Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka POLMOFEN
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A06226
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,83 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,54 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

10 g’dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir.

Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Doz aşımında solgunluk, anoreksi, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi ve konvülsiyon gibi semptomlar görülür. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün görülmeyebilir. Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir.

Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir.

Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

Endikasyonlar

Hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamolün; ağrı kesici/ateş düşürücü etkisi klinik olarak kanıtlanmıştır. Ağrı eşiğini yükselterek ağrı kesici, hipotalamik ısı düzenleyici merkeze etki ederek ateş düşürücü etki sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim : Oral alımdan sonra, gastrointestinal kanaldan hızlı ve tamamen emilir ve 10 - 60 dakika içinde en üst plazma konsantrasyonuna ulaşır. Dağılım : Bütün vücut dokularına yayılır.

Metabolizasyonu : Karaciğerden metabolize olur.

Atılımı : Glukuronid ve sülfat konjugeleri halinde idrarla atılır. %5’ inden azı, değişmemiş parasetamol olarak atılır. Eliminasyon yarı ömrü, 1 - 3 saattir.

Farmasötik Şekli

Pediatrik Süspansiyon

Formülü

5 ml (1 ölçek) süspansiyon ; Parasetamol 120.0mg içerir.

(Yardımcı maddeler: Metilparaben, Ponceau 4R, Sakaroz, Sorbitol, Ahududu esansı)

İlaç Etkileşmeleri

Antikolinerjik ajanlar ve afyon kökenli analjeziklerle alındığında parasetamolün emilimi gecikir. Antikonvülsanlar veya oral steroid yapılı kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engeller. Oral antikoagülanlarla parasetamolün birlikte kullanımı hipoprotrombinemik etkiyi arttırır. Ancak bu etkileşim kullanım süresine ve dozuna bağlıdır. Parasetamol kloramfenikol konsantrasyonunu arttırabilir. Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol, parasetamolün plazma yarı ömrünü uzatabilir ve toksisitesi artabilir. Parasetamol, üriner 5-HIAA (5-hidroksiindol asetik asit)’ in yalancı pozitif test sonuçlarına yol açabilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamole veya bileşimdeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olan hastalar ve böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

4 – 11 ay:     2.5 ml(60 mg)               1/2 ölçek

1 – 2 yaş:        5 ml(120 mg)                 1 ölçek

2 – 3 yaş:     7.5 ml(180 mg)              1.5 ölçek

4 – 5 yaş:      10 ml(240 mg)                2 ölçek

6 – 8 yaş:      12.5 ml(300 mg )          2.5 ölçek

9 – 10 yaş:     15 ml (360 mg)              3 ölçek

Bu dozlar günde 4 defaya kadar tekrarlanabilir. Eğer ateş 3 günden fazla, ağrı 5 günden fazla devam ederse hemen bir doktora danışılmalıdır.

Yaşlılarda: parasetamolün emilim hızı ve miktarı normaldir. Ancak plazma yarı ömrü daha uzun, klerensi daha düşüktür. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Renkli cam şişede, 5 ml.’lik ölçek havi, 100 ml. Süspansiyon

Uyarılar/Önlemler

Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Hepatik nekroz parasetamol’ün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 12-24 saat için karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 gramın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir. Kalp, akciğer hastalarıyla anemisi olanlara dikkatle verilmelidir. Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlarla tedavi edilen hastalarda doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanıma bağlı olarak papiller nekroz, böbrek harabiyeti, peptik ülser dahil gastrointestinal bozukluklar görülebilir.

Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. 3 yaşın altındaki çocuklarda ve 10 günden daha uzun süre kullanımlar mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer ateş 3 günden fazla, ağrı 5 günden fazla devam ederse hemen bir doktora danışılmalıdır. Uzun süreli ve akut yüksek doz kullanımlarda hepatotoksisite ve ciddi hepatik yetmezlik oluşabilir.

Hepatotoksisite: Karaciğer enzimlerinin indüklenmesi sonucu toksik metabolitlerin oluşumunda artış sonucu oluşabileceği gibi; bu toksik metabolitlerin konjuge olup atılımını sağlayan ve böylece metabolitlerin toksisitesini önleyen glutation düzeydeki azalma sonucu da oluşabilir. Günlük yüksek doz alımı ciddi anemi oluşturabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hematolojik reaksiyonlar (trombositopenik purpura, hemolitik anemi ve agranülositoz) rapor edilmiş olmasına rağmen parasetamolün yan etkileri hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı ve diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer.

Yüksek dozlarda alındığında; ilk 24 saatte bulantı, kusma, anoreksi ve karın ağrısı görülür. 12-48 saat içinde karaciğer harabiyeti olabilir. Uzun süreli kullanımlarda nefrotoksisite oluşabilir. Glukoz metabolizmasında anormallikler ve metabolik asidoz meydana gelebilir. Ciddi zehirlenmelerde karaciğer yetmezliği neticesi ensefalopati, koma ve ölüm olabilir. Karaciğer harabiyeti 10g veya daha fazla dozda parasetamol alan yetişkinlerde görülür. Merkezi sinir sistemi stimülasyonu, kalp aritmileri, ensefalopati gibi yan etkiler meydana gelebilir. Hipoglisemi, sarılık oluşabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.