Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka POLIFLEKS
Etken Madde Kodu SGKEWB-DEKSTROZ (GLUKOZ)+NACL+KCL+CACL2+NA LAKTAT serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A11712
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,38 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında doz aşımı olursa, parenteral uygulamaya son verilmeli ve hasta sıvı veya solüt aşırı yükü açısından yeniden değerlendirilerek uygun tedavi girişimlerinde bulunulmalıdır.
Endikasyonlar
% 5 Dekstroz Laktatlı Ringer İ.V İnfüzyon için çözelti aşağıdaki durumlarda endikedir:
 
1.Su kayıplarında ve hiponatremi durumlarında
 
a)Diyabet ketozu
 
b)Çocuk diyareleri
 
c)Ağır enfeksiyon hastalıkları
 
d)Hafif böbrek yetmezliği
 
e)Kaşeksi
 
f)Ketojenik diyetler ve asitleştirici ilaçlar.
Farmakodinamik Özellikler
Bazı klinik koşullarda hücre dışı sıvının azalması, vücut sıvılarında bulunan anyon ve katyonların yitirilmesine ve kanda asit-baz dengesinde bir bozulmaya neden olur.
 
Vücutta, normal olarak da diğerlerinden fazla atılan anyonlar klor ve bikarbonattır. Klor anyonu bazı koşullarda bikarbonat iyonundan fazla atılırsa kan pH'sı bu kez asit yöne sapar. İşte bu gibi durumlarda su yitirilmesi ile birlikte asit-baz dengelerinde bozukluk olduğu için yalnız yitirilen suyun yerine konması bir anlam taşımaz.
 
Normal İzotonik Sodyum Klorür ve Dekstroz çözeltiler yetersiz kalır. Normalden asit veya bazik yöne sapmış pH’yı normal duruma getirmek gerekir.Normalde mideden klor hidrik asit olarak salgılanan klor, bağırsaklara geçtikten sonra yeniden emilerek vücuda kazandırılır.
Farmakokinetik Özellikler
% 5 Dekstroz Laktatlı Ringer İ.V İnfüzyon için çözelti klorür, laktat ve ekstrasellüler sıvıdaki diğer önemli katyonları içerdiğinden, parenteral sıvı tedavisinde kullanılabilecek komple solüsyonlardan biridir. Organizmadaki büyük sıvı kayıplarında, ekstrasellüler sıvıların bileşiminde değişiklik yapmadan hastalardaki su ve elektrolit dengesi bu çözeltiyle sağlanabilir.
 
Metabolik asidozda; halsizlik, şuur kaybı ve komaya doğru giden stupor hali vardır. Böbrekler kompansasyonu sağlamak amacıyla bikarbonat iyonlarını tutarak hidrojen iyonları ile bikarbonattan başka anyonları itrah ederler, idrar asit reaksiyondadır.
 
Laboratuvar tetkiklerinde idrarın pH’sı 6’dan aşağıdadır, plazma pH’sı 7,35’in altına düşmüştür. Plazmadaki bikarbonat düzeyi litrede 25 mEq’nin altında. ( Çocuklarda litrede 20 mEq’nin altında bulunur. ) Pnömöni, amfizem, solunum kaslarının felci, polimiyelitte, medulladaki bulber kısmın felci, morfin ve barbütürat zehirlenmeleri, solunum yollarının tıkanıklığı ve karbondioksitten zengin bir havanın koklanması gibi durumlarda, plazmadaki karbondioksit konsantrasyonu yükselerek respiratuar asidoz meydana gelir. Hastalarda solunum güçlüğü, halsizlik, şuur kaybı ve koma görülür.
 
% 5 Dekstroz Laktatlı Ringer İ.V İnfüzyon için çözelti metabolik asidozda, hem asidoz durumunu ortadan kaldırır, hem böyle vakalarda herzaman var olan ekstrasellüler sıvı kaybını karşılar hem de içerdiği dekstroz sayesinde organizmaya enerji sağlar.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
DEKSTROZ MONOHİDRAT ............5 g
SODYUM LAKTAT(%100)...........0,3 g
POTASYUM KLORÜR..............0,03 g
SODYUM KLORÜR ................0,6 g
KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT ....0,02 g
ENJEKSİYONLUK S...............k.m.
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
 
Sodyum.....................129,3
Potasyum....................4
Kalsiyum..................2,7
Klorür...................109,3
Laktat...................26,77
 
TOTAL OSMOLARİTE:523 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Çözeltinin pH’sı 5-7 arası olup genellikle çoğu ilaçlar için tek tek olmak üzere uygundur. Ancak kalsiyum içerdiğinden elektrolit çözeltilerine tetrasiklinler ilave edilmemelidir. Kalsiyumla kalsiyum bikarbonat şeklinde çökelti veren sodyum bikarbonat ta elektrolit çözeltileri ile geçimsizdir.
Kontraendikasyonlar
1.Karaciğer hastalıkları ve anoksik durumlar gibi laktat metabolizmasının ağır derecede bozulduğu haller.
2.Addison Hastalığı ( çözelti K+ ihtiva ettiğinden )
3.Cushing hastalığı ( hipernatremiden dolayı )
Kullanım Şekli Ve Dozu
% 5 Dekstroz Laktatlı Ringer İ.V İnfüzyon için çözelti, İntravenöz uygulanıma yönelik, steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde, bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur. İnfüzyon hızı saatte kg başına 5-10 mL arasındadır.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE; Hastanın klinik durumuna göre,hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği taktirde yetişkinler için ortalama doz günde 1-2 Litredir. Kalp hastalığı vs. durumlar yoksa çözeltinin verilme hızı 10 mL/kg’dır. Diğer hallerde 5 mL/kg civarındadır.
 
Uygulama Yolu: % 5 Dekstroz Laktatlı Ringer İ.V İnfüzyon için çözelti, intravenöz yoldan uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
25°C‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
100 cc, 150 cc, 250 cc, 500 cc, 1000 cc’lik PVC torbalarda
Uyarılar/Önlemler
1.Çok ağır metabolik asidozlarda İzotonik Sodyum Laktat veya Bikarbonat çözeltileri kullanılmamalıdır.
2.Sodyum tuzları,kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferal veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır. 
3.25C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
4.Diyabetli hastalarda bu çözelti dikkatli kullanılmalıdır.
5.Hipertonik olduğundan dehidratasyon kontrol edildikten sonra uygulanmalıdır.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
 
Hamilelik Kategorisi : C
 
% 5 Dekstroz Laktatlı Ringer İ.V İnfüzyon için çözelti ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır. Gebe kadınlara uygulandığında fetüse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelere ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Periferik uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş,enjeksiyon yerinde enfeksiyon, venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.