Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka PONSTAN
Etken Madde Kodu SGKFCQ-MEFENAMIK ASIT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu M01AG01
ATC Açıklaması Mefenamik asit
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A06244
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,62 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Kaza sonucu doz aşımının ardından hasta kusturularak ya da mide lavajı ile mide boşaltılmalı ve aktif kömür verilmelidir. Yaşamsal fonksiyon izlenmeli ve desteklenmelidir.

 

Mefenamik asit ve metabolitleri plazma proteinlerine sıkıca bağlandığı için hemodiyalizin pek değeri yoktur.

 

Mefenamik asit doz aşımında konvülsiyonlar, akut böbrek yetersizliği ve koma bildirilmiştir.

 

Doz aşımının ölüme yol açtığı olmuştur.

Endikasyonlar

Ponstan Şurup, aşağıdakiler için endikedir:

  • Romatoid artrit (Still Hastalığı dahil), osteoartrit ve kas ağrısı, travmatik ağrı ve diş ağrısı çeşitli nedenlere bağlı baş ağrısı, ameliyat sonrası ağrı ve doğum sonrası ağrı dahil ağrının semptomatik tedavisi
  • Primer dismenorenin semptomatik tedavisi
  • Disfonksiyonel nedenlere ya da organik pelvis patolojisi dışlandıktan sonra rahim içi araç kullanılmasına bağlı menoraji
  • Premenstrüel sendrom
  • Altı aylıktan büyük pediyatrik hastalarda ateş tedavisi
Farmakodinamik Özellikler

Mefenamik asit, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik aktivitesi olan nonsteroid bir ajandır. Narkotik değildir. Mefenamik asitin etki mekanizması prostaglandin sentezini inhibe etme ve prostaglandin reseptör bölgelerinde bağlanma için yarışmaya girme şeklindedir.

Farmakokinetik Özellikler

Erişkinlerde bir gramlık oral dozun verilmesinden sonra 1-4 saat içinde doruk plazma düzeyi 10 μg/ml’ye çıkar, yarılanma süresi 2 saattir. Tekrarlanan dozlardan sonra, plazma seviyeleri doz ile orantılıdır, ilaç birikimi yoktur. Günde dört kez bir gram mefenamik asit verildiğinde uygulamanın ikinci gününden itibaren doruk kan düzeyleri 20 μg/ml’ye ulaşır.

 

Tek bir oral dozun ardından dozun %52-67’si idrarda değişmemiş ilaç ya da iki metabolitten biri olarak açığa çıkar. Üç gün boyunca gaita incelendiğinde dozun %20-25’inin, öncelikle konjuge olmamış metabolit II halinde çıktığı görülmüştür.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Her 5 ml şurup 50 mg mefenamik asit içerir.

Koruyucu: Sodyum benzoat

Tatlandırıcı: Sorbitol, sakarin sodyum, sakaroz, muz aroması, anise mint, sentetik çikolata aroması.

Etanol

İlaç Etkileşmeleri

Varfarin:  Mefenamik asitin varfarini protein bağlanma bölgelerinden ayırdığı gösterilmiştir ve oral antikoagülanlara yanıtı artırabilir. Bu nedenle, mefenamik asitin oral antikoagülan ilaçlarla birlikte kullanıldığı durumlarda protrombin zamanının sık sık izlenmesi gerekir.

 

Lityum:  Mefenamik asit dahil NSAİİ’lar plazma lityum düzeylerinde artışa ve böbreklerden lityum klerensinde azalmaya neden olur. Bu nedenle, mefenamik asit lityumla birlikte kullanıldığında hastalar lityum toksisitesi açısından dikkatle gözlem altında tutulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Mefenamik asit ilaca aşırı duyarlılık göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Aspirin ya da başka nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara çapraz duyarlılık potansiyeli bulunduğundan, bu ilaçların bronkospazm, alerjik rinit ya da ürtiker semptomlarını indükledikleri hastalara mefenamik asit verilmemelidir.

 

Mefenamik asit üst ya da alt gastrointestinal kanalda aktif ülserasyonu ya da kronik inflamasyonu olan hastalarda kontrendikedir ve önceden var olan böbrek ya da karaciğer hastalığı bulunan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Oral mefenamik asit dozu, gastrointestinal rahatsızlık meydana gelirse gıdalarla birlikte alınabilir.

 

Hafif-orta şiddette ağrı/romatoid artrit/osteoartrit: erişkinlerde ve 14 yaşın üstündeki adolesanlarda günde üç kez 500 mg .

 

Dismenore: menstrüasyon ağrısı başlarken uygulanmak ve hekimin kararına göre, semptomlar sürdükçe sürdürülmek üzere, günde üç kez 500 mg.

 

Menoraji:  kanama ve bağlantılı semptomların başlamasından itibaren başlanarak ve hekimin kararına göre sürdürülmek üzere günde üç kez 500 mg.

 

Premenstrüel sendrom:  semptomların başlamasından itibaren başlanarak ve hekimin kararına göre semptomların sonlanması beklenen zamana kadar olmak üzere günde üç kez 500 mg.

 

Still Hastalığı ya da 6 aylıktan büyük ve 14 yaşına kadar çocuklarda antipiretik etki için: bölünmüş dozlarda, vücut ağırlığına göre günde 19.5-25 mg/kg

 

14 yaş altındaki çocuklarda aşağıda belirtildiği dozlarda kullanılabilir:

6 aylıktan 1 yaşına kadar

1 ölçek (5 ml)

2 yaştan 4 yaşına kadar

2 ölçek (10 ml)

5 yaştan 8 yaşına kadar

3 ölçek (15 ml)

8 yaştan 14 yaşına kadar

4 ölçek (20 ml)

 

Bu doz gerekirse, günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir.

 

Still hastalığı tedavisi dışında, çocuklarda 7 günden uzun süreli kullanımı önerilmez. 14 yaşından büyüklerde Ponstan Forte Film Kaplı Tablet tercih edilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Ponstan Forte Film Kaplı Tablet: Her film kaplı tablette 500 mg mefenamik asit içeren 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.

34347 Ortaköy - İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

22.06.1998 – 187/69

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her 5 ml’lik ölçekte 50 mg mefenamik asit içeren 125 ml’lik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Uyarılar 

Diyare meydana gelirse doz azaltılmalı ya da ilaç geçici olarak kesilmelidir. Daha sonra ilacın verildiği bazı hastalarda semptomlar yeniden ortaya çıkabilir.  

Kronik nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) tedavisi uygulanan hastalarda herhangi bir zamanda uyarıcı semptomlar ile ya da olmadan kanama, ülserasyon ve perforasyon gibi ciddi gastrointestinal toksisite meydana gelebilir. Daha önceki peptik ülser, sigara ve alkol kullanımı öyküsüne gastrointestinal (mide-bağırsak) kanama eşlik etmiştir. Yaşlı ya da işlev kaybı olan hastaların ülserasyon ya da kanamayı diğer bireylerden daha az tolere ettiği görülmüştür ve spontan ölümcül gastrointestinal olayların çoğu bu popülasyonda bildirilmiştir. Göreceli yüksek doz kullanımı düşünülüyorsa (tavsiye edilen doz aralığı içinde), beklenen yarar gastrointestinal toksisite riskinin artma olasılığını dengeleyecek kadar fazla olmalıdır.


Önlemler 

Döküntü meydana gelirse mefenamik asit kesilmelidir.  

Mefenamik asit kullanımının ardından, diazo tablet testi kullanılarak idrarda safra reaksiyonu yalancı pozitif çıkabilir. İdrarda safra olduğu düşünülüyorsa, Harrison nokta testi gibi tanı amaçlı başka bir inceleme yapılmalıdır.  

Diğer prostaglandin inhibitörlerinde olduğu gibi, hematüri, proteinüri ve bazen nefrotik sendromla birlikte akut interstisyel nefrit bildirilmiştir. Böbrek kan akımı ya da kan hacminin azalmasına yol açan prerenal durumları olan hastalarda NSAİİ uygulaması prostaglandin yapımında doza bağımlı bir azalmaya yol açabileceğinden ve açık böbrek dekompansasyonuna neden olabileceğinden, bu hastalarda da toksisite görülmüştür. Bu reaksiyon açısından en yüksek risk altında olan hastalar böbrek fonksiyonu bozulmuş, kalp yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlar, diüretik kullananlar ve yaşlılardır. NSAİİ tedavisinin kesilmesinden sonra hasta tipik olarak tedavi öncesi duruma döner. Mefenamik asit metabolitleri primer olarak böbreklerden atıldığından, ilaç, böbrek fonksiyonu anlamlı derecede bozulmuş hastalara verilmemelidir. Mefenamik asit, diğer nonsteroid antiinflamatuar ajanlar gibi trombosit agregasyonunu inhibe edebilir ve varfarin tedavisi uygulanan hastalarda protrombin zamanını uzatabilir.

Mefenamik asit tedavisi uygulanan bazı hastalarda bir ya da daha fazla karaciğer fonksiyon testinde sınırda yükselme görülebilir; tedavinin devam ettirilmesiyle, bu durum uzayabilir, temelde değişmeden kalabilir ya da geçebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu düşündüren semptomları ve/veya belirtileri olan hastalar ya da karaciğer testinin anormal çıktığı hastalarda mefenamik asit tedavisi sırasında daha ağır karaciğer reaksiyonu olup olmadığını anlamak için değerlendirme yapılmalıdır. Karaciğer testleri anormal çıkarsa ya da kötüleşirse, karaciğer hastalığı düşündüren klinik belirtiler ya da semptomlar gelişirse ya da sistemik belirtiler ortaya çıkarsa mefenamik asit kesilmelidir.


Pediyatrik Kullanım

Mefenamik asitin pediyatrik hastalarda ateş tedavisinde ve 14 yaşından büyük adolesanlarda ağrı tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir.


Yaşlılarda Kullanım

Bazen akut böbrek yetersizliğine de yol açan böbrek fonksiyonunda bozukluk bildirilmiştir. Yaşlı ya da işlev kaybı olan hastaların ülserasyon ya da kanamayı başka bireyler kadar iyi tolere edemediği anlaşılmaktadır, spontan ölümcül gastrointestinal olayların çoğu bu popülasyonda bildirilmiştir (Bkz. UYARILAR).


Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanım

İnsan dozunun 10 katına kadar ilaç verilen sıçanlarda fertilitenin azaldığı, gebeliğin geciktiği ve sütten kesilmeye kadar hayatta kalma oranında azalma olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ve insan dozunun 10 katının verildiği köpeklerle yapılan başka bir çalışmada fetüsta bir anormallik gözlemlenmemiştir.

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar olmadığından ilaç ancak açıkça gerekliyse kullanılmalıdır. Ancak, bu sınıftaki ilaçların fetüsün kardiyovasküler sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle, gebe kadınlarda mefenamik asit kullanılması tavsiye edilmez.

Anne sütünde eser miktarda mefenamik asit olabilir ve anne sütü emen bebeğe geçebilir. Bu nedenle, emziren kadınlar mefenamik asit kullanmamalıdır.


Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

Bilinen bir etkisi yoktur.

Üretim Yeri

Eczacıbaşı–Zentiva Sağlık Ürünleri San.  ve Tic A.Ş.

39780 Küçükkarıştıran, Lüleburgaz

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tüm vücut: anafilaksi

 

Gastrointestinal: Mefenamik asitle görülen ve en sık bildirilen yan etkiler Gİ kanaldadır. En sık rastlanan yan etki diyaredir ve genellikle dozla ilişkilidir. Genellikle dozun azaltılmasıyla hafifler ve tedavinin sonlandırılmasıyla derhal kesilir. Bazı hastalar tedaviyi sürdüremeyebilir.

 

En sık rastlanan Gİ yan etkiler şunlardır: diyare, kusma ile ya da olmadan bulantı ve karın ağrısı.

Daha seyrek bildirilen Gİ yan etkiler şunlardır: iştahsızlık, pirozis, gaz, enterokolit, kolit, steatore, kolestatik sarılık, hepatit, pankreatit, hepatorenal sendrom, hafif karaciğer toksisitesi, kabızlık ve kanama ile ya da olmadan mide ülserasyonu.

 

Hematopoietik: otoimmün hemolitik anemi (³12 aylık mefenamik asit tedavisinde bildirilmiştir ve anemi tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkar), hematokritte düşme, lökopeni, eozinofili, trombositopenik purpura, agranülositoz, pansitopeni, aplastik anemi ve kemik iliği hipoplazisi.

 

Sinir Sistemi: sersemleme, baş dönmesi, sinirlilik, baş ağrısı, bulanık görme, konvülsiyonlar ve uykusuzluk.

 

Deri ve ekleri: anjiyoödem, larinks ödemi, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu (toksik epidermal nekroliz), eritema mültiforme, terleme, ürtiker, döküntü ve yüzde ödem.

 

Böbrek: papiller nekroz dahil böbrek yetersizliği, hematüri, dizüri ve hiponatremi.

 

Özel Duyular: gözde iritasyon, kulak ağrısı, geri dönüşlü renkli görme kaybı.

 

Diğer: diyabetli hastalarda glukoz intoleransı, hipotansiyon, astım, çarpıntı, dispne.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.