Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka PLOXAL
Etken Madde Kodu SGKFHB-OKZALIPLATIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XA03
ATC Açıklaması Oksaliplatin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A10344
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 526,66 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 472,93 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 139,26 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E421A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Okzaliplatin ile 4 doz aşımı vakası bildirilmiştir. 24 saatlik periyodlarda 130 mg/m2 dozunda okzaliplatin uygulanmıştır. Hasta kanamasız Grade 4 trombositopeni tablosu göstermiştir. 2 hastaya yanlışlıkla karboplatın yerine okzaliplatin verilmiştir. Hastanın birine total 500 mg diğerine toplam 650 mg okzaliplatin verilmiştir. İlk hastada dispne, hırıltılı solunum, parestezi, aşırı kusma ve ilaç alımının ilk günü karın ağrısı tesbit edilmiştir. Daha sonra solunum yetersizliği ve şiddetli bradikardi gelişmiştir. İkinci hastada dispne, hırıltılı solunum ve kusma görülmüştür. Okzaliplatin doz aşımına karşı antidot bilinmemektedir.

 

Doz aşımı vakalarında, istenmeyen etkilerin şiddetlenmesi beklenebilir. Hematolojik parametrelerin takibine başlanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Ploxal, 5-fluorourasil ve folinik asit kombinasyonu ile aşağıdaki durumlarda endikedir:

 

 • Tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III (Duke’s C) kolon kanserinin adjuvan tedavisi
 • Metastatik kolorektal kanserin tedavisi
Farmakodinamik Özellikler

Okzaliplatinin etki mekanizması tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte biyotransformasyona uğramış sulu okzaliplatin ürünlerinin DNA ile etkileştiği ve inter / intranstrand çapraz bağlar oluşturarak DNA sentezini bozduğu ve bu şekilde  sitostatik ve antitümör etkilere yol açtığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İn vivo çalışmalarda kolon kanserine karşı okzaliplatinin antitümör aktivitesi gösterilmiştir. Sisplatine karşı dirençli çeşitli modellerde okzaliplatin  in vitro ve in vivo aktivite gösterir .5-fluorourosil ile kombine kullanımda hem in vitro hem in vivo olarak sinerjistik sitotoksik bir etki gözlenmiştir . Klinik bir çalışmada okzaliplatin 5-fluorourasil /folinik asit  ile kombine olarak her üç haftada bir 130mg/m2 dozunda daha önce tedavi görmemiş metastatik kolorektal kanser hastalarında verilmiş ve tek başına 5- fluorourasil/folinik asit uygulaması ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sitostatik etki olarak  2 haftada bir 85mg/m2 rejimi ile aynı cevap alınmıştır. 5-fluorourasil /folinik asit ile kombine kullanılan okzaliplatin tedavisinin cevap oranı %34 olarak bildirilmiştir. Yaşam süresi ise 4.2 aydan 8.3 aya kadar uzamıştır. Bu uygulamada gastrointestinal yan etkilerde bir artış gözlenmiştir. Diyare ise kürlerin tekrarı ile azalmaktadır. 1. ve 2. derecedeki enfeksiyonlar ve orta şiddetteki ateş daha az gözlenmektedir (Sırasıyla %2 veya %6’sında). 800 mg/m2’lik (6 kür) kümülatif doz için nörolojik toksisite riski fonksiyonel bozukluk riski ile benzer olarak %15 veya daha azdır. Üç haftalık rejimde doz ayarlaması için iki haftalık rejimdeki kurallar geçerlidir (Doz 130 mg/m2’den 100mg/m2’ye düşürülmüştür ).Yapılan klinik çalışmalarda 5-fluorourasil/folinik asit ile kombine okzaliplatin (iki haftada bir  85mg/m2) tedavisi olan önceden hiç  tedavi görmemiş kolorektal kanser hastalarında tedaviye cevap oranının % 49 iken sadece folinik asit ile kombine tedaviye cevap oranının %22 olduğu ve yaşam süresini 8.2 -6 ay arasında uzadığı gösterilmiştir. Hastaların genel sağlık durumu ve ağrı açısından yaşam kalitesi kontrol gruba göre daha iyi olmakla beraber  bulantı kusma açısından daha kötüdür.

Farmakokinetik Özellikler

2 saatlik okzaliplatin infüzyonundan sonra sistemik dolaşımda platinin yaklaşık %15’i mevcuttur. Yaklaşık % 85’i dokulara dağılır veya idrar ile atılır. Hastalarda platinum plazma proteinlerine geri dönüşümlü bir biçimde % 90’dan fazla oranda bağlanır. Albumin ve gama-globulinlere bağlanır. Okzaliplatin hızla enzimatik olmayan bir şekilde  biyotransformasyona uğrar. 130 mg/m2 dozunda  2 saatlik okzaliplatin enfüzyonunda platinum (Cmaks. ) 0.83-1.21 mg/L/saat ve eğri alan altı konsantrasyon değerleri 11.9-13.6 mg/L/saat arasıdır. Böbrekler yolu ile elimine edilir. 2 saatlik tek  infüzyondan sonra 5 gün içinde % 54’ü üriner olarak % 2 kadarı da feçes ile atılır.  Plazma ultrafiltratındaki platinumun AUC0-48 saat ‘i böbrek fonksiyonun azalmasıyla birlikte artar. Hafif ( kreatinin klerensi 50-80 ml/dakika), orta ( kreatinin klerensi 30- <50 ml/dakika ) ve şiddetli (kreatinin klerensi < 30 ml/dakika) renal yetersizlikli hastalarda AUC0-48 saat normal renal fonksiyonlu hastalarla karşılaştırıldığında sırasıyla % 60 ,140 ve 190 oranında artar .

Farmasötik Şekli

Flakon (Liyofilize toz)

Formülü

1ml infüzyonluk çözelti 5 mg okzaliplatin ve 45 mg laktoz monohidrat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

2 haftada bir  85mg/m2 okzaliplatin ve infüzyonal 5-Fluorourasil tedavisinde farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir ancak her 3 haftada bir  130 mg/m2 okzaliplatin kullanımında 5-Fluorourasil plazma konsantrasyonu yaklaşık %20 artar. İn vitro çalışmalarda okzaliplatinin salisilatlar, granisteron, eritromisin, paklitaksel ve sodyum valproat ile birlikte kullanımda okzaliplatinin plazma proteinlerine bağlanmasında bir değişiklik bildirilmemiştir.

 

Nefro toksik ilaçlar (örn. aminoglikozidler) okzaliplatin’in toksisitesini artırabilirler.

 • Diğer ilaçlar ile karıştırılmamalıdır, okzaliplatin uygulamasında alüminyum içeren malzeme kullanılmamalıdır . Çünkü okzaliplatin alüminyum ile temasta  bozunabilir.
 • Sodyum klorür dahil klorür içeren her konsantrasyondaki çözelti ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Alkali ilaçlar veya çözeltilerle (özellikle 5-Hidroksifluorosil bazik çözeltisi, trometamol ve trometamolü yardımcı madde olarak içeren folinik asit ürünleri) beraber kullanılmamalıdır.
 • Aynı infüzyon torbasında veya infüzyon setinde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
Kontraendikasyonlar

Geçmişinde okzaliplatin ve diğer platinlere alerjisi olanlarda, hamilelerde, emzirenlerde,  ilk doz başlanmasından önce kemik iliği depresyonu olanlarda, ağır böbrek yetersizliği olanlarda (kreatinin klerensi 30 ml/dk’dan düşük olan hastalarda), ilk doz başlamasından önce ince hareketleri yapmakta güçlük biçiminde görülen fonksiyon bozukluğu ile beraber periferik duyusal nöropatisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Adjuvan tedavide tavsiye edilen Ploxal dozu, 12 kür boyunca (6 ay) iki haftada bir intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2’dir.

 

Birinci seçenek tedavide uygulanan doz her iki haftada bir kez olmak üzere intravenöz 85 mg/m2’dir.  Her 3 haftada bir 1-5 gün 20-25 mg/m2  veya her 2 haftada bir  100 - 130 mg/m2 olarak da uygulanabilir. Verilen doz hastanın tolere edebilme durumuna göre ayarlanır.

 

Ploxal her zaman fluoropirimidinlerden önce uygulanmalıdır. 250-500 ml %5 dekstroz çözeltisinde 2-6 saatlik intravenöz enfüzyon halinde uygulanır. Okzaliplatin 5-fluorourasille beraber uygulanacağı zaman, okzaliplatin infüzyonu 5-fluorourasilden önce uygulanmalıdır. Okzaliplatin uygulamasında prehidrasyon gerekmez.

 

Ploxal enjeksiyon yerinin hemen öncesine yerleştirilmiş bir Y-kateter ile folinik asit infüzyonuyla aynı zamanda uygulanabilir. Folinik asit izotonik infüzyon çözeltileri (% 5’lik dekstroz çözeltisi gibi) kullanılarak seyreltilmelidir, ancak seyreltmede sodyum klorür çözeltileri veya alkali çözeltiler kullanılmamalıdır.

 

Yaşlılarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

 

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. Klinik geliştirme çalışmalarında, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler olan hastalarda hiçbir özgün doz ayarlaması yapılmamıştır.

 

Hazırlama talimatları

Okzaliplatin yalnızca onkolojide uzmanlaşmış ünitelerde ve uzman onkologların gözetiminde uygulanmalıdır .

Ploxal ve diğer sitotoksik ilaçların hamile kadınlarla temasından ve hamile personel tarafından uygulanmasından, taşınmasından sakınılmalıdır.

Sitotoksik ilaçların enjektabl çözeltilerinin hazırlanmasında ve atılmasında sitotoksik ilaçların kullanımı konusunda eğitimli sağlık görevlileri görev almalıdır. Uygulama için özel bir hazırlama alanı ayrılmalıdır. Bu alanda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Personel için uygun hazırlama materyali, uzun kollu önlük, maske, koruyucu gözlük, kep, steril eldiven, çalışma alanı için özel örtüler, atıklar için atık torbası ve keskin objeler (iğne, şırınga, flakon vb.) için de atık kutuları temin edilmelidir. Atık maddelerin imhasından ve toplanmasından sorumlu personel, bu atık maddelerin tehlikeli madde içerdiği konusunda uyarılmalıdırlar.

İfrazat ve kusmukla uğraşılırken dikkatli olunmalıdır.

Çözeltinin göz, cilt veya diğer mukoz membranlar ile teması halinde hemen bol su ile yıkanmalıdır.

 

Uygulamada dikkat edilecek  hususlar

Seyreltilmeden kullanılmamalıdır, enjeksiyon materyali alimünyum içermemelidir.

Serum fizyolojik veya klorür içeren diğer çözeltilerle karıştırılmamalı veya uygulanmamalıdır.

Sadece önerilen çözücüler kullanılmalıdır.

Okzaliplatin uygulamasından sonra set yıkanmalıdır.

Aynı infüzyon torbasında veya infüzyon setinde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Özellikle 5-fluorourasil ve folinik asit başta olmak üzere diğer ilaçlarla karıştırılmamalı  ve aynı infüzyon seti içinde verilmemelidir.

Yalnızca berrak ve partikül içermeyen çözeltiler kullanılmalı, çökelti görüldüğünde çözeltiler atılmalı ve kullanılmamalıdır.

İnfüzyon tatbikinde ilacın damardan kaçması durumunda ilacın verilmesi durdurulmalıdır. 

Diğer antikanser ilaçlarda olduğu gibi eldiven kullanılmalı, solüsyon cilt ile temas ederse cilt sabun ve su ile yıkanmalıdır. Okzaliplatin mukoz membran ile temas ederse bol su ile temizlenmelidir.

 • Çözücü olarak enjeksiyonluk su veya %5 dekstroz çözeltisi kullanılır.
 • 50 mg liyofilize flakon; 10 ml çözücü ilave edilmelidir (5 mg/ml okzaliplatin çözeltisi elde edilir).
 • 100 mg liyofilize flakon; 20 ml çözücü ilave edilmelidir (5 mg/ml okzaliplatin çözeltisi elde edilir).

Tedavi sırasında izlenmesi gereken parametreler: Tam kan sayımı, serumda kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, nöropati,  aşırı duyarlılık ve/veya solunum sistemine olan etkilerinin belirtileri.

 

Flakondaki toz çözelti haline getirildikten sonraki  saklama koşulları

Hazırlanan çözelti 2-80C’de 24 saat, oda sıcaklığında (250C) 6 saat kalabilir. Çözelti hazırlandıktan sonra daha uzun süre kalırsa mikrobiyal üreme olabilir. Hazırlanan çözelti hemen uygulanmalıdır.Ürün tek kullanımlık olup kullanılmayan çözelti atılmalıdır. Çözelti kullanılmadan önce gözle kontrol edilmeli, berrak ve partikül içermeyen çözeltiler kullanılmalıdır.

İmha etme talimatları

 Ploxal’in hazırlanmasında ve hem artan tıbbi ürünün hem de artan diğer çözücü ve solüsyonların tamamının atılmasında sitotoksik  ilaçlar için kullanılan standart prosedürler ve zararlı atıkların imha edilmesi için yürürlükte olan yasal gereklilikler göz önünde tutulmalıdır ve bu gerekliliklere uygun olarak imha edilmelidirler.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Ploxal 100 mg IV İnfüzyon için Liyofilize Toz İçeren 1 Flakon

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi cad. 64-66

Üsküdar / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

16.11.2007-213/23

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖRÜŞEMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Ploxal 50 mg IV İnfüzyon için Liyofilize Toz İçeren Flakon ;çözelti halindeyken 1 ml’ sinde 5 mg okzaliplatin içeren 50 mg liyofilize flakon ;1 flakonluk ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

2 saat süren infüzyon sırasında veya infüzyonu takip eden saatlerde akut laringofarengeal dizestezi görülen hastalarda daha sonraki okzaliplatin infüzyonu 6 saat boyunca uygulanmalıdır.

Parestezi, dizestezi gibi nörolojik semptomlar gelişirse aşağıdaki şekilde doz ayarlaması gerekebilir

 • 7 günden uzun süren ağrılı semptomlarda bir sonraki okzaliplatin dozu, metastaz tedavisinde  85mg/m2’den 65 mg/m2’ye, adjuvan tedavide 85’den 75 mg/m2’ye indirilmelidir.
 • Fonksiyonel bozukluk olmadan bir sonraki küre kadar parastezi devam ediyorsa bir sonraki okzaliplatin dozu, metastaz tedavisinde  85mg/m2’den 65 mg/m2’ye, adjuvan tedavide 85’den 75 mg/m2’ye indirilmelidir.
 • Okzaliplatin verilmesine fonksiyonel bozukluk ile birlikte parastezi bir sonraki küre kadar devam ediyorsa son verilmelidir.
 • Bu semptomlar okzaliplatin verilmesinin durdurulmasından sonra düzelirse tedavinin sürdürülmesi düşünülebilir.

Tedaviden  ve bir sonraki küre başlamadan önce mutlaka hemogram yapılmalıdır. Hematolojik toksisite saptanırsa ( trombosit <50x109L veya nötrofil<1.5 x109/L) bir sonraki küre bu değerler kabul edilebilecek düzeye gelmeden başlanmamalıdır. Gastrointestinal toksik etkiler (bulantı ve kusma gibi) antiemetik tedaviyi gerektirebilir. Özellikle okzaliplatin ile 5-fluorourasil kombinasyon halinde kullanılırken, şiddetli diyare/kusma sebebiyle dehidratasyon, paralitik ileus, intestinal obstrüksiyon, hipokalemi, metabolik asidoz ve böbrek fonksiyon bozukluğu  gözlenebilir. Platin bileşiklerine alerjisi olan hastalar alerjik reaksiyonlar yönünden izlenmelidir. Anafilaksi benzeri bir tablo ortaya çıkarsa infüzyon hemen durdurulup uygun semptomatik tedaviye geçilmelidir. Bu durumda okzaliplatin uygulanmasına yeniden başlanması kontrendikedir.

 

Hastalar, okzaliplatin ve 5-fluorourasil uygulamasından sonra diyare/kusma, mukozit/stomatit ve nötropeni riski konusunda bilgilendirilmelidir. Böylece doğru bir çözüm geliştirilmesi için doktorla acilen temasa geçebilirler.

 

Eğer nötropeniyle birlikte ya da nötropenisiz olarak mukozit/stomatit görülürse, mukozit/stomatit 1. dereceye ya da daha düşük bir seviyeye inmek üzere iyileşene ve/veya nötrofil sayısı ≥1.5x109/lt olana kadar bir sonraki tedavi ertelenmelidir. Nörolojik toksisitesi spesifik olan ilaçlarla okzaliplatinin kombine kullanımda okzaliplatin nörolojik toksisitesi izlenmelidir. Okzaliplatinin nefrotoksik etkisi olmamasına rağmen böbrek fonksiyonları takip edilmeli ve doz toksisiteye göre ayarlanmalıdır. Orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda güvenirliliği hakkında sınırlı bilgi olduğu için okzaliplatin uygulaması hastanın yarar/risk değerlendirilmesi dikkate alınarak yapılmalıdır. 4.derecede diyare, 3.-4. derecede nötropeni ve trombositopeni (nötrofil sayısı <1.5 x109/L veya trombosit sayısı <50x109L ) görülürse 5-fluorourasil dozu azaltılacağı gibi okzaliplatin dozu da, metastaz tedavisinde  85mg/m2’den 65 mg/m2’ye, adjuvan tedavide 85’den 75 mg/m2’ye azaltılmalıdır.

 

Açıklanamayan solunum ile ilgili semptomlar oluştuğunda (balgamsız öksürük, dispne, krepitan raller ya da radyolojik pulmoner infiltratlar gibi), başka pulmoner incelemeler bir interstisyel akciğer hastalığı bulunmadığını ispatlayana kadar okzaliplatin tedavisi kesilmelidir.

 

Uygulama sırasında okzaliplatinin damar dışına çıkarsa, infüzyon hemen durdurulmalı ve lokal semptomatik tedavi başlatılmalıdır.

 

Karaciğer üzerindeki toksisitesi: Adjuvan çalışma ile  gösterildiği gibi transaminaz  ve alkalin fosfataz artışı ile karakterize olan  hepatoksisite, okzaliplatin kombinasyonuyla çok sık görülmektedir.  Bilirubin artış insidansı, okzaliplatin’in tek başına ve kombine kullanımı ile benzerdir.Karaciğer biyopsisi ile bildirilen değişiklikler, peliozis, noduler rejeneratif hiperplazi ya da sinusoidal değişiklikler, perisinusoidal fibroz ve veno-oklusiv lezyonlar’dır. Hepatik vaskuler bozukluklar, dikkate alınmalı ve uygunsa, karaciğer metastazı ile açıklanamayan anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları ya da portal hipertansiyon durumunda araştırılmalıdır.

 

Okzaliplatin yalnızca onkolojide uzmanlaşmış ünitelerde  ve uzman onkologların gözetiminde uygulanmalıdır .

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım (kategori D) :

Fetüs üzerine zararlı etkilerinden dolayı gebelerde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden ilaç verildiğinde emzirme bırakılmalıdır.

 

Pediyatrik Kullanım:

Çocuklarda güvenirliği tespit edilmemiştir.

 

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri

Bu hususda literatür bilgisi yoktur .

Üretim Yeri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi,

Çerkezköy / Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Okzaliplatin ve 5-fluorourasil/folinik asit kombinasyonu ile en sık görülen advers olaylar, gastrointestinal (diyare, bulantı, kusma ve mukozit), hematolojik (nötropeni, trombositopeni) ve nörolojik (akut ve doz-bağımlı kümülatif periferik duyusal nöropati) olaylardır. Genel olarak, bu advers olaylar, okzaliplatin ve 5-fluorourasil/folinik asit kombinasyonu ile tek başına 5-fluorourasil/folinik asit ile görülenden daha sık ve şiddetlidir.
 
Advers olaylar sistem organ sınıfı ve sıklığa göre şu yaklaşımla sıralanmıştır:
Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥ 1/100 ila ≤ 1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila ≤ 1/100), seyrek (≥ 1/10.000 ila ≤ 1/1.000) ve çok seyrek (≤ 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar+
Çok yaygın              :Direnç mekanizmasında enfeksiyon
Yaygın                    :Rinit, üst solunum yolu enfeksiyonları, febril
 nötropeni/nötropenik sepsis
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları+
Çok yaygın              :Anemi, nötropeni, trombositopeni, lökopeni, lenfopeni
Seyrek                   :Otoimmun trombositopeni, hemolitik anemi
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları+
Çok yaygın              :Alerji/alerjik reaksiyonlar (Deri döküntüsü (özellikle ürtiker), konjonktivit, rinit gibi yaygın alerjik reaksiyonlar. Bronkospazm,   anjioödem, hipotansiyon ve anaflaktik şok dahil olmak üzere yaygın anaflaktik reaksiyonlar.)
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Çok yaygın                 :Anoreksi, glisemi anormallikleri, hipokalemi, kandaki sodyum düzeyinde anormallikler
Yaygın                       :Dehidratasyon
Yaygın olmayan          :Metabolik asidoz
 
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın                       :Depresyon, uykusuzluk
Yaygın olmayan          :Sinirlilik
 
Sinir sistemi bozuklukları+
Çok yaygın                 :Periferik duyusal nöropati, baş ağrısı, duyusal bozukluk, uykusuzluk, tad bozukluğu
Yaygın                       :Baş dönmesi, motor nörit, menenjizm
Seyrek                       :Dizartri
 
 
Göz bozuklukları
Yaygın                    :Konjonktivit, görme anormalliği
Seyrek                     :Görme keskinliğinde geçici azalma, görme alanı bozuklukları, optik nörit
 
Kulak ve iç kulak bozuklukları
Yaygın                    :Ototoksisite
Seyrek                    :Sağırlık
           
Kardiyovasküler bozukluklar
Çok yaygın              :Epistaksiz
Yaygın                    :Hemoraji, ateş basması, hematüri, derin ven trombozu,
pulmoner embolizm, rektal hemoraji, ödem, göğüs ağrısı, periferal ödem, kızarıklık, tromboembolizm.
 
Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar
Çok yaygın              :Dispne, öksürük
Yaygın                    :Hıçkırık, göğüs ağrısı
Seyrek                    :İnterstisiyel akciğer hastalığı, pulmoner fibrozis (bkz.bölüm 4.4)
 
Gastrointestinal bozukluklar+
Çok yaygın              :Diyare, bulantı, kusma, stomatit/mukozit, karın ağrısı, konstipasyon, karaciğer fonksiyon anormallikleri ile ilişkili olanlar dahil kan testi sonuçlarında değişiklikler.
Yaygın                   :Dispepsi, gastroözofajiyal reflü
Yaygın olmayan       :İleus, barsak tıkanması
Seyrek                    :Kolit (C.difficile diyaresi dahil)     
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları
Çok yaygın              :Deri bozukluğu, alopesi
Yaygın                   :Deride pul pul dökülme (el ve ayak sendromu gibi), eritematöz  döküntü, döküntü, terlemede artış, tırnak bozukluğu
 
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik bozuklukları
Çok yaygın              :Sırt ağrısı
Yaygın                    :Artralji, iskelet ağrısı
 
Böbrek ve idrar bozuklukları
Yaygın                   :Dizüri, işeme sıklığı anormalliği, böbrek fonksiyonlarında bozukluk
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar
Çok yaygın              :Enjeksiyon yeri reaksiyonu*, ateş**, yorgunluk, alerji/alerjik reaksiyon, asteni, ağrı.
 
* Damar dışına çıkma, özellikle Ploxal periferik bir venden infüzyon halinde verildiğinde, ciddi olabilen ve komplikasyonlara yol açabilecek lokal ağrı ve inflamasyonla sonuçlanabilir (Bkz. bölüm 4.4).
 
** Enfeksiyona (febril nötropenili ya da febril nötropenisiz) bağlı çok yaygın ateş ya da immünolojik mekanizmalara bağlı olabilen bilinmeyen ateş.
 
+ Aşağıdaki detaylı bölümlere bakınız.
 
Alerjik reaksiyonlar: Platin türevlerinde olduğu gibi ürtiker, eritem, pruritus, nadiren bronkospazm ve hipertansiyon ile anafilaktik şoka kadar gidebilen alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Anafilaktik şok benzeri reaksiyonlar epinefrin, kortikosteroid ve antihistaminik ile tedavi edilebilir. 

5-Fluorourasil/folinik asit ile kombine Okzaliplatin
2 haftada bir 85 mg/m2
Metastatik tedavi
Adjuvan tedavi
 
Tüm dereceler
3.derece
4.derece
Tüm dereceler
3.derece
4.derece
Alerjik reaksiyonlar(% hasta)
9.1
1
< 1
10.3
2.3
0.6

 
Sinir Sistemi :Okzaliplatinin nörolojik toksisitesine göre doz sınırlaması yapılır. Soğukla ortaya çıkan bu duyusal periferik nöropatiler kramplı ve krampsız olarak ekstremitelerin dizestezi ve/veya parestezisi ile karakterizedir ve okzaliplatin tedavisi gören hastaların %85-95’inde görülür. Bu semptomların süresi tedavi kürlerinin sayısı arttıkça artmakla birlikte tedavi kürleri arasında gerilemektedir. Semptomların süre ve şiddetine göre okzaliplatin tedavisi kesilmeli veya doz ayarlanması yapılmalıdır (Bkz Uyarılar/önlemler). Nörolojik semptomlar tedavinin kesilmesiyle genellikle düzelir. Toplam 850mg/m2 (10 kür) okzaliplatin tedavisi görenlerde %10 veya 1020mg/m2 (12 kür) okzaliplatin tedavisi görenlerde ise %20 oranında kalıcı semptomlar görülür.
Okzaliplatin tedavisi sırasında %1 -2 arasında akut faringolaringeal dizestezi sendromu bildirilmiştir. Soğuk ile oluşan bu etkiler genelde uygulamayı takip eden birkaç saat içinde başlar. Akut faringolaringeal dizestezi sendromu solunum yetersizliği semptomları hipoksi, laringospazm, bronkospazm olmaksızın disfaji ve dispne semptomlarıyla karakterizedir. Göğüste bası duygusu, çene spazmı ve dizartriye neden olabilecek dilde duyu bozukluğu bildirilmiştir. Kürlerde infüzyon süresinin uzaması semptomların oranında azalmaya neden olur.
 
Gastrointestinal şikayetler :Bulantı, kusma, dispepsi ve diyare gibi sindirim sistemi şikayetleri okzaliplatinin tek ilaç tedavisinde (her 3 haftada bir 130mg/m2) çok fazla değildir. Antiemetikler ile semptomatik tedavi önerilir.
Özellikle okzaliplatin 5-fluorourasil ile kombine halde kullanıldığında şiddetli diyare/ kusma nedeniyle, dehidratasyon, paralitik ileus, obstruksiyon, hipokalemi, metabolik asidoz ve böbrek yetmezliği görülebilir (Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız.).
 

5-Fluorourasil/folinik asit ile kombine Okzaliplatin
2 haftada bir 85 mg/m2
Metastatik tedavi
Adjuvan tedavi
 
Tüm dereceler
3.derece
4.derece
Tüm dereceler
3.derece
4.derece
Bulantı (% hasta)
{"@context": "http://schema.org","@type": "Drug","name": "PLOXAL 50 MG 5 MG/ML 1 ADET LIYOFILIZE FLAKON","url":"https://www.ilachakkinda.com/ploxal-50-mg-5-mg-ml-1-adet-liyofilize-flakon-9577","description":"PLOXAL 50 MG 5 MG/ML 1 ADET LIYOFILIZE FLAKON yan etkileri, ilaç fiyatı, ilaç prospektüsü, kullanım talimatları, ne için kullanılır ve nasıl kullanılır","manufacturer": {"@type": "Organization","name": "Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. "}}