Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka POTASYUM KLORUR DROGSAN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA01
ATC Açıklaması Potasyum klorür
NFC Kodu QA
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Ampülleri
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 90,40 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Plazma Potasyum konsantrasyonlarının 7 mmol/L’nin üzerine çıkması tehlikeli, 8.5 mmol/L’yi geçmesi ise ölümcüldür.

Hiperkalemi tedavisi için:

Litresine 10-20 ünite insülin katılmış %10 dekstroz solüsyonu saatte 300-500 ml verilir. Bu kandaki potasyumun hücre içine geçmesini kolaylaştırır.

Bir ampulde 50 mEq sodyum bikarbonat solüsyonu intravenöz olarak 5 dakikada yapılır. Bu potasyumun hücre içine girmesini kolaylaştırdığı gibi mevcut asidozu da düzeltir. Bu doz gerekiyorsa 5-10 dakika sonra tekrarlanabilir.

Endikasyonlar

Potasyum kaybına neden olan;

  • İshal, kusma ve gastrointestinal fistüllerde,
  • Primer ve sekonder hiperaldosteronizmde,
  • Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glükokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,
  • Parenteral sıvı tedavisinde,(Potasyum ihtiva etmeyen),
  • Diyabetik ketoasidoziste,
  • Metabolik alkaloziste,
  • Digitalis entoksikasyonunda,
  • Salt losing nefritiste,
  • Tiyazid sınıfından diüretiklerin uzun süreli kullanımında
  • Kronik protein yıkımında
Farmakodinamik Özellikler

Potasyum intraselüler sıvıdaki major iyondur ve hücrenin elektrodinamik karakteristiklerini, izotonisitesini, asit-baz dengesinin korunmasını sağlar. Potasyum birçok enzimatik reaksiyonda önemli bir aktivatördür; özellikle kardiyak, düz ve iskelet kaslarının kontraksiyonları, sinir impulslarının transmisyonu, gastrik sekresyon, renal fonksiyon, doku sentezi ve karbonhidrat metabolizması gibi fizyolojik proseslerde önem taşır.

Potasyum intraselüler sıvıda yüksek, ekstraselüler sıvıda ise düşük konsantrasyonda bulunan bir iyondur. Ekstraselüler sıvıda hidrojen iyonu konsantrasyonu arttığında (asidoz) potasyumun hücreden dışarı çıkması fazlalaşır. Bundan dolayı asidoz ile birlikte (kronik böbrek yetmezliğinde olduğu gibi) genellikle hiperkalemi oluşur. Bunun aksi durumunda, örneğin sodyum bikarbonat veya laktat verildiğinde alkalozla birlikte hipokalemi olur.

Farmakokinetik Özellikler

Plazma potasyum konsantrasyonunun normal sınırları 3,5 - 5,0 mEq/L olarak kabul edilir. Konsantrasyon 3,5 mEq/L’den azsa hipokalemi ve 5 mEq/L’den fazla ise hiperkalemi mevcuttur.

Böbreklerden hem glomerüler filtrasyon hem de tübüller aracılığı ile atılmaktadır. Böbreklerin potasyum eşiği düşük olduğundan süratle atılır ve beraberinde su sürüklediğinden diüretik etki gösterir.

Potasyum sinir adalelerini kısa bir süre uyarıdan sonra depresyona uğratır. Plazma potasyum oranı % 10’dan aşağı düşerse, sinir stimülasyonu iyi nakledilemez ve hasta felç olur. Potasyum vermekle bu durum düzelir.

Potasyumun adaleler üzerine etkisi ise, küçük dozlarda kısa bir kasılma, yüksek miktarda ve tekrarlayan dozlarda ise adalede eksitabiliteyi azalttığı görülür. Kalpte inisiyal bir uyarı yapmaksızın doğrudan doğruya depresyon yapar.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Bir Ampul:      Potasyum klorür......................    0,750 g

                   Enjeksiyonluk su ...............y.m. 10.00 mL içerir

                    10 mL’lik 1 ampul’de 10 mEq potasyum vardır.

İlaç Etkileşmeleri

Potasyum klorür amfoterisin ile geçimsizdir. Amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları ile geçimsizlikleri rapor edilmiştir. Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretiklerle kullanılmamalıdır.

ACE inhibitörleri ile kullanımı hiperkalemiye neden olabilir. İnsülin, İnsülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları potasyumu hücre içine çekerek hipokalemiye neden olur.

Kontraendikasyonlar

Oligüri, anüri ya da azotemi ile şiddetli renal etmezliklerde, tedavi edilmeyen kronik adenokortikal yetmezlikte (Addison Hastalığı), hiperkalemi ve akut dehidrasyonda kontrendikedir. Hiperkloremi (renal tübüler asidozun bazı nadir şekillerinde), potasyuma karşı hipersensitivitesi olan kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Potasyum Klorür % 7.5 Ampul 1000 mL’lik % 5 dekstroz solüsyonuna katılır, intravenöz enfüzyon şeklinde verilir. Hazırlanan çözeltinin konsantrasyonu 40 mEq/L’yi geçmemelidir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır.

Büyüklerde:

Genel olarak saatte 20 mEq/L’yi geçmemek kaydıyla günde 20 - 150 mEq verilebilir.

Maksimum doz 3,7 mEq/kg/24 saattir.

Çocuklarda:

Maksimum doz 2 - 3 mEq/kg/24 saattir.

Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir. Bu takdirde büyükler için günlük doz 2 - 6 g potasyum klorür olarak hesaplanır. 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

% 22.5 / 10 mL potasyum klorür içeren 10 ve 100 ampullük kutularda

Saklama Koşulları

25°C’in altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇocuklarIn göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajInda saklayINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

% 7.5 / 10 mL potasyum klorür içeren 10 ve 100 ampullük kutularda

Uyarılar/Önlemler

Enjeksiyonluk potasyum preparatları i.v. verilişinden önce mutlaka dilüe edilmelidir. Potasyumun konsantre çözeltisinin direkt enjeksiyonları ani ölüme neden olur.

Intravenöz potasyum tedavisine başlamadan önce böbreklerin çalıştığından ve günlük idrar hacminin yeterli olduğundan emin olunmalıdır.

Potasyum tuzları hiçbir zaman intramüsküler olarak verilmemelidir.

Hasta ileri derecede dehidrate ise potasyum tedavisinden önce rehidrate edilmelidir. Magnezyum eksikliği varsa potasyum tedavisine başlamadan önce hipomagnezemi düzeltilmelidir.

Yüksek miktarda potasyumun damar içine verilmesi kanda konsantrasyonu birdenbire artıracağı için, kalbi durdurarak ölüme neden olabilir. Intravenöz yoldan potasyum solüsyonu verilirken infüzyon, kural olarak saatte en çok 20 mEq potasyum girmesini sağlayacak şekilde yavaş yapılmalı, solüsyon litrede 40 mEq’den fazla potasyum içermemeli ve hastanın serum potasyum düzeyi ile elektrokardiyogrami yakından izlenmelidir.

Doktora danIŞmadan kullanIlmamalIDIr.

GEBELİKTE KULLANIMI

KATEGORİ C

Gebelikte kullanımı ve fertilite üzerine etkilerine dair yeterince çalışma yapılmamıştır. Gebelerde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI

Anne sütüne geçip geçmediğine dair yeterince çalışma yoktur.

Laktasyon döneminde kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yüksek dozlarda hiperkalemi gelişir. Klinik belirtiler ekstremitelerde parestezi, mental konfüzyon, paralizi, ciltte soğukluk, gri deri, kan basıncındaki düşme ile periferal vasküler kollaps, kardiyak aritmi ve kalp bloğu’dur. Çok yüksek plazma potasyum konsantrasyonlarında ( 8 - 11 mEq/L ) kardiyak depresyon, aritmi ya da kardiyak arrest sonucu ölüm görülür.

ECG’deki değişiklikler ise T dalgasında sivrileşme, ST segmentinde basıklaşma, P dalgasının kaybolması ve QT intervalinde uzamadır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ