumin miktarını etkilemez.

Felodipin, siklosporin tedavisi uygulanan böbrek nakli yapılmış hastalarda kan basıncını düşürür ve böbrek kan akımı ile glomerül filtrasyon hızını artırır. Felodipin, nakledilen böbreğin erken dönemdeki fonksiyonlarında da düzelme sağlayabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim ve dağılım: Uzun etkili felodipin tabletleri alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan tamamiyle emilir. Terapötik dozlarda kullanılan felodipinin sistemik yararlanım oranı yaklaşık %15’tir. Bu oran alınan doz miktarına bağlı olarak değişmez. Felodipin, plazma proteinlerine yaklaşık %99 oranında bağlanır. Temel olarak albumin fraksiyonuna bağlanır.

Uzun etkili felodipin tabletleri, emilim döneminin uzamasını sağlayarak felodipinin plazma konsantrasyonunun 24 saat süreyle sabit düzeyde ve terapötik sınırlarda kalmasını sağlar. Felodipinin plazma konsantrasyonu, 2.5-10 mg arasındaki terapötik sınırlarda doz ile doğrusal orantı gösterir.

Metabolizma ve atılım: Felodipin karaciğerde metabolize edilir ve bilinen tüm metabolitleri inaktiftir. Felodipinin ortalama kan klerens hızı dakikada 1200 mililitredir ve terminal dönemde ortalama yarılanma süresi 24 saattir. Uzun süreli tedavilerde belirgin bir ilaç birikimine yol açmaz. Yaşlılarda ve karaciğer fonksiyonları yetersiz olan hastalardaki felodipinin plazma konsantrasyonu, genç hastalardakine göre biraz daha yüksektir. Hemodiyaliz tedavisi uygulananlar dahil, böbrek yetmezliği olan hastalarda felodipinin kinetiği değişmez.

Verilen dozun yaklaşık % 70’i metabolitleri şeklinde idrarla, kalan bölümü feçesle atılır. Alınan dozun % 0.5’inden daha az bir bölümü idrarla değişmeden atılır.

Farmasötik Şekli

Plendil® 2.5 mg Uzun etkili film tablet

Formülü
Uzun etkili her film tablette:
Felodipin :2.5 mg.
Boyar madde : Sarı demir oksit, titanyum dioksit.
Antioksidan : Propil gallat
İlaç Etkileşmeleri

Sitokrom P450 3A4 enzim sistemini etkileyen ilaçlar, felodipin gibi dihidropiridin grubu kalsiyum antagonistlerinin plazma konsantrasyonunu etkileyebilir. Enzim inhibitörlerinin (simetidin, eritromisin, itrakonazol, ketokonazol ve greyfurt suyunda bulunan bazı flavonoidler, vb.), felodipinin plazma konsantrasyonunu artırdığı gösterilmiştir. Enzim uyarıcı ilaçlar (fenitoin, karbamazepin, rifampisin, barbitüratlar vb.), felodipinin plazma konsantrasyonunun düşmesine neden olur. Felodipin, takrolimus konsantrasyonunu artırabilir, birlikte kullanıldıklarında takrolimus serum konsantrasyonu izlenmeli ve gerekirse dozu ayarlanmalıdır. Felodipin, siklosporinin plazma konsantrasyonunu etkilemez. Felodipinin plazma proteinlerine yüksek bağlanma oranı, varfarin gibi bağlanma oranı yüksek diğer ilaçların serbest bölümünü etkilemez.

Kontraendikasyonlar
  • Gebelik.
  • Felodipine veya bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık
  • Kompanse olmayan kalp yetmezliği
  • Akut miyokard enfarktüsü ve bunu takip eden 4 hafta içinde
  • Stabil olmayan angina pectoris
Kullanım Şekli Ve Dozu

Tabletler sabahları bir miktar su ile alınmalıdır. Tabletler bölünmemeli, ezilmemeli ve çiğnenmemelidir. Tabletler aç karnına ya da yağ ve karbonhidrat içeriği az olan yemekten sonra alınabilir.

Hipertansiyon: Kullanılacak doz miktarı hastanın gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Tedaviye günde 5 mg ile başlanmalıdır. Gerekli olması durumunda doz artırılabilir ya da tedaviye başka bir antihipertansif ilaç ilave edilebilir. Alışılmış idame dozu günde bir kez 5 mg ile 10 mg arasındadır. Yaşlı hastalarda tedaviye günde 2.5 mg ile başlanılabilir.

Angina pectoris: Kullanılacak doz miktarı hastanın gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Tedaviye günde bir kez 5 mg ile başlanmalı ve gerektiğinde doz, günde bir kez 10 mg’a arttırılmalıdır.

Çocuklarda felodipin tedavisi ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Plendil 10 mg: Her uzun etkili film tablette 10 mg felodipin içeren 20 tabletlik blister ambalajlarda.
Plendil 5 mg : Her uzun etkili film tablette 5 mg felodipin içeren 20 tabletlik blister ambalajlarda.
Saklama Koşulları

30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Arteriyollerde dilatasyon sağlayan diğer etkili ilaçların kullanılması sırasında olduğu gibi, felodipin tedavisi sırasında da duyarlı kişilerde çok seyrek olarak, tansiyonda belirgin düşme ve bu durumun sonucunda miyokard iskemisi görülebilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım: Gebelik kategorisi C:

Felodipin hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Felodipin anne sütüne geçmektedir. Bununla birlikte, emziren annelerde terapötik dozlarda kullanıldığında, bebek üzerinde bir etkisinin olması beklenmez.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
Felodipin, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Arteriyollerde dilatasyon sağlayan diğer ilaçlar gibi felodipin de sıcak basmasına, başağrısına, çarpıntıya, göz kararmasına ve halsizliğe neden olabilir. Bu reaksiyonların çoğu doza bağlıdır ve tedavinin başlangıç döneminde ya da dozun artırılması sırasında ortaya çıkar. Görülen bu reaksiyonlar genellikle geçicidir ve zamanla kaybolur.

Felodipin ile tedavi edilen hastalarda, diğer dihidropridinlerin kullanımı sırasında olduğu gibi, prekapiler vazodilatasyon nedeniyle genel sıvı retansiyonuna bağlı olmaksızın, ayak bileğinde alınan doz miktarı ile orantılı olarak şişme meydana gelebilir.

İleri gingivit/periodontiti olan hastalarda, diğer kalsiyum antagonistlerinin kullanımı sırasında görülen hafif gingival hiperplazi, felodipin kullanımı sırasında da görülebilir. Diş hijyeni kurallarına uyulması, bu hipertrofiyi önleyebilir veya düzeltebilir

Klinik araştırmalar ve pazarlama sonrası gözlemler sonucunda aşağıdaki advers etkilerin görülebildiği bildirilmiştir. Advers etkilerin görülme sıklığı aşağıdaki gibi belirlenmektedir : 

Sık                              ³ 1/100
Seyrek                      ³ 1/1000 ve < 100
Ender                         < 1/10000 ve ³ 1000
Çok ender                 < 1/10000
 

Sıklık
Etkilenen sistem/organ
Advers etki
Sık
Santral ve periferik sinir sistemi
Başağrısı
 
Deri
Sıcak basması
 
 
Vasküler (ekstrakardiyak)
Periferik ödem
Seyrek
Santral ve periferik sinir sistemi
Göz kararması, parestezi
 
Gastrointestinal sistem
Mide bulantısı, karın ağrısı
 
Deri
Döküntü, pruritus
 
Genel
Kardiyovasküler sistem
 
Yorgunluk
Taşikardi, çarpıntı
Ender
Kardiyovasküler sistem
Senkop
 
Gastrointestinal sistem
Kusma
 
Kas iskelet sistemi
Artralji, miyalji
 
Psikiyatrik
Empotans/Seksüel disfonksiyon
 
Deri
 
Ürtiker
Çok ender
Gastrointestinal sistem
Gingival hiperplazi, gingivit
 
Karaciğer
Karaciğer enzimlerinde yükselme
 
Deri
Fotosensitivite reaksiyonları, lökositoklastik vaskülit
 
Üriner sistem
Polakiüri
 
Genel
Anjiyoödem, ateş gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.