Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka REDOX-C
Etken Madde Kodu SGKES8-ASKORBIK ASIT (VIT C) Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A11GA01
ATC Açıklaması Askorbik asit (C vitamini)
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A06570
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,53 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,3 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E624A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İlacın herhangi bir birim dozlamı ile zehirlenme belirtisi görülmemektedir. Önerilen dozlarda uzun süre güvenle kullanılabilir.

Endikasyonlar

Acil parenteral tedavinin gerekli olduğu C vitamini eksikliğinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Askorbik asit suda çözünen önemli bir vitamin ve antioksidandır. Organizmanın düşük C vitamini stoklama kapasitesi dikkate alındığında, yeterli miktarların düzenli olarak alınması insanlar için çok önemlidir. Askorbik asit ve metaboliti olan dehidroaskorbik asit, birçok enzim reaksiyonunda işlevi olan ve C vitamininin etki spektrumunun temelini oluşturan geri dönüşümlü bir redoks sistemi oluşturur. Askorbik asit, enzimlere elektron taşıyarak redükleyici eşdeğerlerini meydana getirmek yoluyla bir dizi hidroksilasyon ve amidasyon reaksiyonunda kofaktör olarak görev alır. Askorbik asidin insan vücudu için önemi, en açık biçimde klinik C vitamini eksikliği tablosu olan skorbütte ortaya çıkar. Askorbik asit, prolinden hidroksiprolin üretiminde anahtar bir rol oynar; bu dönüşüm de fonksiyonel olarak aktif kolajen üretiminde çok önemlidir. Skorbütte ortaya çıkan yara iyileşmesinin gecikmesi, kemik büyümesinde düzensizlikler, damar frajilitesi ve dentin oluşumundaki bozukluklar gibi belirtiler, kolajen oluşumundaki bozukluğa bağlıdır. Diğer bir C vitamini eksikliği belirtisi olan kas güçsüzlüğü, karnitin sentezinin azalmasına bağlanmıştır. Karnitinin, mitokondrilere yağ asidinin taşınmasında ve böylelikle, enerji serbestleşmesinde önemi olduğu bilinmektedir. Yeterli C vitamini, karnitin biyosentezi için çok önemlidir. Kan kolesterol düzeyinin yüksekliği, arteriyoskleroz gelişiminde tartışılmaz bir risk faktörüdür. İnsanlarda yetersiz miktarda askorbik asit alınmasının kan kolesterol düzeylerinin yüksekliği ile birlikte görüldüğüne ve ek askorbik asit alımının yüksek kolesterol düzeylerinin normale dönmesini sağladığına ilişkin veriler bulunmaktadır. Böbrek üstü bezlerinde askorbik asidin bulunması, bu vitaminin katekolamin biyosentezindeki önemine bağlanmaktadır. Dopaminin noradrenaline dönüşmesi askorbata bağımlıdır. Bu nedenle askorbik asit, otonom fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynar. C vitamini, aynı zamanda bu katekolaminlerin oksitlenerek sinir dokusunda nörotoksik adrenokromlar haline dönüşmesini önler. C vitamini kortizon sentezini hızlandırır. Askorbik asit eksikliğinde glukokortikoid salınımı azalır ve bu durum, organizmanın strese karşı daha zayıf bir yanıt sergilemesine neden olur. Askorbik asidin önemli bir işlevi, lipid peroksitlenmesi yoluyla hücre membranlarının hasarına yol açabilecek serbest radikalleri inaktif hale getirmesidir. Bu fonksiyonun özellikle gözde, askorbik asidin retinaya zarar verebilecek serbest oksijen radikallerinin fotokimyasal olarak oluşmasını önlediği çok iyi bilinmektedir. Katarakt oluşum riski, C vitamini dengesinin korunduğu ve ek C vitamini alındığı koşullarda, anlamlı şekilde azalır. C vitamini mikrozomal ilaç metabolizması için, bu nedenle de çeşitli çevre kirletici maddeler, ağır metaller, pestisidler ve ksenobiyotiklerin zararsız hale dönüştürülmesi için gereklidir. C vitamini, aynı zamanda endojen nitrozamin oluşumunu engeller. C vitamininin bağışıklık sisteminde lökosit hareketliliğini artırdığı gösterilmiştir. Yeterli C vitamini düzeyi, normal bağışıklık sistemi işlevleri için vazgeçilmezdir. C vitamini yetersizliği olan kişilerde plazma histamin düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Askorbik asidin, histaminin yıkımı ve atılımında rol alabileceği düşünülmektedir. C vitamini, yiyeceklerden demir emilimini artırdığından, demir eksikliği anemisine karşı koruyucu bir etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Askorbik asit, ağırlıklı olarak ince barsağın üst kısmında sodyuma bağımlı aktif transport mekanizması yoluyla emilir. Askorbik asit yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunda, emilim pasif difüzyon yoluyla olur. 180 mg’a kadar varan dozların ağız yoluyla verilmesinden sonra, %70 90’a varan oranlarda emilir. 1 12 g gibi dozların verilmesinden sonra ise emilen askorbik asit oranı yaklaşık olarak %50’den %15’e düşer, ancak mutlak olarak emilen madde miktarı artmaya devam eder.

Dağılım: Askorbik asidin plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak %24’tür. Serum konsantrasyonları normal olarak 10 mg/l’dir (60 µmol/l). 6 mg/l’nin (35 µmol/l) altındaki konsantrasyonlar, C vitamini alımının her zaman yeterli düzeylerde olmadığını gösterir. 4 mg/l’nin (20 µmol/l) altındaki konsantrasyonlar ise, vitamin alımının yetersiz olduğunu gösterir. Klinik skorbütte ise serum konsantrasyonları 2 mg/l’nin (10 µmol/l) altındadır.

Metabolizma: Askorbik asit, dehidroaskorbik asit üzerinden kısmen oksalik aside metabolize edilir. Ancak, aşırı miktarlarda alındığında askorbik asit büyük oranda değişmemiş biçimde idrar ve dışkıyla atılır. Askorbik asit 2 sülfat da bir metabolit olarak idrarda bulunur.

Atılım: Fizyolojik vücut depoları yaklaşık olarak 1500 mg’dır. Askorbik asidin atılım yarı ömrü, verilme şekli, verilen miktar ve emilim hızı ile ilişkilidir. Yaklaşık 50 mg’lık oral bir C vitamini dozundan sonra, yarı ömrü yaklaşık 14 gün, 1 g’lık bir dozun verilmesinden sonra ise yaklaşık olarak 13 saattir. İntravenöz yolla 500 mg sodyum askorbat verilmesinden sonra, yarı ömrü yaklaşık olarak 6 saattir. 1 2 g/gün’den daha düşük miktarlarda C vitamini alındığında, ana atılım yolu böbreklerdir. 3 g’ı aşan dozlarda ise, artan miktarlar değişmemiş biçimde dışkı ile atılır.

Farmasötik Şekli

Steril ampul, i.v.

Formülü
Bir ampul 500 mg C vitamini (L askorbik asit sodyum tuzu) içerir.
Diğer maddeler: 4 mg metil paraben, 0.5 mg propil paraben, pH ayarı için (pH=7) sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.
İlaç Etkileşmeleri

Oral kontraseptifler, serüloplazmin düzeyindeki bir yükselmeye bağlı olarak, oksidasyonla C vitamini düzeyini büyük bir olasılıkla düşürür. Kortikosteroidler oksidasyonu artırır. Kalsitonin, C vitamininin kullanılma sıklığını artırır. Salisilatlar barsak duvarından aktif transportu azaltır. Tetrasiklin, hücre içi metabolizmasını ve böbrek tubuluslarından geri emilimini inhibe eder. Asetilsalisilik asit, barbitüratlar ve tetrasiklin, C vitamininin idrar yoluyla atılımını artırır.

Kontraendikasyonlar

Asidüri veya normal idrar pH’sı ve oksalüri ile birlikte görülen böbrek taşı vakalarına C vitamini verilmemelidir. Redoxon, içerdiği maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Standart doz
Gençler ver erişkinler: C vitamini eksikliğinde ve emilimin bozulduğu gastrointestinal hastalıklarda i.v. olarak günde 500mg- 1g.
Gereksinimi artmış hastalarda: i.v. oalrak günde 250-500 mg genellikle yeterlidir.
 
Özel Doz Talimatları
Methemoglobinemi: i.v. olarak günde 1-3 g; bebek ve çocuklarda : i.v. olarak günde 1g
Enzimatik (idiyopatik kalıtsal ) methemoglobinemide tedaviye intravenöz enjeksiyon ile başlanır ve oral uygulama ilde devam edilebilir.
Mavi nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.
Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir.
Testere kullanılmasına gerek yoktur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Redoxon efervesan tablet, 10 adet
Redoxon çiğneme tableti, 10 adet
Saklama Koşulları

25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Redoxon ampul, 5 ml, 5 adet

Uyarılar/Önlemler
Tanı yöntemleri üzerindeki etkileri:
Diyabetik hastalarda C vitamini kulanımı, idrarda glikoz tayini testlerinde yanlış sonuçların elde edilmesine neden olabilir. Ancak, kan şekeri düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle, bu tür testlerin yapılmasından birkaç gün önce C vitamini kullanımı kesilmelidir.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik Kategorisi:A
Gebelikte herhangi bir riske tanık olunmamıştır.Bu nedenle Redoxon gebelik ve emzirme sırasında alınabilir.
 
Araç ve makine kullanımına etkisi
Yoktur
Yan Etkileri / Advers Etkiler

C vitaminin tolere edilebilme seviyesi çok yüksektir ve bu nedenle fizyolojik dozların çok üzerindeki dozlarda herhangi bir belirti ortaya çıkmaksızın tolere edilir. Yüksek dozların nadiren diüretik ve/veya diyare yapan bir etkisi olabilir. Güncel veriler uzun süre yüksek dozlarda C vitamini kullanımının oksalat kristali oluşumuna yol açmadığını göstermektedir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.