Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka PREPAR
Etken Madde Kodu SGKFN6-RITODRIN HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu G02CA01
ATC Açıklaması Ritodrin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A06342
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı belirtileri beta-adrenerjik stimulasyona bağlıdır. İnfüzyon kesilmeli ve antidot olarak uygun bir beta-bloker kullanılmalıdır.

Oral yoldan aşırı miktarda ritodrin tablet alındıysa, mide lavajı uygulanmalı ya da hasta kusturulmalı ve daha sonra aktif karbon verilmelidir. Ritodrin hidroklorür diyalizle vücuttan uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar
 • Prematüre doğum
 • Akut fötal distres
 • Ameliyatlardan sonra prematüre doğumların önlenmesi
Farmakodinamik Özellikler

Ritodrin parenteral yoldan ya da idame amacıyla oral yoldan kullanılabilen ve uterusun gevşemesini sağlayan, beta-2-sempatikomimetik etkili bir ilaçtır. Uterus kontraksiyonlarının sıklığını ve şiddetini azaltır.

Farmakokinetik Özellikler

Sağlıklı gönüllülerde 3H ile işaretlenmiş ve işaretlenmemiş ritodrin ile yapılan çalışmalar, uygulanan ritodrinin yaklaşık %90’ının uygulama yoluna bağlı olmaksızın idrarla atıldığını göstermiştir. İnfüzyon yoluyla, bir saat boyunca dakikada 150 mikrogram hızında uygulandığında, yaklaşık 40 ng/mL olan en yüksek plazma düzeyine hızla ulaşılır. İnfüzyon durdurulduktan sonra plazma düzeyleri yarılanma süreleri 6-9 dakika ve 1.7-2.6 saat olan bifazik bir düşme gösterir.

İntramüsküler yoldan 10 mg ritodrin enjekte edildiğinde en yüksek plazma düzeyleri 20-33 ng/mL, eliminasyon yarılanma süresi yaklaşık 2 saattir. Oral yoldan 10 mg ritodrin uygulandıktan 20-40 dakika sonra en yüksek plazma düzeyi olan 5-15 ng/mL’ye ulaşılır. Efektif eliminasyon yarılanma süresi yaklaşık 2 saattir.

Ritodrinin oral yoldan yaklaşık 9 gün boyunca günde 4 defa 10 mg dozunda kullanılması, çalışmanın daha ileri günlerinde sabit kalan en yüksek plazma düzeylerine ulaşmasını sağlamıştır. Oral yoldan alınan ritodrinin biyoyararlanımı, muhtemelen ilk geçiş metabolizmasına bağlı olarak yaklaşık %30’dur. Oral yoldan alınan dozun yaklaşık %7’si değişmeden ve yaklaşık %89’u başta sülfat ve glukuronid konjugatları şeklinde olmak üzere atılır.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Her mL’de,

Ritodrin hidroklorür.........................................................................................10.0 mg

Sodyum metabisülfit........................................................................................1.00 mg

Sodyum klorür..................................................................................................2.90 mg

Asetik asit.........................................................................................................4.35 mg

Sodyum hidroksit..............................................................................................2.40 mg

Enjeksiyonluk su................................................................................................993 mg

İlaç Etkileşmeleri

Ritodrin ile etkileşimde bulunabilecek ilaç kullanan hastalar özel bir dikkat gerektirir.

 • Birlikte kullanılan kortikosteroidler, annede akciğer ödemi riskini arttırabilir.
 • Birlikte kullanılan diğer sempatikomimetik aminlerin etkisi güçlenebilir.
 • Beta-adrenerjik blokerler ritodrinin etkisini inhibe edebileceğinden, bu ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Cerrahide kullanılan anestezikler ritodrinin hipotansif etkisini güçlendirebilir.
Kontraendikasyonlar

Genel olarak gebeliğin uzamasının anne ya da fetüs için tehlikeli olduğu şu durumlarda kontrendikedir:

 • Eklampsi ve ağır pre-eklampsi,
 • İntrauterin fetus ölümü,
 • Koryoamniyonit,
 • Anneye ait kalp hastalıkları
 • Bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye aşırı duyarlılık. Prepar Ampul’un sülfitlere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanımı kontrendikedir. Astımlı hastalarda bronkospazma ve anafilaksiye neden olabilir.
 • Hipertirodi
 • Kontrol altına alınmamış hipertansiyon
 • Kalp fonksiyonları bozabilecek diğer durumlar
Kullanım Şekli Ve Dozu

Prematüre doğum :

Ritodrin, uterus kontraksiyonlarını azaltmak amacıyla kullanılır. Erken doğuma ilişkin ilk bulguların ortaya çıkmasıyla birlikte parenteral yoldan ritodrin tedavisine başlanmalıdır.

Etkili bir prematüre doğum tedavisi, gebelik süresinin uzamasını sağlar. Miadından önce doğanlar ile karşılaştırıldığında, miadında doğanlarda perinatal morbidite ve mortalite insidansı belirgin olarak daha azdır.

Oral yoldan uygulanan ritodrin idame tedavisinin amacı gebelik süresinin uzamasını sağlamak ve prematüre doğum olayının tekrarlanmasını önlemektir.

Parenteral yoldan başlangıç tedavisi

İntravenöz infüzyon:

Erken doğum belirtileri başladıktan sonra en kısa zamanda başlanmalıdır. Başlangıç dozu dakikada 0.05 mg’dır. İstenilen sonuç sağlanana, yan etkiler oluşana ya da en yüksek doza ulaşılmasına rağmen doğum eyleminin ilerlemesine kadar doz her 10-15 dakikada bir 0.05 mg yükseltilir. Genellikle dakikada 0.15-0.35 mg’lık dozlar arasındaki bir dozla istenilen etki elde edilir.

İntravenöz infüzyon tedavisi, kontraksiyonlar kesildikten sonra 12-48 saat sürdürülmelidir. Uygulanacak sıvı miktarı en alt düzeyde tutulmalıdır. Tercihen, kontrollü infüzyon sağlayan bir infüzyon cihazı kullanılmalıdır. Enjektör pompasında kullanılmadığı durumlarda konsantrasyonu 3mg/ml (50mL. sıvıda 150 mg ritodrin hidroklorür solüsyonu) olmalıdır. Sodyum klorürlü solüsyonlar kullanıldığında akciğer ödemi olasılığı artabileceğinden, dilüsyon için dekstrozun sudaki %5’lik solüsyonları kullanılmalıdır. Sodyum klörürlü solüsyonlar, diabetes mellitus gibi desktroz içeren solüsyonların tıbben arzulanmadığı durumlara saklanmalıdır.

İntramüskülüler enjeksiyon:

İntravenöz infüzyonun uygulanamadığı durumlarda,4-6 saatte bir intramüsküler yoldan 10 mg uygulanabilir. Kontraksiyonlar kesildikten sonra tedaviye 12-48 saat daha devam edilmelidir. Doz, alınan yanıta ve istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkıp çıkmamasına göre azaltılır ya da arttırılır.                                      

Oral idame tedavisi

İntravenöz ya da intramüsküler yoldan uygulanan tedaviyle uterus kasılmaları kesildikten ve 12-48 saat süreyle kontraksiyonların görülmediği saptandıktan sonra oral yoldan idame tedavisine geçilebilir. Oral idame tedavisine parenteral tedavinin tamamlanmasından 30-60 dakika önce başlanmalıdır.

Tedavide en yüksek günlük doz 120 mg olacak şekilde, her 2-6 saatte bir 1-2 adet

10 mg’lık tablet kullanılır.

Oral idame tedavisine hekim gebeliğin uzamasını gerekli gördüğü sürece devam edilir.

Akut fötal distres                                      

Akut fötal distreste Pre-par tedavisinin amacı, doğumun en uygun şekilde nasıl yapılacağına karar vermek için zaman kazanmaktır.

Prematüre doğumun tedavisinde önerilen intravenöz başlangıç tedavisi uygulanır. İnfüzyon uygulanırken girişimli doğum için hazırlık yapılmalıdır.

Ameliyatlardan sonra prematüre doğumların önlenmesi              

Ameliyatlardan sonra istenmeyen uterus kasılmaları görülürse, prematüre doğum tedavisinde önerilenler uygulanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Pre-par 10 mg tablet: Her tablette 10 mg ritodrin hidroklorür içeren 20 tabletlik ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sararma veya çökelme görülen Pre-par ampuller kullanılmamalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 mL’lik her ampulde 50 mg ritodrin hidroklorür içeren 1 ampullük ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Ritodrin tedavisine başlamadan önce, hastalar olası bir kardiyak risk ya da kalp anomalisi açısından araştırılmalıdır. Kalp hastalığından kuşkulanılanların dikkatle izlenmesi gereklidir. Ritodrin tedavisi gizli bir kalp hastalığını aşikar duruma getirebilir. Hekim tarafından beklenen yararların olası risklerden fazla olduğuna karar verilmedikçe ritodrin tedavisi uygulanmamalıdır. İnfüzyon şeklinde ritodrin tedavisi uygulanırken hastalar, kan basıncı, nabız ve fetus kalp hızı açısından yakından izlenmelidir.

İntravenöz yoldan uygulanan ritodrin plazma insülini ve glikoz düzeylerini yükseltebildiği, potasyum konsantrasyonunu düşürebildiği için glikoz ve elektrolit düzeyleri izlenmelidir. Diyabetli hastalar ve potasyum kaybettirici diüretik kullanan hastalarda biyokimyasal parametreler yakından izlenmelidir.

Ritodrin tedavisine bağlı olarak, bazı hastalarda ölümle sonuçlanabilen pulmoner ödem görüldüğü bildirilmiştir. Hemen her vakada altta yatan birçok faktörün bulunduğu görülmüştür. Tanımlanabilen predispozan faktörler arasında önceden varolan kalp hastalıkları, çoğul gebelik, pre-eklampsi ve eklampsi, aşırı sıvı yüklenmesi, steroidlerle birlikte kullanılması, annede enfeksiyon ve uzun süren taşikardi bulunur. Hastaların hidrasyon durumu yakından izlenmeli ve sıvı yüklenmesinden kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında pulmoner ödem gelişirse tedavi kesilmelidir.

Fötal asidoz varsa, hasta sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Ağır asidoz durumlarında (pH < 7.15) ritodrin kullanımı ile ilgili deneyimler kısıtlı olduğundan, bu tür durumlarda ritordin tedavisi önerilmez.

Vena cava sendromuna bağlı oluşabilecek bir hipotansiyonu önlemek amacıyla, infüzyon sırasında hasta yan tarafına yatırılmalıdır.

Su kesesinin açıldığı ve serviksin 4 cm’den daha fazla açıldığı durumlarda etkinin azalması beklenebilir.

Klinik etkinlik ve güvenilirlik bilgileri, uzun süreli intravenöz ritodrin tedavisini desteklememektedir. İntravenöz yoldan ritodrin tedavisine 2-3 hafta ya da daha uzun süre devam edilmesi, tedavinin kesilmesiyle tamamen düzelen lökopeni, agranülositoz ve/ veya trombositopeniye yol açabilir. Bu nedenle intravenöz ritodrin tedavisi 2 haftadan uzun süre uygulanmamalıdır.

Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım

Gebeliğin ilk 16 haftasında ritodrin kullanılması önerilmez.

Gebeliği sırasında ritodrin tedavisi gören annelerin bebekleri 6 yaşına kadar incelenmiş, büyüme, gelişme ya da işlevsel olgunlaşma üzerinde zararlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür.

Ritodrinin plasentadan geçtiği gösterilmiştir. Bu nedenle, yenidoğan, ritodrine bağlı yan etki olasılığı açısından yakından izlenmelidir.

Araç ve Makine Kullanma Etkisi

Ritodrinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ritodrinin beta-mimetik etkilerine bağlı yan etkiler genellikle intravenöz uygulamalarda görülür ve doz ayarlaması ile kontrol edilebilir.

Anne ve fetüsün kalp hızı artabileceğinden yakından izlenmelidir. İntravenöz infüzyon sırasında ortaya çıkabilen şiddetli taşikardiler, dozun azaltılması ya da infüzyonun kesilmesinden kısa bir süre sonra kaybolur.

Bazen palpitasyonlara yol açabilen annedeki taşikardinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı, her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, sağlıklı hastalarda kalp hızının dakikada 140 vurumun üzerine çıkmasından kaçınılması önerilir.

Ritodrin tedavisi sırasında sık olarak bildirilen diğer yakınmalar şunlardır: Tremor, bulantı, kusma, baş ağrısı ya da eritem (hastaların %10-15’inde), sinirlilik, ruhsal durum bozukluğu, anksiyete veya kırıklık hali (hastaların%5-10’unda).

Daha seyrek olarak (hastaların%3’ünden daha azında) bildirilen yan etkiler arasında, elektrokardiyografik değişiklikler ve kardiyak aritmilerle birlikte olabilen göğüs ağrısı ve sıkışması gibi kardiyak semptomlar bulunur.

Ritodrin ve diğer beta-sempatikomimetiklerin kullanımına bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarında bozulma olduğu (transaminaz düzeylerinde yükselme ve hepatit gibi) seyrek olarak bildirilmiştir. Bu yan etkilerin çoğu tedavinin kesilmesiyle düzelir.

Seyrek olarak tükrük bezlerinde büyüme ve amilaz sekresyonunda artma olduğu, bu yan etkilerin tedavinin kesilmesinden sonra birkaç gün içinde tamamen kaybolduğu bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.