Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka POLIFLEKS
Etken Madde Kodu SGKF88-KCL+NACL+CACL (RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA30
ATC Açıklaması Elektrolit kombinasyonları
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A11038
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,01 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,48 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,17 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E218A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
İçerdiği potasyum ve kalsiyum,böbrek fonksiyonları normal olanlarda intoksikasyona yol açmayacak miktardadır.Plazma sodyum konsantrasyonunun artması, konjestif kalp yetmezliği, hipervolemi ve beyin kanamasına yol açabilir. Tedavisi diüretiklerle yapılmalı,oral veya parenteral olarak su ve tuz verilmemelidir. Ekstremitelerde karestezi,mental konfüzyon,bacaklarda ağırlık hissi,ciltte soğuma,solgunluk,kan basıncında düşme ile birlikte periferal vasküler kollaps ve kardiyak aritmiler potasyum zehirlenmesi belirtileridir.
 
Ringer Solüsyonu ile tedavi esnasında plazma potasyum konsantrasyonu tayini periyodik olarak yapılmalı ve EKG çekilmelidir.EKG Değişimleri de ( T Pikinin uzaması, ST depresyonu, P düzleşmesi,QT uzaması, QRS kompleksinin genişlemesi ) ,potasyum zehirlenmesinin en önemli belirtisidir. Tedavisi İntravenöz sodyum bikarbonat,% 10-25 dekstroz solüsyonu veya bir kalsiyum tuzu ile yapılır. Kalsiyum zehirlenme belirtileri anoreksi,bulantı ve depresyondur,EKG’de değişimler görülebilir. Tedavisi trisodyum EDTA ,furosemid ve hemodiyaliz ile yapılır.
Endikasyonlar
Polifleks Ringer Solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:
 
1)İleri derecede azalmış su alımı ya da su kaybının çok arttığı dehidratasyon durumları
2)Kusma,diyare,fistül drenajı v.b.
3)Hafif alkoloz ve hipokloremi tedavisi,
4)İrrigasyon solüsyonu olarak kullanımı
  •     Yara ve ameliyat bölgelerinin irrigasyonunda
  •     Diagnostik amaçlı artroskopik incelemelerde,
  •     Tedavi amaçlı devamlı ya da aralıklı irrigasyonlarda;kronik osteomiyelitte;kronik osteitlerde;septik artritlerde
5) Açık kalp ameliyatlarında ( Priming Solüsyon ) ekstrakorporal makinede kullanımı.
Farmakodinamik Özellikler
Ringer solüsyonu ekstrasellüler sıvının en önemli üç katyonu olan sodyum,potasyum,kalsiyum ile önemli anyonu olan klorür ihtiva eden İzotonik bir solüsyondur. Sodyum , ekstrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Organizmadaki sıvıların dağılımı ve dengesinde rol oynar. Sıvı hacminde meydana gelen değişimler,vücuttaki sodyum kayıpları veya tutulmaları ile ilgilidir. Solüsyon ile alınan sodyumun hemen hemen hepsi idrar ile atılır.
 
Vücudun sodyum konservasyonu ve eliminasyon mekanizmaları son derece etkili olup kanda sodyum konsantrasyonu sabit tutulmaya çalışılır.Feçes ile günde 1-3 mEq sodyum çıkar. Aşırı terleme olmadıkça deri ile itrah önemsizdir.
Farmakokinetik Özellikler
Klorür,ekstrasellüler sıvının başlıca anyonudur. Öncelikle interstisyel sıvıda ve lenf sıvısında bulunur. Sodyum metabolizmasındaki bozukluklarda genellikle klorür metabolizması da bozulur. Vücuttaki sodyum kayıplarını klorür kaybı izler. Klorür eksikliğinin dengelenmesi için bikarbonat düzeyi artar. Klorür ayrıca eritrositlerle plazma arasındaki klorür-bikarbonat alışverişinde önemlidir. Kanın oksijenlenmesi sırasında ,bikarbonat plazmadan eritrositlere geçerken klorür de eritrositlerden plazmaya geçerek osmotik dengeyi sağlar.
 
Potasyum,intrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Protein sentezinde ve karbonhidratların kullanımında görev alarak,bütün vücut dokularının yapısını etkiler. Potasyum,sinir iletiminde,kas kasılmasında,asit-baz dengesinde ve genel hücre metabolizmasında gereklidir. Potasyumun serumdaki yoğunluğu,ekstrasellüler sıvıdaki potasyum miktarına aittir. Hücre içi potasyum yoğunluğunu göstermez. Potasyum,böbrekler yolu ile vücuttan atılır. Diürez sırasında vücuttan atılan potasyumun böbrekleri tutabilme yeteneği yoktur.
 
Kalsiyum,ekstrasellüler,intrasellüler ve subsellüler seviyede hayatın devamı için önemli bir katyondur. Hücre agregasyonu,membran bütünlüğü ve permeabilitesi,mikrotübüler fonksiyon,iyon transferi,hücre bölünmesi ve büyümesi,kan pıhtılaşması,çizgili kas ve kalp kası kontraksiyonu kalsiyumun varlığına bağlıdır. Hücre içi ve dışı arasında yüksek bir kalsiyum gradiyenti mevcuttur. Çeşitli uyarılarla serbest kalsiyum hücre içinde artar,kalmodulin gibi spesifik proteinlerle birleşerek hücre içi olayları kontrol eder. Kalsiyum plesantayı geçerek fötüs kanında anne kanına oranla daha yüksek bir konsantrasyona ulaşır ve anne sütüne de geçer.
 
Çoğunlukla feçes ile atılır ve absorbe olmamış kalsiyum ile dalak ve pankreas sıvısı vasıtasıyla gastrointestinal sistemin lümenlerine salgılanan kalsiyumu içerir. Normal rejim uygulayan sağlıklı yetişkinlerde üriner kalsiyum itrahı günde 250-300 mg’a kadar çıkabilir. Kalsiyumun üriner yolla atılması ,yaşlanma ile ilgili barsak kalsiyum absorbsiyon etkinliği ve bununla bağlantılı olarak filtre olan kalsiyum miktarlarında azalma olasılığı nedeni ile yaşlılarda yavaşlamaktadır. Endojen kalsiyumun feçes ile atılması yaşlanmaya bağlı olarak değişmez. Kalsiyum,ter bezleri ile de atılmaktadır.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
SODYUM KLORÜR....................................0.860   g
KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT....................0.033   g
POTASYUM KLORÜR ...............................0.03     g
ENJEKSİYONLUK SU..................................k.m.
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
 
Sodyum......................................147
Potasyum...................................4
Kalsiyum.....................................4.48
Klorür.........................................155.5
 
TOTAL OSMOLARİTE::308.8 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
İçerdiği Kalsiyum dijital glikozidleri ile birlikte verildiğinde birbirlerinin inotropik ve toksik etkilerini arttırırlar. Bunun sonucu aritmiler görülebileceğinden kalp glikozidleri alan hastalara intravenöz yolla kalsiyumlu solüsyonlar uygulanacağı zaman çok yavaş verilmelidir. İçerdiği potasyum klorürden dolayı, spironolakton ,triamteren ve amilorid gibi potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabilir.
 
DİĞER İLAÇLAR ve MADDELERLE ETKİLEŞMELER ve GEÇİMSİZLİKLER:
 
 İçerdiği Kalsiyum dijital glikozidleri ile birlikte verildiğinde birbirlerinin inotropik ve toksik etkilerini arttırırlar. Bunun sonucu aritmiler görülebileceğinden kalp glikozidleri alan hastalara intravenöz yolla kalsiyumlu solüsyonlar uygulanacağı zaman çok yavaş verilmelidir. İçerdiği potasyum klorürden dolayı, spironolakton ,triamteren ve amilorid gibi potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabilir.
Kontraendikasyonlar
Addison Hastalığı ( Addison’un tedavi edilmiş hastalığında ya da krizlerinde,potasyumsuz sıvılar tercih edilir). Elektrokoter kullanımının gerekli olduğu operasyonlarda,elektrolit içeren irrigasyon solüsyonları kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Polifleks Ringer Solüsyonu, intravenöz uygulanıma yönelik steril, apirojen bir çözeltidir.
 
1)Deri altı ve Damar Yolu İle Uygulamada : Doz: Hastanın yaşına,ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak,yetişkinler için ortalama günde 1-3 Litredir. Uygulama Hızı : Normal olarak saatte kilo başına 30 mL verilebilir. Kalp hastalığı v.b. durumlar yoksa solüsyonun verilme hızı hastanın genel durumu oranında azaltılmalıdır.
 
2) Artroskopik inceleme ve Girişimlerde Doz Kullanış Şekli : Artroskopik incelemelerde doz uygulamanın gerektirdiği miktarlarda ,değişik olabilir.
 
3) Göğüs,Kalp-Damar Cerrahisinde : Priming Solüsyon olarak ve slush solüsyon olarak hekimin arzu ettiği miktarlarda ve operasyonun gerektirdiği miktarlarda kullanılır.
 
4) Kesik ve Yaraların İrigasyonlarında : Hekimin arzu ettiği miktarlarda kullanılır.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 
Çözelti berrak değilse,torba zedelenmişse kullanmayınız.
 
Çözelti bir defada kullanılmalıdır. Bir seferlik uygulamadan artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
 
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
25°C‘de oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500cc, 1000 cc’lik PVC torbalarda
Uyarılar/Önlemler
1)Belirgin hipopotasemi ve hipokalsemi durumlarında Ringer solüsyonu ile birlikte ayrıca eksik elektrolitleri yerine koyma solüsyonları da kullanılmalıdır.
 
2)Sodyum tuzları kalp yetmezliği,hipertansiyon,böbrek yetmezliği,periferik veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.
 
3)250C’nin altında saklanmalıdır.
 
4)İrigasyon amaçlı kullanım sırasında : Uygulamalar sırasında sistemik dolaşıma geçebileceğinden konjestif kalp yetmezliği,son dönem böbrek yetmezliği,sodyum kaynaklı ödemle seyreden klinik tablolarda ve kortikosteroid kullanan hastalara uygulamada dikkat gerekir.
 
5)Solüsyon ambalaj açıldıktan sonra en kısa zamanda kullanılmalıdır.
 
6)Artan solüsyon tekrar kullanılmamalıdır.
 

GEBELİKTE KULLANIMI;

 

Hamilelik Kategorisi : C

 

Polifleks Ringer  Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Solüsyonun kendi niteliğinden,örneğin kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş,enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon,venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içerisindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Herhangi bir yan etki oluşursa infüzyona son verilmelidir. Hasta yeniden değerlendirilip,gerekiyorsa uygun terapötik girişimlerde bulunulmalıdır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.