Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka REDUCTIL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A08AA10
ATC Açıklaması Sibutramin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A06573
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 88,53 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 88,53 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Şiddetli renal yetmezlik veya hepatik disfonksiyonu olan hastalarda sistematik çalışmalar yapılmadığından, bu grup hastalarda sibutramin kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Şiddetli renal yetmezlik veya hepatik disfonksiyonu olan hastalarda sistematik çalışmalar yapılmadığından, bu grup hastalarda sibutramin kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Sibutraminin spesifik bir antidotu yoktur. Sibutramin aşırı dozuna ilişkin deneyimler kısıtlıdır. Aşırı dozun tedavisi hava yolunun açık tutulması, kardiyak ve hayati bulguların izlenmesi, semptomatik ve destekleyici tedavi gibi genel önlemlerden oluşmalıdır. Yüksek kan basıncı ve taşikardi kontrolü için β-bloker kullanımı tedbir olarak belirtilmelidir. İdrar atılımının artması veya hemodiyalizin etkisi bilinmemektedir.

Endikasyonlar

Sibutramin, kilo verme ve verilen kilonun korunmasını içeren obezite tedavisi için endikedir ve düşük kalorili bir diyetle birlikte kullanılmalıdır.

Beden kitle indeksi (BKİ) ≥30 kg/m2 olan, veya beden kitle indeksi ≥27 kg/m2 olan hastalarda, ek risk faktörlerinin varlığında (örn., hipertansiyon, diyabet, dislipidemi gibi) önerilmektedir.

Farmakodinamik Özellikler

Sibutramin terapötik etkilerini ağırlıklı olarak aktif sekonder ve primer amin metabolitleri yoluyla (metabolit 1 ve metabolit 2) gösterir. Bunlar noradrenalin, serotonin (5-hidroksitriptamin; 5-HT) ve dopamin geri alım inhibitörleridir. Sibutramin ile tedavi edilen hastalardan alınan plazma örnekleri noradrenalin (%73) ve serotonin (%54) geri alımında anlamlı inhibisyona neden olurken, dopamin geri alımındaki inhibisyon (%16) anlamlı değildir. Sibutramin ve metabolitleri, ne monoamin-salınımı yapan ajanlar ne de monoamin oksidaz inhibitörleridir. Serotonerjik (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), adrenerjik (β1, β 2, β3, α1, α2), dopaminerjik (D1-benzeri, D2-benzeri), muskarinik, histaminerjik (H1), benzodiazepin ve NMDA reseptörleri gibi nörotransmiter reseptörlerine karşı afiniteleri yoktur.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Sibutramin gastrointestinal sistemden hızlı emilir (tmax 1.2 saat) ve karaciğerde kapsamlı bir ilk geçiş metabolizmasından geçerek farmakolojik olarak aktif metabolitleri olan M1 (mono-desmetil) ve M2 (di-desmetil)’ yi oluşturur. Doruk plazma düzeylerine (Cmax) tek bir oral 20 mg sibutramin hidroklorür monohidrat dozundan 1.2 saat sonra ulaşılır. Ana bileşiğin yarı ömrü 1.1 saattir. Farmakolojik olarak aktif M1 ve M2 metabolitleri üç saatte Cmax değerine ulaşır ve eliminasyon yarı ömürleri sırasıyla 14 ve 16 saattir.

 

Dağılım: Sibutramin ile M1 ve M2 metabolitlerinin plazma proteinine bağlanma oranları sırasıyla yaklaşık %97, %94 ve %94’ dür.

 

Metabolizma: Sibutramin, sitokrom P450 (3A4) izoenzimi ile esas olarak karaciğerde desmetil metabolitleri M1 ve M2’ ye metabolize olmaktadır. Bu aktif metabolitler hidroksilasyon ve konjugasyon ile metabolize olarak farmakolojik inaktif metabolitlere (M5 ve M6) dönüşmektedir.  İşaretlenmiş sibutraminin oral uygulamasını takiben plazma içerisinde bütün işaretlenmiş pik maddeleri, değişmemiş sibutramin (%3), M1 (%6), M2 (%12), M5 (%52) ve M6 (%27) oluşturmaktadır. Lineer kinetikler 10 ile 30 mg doz aralığında gösterilmiş olup eliminasyon yarı ömürlerinde doza bağlı değişimler yoktur, ancak plazma konsantrasyonlarında doza bağlı artış görülür. Tekrarlanan dozlar verildiğinde, M1 ve M2 metabolitlerinin kararlı durum  konsantrasyonlarına, yaklaşık 2 katı bir birikmeyle 4 günde ulaşılır.

Sibutramin ve metabolitlerinin obez kişilerdeki farmakokinetiği, normal kilolu kişilerdekine benzerdir. Şimdiye kadar elde edilen oldukça sınırlı veriler, erkeklerdeki ve kadınlardaki farmakokinetik arasında klinik önemi olan bir fark bulunduğuna dair kanıt sağlamamıştır. Sağlıklı yaşlı kişilerde (ortalama 70 yaş) gözlemlenen farmakokinetik profil, sağlıklı gençlerde görülene benzemektedir. Orta dereceli hepatik yetmezliği olan hastalarda, tek doz sibutraminden sonra aktif metabolitlerin biyoyararlanımı %24 daha yüksektir.

 

Atılım: Hepatik metabolizma, sibutramin ve aktif M1 ve M2 metabolitlerinin majör eliminasyon yoludur. Diğer (inaktif) metabolitler primer olarak idrar yoluyla atılır; idrar: dışkı oranı 10:1’ dir.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Beher kapsül, 10 mg sibutramin hidroklorür monohidrat (8.37 mg serbest sibutramin bazına eşdeğer) içerir.

Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, jelatin, sodyum lauril sülfat, şellak, polidimetil siloksan, soya lesitin (E 322), indigo karmin (E 132), titanyum dioksit (E 171), kinolin sarısı (E 104), siyah demir oksit (E 172) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Merkez Sinir Sisteminde (MSS) Etkili Olan İlaçlar: Reductil’ in diğer MSS etkili ilaçlarla beraber, özellikle serotonerjik ilaçlarla kombine olarak kullanımı sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, sibutraminin diğer merkezi etkili ilaçlarla eş zamanlı olarak verilmesi endike olduğunda dikkatli olunmalıdır.

 

MAOI: Sibutraminin monoamin oksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanımı kontrendikedir. Sibutramin tedavisine başlamadan en az iki hafta önce MAOI tedavisi kesilmelidir (Bkz. Kontrendikasyonlar).

 

Serotonin Sendromu: Selektif serotonin geri alım inhibitörleri ve migren tedavisi ilaçlarının (örn., sumatriptan suksinat, dekstrometorfan, meperedin, pentazosin, fentanil, lityum veya triptofan gibi) eş zamanlı kullanımı sırasında “serotonin sendromu” adı verilen nadir ama ciddi bir semptom kompleksi bildirilmiştir. Serotonin sendromu, iki serotonin geri alım inhibitörünün eş zamanlı kullanımıyla da bildirilmiştir.

Bu sendrom acil tıbbi müdahale gerektirir ve aşağıdaki semptomlardan bir veya daha fazlası görülebilir; yorgunluk, bilinç kaybı, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, ajitasyon, halsizlik, tremor, koordinasyon bozukluğu, ateş, titreme, terleme, kusma, kalp atım hızında artış, diyare ve anormal kas hareketleri.

Sibutramin serotonin geri alımını inhibe ettiğinden, genel olarak yukarıda belirtilmiş olan diğer  serotonerjik ajanlarla birlikte verilmemelidir. Ancak, böyle bir kombinasyon klinik olarak endike olduğunda, hastanın uygun şekilde gözlem altında tutulması sağlanmalıdır.

 

Kan Basıncını veya Kalp Hızını Artırabilen İlaçlar: Sibutraminin kan basıncı veya kalp hızını yükseltebilen başka ilaçlarla eş zamanlı kullanımı sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Bu ilaçlar dekonjestanlar, efedrin veya psödoefedrin gibi maddeleri içeren öksürük, soğuk algınlığı ve alerji ilaçlarıdır. Bu ilaçları kullanan hastalara sibutramin reçetelenirken dikkatli olunmalıdır.

 

Sitokrom P450 (3A4) Metabolizmasını İnhibe Eden İlaçlar: Ketokonazol, eritromisin ve simetidin gibi enzim inhibitörlerinin birlikte verilmesi, sibutraminin plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Sibutramin ile başka enzim inhibitörlerinin birlikte uygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır.

 

Oral Kontraseptifler: Sibutramin oral kontraseptif ilaçların etkinliğini etkilememektedir.

 

Alkol: Tek doz sibutramin ile alkol eş zamanlı olarak uygulandığında kognitif veya psikomotor performansta ayrıca bir azalma olmamaktadır. Ancak sibutraminin aşırı alkolle eş zamanlı kullanımı önerilmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Sibutramin aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

  • Sibutramin hidroklorür monohidrat veya ürünün bileşimindeki diğer bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık
  • Majör bir yeme bozukluğu hikayesi veya varlığı
  • Eş zamanlı monoamin oksidaz inhibitörlerinin (MAOI) kullanımı (sibutramin tedavisine başlamadan en az iki hafta önce MAOI kesilmiş olmalıdır)
  • Merkezi etkili diğer zayıflama ilaçlarının eş zamanlı kullanımı
  • Anoreksiya nervosa mevcudiyeti olan hastalarda.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinler: Önerilen başlangıç dozu oral yoldan günde bir defa sabahları bir bardak suyla alınan Reductil® 10 mg Kapsül’ dür. Kapsül aç ya da tok karnına alınabilir.

Hastanın tedavinin ilk 4 haftasında en az 2 kg vermemesi durumunda hekim tedaviyi yeniden değerlendirerek dozu 15 mg’ a çıkarabilir. Doz titrasyonuyla ilgili kararlar alınırken kan basıncı ve kalp hızındaki değişimler dikkate alınmalıdır.

Günde 15 mg’ ın üzerindeki dozlar önerilmez.

 

Yaşlı Hastalar: Sibutramin yalnızca az sayıda yaşlı hastada değerlendirilmiştir. Bu yaş grubunda hepatik, renal veya kardiyak fonksiyon azalmasının ve eş zamanlı hastalıkların sık oluşu, doz seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Çocuklar: Sibutraminin 16 yaşından küçük çocuklara uygulanması önerilmemektedir.

 

Tedavi Süresi: Sibutramin kullanımının 1 yıla kadar etkili ve güvenli olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Reductil® 15 mg Kapsül; 28 kapsüllük blister ambalajda

Ruhsat Sahibi

ABBOTT Laboratories, ABD lisansı ile,

Abbott  Laboratuarları  İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,

Ekinciler Cad., Hedef Plaza, 

34810 Kavacık, Beykoz/İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05.10.2001-111/5

Saklama Koşulları

Kuru bir yerde ve 25oC’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Reductil® 10 mg Kapsül; 28 kapsüllük blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler

Kan Basıncı ve Nabız: Sibutramin tedavisi ile kalp hızı ve/veya kan basıncı artışları arasında bağlantı vardır. Bu nedenle, tedaviye başlanmadan önce ve sibutramin tedavisi sırasında hastaların kan basıncı ve nabızları düzenli aralıklarla izlenmelidir. Sürekli ve klinik olarak anlamlı kalp hızı ve kan basıncı yüksekliği olan hastalarda sibutramin dozu azaltılmalı veya tedavi kesilmelidir. Sibutramin, yeterince kontrol altında olmayan hipertansiyonlu hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

 

Kardiyovasküler Hastalıklar: Kalp hızı ve/veya kan basıncında artış potansiyeli vardır. Bu nedenle, sibutramin koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, aritmi veya inme öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsade de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Glokom: Sibutramin dar açılı glokomu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Epilepsi: Sibutramin epilepsi hastalarına dikkatle verilmelidir.

 

Pulmoner Hipertansiyon: Sibutramin ile pulmoner hipertansiyon arasında bir bağlantı bulunmamakla birlikte, sinir uçlarından serotonin salınmasına neden olan (sibutraminin etkisinden farklı bir mekanizma) bazı merkezi etkili zayıflama ilaçları ile seyrek ancak fatal bir hastalık olan pulmoner hipertansiyon arasında bağlantı vardır.

 

Hepatik/Renal Disfonksiyon: Şiddetli renal yetmezlik veya hepatik disfonksiyonu olan hastalarda sistematik çalışmalar yapılmadığından, bu grup hastalarda sibutramin kullanılmamalıdır.

 

Kanama Bozuklukları: Nedensel bir ilişki kurulmamış olmakla birlikte, kanamaya eğilimi olan hastalarda hemostaz veya trombosit fonksiyonunu etkilediği bilinen ilaçlarla eş zamanlı olarak sibutramin kullanan hastalarda dikkatli olunması önerilir.

 

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri: Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ile birlikte kullanılmamalıdır. Sibutramin tedavisine başlamadan en az iki hafta önce MAOI tedavisi kesilmiş olmalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar).

 

Nöbet: Sibutramin, nöbet hikayesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Nöbet olması durumda sibutramin tedavisi kesilmelidir.

 

Safra Kesesi Taşı: Kilo kaybı, safra taşı oluşumuna neden olmakta veya safra kesesi taşı oluşumunu şiddetlendirmektedir.

 

Diğer: Sibutramin ile tedaviden önce obezitenin organik nedenleri (örn., tedavi edilmeyen hipotiroidizm) ekarte edilmelidir.

 

İlaç Suistimali: Yapılan çalışmalar, sibutramin ile ilaç suistimaline ilişkin kanıtlar göstermemekle birlikte ilaç suistimali öyküsü olan hastalar dikkatle izlenmeli ve ilaç suistimali belirtileri yönünden gözlem altında tutulmalıdır.

 

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
 
Gebelikte Kullanım: Gebelik Kategorisi: C
 
Sibutraminin gebelikteki güvenliği bilinmemektedir ve bu nedenle sibutraminin hamile hastalarda kullanılması önerilmemektedir. Hamile kalma potansiyeli olan kadınlar sibutramin kullanırken uygun bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır.
 

Laktasyonda Kullanım:

Sibutraminin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren hastalara sibutramin verilmesi önerilmemektedir.

 

 

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ

Sibutraminin psikomotor veya kognitif yeterlilik performansı üzerinde olumsuz etkileri olmamasına karşın merkezi sinir sistemine (MSS) etkili her ilaç karar verme, düşünce veya motor becerileri etkileyebileceği için hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

 

Üretim Yeri

Abbott GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Almanya

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sibutraminle bildirilen yan etkilerin çoğu tedavinin başlangıcında (ilk dört haftada) ortaya çıkmıştır. Bunların şiddeti ve sıklığı zamanla azalma göstermiştir. Genel olarak ciddi yan etki görülmemiştir. Yan etkiler tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir ve geri dönüşümlüdür.

Vücut sistemlerinde görülen yan etkiler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 

Kardiyovasküler Sistem: Taşikardi, palpitasyonlar, kan basıncı yükselmesi/hipertansiyon, vazodilatasyon (yüz kızarması)

 

Sindirim Sistemi: Konstipasyon, bulantı, hemoroidin şiddetlenmesi, diyare, kusma, barsak gazı, gastroenterit, diş hastalığı, karaciğer enzimlerinde geri dönüşümlü artışlar

 

Merkez Sinir Sistemi: Ağız kuruluğu, insomni, sersemlik, parestezi, baş ağrısı, anksiyete, ajitasyon, bacak krampları, hipertoni, anormal düşünce, nöbetler

 

Genel Vücut: Ateş, periferik ödem

 

Kas İskelet Sistemi: Artrit

 

Solunum Sistemi: Bronşit, dispne (nefes darlığı)

 

Cilt ve Ekleri: Kaşıntı, terleme, döküntü, ürtiker

 

Duyu Organları: Ambliyopi, görme bulanıklığı, tad duyusu bozukluğu

 

Ürogenital Sistem: Adet düzensizliği, anormal ejakülasyon/orgazm, iktidarsızlık, akut interstisyel nefrit, üriner retansiyon

 

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları: Trombositopeni

 

İmmün Sistem Bozuklukları: Hafif deri döküntüleri ve ürtikerden anjiyoödeme kadar uzanan alerjik hipersensitivite ve anafilaksi bildirilmiştir.

 

Psikiyatrik Bozukluklar: Depresyon, intihar düşünceleri ve intihar, sibutramin tedavisi gören hastalarda nadiren bildirilmiştir. Ancak, depresyon ve/veya intihar düşüncesi ile sibutramin kullanımı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Eğer sibutramin tedavisi sırasında depresyon gelişirse  ileri değerlendirmeler yapılması gerekebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.