Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka RAPILYSIN
Etken Madde Kodu SGKFMP-RETEPLAZ Parenteral
Ambalaj Miktarı 2
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B01AD07
ATC Açıklaması Reteplaz
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A11803
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 3413,92 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3048,57 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz Aşımı Aşırı doz durumunda fibrinojenin ve diğer kan pıhtılaşma elemanlarının (pıhtılaşma faktörü V) azalacağı ve sonradan kanama riski olabileceği beklenmelidir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).

Endikasyonlar

RAPILYSIN, erişkinlerde inatçı ST yükselmesi veya yakın zamanlı sol dal bloğu ile miyokard infarktüsünden şüphelenilen olgularda, akut miyokard infarktüsü başlangıcından sonraki 12 saat içinde, trombolitik tedavi için endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Reteplaz endojen plazminojenin plazmine dönüştürülmek üzere yarılmasını katalizleyen rekombinant bir plazminojen aktivatörüdür. Bu plazminojenoliz öncelikle fibrin varlığında oluşur. Bunun sonucunda plazmin fibrinojen ve trombus matriksinin bir bileşeni olan fibrini kırarak trombolitik etkisini göstermiş olur. Reteplaz (10 + 10 U) doza bağlı olarak plazma fibrinojen düzeylerini yaklaşık % 60-80 oranında düşürür. Fibrinojen düzeyi 2 gün içinde normale döner. Daha sonra diğer plazminojen aktivatörlerinde olduğu gibi fibrinojen düzeylerinin 9 gün içinde maksimuma ulaştığı ve 18 güne kadar yüksek kaldığı rebound fenomeni oluşur. Plazminojenin ve α2-antiplazminin plazma düzeylerindeki azalma 1-3 gün içinde normale döner. Pıhtılaşma faktörü V, pıhtılaşma faktörü VIII, α2-makroglobulin ve C1-esteraz inhibitörü sadece çok hafif azalır ve 1-2 gün içinde normal düzeye döner. Plazminojen aktivatör inhibitörü 1’in (PAI-1) aktivitesi sıfıra kadar inebilir ancak rebound fenomeni göstererek iki saat içinde hızla normale döner. Protrombin aktivasyon fragmanı 1 düzeyleri ve trombin-antitrombin III kompleksleri tromboliz sırasında artar ve bu, klinik durumla ilişkisi bilinmeyen bir trombin üretimi olduğunu gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Akut miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalara 10 +10 U bolus enjeksiyonu yapıldıktan sonra reteplaz antijeninin plazmadaki yarı-ömrü (t½ α) 18 ± 5 dakika, terminal eliminasyon yarı-ömrü (t½ β) 5.5 saat ± 12.5 dakika ve klerens hızı dakikada 121 ± 25 ml’dir. Reteplaz aktivitesinin plazmadan temizlenme hızı 283 ± 101 ml/dakika; dominant yarı-ömrü (t½ α) 14.6 ± 6.7 dakika ve terminal eliminasyon yarı-ömrü (t½ β) 1.6 saat ± 39 dakikadır. İdrarda ancak bağışıklık deneyleriyle saptanabilecek miktarda reteplaz kalmıştır. İnsanlarda reteplazın başlıca eliminasyon yollarıyla ilgili kesin veri yoktur. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinin sonuçları bilinmemektedir. Böbrek işlevinde hafif bozukluk reteplazın farmakokinetik özelliklerini anlamlı olarak etkilemez.

Farmasötik Şekli

Rapilysin® 10 U I.V. Enjeksiyon İçin Steril Liyofilize Toz İçeren Flakon

Formülü

Bir flakon etkin madde olarak 10 U (17.4 mg) reteplaz ve yardımcı madde olarak 8 mg traneksamik asit, 131 mg dipotasyum hidrojen fosfat, 49.3 mg fosforik asit, 350 mg sukroz ve 5 mg polisorbat 80 içerir. Önceden doldurulmuş enjektör 10 mL enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Reteplaz ile AME hastalarında sıklıkla uygulanan ilaçlar arasında hiçbir formal etkileşim çalışması yapılmadı. Klinik çalışmaların geriye dönük analizleri akut miyokard enfarktüsü geçirmiş hastalarda reteplaz ile beraber verilen ilaçlarla ilgili herhangi bir etkileşim olduğunu göstermemiştir. Heparin, K vitamini antagonistleri ve trombosit işlevini etkileyen ilaçlar (asetilsalisilik asit, dipiridamol ve absiksimab) reteplaz tedavisi sırasında veya daha sonra uygulanırsa kanama riskini artırabilir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Özellikle plazma fibrinojen düzeyinin düşük olduğu dönemlerde (AME’ye yönelik fibrinolitik tedavisinden sonra yaklaşık 2 gün kadar) bu etkiye dikkat edilmelidir.
 
Geçimsizlikler
Heparin ve Rapilysin aynı solüsyon içerisinde biraraya getirildiklerinde uyuşmazlık gösterirler. Başka uyuşmazlıklar da olabilir. Enjeksiyon solüsyonuna başka hiçbir ilaç eklenmemelidir.
Rapilysin için ayrılmış damar yolundan ne Rapilysin enjeksiyonu ile aynı anda, ne daha önce ve ne de daha sonra başka hiçbir ilaç verilmemelidir. Bu re-tromboz riskini azaltmak için retaplaz uygulamasından önce ve sonra verilmesi gereken heparin ve asetilsalisilik asit de dahil olmak üzere, tüm ürünler için geçerlidir.
Aynı damar yolunun kullanılması gereken hastalarda (Y bağlantı dahil olmak üzere), Rapilysin enjeksiyonundan önce ve sonra, bu damar yolu %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz çözeltisi ile iyice yıkanmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Kontraendikasyonlar
Rapilysin aktif maddeye veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı (polisorbat 80 gibi) bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
 
Trombolitik tedavi kanama riskini artırdığından reteplaz şu durumlarda kontrendikedir:
 • bilinen hemorajik diyatez
 • aynı anda oral antikoagülanlarla (örn: varfarin sodyum) tedavi edilen hastalar
 • intrakranial neoplazm, arteriyovenöz malformasyon veya anevrizma
 • kanama riski artmış olan neoplazm
 • serebrovasküler atak öyküsü
 • son zamanlarda (<10 gün) uzun süreli ve zorlu dış kalp masajı
 • ciddi, kontrol edilemeyen hipertansiyon
 • aktif peptik ülser
 • portal hipertansiyon (özofagus varisleri)
 • ağır karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu
 • akut pankreatit, perikardit, bakteriyel endokardit
 • diyabetik hemorajik retinopati veya diğer hemorajik oftalmik hastalıklar
 • ağır kanama, büyük travma ya da büyük ameliyat (koroner arter bypass grefti, intrakranial veya omurga ameliyatı veya travması), obstetrik doğum, organ biyopsisi, kompres edilemeyen damarlara girişten sonraki üç ay
 •  

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Reteplaz tedavisine AME belirtileri başladıktan hemen sonra başlanmalıdır.
Reteplaz şise içerisinde dondurularak kurutulmuş madde olarak bulunur. Liyofilize edilmiş madde şırınganın içeriğiyle karıştırılarak hazırlanır (Bkz. Kullanma Talimatları).
Hazırlanan solüsyon hemen kullanılmalıdır. Hazırlandıktan sonra solüsyonun dikkatlice gözden geçirilmesi gereklidir. Yalnızca berrak ve renksiz solüsyonlar enjekte edilmelidir. Eğer solüsyon berrak ve renksiz değilse kullanılmayıp atılmalıdır.
Heparin ve Rapilysin aynı solüsyon içerisinde biraraya getirildiklerinde uyuşmazlık gösterirler. Başka uyuşmazlıklar da olabilir. Enjeksiyon solüsyonuna başka hiçbir ilaç eklenmemelidir (Bkz. Geçimsizlikler). Rapilysin tercihen sadece Rapilysin enjeksiyonu amacıyla açılmış bir damar yolundan verilmelidir. Rapilysin için ayrılmış damar yolundan ne Rapilysin enjeksiyonu ile aynı anda, ne daha önce ve ne de daha sonra başka hiçbir ilaç verilmemelidir. Bu retromboz riskini azaltmak için retaplaz uygulamasından önce ve sonra verilmesi gereken heparin ve asetil salisilik asit de dahil olmak üzere, tüm ürünler için geçerlidir.
Aynı damar yolunun kullanılması gereken hastalarda (Y bağlantı dahil olmak üzere), Rapilysin enjeksiyonundan önce ve sonra, bu damar yolu %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz çözeltisi ile iyice yıkanmalıdır.
Rapilysin dozu: Reteplaz, 10 U’lik bolus doz uygulamasını takiben 30 dakika sonra ikinci bir 10 U’lik bolus şeklinde uygulanır (çifte bolus).
Her bolus 2 dakikayı geçmeyecek süre içinde yavaş intravenöz enjeksiyonla uygulanır.
Enjeksiyonun yanlışlıkla paravenöz olarak uygulanmamasına dikkat ediniz.
Heparin dozu: Heparin ve asetilsalisilik asit yeniden tromboz riskini azaltmak için reteplazdan önce ve daha sonra uygulanmalıdır. Heparinin tavsiye edilen dozu, retaplaz tedavisinden önce bolus enjeksiyon olarak verilen 5000 IU Heparine ek olarak ikinci reteplaz bolusundan sonra her saatte 1000 IU Heparin enfüzyonu şeklindedir. Heparin aPTT değerlerini normalin 1.5-2 katı düzeyinde tutmak için en az 24 saat süreyle, tercihen 48 (-72 saat) uygulanmalıdır.
Asetilsalisilikasit dozu: Trombolizden önceki ilk asetilsalisilik asit dozu en az 250 mg (250-350 mg) olmalıdır; daha sonra hasta taburcu olana kadar günde en az 75-150 mg ile devam edilir.  
 
Kullanma Talimatları
İşlem boyunca aseptik teknik kullanılmalıdır.
 1. RAPILYSIN flakonundaki koruyucu kapağını çıkarınız ve plastik kapağı alkolle temizleyiniz.
 2. Sulandırma adaptörünün bulunduğu ambalajı açıp, sulandırma adaptöründeki her iki koruyucu kapağı çıkarınız.
 3. Sulandırma adaptörünün iğnesini RAPILYSIN flakonunun kauçuk kapağından içeri sokunuz.
 4. Ambalajından 10 mL’lik enjektörü çıkarınız. Enjektörün ucundaki kapağı çıkararak enjektörü sulandırma adaptörüne takınız ve RAPILYSIN flakonuna 10 mL çözücü aktarınız.
 5. Sulandırma adaptörü ve enjektör flakona takılı iken flakonu hafifçe çevirerek RAPILYSIN tozu çözünüz. ÇALKALAMAYINIZ.
 6. Sulandırılmış ilaç berrak, renksiz bir çözelti halini alacaktır. Çözelti berrak veya renksiz değilse atılmalıdır.
 7. Enjektöre tekrar 10 mL RAPILYSIN çözeltisini çekiniz. Fazla dolum nedeniyle flakonda küçük miktarda çözelti kalabilir.
 8. Enjektörü sulandırma adaptöründen çıkartarak ambalajda bulunan steril iğneyi takınız. Doz intravenöz uygulama için artık hazırdır.
 9. Heparin ve RAPILYSIN çözelti içerisinde karıştırıldıklarında geçimsizdirler. Diğer geçimsizlikler de mevcut olabilir. Enjeksiyon çözeltisine başka bir ilaç eklenmemelidir.
 10. RAPILYSIN uygulaması için ayrılan damar yolundan RAPILYSIN uygulamasından önce veya sonra veya aynı anda başka bir ilaç kesinlikle uygulanmamalıdır. Bu uyarı re-tromboz riskini azaltmak için reteplaz uygulamasından önce veya sonra uygulanan heparin ve asetil salisilik asit dahil tüm ilaçlar için geçerlidir.
 11. Aynı damar yolunun kullanılması gereken hastalarda, bu damar yolu (Y-bağlantı dahil olmak üzere) RAPILYSIN enjeksiyonundan önce ve sonra %0.9 sodyum klorür çözeltisi veya %5 dekstroz çözeltisi ile iyice yıkanmalıdır.
 12.  

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Liyofilize tozu ışıktan korumak için flakonları ambalajında saklayınız.
Kuru ortamda saklanmalıdır.
Belirtilen şekilde hazırlanan çözelti hemen kullanılmalıdır.
Uygulamadan önce renk değişikliği ve partikül oluşumu açısından gözlenmelidir.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her RAPILYSIN 10 U İ.V. Enjeksiyon İçin Steril Liyofilize Toz İçeren Flakon ambalajında; liyofilize toz içeren plastik kapaklı iki adet şeffaf flakon, 10 mL çözücü içeren tek kullanımlık iki adet enjektör, iki adet kullanıma hazırlama aleti ve iki iğne (19 G) bulunur.

Uyarılar/Önlemler
Reteplaz trombolitik tedavi uygulamasında ve bu uygulamayı izleyecek yöntemleri kullanmada deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalıdır.
 
Reteplaz tedavisi uygulanması düşünülen her hasta dikkatle incelenmelidir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Kanama
Reteplaz tedavisi sırasında karşılaşılan en yaygın komplikasyon kanamadır. Şu durumlarda reteplaz tedavisiyle ilişkili riskler artabilir ve beklenen faydalarla karşılaştırma yapılması gerekebilir:
 • serebrovasküler hastalık
 • başlangıçtaki sistolik kan basıncının > 160 mm Hg olması
 • son zamanlardaki gastrointestinal veya genitoüriner kanama (10 gün içinde)
 • sol kalpte trombus olasılığı artışı (atrial fibrilasyonla beraber mitral stenoz)
 • ciddi enfeksiyon olan bölgelerde septik tromboflebit veya oklüzyonlu arteriyovenöz kanül
 • kanamanın anlamlı tehlike oluşturacağı veya yeri nedeniyle zor olacağı herhangi bir durum
 • 75 yaş üzerindeki hastalar
Aynı anda heparin antikoagülasyon tedavisinin uygulanması kanamaya katkıda bulunabilir. Reteplaz tedavisi sırasında fibrin parçalandığından damara girilen en son yerde kanama olabilir. O nedenle trombolitik tedavi kanama olasılığı olan tüm bölgelere büyük dikkat gösterilmesini gerektirir (kateter sokulan yerler, artere ve vene girilen yerler, kesim yerleri ve iğnenin girdiği yerler). Reteplaz tedavisi sırasında hastaya rijit kateter sokulması, intramüsküler (kas içi) enjeksiyon yapılması ve hastaya gereksiz işlem yapılması önlenmelidir.
Özellikle serebral hemoraji gibi ciddi bir kanama olduğunda aynı anda uygulanan heparin tedavisine hemen son verilmelidir. Ayrıca, uygulamadan önce şiddetli kanama olması halinde ikinci reteplaz bolusu verilmemelidir. Ancak genelde reteplazın yarı-ömrünün kısa olması nedeniyle koagülasyon faktörlerinin eklenmesi gerekmez. Kanamalı hastaların çoğuna trombolitik ve antikoagülasyon tedavisine son verilerek, volüm replasmanı yapılarak ve damara elle basınç uygulayarak müdahale edilebilir. Kanama başladıktan sonraki 4 saat içinde heparin uygulanacaksa protamin düşünülmelidir. Bu konservatif önlemlere yanıt vermeyen hastalarda transfüzyon ürünlerinin tedbirli biçimde kullanılması endikedir. Kriyopresipitat, fibrinojen, taze dondurulmuş plazma ve trombositler her uygulamadan sonra tekrar klinik ve laboratuar incelemesi yapılarak verilmelidir. Kriyopresipitat veya fibrinojen enfüzyonunda arzu edilen hedef fibrinojen düzeyi 1g/l’dir.
 
Şu anda, trombolitik tedaviden önce diyastolik kan basıncı > 100 mm Hg olan hastalarda reteplaz ile ilgili yeterli veri yoktur.
 
Aritmiler
Koroner tromboliz reperfüzyon ile ilişkili aritmilere yol açabilir. Reteplaz uygulaması sırasında bradikardi ve/veya ventriküler taşiaritmiler (ventriküler taşikardi veya fibrilasyon) için antiaritmi tedavisi yapılması gerekir.
 
Kolesterol embolizasyonu
Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda, kolesterol embolizasyonu nadiren rapor edilmiştir ve gerçek oran bilinmemektedir. Öldürücü olabilen bu ciddi durum ayrıca invaziv vasküler prosedürler (örn. Kalp kateterizasyonu, anjiyografi, vasküler cerrahi müdahale) ve/veya antikoagülan tedavi ile ilişkilendirilmektedir. Kolesterol embolizasyonunu klinik olarak belirleyen özellikler şunlardır; ciltte benekler, “mor ayak” sendromu, akut böbrek yetmezliği, kangrenli parmaklar, hipertansiyon, pankreatit, miyokardiyal enfarktüs, serebral enfarktüs, omurilik enfarktüsü, retinal atardamar tıkanıklığı, bağırsak enfarktüsü ve rabdomiyolisis.  
 
Yeniden uygulama
Şu anda reteplazın yeniden uygulanmasıyla ilgili veri olmadığından yeniden uygulama önerilmez. Ancak reteplaz molekülüne özgü monoklonal antikor oluştuğu gözlenmemiştir.
Anaflaktoid reaksiyon gelişirse enjeksiyona hemen son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
Çocuklardaki kullanım
Çocuklarda reteplazın etkinliği ve güvenliğiyle ilgili kanıtlar yoktur. Çocukların bu ilaçla tedavi edilmesi önerilmez.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik kategorisi C'dir. Gebe kadınlarda reteplazla ilgili hiçbir deneyim yoktur. Hayat kurtaran durumlar dışında gebelikte kullanılması kontrendikedir.
Reteplazın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Anne, trombolitik tedaviden sonraki ilk 24 saat içinde bebeğe süt vermemelidir.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
Geçerli değildir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hemoraji
Reteplaz tedavisi sırasında en sık karşılaşılan yan etki hemorajidir.
Daha çok: Enjeksiyon bölgesinde (örn: hematom)
Bazen: Gastrointestinal (hematemez, melena), gingival veya genitoüriner kanama
Ender olarak : (%1’den az oranda) hemoperikardium, retroperitonel kanama, serebral hemoraji, epitaksis, hemoptizi, gözde hemoraji ve eskimoz gözlenmiştir.
Reteplazla sağlanan trombolizden önce sistolik kan basıncının 160 mm Hg’nin üzerinde olması serebral kanama riskinde artışla ilişkilidir. İntrakraniyel kanama ve ölümcül intrakraniyel kanama riski ilerleyen yaşla birlikte artar.
Kan transfüzyonları nadiren gerekli olur. İnme (intrakranial kanama dahil) ve diğer ciddi kanama ataklarından birini geçirmiş hastalarda ölüm ya da kalıcı sakatlık nadiren bildirilen bir durum değildir.
 
Kardiyovasküler sistem
Diğer trombolitik ajanlarla olduğu gibi, miyokard enfarktüsü ve/veya trombolitik uygulamanın sekeli olarak aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:
Sıklıkla: Tekrarlayan iskemi/angina, hipotansiyon ve kalp yetmezliği/pulmoner ödem.
Seyrek olarak: Aritmiler (örn. AV blok, atrial fibrilasyon/flatter, ventriküler taşikardi/fibrilasyon, elektromekanik dissosiasyon (EMD), kardiyakarest,
kardiyojenik şok, enfarktüsün tekrarı.
 Nadiren: Mitral regürjitasyon, pulmoner embolizm, diğer sistolik embolizmler/serebral embolizm ve ventriküler septal defekt.
Bu kardiyovasküler olaylar yaşamı tehdit eden nitelikte olabilir ve ölüme yol açabilir.
 
Sinir sistemi
İzole olgularda sinir sistemi ile ilişkili olaylar (örn: epilepsi nöbeti, konvülsiyon, afazi, konuşma bozukluğu, deliryum, akut beyin sendromu, ajitasyon, konfüzyon, depresyon, psikoz) bildirilmiştir. İskemik ya da hemorajik serebrovasküler olaylar yardımcı ya da altta yatan durumlar olabilirler.
 
Uygulama bölgesi
Rapilysin enjekte edildiğinde enjeksiyon bölgesinde yanma hissi gibi lokal bir reaksiyon oluşabilir.
 
Aşırı duyarlılık
Nadiren: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (örn. alerjik reaksiyonlar)
İzole olgularda: Ciddi anafilaksi/anafilaktoid reaksiyonlar.
Reteplazla ilişkin olarak, eldeki kanıtlar bu aşırı duyarlılık reaksiyonlarının antikor kaynaklı bir kökene bağlı olduğunu göstermemektedir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.