Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Johnson And Johnson Sıhhi Malzeme San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka REMINYL
Etken Madde Kodu SGKF3H-GALANTAMIN
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N06DA04
ATC Açıklaması Galantamin
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Likitler
Kamu Kodu A06599
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 126,59 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 126,59 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Semptomlar
Galantamin ile belirgin bir dozaşımındaki semptom ve bulguların, diğer kolinomimetiklerin dozaşımlarında görülenlere benzer olacağı tahmin edilmektedir. Bu etkiler genellikle merkez sinir sistemini, parasempatik sinir sistemini ve nöromüsküler kavşağı ilgilendirir. Kas zayıflığı ya da fasikülasyonlara ek olarak, bir kolinerjik krize ilişkin bulguların bazıları ya da tamamı ortaya çıkabilir; şiddetli bulantı, kusma, gastrointestinal kramplar, salivasyon, lakrimasyon, idrara çıkma, defekasyon, terleme, bradikardi, hipotansiyon, kollaps ve konvülsiyonlar. Trakeada sekresyon artışı ve bronkospazm ile birlikte giderek artan kas zayıflığı, solunum yolunda yaşamı tehdit edici bir tablo oluşturabilir.
 
Pazarlama sonrası bir raporda, tek bir gün içerisinde yanlışlıkla kullanılan sekiz adet 4 mg tablet sonrasında (toplamda 32 mg) kısa süre bilinç kaybı ile seyreden bradikardi, QT uzaması, ventriküler taşikardi ve torsade de pointes sendromu bildirilmiştir. Bunun haricinde yanlışlıkla 32 mg alan iki olgu (birinde bulantı, kusma ve ağız kuruluğu; diğerinde bulantı, kusma ve sternum altında göğüs ağrısı) ve 40 mg alan bir olgu (kusma) gözlem için kısa süreli hastaneye yatışa neden olmuş ve tam olarak iyileşmiştir. 24 mg/gün reçete edilen ve önceki iki yılda halüsinasyon öyküsü olan bir hasta, yanlışlıkla 34 gün boyunca günde iki kez 24 mg Reminyl kullanmış ve hastaneye yatışı gerektiren halüsinasyonlar ortaya çıkmıştır. 16 mg/gün oral solüsyon reçete edilen bir hasta, kazayla 160 mg (40 mL) içmiş ve terleme, kusma, bradikardi ile bir saat sonra senkopa benzer tablo ortaya çıkmış, hastanede tedavi gerekmiştir. Semptomları 24 saat içerisinde kaybolmuştur.
 
Tedavi
Herhangi bir dozaşımı olgusunda olduğu gibi, genel destek önlemleri alınmalıdır. Şiddetli olgularda kolinomimetiklerin genel antidotu olarak, atropin gibi antikolinerjikler kullanılabilir. Başlangıç dozu olarak 0.5 ile 1.0 mg i.v. önerilir; bunu izleyecek dozlar alınacak klinik yanıta göre düzenlenmelidir. Dozaşımında kullanılan stratejiler sürekli olarak geliştiği için, böyle bir durumda son önerileri almak üzere bir zehirlenme kontrol merkezi ile ilişkiye geçilmesi önerilmektedir.
Endikasyonlar
REMINYL, hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde, serebrovasküler hastalık ile ilişkili hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Tersiyer bir alkaloid olan galantamin, seçici ve geri dönüşümlü bir asetilkolinesteraz inhibitörüdür. Galantamin, reseptörün allosterik bölgesine bağlanarak asetilkolinin nikotinik reseptörler üzerindeki intrinsik etkisini arttırır. Sonuç olarak, Alzheimer tipi demansı olan hastalarda, kolinerjik sistem etkinliğinin artması kognitif fonksiyonu iyileştirir.
Farmakokinetik Özellikler
Galantamin, orta düzeylerde dağılım hacmine sahip(ortalama Vdss değeri 175 l), düşük klirensli bir ilaçtır (plazma klirensi 300 ml/dk civarında). Galantaminin eliminasyonu bi-eksponansiyel olup, terminal yarıömrü 7-8 saat düzeylerindedir.
 
Oral tek doz 8 mg galantamin alımından sonra absorbsiyon hızlıdır; 1.2 saat sonra ulaşılan tepe plazma konsantrasyonu 43±13 ng/ml, ve ortalama AUC 427±102 ng.sa/ml'dir. Galantaminin mutlak oral biyoyararlanımı %88.5'tir. Galantaminin oral yoldan besinlerle birlikte alınması, absorbsiyon hızını azaltır (Cmax %25 civarında azalır), ancak absorbsiyonun derecesi etkilenmez (AUC).
 
Oral yoldan uzun süreyle günde iki kez 12 mg galantamin alınmasından sonra ortalama çukur ve tepe plazma konsantrasyonları 30 ve 90 ng/ml arasında dalgalanma göstermiştir. Günde iki kez 4-16 mg doz aralıklarında, galantamin farmakokinetiği lineerdir.
 
Tek oral doz 4 mg 3H-galantaminden yedi gün sonra, radyoaktivitenin %90 - 97'si idrardan, %2.2 - 6.3'ü feçesten elde edilmiştir. İntravenöz ve oral uygulamadan sonra, dozun %18 - 22'si değişmemiş galantamin olarak idrarla atılmıştır. Buradaki renal klirens 65 ml/dak olup, total plazma klirensinin %20 - 25'ini temsil etmektedir.
 
Belli başlı metabolizma yolları N-oksidasyon, N-demetilasyon, O-demetilasyon, glukuronidasyon ve epimerizasyondur. Yoğun CYP2D6 metabolize edicileri içinde O-demetilasyon, çok daha belirgin olarak öne çıkmaktadır. Total radyoaktivitenin idrar ve feçesteki atılım düzeyleri, zayıf ve yoğun metabolize ediciler arasında farklı değildi. İn vitro çalışmalar, sitokrom P450 2D6 ve 3A4'ün, galantamin metabolizmasında rol oynayan temel sitokrom P450 izoenzimleri olduğunu doğrulamıştır.
 
Zayıf ve yoğun metabolize edicilerden alınan plazma örneklerindeki radyoaktivitenin büyük çoğunluğundan, değişmemiş haldeki galantamin ve glukuronid metaboliti sorumluydu. Yoğun metabolize edicilerin plazmalarında, O-demetilgalantaminin glukuronidi de önem taşımaktaydı. Tek doz uygulama sonrası, zayıf ve yoğun metabolize edicilerin plazmalarında, galantaminin aktif metabolitlerinden (norgalantamin, O-demetilgalantamin, ve O-demetil-norgalantamin) hiçbirisi, konjuge olmamış formlarında belirlenemedi. Ardarda uygulama sonrası, hastaların plazmalarında norgalantamin saptanabilmekle birlikte, toplam galantamin düzeyinin % 10’unu aşmamıştı.
 
 Hastalarla yapılan klinik çalışmalardan elde edilen veriler, Alzheimer hastalığı olan kişilerdeki plazma galantamin konsantrasyonlarının, sağlıklı genç kişilerdekinden %30-40 daha fazla olduğunu göstermektedir.
 
Hafif karaciğer bozukluğu olan kişilerdeki (CHILD skor 5-6) galantamin farmakokinetiği, sağlıklı kişilerdeki ile kıyaslanabilir düzeydeydi. Orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda (CHILD skor 7-9) galantaminin AUC ve yarıömrü, %30 civarında artmış bulundu. (Bakınız KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU)
 
Galantaminin atılımı değişik böbrek işlev derecesine sahip genç hastalarda incelenmiştir. Galantaminin eliminasyonu kreatinin klirensiyle doğru orantılı olarak azalmaktadır. Galantaminin plazma konsantrasyonları, yaş ve ağırlığa göre eşleştirilmiş sağlıklı hastalara göre (ClCR>=121 ml/dak) orta derecede böbrek hastalığı olanlarda % 38 (ClCR=52-104 ml/dak) ve ciddi böbrek hastalığı olanlarda % 67 (ClCR=9-51 ml/dak) oranında artış göstermektedir. Popülasyonun farmakokinetik analizi ve simülasyonları, böbrek yetersizliği olan Alzheimer hastalarında, CLCR’nin en az 9 ml/dak (Bkz. Kullanım şekli ve dozu) olması şartıyla doz ayarlamasına gerek olmadığını göstermiştir. Çünkü Alzheimer’lı popülasyonda galantamin klirensi düşüktür.
 
Plazma proteinlerine bağlanma: Galantaminin plazma proteinlerine bağlanma derecesi düşüktür; %17.7±0.8. Galantamin kanda, başlıca kan hücrelerine (%52.7) ve plazma sıvısına (%39.0) dağılırken, plazma proteinlerine bağlanmış olan fraksiyonu yalnızca %8.4'tür. Galantaminin kan/plazma konsantrasyon oranı 1.17'dir.
 
Bir kararlı durum biyoyararlanım çalışmasında, günde tek doz 24 mg uzatılmış salımlı (prolonged) kapsüller ile günde 2 kez hızlı salımlı tabletler AUC ve C min   açısından eşdeğer bulunmuştur. Günde tek doz 24 mg uzatılmış (prolonged) salımlı kapsülün 4.4 saat sonra ulaştığı C max değeri, günde 2 kez kullanılan 12 mg hızlı salımlı tabletten %24 daha düşük düzeye ulaşmıştır. Sağlıklı yaşlılarda ve genç erişkinlerde REMINYL uzatılmış salımlı (prolonged) kapsüllerle yapılan doz orantılı bir çalışmasında, tüm yaş gruplarında, tüm dozlarda (8 mg, 16 mg ve 24 mg) kararlı durum plazma konsantrasyonuna 6 gün içinde ulaşılmıştır. 8 mg ‘dan 24 mg’a kadar her dozda, farmakokinetik kararlı durum konsantrasyonları her iki yaş grubunda da doz ile orantılıdır. 
Farmasötik Şekli

Oral Solüsyon

Formülü

Her bir ml renksiz oral solüsyon, 4 mg galantamin bazına eşdeğer galantamin hidrobromür içerir.

Yardımcı maddeler: Metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, sodyum sakarin, sodyum hidroksit.

İlaç Etkileşmeleri
Farmakodinamik etkileşimler:
Etki mekanizması nedeniyle galantamin diğer kolinomimetikler ile birlikte verilmemelidir. Galantamin antikolinerjik ilaçların etkilerini antagonize eder. Kolinomimetiklerden bekleneceği gibi, kalp hızını belirgin derecede etkileyen ilaçlar (örn. digoksin ve beta-blokerler) ile farmakodinamik etkileşim mümkündür.
 
Bir kolinomimetik olarak galantamin, anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas relaksasyonunu olasılıkla abartılı hale getirecektir.
 
Farmakokinetik etkileşimler:
 
Galantamin eliminasyonunda çok sayıda metabolik yol ve renal salınım rol almaktadır. İn vitro çalışmalara göre, CYP2D6 ve CYP3A4 galantamin metabolizmasındaki majör enzimlerdir.
 
Gastrik asit sekresyonunun inhibisyonu galantamin absorbsiyonunu bozmaz.
 
Galantamin metabolizmasını etkileyen diğer ilaçlar:
CYP2D6 ve CYP3A4 ‘ün potansiyel inhibitörü olan ilaçlar galantamin’in EAA’nını arttırır. Çoklu doz farmakokinetik çalışmaları, ketakonazol ve paroksetin ile kombine kullanım sırasında galantamin’in EAA ‘nın sırasıyla %30 ve %40 arttığını göstermektedir. Bir diğer CYP3A4 inhibitörü olan eritromisin ile birlikte kullanıldığında, galantamin EAA’I yaklaşık olarak %10 artış gösterir. Alzheimer’lı hastaların popülasyon PK analizlerinde, amiltriptilin, fluoksetin , fluvoksamin, paroksetin ve kinin’in eklenmesinin galantamin klirensini % 25-33 azalttığı gösterilmiştir.
 
Bu nedenle güçlü CYP2D6 (örn. kinidin, paroksetin, fluoksetin ya da fluvoksamin) ya da CYP3A4 (örn. ketokonazol, ritonavir) inhibitörleri ile tedavi başlanırken hastalarda ağırlıklı olarak bulantı ve kusma olmak üzere kolinerjik yan etki insidansı artabilir. Bu koşullarda tolerabilite esasına dayanılarak galantaminin idame dozunun düşürülmesi düşünülebilir (Bkz. KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU)
 
Bir N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonisti olan Memantin’in , 2 gün 10 mg/gün sonrası 12 gün 10 mg BID kullanıldığında, 16 mg/gün galantamin farmakokinetiğine, kararlı durum konsantrasyonunda etkisi yoktur.
 
Galantaminin diğer ilaçların metabolizması üzerindeki etkileri :
Terapötik galantamin dozlarının (günde iki kez 12 mg), digoksin ve varfarin kinetiği üzerine hiçbir etkisi yoktur. Galantamin varfarin’e bağlı artmış protrombin zamanını etkilemez.
 
İn vitro çalışmalarda, insan sitokrom P450’nin galantamin’in majör formları ile inhibisyonu gösterilmiştir.
Kontraendikasyonlar
REMINYL, galantamin hidrobromür ya da formülasyonlarda kullanılan herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırıduyarlılığı olan hastalara verilmemelidir. REMINYL’in ciddi karaciğer yetersizliği olan (CHILD skor 9 ve üstü) ve ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 9 ml/dakikadan az) kullanımıyla ilgili bir bilgi olmadığından, bu hasta popülasyonunda kontrendikedir. REMINYL, ciddi karaciğer ve böbrek yetersizliği birlikte bulunan hastalarda kullanımı kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinler
REMINYL®, günde iki kez, tercihan sabah ve akşam öğünleri ile birlikte alınmalıdır. Önerilen başlangıç dozu; günde 2 kez 4 mg’dır.
 
REMINYL® hızlı salınım formları ile tedavi edilen hastalar (tablet veya solüsyon), REMINYL® uzatılmış salımlı (prolonged) kapsüle, son hızlı salınımlı tablet veya solüsyonlarını akşam alarak ve günde 1 defa alınan REMINYL® uzatılmış salımlı kapsülü bir sonraki sabah başlayarak geçebilirler. Günde 2 kez kullanılan REMINYL® hızlı salınımlı tabletten günde 1 kez kullanılan REMINYL®uzatılmış salımlı (prolonged) kapsüle geçişte günlük toplam doza aynen devam edilmelidir. 
 
Tedavi ile birlikte yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. (Bakınız YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER)
 
İdame dozu
  • Başlangıç idame dozu 16 mg/gündür (Günde 2 kez 8 mg tablet veya solüsyon ya da günde 1 kez 16 mg oral solüsyon) ve hastalar en az 4 hafta 16 mg/gün tedavide kalmalıdır.
  • Klinik yarar ve kabul edilebilirliğin değerlendirilmesini kapsayan uygun değerlendirmeden sonra, tavsiye edilen maksimum idame dozunun 24 mg/güne (günde 2 kere 12 mg) çıkarılması düşünülmelidir.
  • Tedavinin aniden kesilmesiyle (örn. cerrahi girişim), herhangi bir rebound etkisi görülmez.
Çocuklar
Çocuklarda REMINYL kullanılması önerilmemektedir. REMINYL’in pediyatrik hastalarda kullanımına ilişkin veri bununmamaktadır.
Karaciğer ve böbrek bozukluğu
Orta ile şiddetli derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda galantamin plazma seviyeleri yükselebilir. Orta derecede hepatik yetmezliği olan hastalarda, farmakokinetik yapısına gore, en az bir hafta süreyle tercihen sabahları alınan hızlı salınım tabletlerle günde tek doz 4 mg dozla başlanmalıdır. Sonrasında, en az dört hafta süreyle hızlı salınım tabletlerle günde iki defa 4 mg dozuyla veya günde bir kez uzamış salınımlı kapsüllerle devam edilmelidir. Bu hastalarda günlük dozun günde 16 mg’ı aşmamasına dikkat edilmelidir.
 
Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda REMINYL kullanılması kontrendikedir
 
Kreatinin klirensi 9 ml/dakikadan fazla olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 9 ml/dakikadan az) REMINYL kullanılması yeterli veri olmadığından önerilmemektedir.
 
Eşzamanlı tedavi
Potent CYP2D6 veya CYP3A4 inhibitörleri ile (ör. ketokonazol) tedavi edilen hastalarda doz azaltılması düşünülebilir (Bkz. Bölüm 4.5 )
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Reminyl 4 mg film tablet: Her bir film tablette 4 mg galantamin bazına eşdeğer galantamin hidrobromür içeren 14 film tabletlik ambalajlarda.
Reminyl 8 mg film tablet: Her bir film tablette 8 mg galantamin bazına eşdeğer galantamin hidrobromür içeren 14 veya 56 film tabletlik ambalajlarda.
Ruhsat Sahibi

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No:13 
Kavacık- Beykoz / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
05.11.2002 – 113/19
 
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 06.04.2007
 
Reçete ile satılır.
Saklama Koşulları
REMINYL 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve açıldıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Minimum 0.5 ml, maksimum 4 ml alan 6 ml’lik pipetiyle, çocuklardan korumak için bastırma kapaklı 100 ml cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
REMINYL, hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde, serebrovasküler hastalık ile ilişkili hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. Diğer tip demansların veya diğer tip kognitif bozukluklarda faydası gösterilememiştir.
 
Alzheimer hastaları kilo kaybederler. Bu hastaların, galantamin dahil kolinesteraz inhibitörleri ile tedavisi sırasında kilo kaybı görülür. Tedavi sırasında hastanın kilosu izlenmelidir.
 
Diğer kolinomimetiklerde olduğu gibi  REMINYL, aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanılmalıdır:
 
Kardiyovasküler durumlar: Farmakolojik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetikler, kalp hızı üzerinde vagotonik etkide bulunabilirler (örn. bradikardi). Bu etki potansiyeli, "hasta sinus sendromu" ya da başka supraventriküler kardiyak ileti bozuklukları olan veya, birlikte digoksin ve beta-blokerler gibi kalp hızını belirgin olarak azaltan ilaçlar alan hastalarda özellikle önem taşıyabilir. Klinik çalışmalarda, REMINYL kullanımı senkop ve nadir olarak da ciddi bradikardi ile ilişkili bulunmuştur.
 
Gastrointestinal durumlar: Peptik ülser oluşma riski yüksek hastalar, örn. öyküsünde ülser hastalığı olanlar ya da bu türlü tablolara predispozisyon gösterenler, semptomlar açısından monitorize edilmelidir. 
Gastrointestinal obstrüksiyonu olan, ya da gastrointestinal cerrahiden sonraki nekahat döneminde bulunan hastaların REMINYL kullanmaları önerilmez.
 
Nörolojik durumlar : Kolinomimetiklerin, Alzheimer hastalığı olanlarda nöbet, nöbet aktivasyonu oluşturma potansiyelleri olduğu ortaya konmuştur.
 
Pulmoner durumlar: Kolinomimetik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetik ajanlar, öyküsünde şiddetli astma ya da obstrüktif pulmoner hastalığı bulunan hastalara reçete edilirken dikkatli olunmalıdır
 
Genitoüriner durumlar: Üriner çıkış obstrüksiyonu olan, ya da geçirdikleri mesane operasyonu sonrasında nekahat döneminde bulunan hastalarda REMINYL kullanımı önerilmemektedir.
 
Anestezi: Galantamin bir kolinomimetik olarak anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas gevşemesini arttırabilir.
Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi seyrek görülen kalıtsal sorunları olan hastalar bu ilacı almamalıdır.
 
Hafif Kognitif Bozukluklu Olgularda Güvenlilik
 
REMINYL® Alzheimer hastalığı kriterlerini karşılamayan ancak yaşına ve eğitimine göre beklenenden daha fazla kognitif bozulma gösteren hafif kognitif bozukluklu bireylerde (MCI) endike değildir.
 
 
Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı:
 
Gebelikte kullanım:
Gebelik kategorisi B’dir.
 
REMINYL’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin çalışma yapmak mümkün değildir.REMINYL eğer potansiyel faydası fetus üzerine olan riskten fazla ise gebelik süresince kullanılabilir.
 
Laktasyon döneminde kullanım:
REMINYL 'in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir ve laktasyonlu kadınlarda yürütülmüş çalışma yoktur. Bu nedenle REMINYL kullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidirler.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
REMINYL, baş dönmesi ve uykuya meyile neden olabilir. Bu durum ise özellikle tedavi başlangıcından sonraki ilk haftalarda araba ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Pazarlama Öncesi Klinik Çalışma Deneyimi:
En sık karşılaşılan advers olaylar (insidans ³ %5 ve plasebonun iki katı frekansta), bulantı, kusma, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anoreksi, bitkinlik, baş dönmesi, başağrısı, somnolans ve kilo kaybıdır. Bulantı, kusma ve anoreksi kadınlarda daha sık gözlenmiştir.
 
Diğer sık rastlanan advers etkiler (insidans ³ %5 ve ³plasebo), konfüzyon, düşme, yaralanma, insomnia, rinit ve üriner sistem infeksiyonudur.
 
Randomize, plasebo kontrollü çift kör çalışmalarda, günde bir kez kullanılan REMINYL uzatılmış salımlı kapsüllerin advers etki sıklığı ve şekli, tabletlerle görülen ile benzerdir.    
 
Bu yan etkilerin çok büyük bir kısmı, titrasyon döneminde meydana gelir. En sık gözlenen advers olaylar olan bulantı ve kusma, çoğu olguda bir haftadan daha az sürmüş ve hastaların çok büyük bir kısmı yalnızca bir epizod geçirmiştir. Bu tür durumlarda anti-emetiklerin kullanılması ve yeterli sıvı alınmasının sağlanması yararlı olabilir.
Tremor, tedaviye bağlı seyrek gözlenen bir olaydı. Senkop ve nadir olarak bradikardi de gözlenmiştir.
Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası izlemede gözlenen istenmeyen etkilere ilave olarak
 
Reminyl ile tedavi edilen hastalarda klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyimlerde görülen diğer advers olaylar;
 
Genel vücut: asteni, dehidrasyon (nadir, ciddi olgularda renal yetmezlik ve renal bozukluk dahil), ateş, kırıklık
 
Kardiyovasküler: AV blok, atrial aritmiler ve çarpıntı, hipotansiyon, miyokard iskemisi ve infarktüsü
 
MSS: ajitasyon/agresyon ve halüsinasyonlar da dahil olmak üzere davranış bozuklukları, depresyon (çok ender olarak intihara yol açabilir), bacak krampları, parestezi, nöbetler, tinnitus, geçici iskemik atak veya serebrovasküler olay
 
Gastrointestinal: disfaji, üst ve alt gastrointestinal kanama
 
Metabolik ve beslenme bozuklukları: hipopotasemi
 
Bu istenmeyen etkilerin bir kısmı REMINYL’in kolinomimetik özelliklerine bağlanabilir veya bazı olgularda sıklıkla yaşlı popülasyonda olmak üzere altta yatan hastalık süreçlerinin alevlenmelerine bağlı olabilir.
 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ