Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka POTASYUM
Etken Madde Kodu SGKFL3-POTASYUM KLORUR Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA01
ATC Açıklaması Potasyum klorür
NFC Kodu QA
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Ampülleri
Kamu Kodu A06260
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,02 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,72 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E217B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Plazma Potasyum konsantrasyonları 7 mmol/L'nin üstüne çıkması tehlikeli, 8.5 mmol/L'yi geçmesi ise ölümcüldür.
 
Hiperkalemi tedavisi için :
 • Litresine 10-20 ünite insülin katılmış % 10 dekstroz solüsyonu saatte 300-500 ml verilir. Bu kandaki potasyumun hücre içine geçmesini kolaylaştırır.
 •  Bir ampulde 50 mEq sodyum bikarbonat solüsyonu intravenöz olarak 5 dakikada yapılır. Bu potasyumun hücre içine girmesini kolaylaştırdığı gibi mevcut asidozu da düzeltir. Bu doz gerekiyorsa 5-10 dakika sonra tekrarlanabilir.
 • Potasyumun kardiyotoksik etkisini önlemek için 0.5 - 1 g kalsiyum glukonat (10 ml'lik % 10'luk ampul) intravenöz olarak 2 dakikada yapılır ve gerekiyorsa 2 dakika aralarla tekrarlanır. Kalsiyum enjeksiyonları digital glikozidleri almayan ve EKG'lerinde P dalgaları kaybolmuş ve QRS kompleksleri genişlemiş hastalarda yapılmalıdır.
 •  Renal fonksiyonları bozuk hastalarda hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz yöntemleriyle kan potasyumunu düşürmek gerekebilir. Hastanın klinik durumu elveriyorsa "kıvrım" diüretikleri ve serum fizyolojik infüzyonlarıyla çıkan idrar miktarı arttırılır.

Digitalize hastalarda hiperkalemi tedavisinde dikkatli olmalıdır. Kan potasyum seviyesinde ani bir düşüş digitalis toksisitesine yol açabilir ve aritmilere neden olabilir.

Endikasyonlar

Potasyum Klorür % 7.5 Ampul yeterli potasyum alınmaması veya aşırı potasyum kayıpları sonucu aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan hipokalemi hallerinin tedavisinde endikedir.

 • Digitalis entoksikasyonunda,
 • Hipokalemik familyal periyodik paralizinde,
 • Hipertansiyon tedavisinde potasyum kaybını arttıran diüretik verildiğinde (Tiazidler, Furosemid, Etakrinik asit, Asetazolamid) diüretik dozu değiştirilemiyorsa verilir.
 •  Potasyum kaybına neden olan nefropatiler, Bartter sendromu
 •  Hiperaldosteronemi, kronik kortikosteroid tedavisi
 •  Kronik diyare, kusmalar, kronik laksatif kullanımı
Hipokalemi Belirtileri :
Potasyum eksikliğinde kaslarda kuvvet kaybı, yorulma, solunum felci, ileus, gastrik atoni, mesane paralizisi, EKG'de T düzleşmesi, U dalgaları, aritmiler görülür. Ayrıca konfüzyon, disoryantasyon, idrar konsantrasyonunda azalma, poliüri, polidipsi görülür.
Farmakodinamik Özellikler

Metoklopramid üst gastrointestinal kanal motilitesini stimüle eder, ancak mide, safra ve pankreas salgılarını arttırmaz. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Dokuların asetilkoline karşı hassasiyetini arttırarak etki etmesi mümkündür.

Metoklopramidin motilite üzerindeki etkisi vagus sinirlerinin sağlam olmasına bağlı değildir, fakat antikolinerjik ilaçlarla önlenebilir. Metoklopramid mide kontraksiyonlarının tonus ve amplitüdünü (özellikle antral bölgenin) arttırır, pilor sfinkterini ve bulbus duodenumunu gevşetir ve duodenum ve jejunumda peristaltik hareketleri arttırır. Bunların sonucu olarak mide boşalması çabuklaşır ve intestinal geçiş kısalır.

İlaç alt özofagus sfinkterinin tonusunu yükseltir, kolon ve safra kesesi motiliteleri üzerinde ise etkisi yoktur. Alt özofagus sfinkter basıncı, metoklopramid verilmesinden sonra dozla orantılı olarak yükselir.

Metoklopramidin antiemetik etkisi santral ve periferik dopamin (D2) ve 5-HT3 (serotonerjik) reseptörlerini antagonize etmesine bağlıdır. Dopamin bulbustaki kemoreseptör trigger zon (CTZ)’u stimüle ederek bulantı ve kusma oluşturur.

Metoklopramid, L-Dopa ve apomorfin gibi dopaminerjik maddelerin CTZ'u uyarmalarını bloke eder. Apomorfinin gastrik motiliteyi yavaşlatıcı etkisi de metoklopramidle kaldırılabilir. Dopamin antagonisti olan fenotiazin grubu ilaçlarda olduğu gibi metoklopramidle de sedasyon ve nispeten daha seyrek olarak ekstrapiramidal reaksiyonlar oluşur. Metoklopramid apomorfinin santral ve periferik etkilerini inhibe eder, prolaktin salgısını arttırır ve bunun sonucu olarak galaktore görülebilir. Metoklopramid dolaşımdaki aldosteron düzeyini geçici olarak arttırarak geçici bir sıvı retansiyonuna neden olabilir.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon :
İntravenöz infüzyon şeklinde verilen potasyum infüzyon hızına ve plazma-ekstrasellüler sıvı-intrasellüler sıvı dengesine göre plazma konsantrasyonları oluşturur.
 
Dağılım :
Serum potasyumu ekstraselüller sıvıdaki potasyum ile dengededir. Ancak intrasellüler potasyum (150-160 mEq/L) ekstrasellüler potasyumun (3.5 – 5.0 mEq/L) 30-40 katıdır. Bunu sağlayan hücre membranındaki Na+-K+ATPaz enzimidir. Bu enzim hücre içine doğru aktif potasyum transportu sağlar. Dekstroz, insülin, oksijen ve alkaloz potasyumu hücre içine kaydırır. Plazmadaki pH’ın 0.1 ünite oynaması potasyum konsantrasyonuna aksi yönde 0.6 mEq/L değiştirir. İnsanda total vücut potasyumu 3700 mEq (53 mEq/kg) olup bunun        % 95’ten fazlası intrasellüler sıvıda bulunur.
 
Metabolizma:
İnsanda doğal besinlerle günde 1 – 1.5 mEq/kg potasyum vücuda girer. Potasyum içermeyen doğal besin yoktur. Plazmada potasyum konsantrasyonu dar sınırlar arasında (3.5-5.0 mEq/L) tutulur. Potasyum dengesini düzenleyen faktörler total vücut potasyumu, potasyum alımı, böbrek fonksiyonları, kanda insülin, glukoz, asit/baz dengesi, aldosteron ve sempatik aktivite (adrenalin)’dir.
 
Atılım: 
Potasyumun % 90’ı idrarla % 10’u feçes ile atılır. Potasyum böbrekte kortikal ve dış medüllarda kolektör tubuli tarafından salgılanır. Bu sekresyon aldosteron, plazma potasyum konsantrasyonları ve tubuli lumenindeki anyon bileşiklerine bağlı olarak değişir. Böbrek fonksiyonu bozulduğunda gastrointestinal ve feçes ile atılım artar.
Farmasötik Şekli

AMPUL Steril, Apirojen

Formülü
Her 10 ml'lik ampul;
Potasyum klorür.................0.75 g (10 mmol/10 ml)
Enjeksiyonluk su k.m. ........10 ml içerir.
İlaç Etkileşmeleri
 •  Digital glikozidler, potasyumunun kalp bloku riskini arttırır.
 • İnsülin, (insülin + glukoz), sodyum bikarbonat infüzyonları potasyumu hücre içine çekerek hipokalemiye neden olur.
 •  Potasyum tutan diüretikler (Spironolakton, Amilorid) diyet tuzları, tuz oranı düşük süt, heparin, siklosporin, ACE inhibitörleri, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, kan transfüzyonu hiperkalemiye neden olabilir.
 •  Kortikosteroidler, kortikotropin, penisilinler ve polimiksin B potasyum atılımını hızlandırarak hipokalemiye neden olabilirler.
 •    Parenteral kalsiyum ile parenteral potasyumun birlikte verilmesi kardiyak aritmi riskini arttırır.
Kontraendikasyonlar

Hiperkalemi : Akut metabolik asidoz, adrenokortikal yetmezlik, akut dehidratasyon, ağır diabetes mellitus, yaygın doku yıkımı (kanser, lösemi, yanıklar, transfüzyon, anüri, oligüri, akut böbrek yetmezliği).

Hiperkloremi : Renal tübüler asidozun bazı nadir şekillerinde. Potasyuma karşı hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Potasyum açığının hesaplanması :
 
Serum potasyumu düzeylerinden vücuttaki total potasyum eksikliği hesaplanabilir. Bulunan rakama tedavi boyunca sürebilecek potasyum kayıpları eklenmelidir.
Serum potasyumu
(mmol/L)
Total vücut potasyumu açığı
(mmol)
3
200
2,5
300
2
400
1,5 (ölüme yakın)
400 +
 
Bunlara (eğer varsa) süregelen kayıplar eklenir.
Sürmekte olan kayıplar
Kaybolan her litre sıvıdaki potasyum miktarı
İdrar
20 mmol/L (minimum)
Diüretikler
75 – 100 mmol/L (idrar)
Alkaloz
75-100 mmol/L (idrar)
Barsak kayıpları (diyare, kusma)
40 mmol/l barsak sıvısı
Pankreas veya ince barsak fistülü
100 mmol/L kaybolan sıvı
 
Verilecek potasyum miktarının hesaplanması için : Yukarıdaki yöntemle bulunan total potasyum açığının % 50-75’i 24 saatte karşılanır, ayrıca bu açığın % 25’i ilk 6 saatte kapatılmaya çalışılır.
 
Parenteral uygulama (intravenöz infüzyon) :
Potasyum Klorür Ampul hiçbir zaman doğrudan damara verilmez, bu şekilde verilirse kalp durmasına neden olabilir. % 5 dekstroz solüsyonu ile dilüe edilerek, tercihen 30 mmol/L potasyum ihtiva eden bir infüzyon solüsyonu hazırlanmalıdır. (1 Ampul KCl % 7.5 = 10 mmol/ 10 mL)
Periferik venlerden yapılan infüzyonlarda 30 mmol/L’nin üstündeki konsantrasyonlar venlerde tahribat yapar. Daha yoğun solüsyonlar vermek gerekiyorsa santral vena kateteri kullanılmalıdır.
 
İnfüzyon sırasında hasta yakından takip edilmeli, gerekirse serum potasyum miktar tayinleri yapılmalıdır.
 
Büyükler için önerilen doz ve verme hızı : Her hastanın klinik durumuna göre bireysel olarak tayin edilir.
Bir hastaya günde 400 mmol/L'a kadar Potasyum verilebilirse de, mutad olarak günde 3 mmol/kg geçilmez. Başlangıç olarak 60 mmol Potasyum infüzyonundan sonra, serum potasyum seviyesi ve EKG takibi ile ölçülen hastanın cevabı, bundan sonra verilecek miktarı ve verme hızını tayin eder. Sürekli EKG monitörü olmadıkça 30 mmol/saatlik infüzyon hızı geçilmemelidir.
 
Serum potasyumu 2,0 mmol/L’nin altında ise (Potasyum açığı 400 mmol’den fazla)
Acil durum. Hasta yoğun bakıma alınır. İntravenöz yolla 40 mmol potasyum 100 mL intravenöz sıvı içinde 1 saatte santral vena kateteri ile verilir. (Acil durumda kateter yerleştirilene kadar büyük çaplı bir antekübital ven kullanılabilir). Ayrıca, hasta alabiliyorsa oral yolla 30-40 mmol potasyum (klorür şeklinde) 100-150 ml suda 2-4 saatte bir verilir.
Serum potasyumu 1-2 saatte bir tayin edilerek serum potasyumu 2,8 mmol/L’nin üstüne çıkana kadar tedaviye devam edilir. 
 
Serum potasyumu 2,0 – 2,5 mmol/L arasında ise (Potasyum açığı 400 mmol)
20-30 mmol potasyum (klorür şeklinde) 100 mL intravenöz sıvı içinde 1 saat boyunca santral ven kateteri yoluyla verilir. Veya 20 mmol potasyum 100 ml intravenöz sıvı içinde büyük çaplı bir fossa cubitalis venine 1 saat süre ile verilir.
Ayrıca oral yolla 30 mmol potasyum (klorür şeklinde) 100-150 ml su içinde 1-2 saatte bir verilir.
 
Serum potasyumu 2,5 – 3,0 mmol/L arasında ise (Potasyum açığı 200-300 mmol)
30 mmol/L potasyum içeren bir infüzyon solüsyonu hazırlanarak saatte 5-10 mmol infüzyon hızıyla intravenöz yolla verilir.
Ayrıca oral yolla 30 mmol potasyum (klorür şeklinde) 100-150 ml su içinde günde 3 kere verilir.
Tedaviye serum potasyumu 3,2 mmol/L’nin üstüne çıkana kadar devam edilir.
 
Serum potasyumu 3,0 – 3,5 mmol/L arasında ise (Potasyum açığı 150 mmol)
30 mmol potasyum (klorür şeklinde) 100-150 ml su içinde günde 3 kere verilir.
 
Çocuklar için mutad doz : İntravenöz infüzyon günde 3 mmol/kg'a kadar veya vücut sathının 1 m2'si için günde 40 mmol'a kadar potasyum verilebilir. Verilen sıvı miktarı vücut büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır.
 
İnfüzyon solüsyonlarının hazırlanması :
İnfüzyon solüsyonun hazırlanması için potasyum klorür % 7.5 konsantre ampulleri uyumlu (compatible) bir intravenöz solüsyonla dilüe edilir. Bu sırada infüzyon şişesi en az 10 kere alt-üst edilerek solüsyonların iyice karışması sağlanmalıdır. Potasyum klorür % 7.5 Ampul asılı durumdaki infüzyon solüsyonlarına eklenmemelidir.
 
Uyumlu (compatible) solüsyonlar : % 5 dekstroz, % 10 dekstroz, % 0,9 sodyum klorür, % 3 sodyum klorür, % 0,45 sodyum klorür ve % 5 dekstroz, Hartman solüsyonu, sodyum klorür veya % 5 dekstrozda dekstran 70.
 
Geçimsizlikler : Adrenalin, amoksisilin, amfoterisin B, atropin sülfat, sefalotin, kloramfenikol, klorpromazin, diazepam, mannitol, metilprednizolon, fenitoin, prometazin, saksametonyum, tiopental.
 
Oral yolla potasyum tedavisi : Potasyum Klorür ampulleri kırılarak uygun bir içecek (su, meyve suyu) ile karıştırılır. Bu karışım, ortalama 1 su bardağına (180 ml) 20-30 mmol potasyum gelecek şekilde ayarlanır. Bu doz ihtiyaca göre günde 1-3 kere yemeklerle birlikte alınır. Büyüklerde oral yolla günde 100 mmol'a kadar Potasyum verilebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Potasyum Klorür % 22.5, 10 ve 100 Ampullük kutularda.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Potasyum Klorür % 7.5, 10 ve 100 Ampullük kutularda

Uyarılar/Önlemler
Potasyum Klorür Ampul hiçbir zaman doğrudan damara enjekte edilmez. Bu ani kalp durmasına sebep olabilir. Önce mutlaka % 5 dekstroz ile dilüe edilerek, tercihen 30 mmol/L potasyum ihtiva eden bir infüzyon solüsyonu hazırlanmalıdır. (1 Ampul KCl % 7.5 =           10 mmol/ 10 mL'dir).
 
İntravenöz potasyum tedavisine başlamadan önce böbreklerin çalıştığından ve günlük idrar hacminin yeterli olduğundan emin olunmalı ve mümkünse serumda potasyum ve kreatinin miktar tayinleri yapılmalıdır.
 
Potasyum tuzları hiçbir zaman intramüsküler olarak veya intravenöz bolus enjeksiyonu şeklinde verilmemelidir.
Hasta ileri derecede dehidrate ise potasyum tedavisinden önce rehidrate edilmelidir.
 
Hastada magnezyum eksikliği varsa potasyum tedavisine başlamadan önce hipomagnezemi düzeltilmelidir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı :
Gebelikte kullanımı : Gebelik kategorisi C.
Potasyum klorürün gebelik üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılmamıştır. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır. Potasyum klorür gebelikte anneye sağlayacağı faydalar fetus için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.
 
Emzirme döneminde kullanımı :
Potasyum klorürün emziren annelerde kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir. Emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi :
Potasyumun plazma konsantrasyonları fizyolojik limitler arasında kaldığı sürece araç ve makine kullanmayı advers yönde etkilemesi beklenmez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Potasyum Klorür perfüzyonunun en önemli yan etkisi hiperkalemidir. Hiperkaleminin en erken belirtisi aritmi ve kalp atım sayısının azalmasıdır (bradikardi). EKG'de T sivrileşmesi,  P kaybı, ST depresyonu ve QT uzaması görülür. Klinik olarak hastada yorgunluk, kuvvetsizlik, bacaklarda ağırlık ve paresteziler, solunum felci, Laundry tipi paralizi, hipotansiyon, anksiyete, eksitasyon, konfüzyon görülebilir. Hiperkalemi tedavi edilmezse fibrilasyon ve kalp durması ile sonlanır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.