Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu
Firma Johnson And Johnson Sıhhi Malzeme San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka REMINYL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 84
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06DA04
ATC Açıklaması Galantamin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Kapsüller
Kamu Kodu
Patent
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar

Galantaminin belirgin doz aşımına ait belirti ve bulguların diğer kolinomimetiklerin doz aşımlarına benzer olması beklenir. Bu etkiler genellikle merkezi sinir sistemini, parasempatik sinir sistemini ve nöromuskuler bileşkeyi içerir. Kas güçsüzlüğü ve fasikülasyonlara ek olarak kolinerjik kriz bulgularının bazıları ya da tümü gelişebilir: şiddetli bulantı, kusma, gastrointestinal kramp, tükrük ve gözyaşı artması, idrar yapma ve defekasyon, terleme, bradikardi, hipotansiyon, kollaps ve konvülziyonlar. Trakeal hipersekresyon ve bronkospazmlarla birlikte artan kas güçsüzlüğü yaşamı tehdit edici hava yolu tıkanıklığına yol açabilir.

 

Tedavi

 Her doz aşımı olgusunda olduğu gibi, genel destekleyici önlemler alınmalıdır. Ağır olgularda atropin gibi antikolinerjikler kolinomimetikler için genel bir antidot olarak kullanılabilir. Başlangıç dozu olarak 0.5-1.0 mg. IV önerilir ve doz klinik yanıta göre ayarlanır. Doz aşımına ait tedavi stratejileri sürekli geliştiğinden doz aşımı tedavisindeki son önerileri saptamak için bir zehir kontrol merkezine başvurulması önerilir.

Endikasyonlar

REMİNYL, hafif ve orta derecede Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Tersiyer bir alkaloid olan galantamin, seçici ve geri dönüşümlü bir asetilkolinesteraz inhibitörüdür. Galantamin reseptörün allosterik bölgesine bağlanarak, asetilkolinin nikotinik reseptörler üzerindeki intrensek etkisini arttırır. Sonuç olarak, Alzheimer tipi demansı olan hastalarda kolinerjik sistem etkinliğinin artması kognitif fonksiyonu iyileştirir.

Farmakokinetik Özellikler

Galantamin bir iyonizasyon sabiti bulunan alkalik bir maddedir (pKa 8.2). Hafif derecede lipofilik olup noktanol/tampon solüsyon (pH 12) ile arasında ayrılma katsayısı 1.09’dur. Suda (pH 6) çözünürlüğü 31mg/ml.dir. Galantaminin üç şiral merkezi vardır ve S-R-S biçimi doğal olarak bulunan biçimidir. Galantamin CYP2D6 ve CYP3A4 başta olmak üzere çeşitli sitokromlarla kısmen metabolize olur. Galantaminin yıkımı sırasında ortaya çıkan metabolitlerden bazılarının in vitro olarak aktif olduğu fakat in vivo olarak önemli bir etkinliğe sahip olmadığı gösterilmiştir. Galantaminin emilimi hızlıdır. Tablet ve oral solüsyonun alınmasından 1 saat sonra tmax elde edilir. Galantaminin mutlak biyoyararlanımı yüksektir: %88.5+5.4. Yiyecekler emilim hızını geciktirir (tmax) ve tepe konsantrasyonunu %25 oranında düşürür. Fakat emilim miktarı etkilenmez (EAA). REMİNYL uzatılmış salımlı kapsül ile günde iki kez alınan hızlı salımlı tablet EAA 24saat ve Cmin açısından biyoeşdeğerdir. 4.4 saat sonra ulaşılan Cmax değeri tabletinkinden %24 daha düşüktür. Yiyeceklerin uzatılmış salımlı kapsülün EAA ve Cmax değerleri üzerine etkisi yoktur. Tmax ise %12 artar. Ortalama dağılım hacmi 175 L. dir. Plazma proteinlerine %18’lik düşük bir oranla bağlanır. Verilen galantaminin en az %75’i metabolizma yoluyla elimine olur. In vitro çalışmalar CYP2D6’nın O-desmetilgalantamin, CYP3A4’ün N-oksidegalantamin oluşumunu sağladığını göstermiştir. Total radyoaktivitenin idrar ve feçesteki atılım düzeyleri, zayıf ve yoğun metabolize ediciler arasında farklı değildi. Zayıf ve yoğun metabolize edicilerden alınan plazma örneklerindeki radyoaktivitenin büyük çoğunluğundan, değişmemiş haldeki galantamin ve glukuronid metaboliti sorumluydu. Tek doz uygulama sonrası, zayıf ve yoğun metabolize edicilerin plazmalarında, galantaminin aktif metabolitlerinden (norgalantamin, O-desmetilgalantamin, ve O-desmetil-norgalantamin) hiçbirisi, konjuge olmamış formlarında belirlenemedi. Ardarda uygulama sonrası, hastaların plazmalarında norgalantamin saptanabilmekle birlikte, toplam galantamin düzeyinin % 10’unu aşmamıştı. İn vitro çalışmalar insan sitokrom P450 enziminin major formlarıyla galantaminin inhibe olma potansiyelinin çok düşük olduğunu göstermiştir. Galantamin eliminasyonu bieksponansiyeldir ve sağlıklı kişilerde terminal yarı ömür 7-8 saattir. Hedef popülasyondaki tipik oral klerens popülasyon analizinde saptanan kişiler arası %30’luk farkla yaklaşık 200mL/dk. dır.

 

Tek oral doz 4 mg 3H-galantaminden yedi gün sonra, radyoaktivitenin %90 - 97'si idrardan, %2.2 - 6.3'ü feçesten elde edilmiştir. İntravenöz ve oral uygulamadan sonra, dozun %18 - 22'si değişmemiş galantamin olarak idrarla atılmıştır. Renal klerens toplam plazma klerensinin %20-25’i olarak 68.4+22.0ml/dk. dır. Galantaminin terminal yarı ömrü REMİNYL uzatılmış salımlı kapsül ve hızlı salımlı tablet için aynıdır. Günde iki kez 12 ve 16 mg galantaminin tekrarlayan dozları ardından ortalama taban ve tepe plazma konsantrasyonları 29-97 ng/ml ile 42-137 ng/ml arasında dalgalanır. Günde iki kez 4-16 mg doz aralığında galantaminin farmakokinetiği doğrusaldır. Günde iki kez 12 ya da 16 mg alan hastalarda 2-6 ay arasında galantamin birikimi gözlenmemiştir. REMİNYL uzatılmış salımlı kapsülde galantamin farmakokinetiği yaşlılarda ve gençlerde çalışılan 8-24 mg doz aralığında dozla doğru orantılıdır. REMİNYL uzatılmış salımlı kapsül farmakokinetiğinde tek ve tekrarlayan dozların ardından fark gözlenmemiştir, bu durum anlamlı bir ilaç birikimi olmadığına işaret etmektedir. Tekrarlayan dozlardan sonra EAA ve terminal yarı ömür değerleri tek doz galantaminin değerleri ile benzerdir.

Farmasötik Şekli

Uzatılmış Salımlı Kapsül

Formülü
16 mg uzatılmış salımlı kapsül, 16 mg galantamine eşdeğer galantamin hidrobromit içerir.
Kapsül boyar maddesi: Titanyum dioksit, kırmızı ferrik oksit.
İlaç Etkileşmeleri

Farmakodinamik etkileşimler:

Etki mekanizması nedeniyle galantamin diğer kolinomimetiklerle birlikte verilmemelidir. Galantamin antikolinerjik ilaçların etkilerini antagonize eder. Kolinomimetiklerle bekleneceği gibi, kalp atım hızını belirgin biçimde düşüren ilaçlarla (örn. digoksin ve beta blokerler) farmakodinamik bir etkileşim mümkündür.

Bir kolinomimetik olarak galantamin, anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas gevşemesini arttırabilir.

 

Farmakokinetik etkileşimler:

Galantaminin eliminasyonunda birçok metabolik yol ve renal atılım söz konusudur. Yiyeceklerle birlikte alınması galantaminin emilim hızını yavaşlatır fakat emilim miktarını değiştirmez. Kolinerjik yan etkilerini en aza indirmek için galantaminin yiyeceklerle birlikte alınması önerilir.

Galantamin metabolizmasını etkileyen diğer ilaçlar: Resmi ilaç etkileşim çalışmaları galantamin biyoyararlanımının paroksetin (güçlü bir CYP2D6 inhibitörü) ile birlikte kullanıldığında  %40, ketokonazol ve eritromisin ile (ikisi de CYP3A4 inhibitörleri) birlikte kullanıldığında sırasıyla %30 ve %12 arttığını göstermiştir. Bu nedenle güçlü CYP2D6 (örn. kinidin, paroksetin, fluoksetin ya da fluvoksamin) ya da CYP3A4 (örn. ketokonazol, ritonavir) inhibitörleri ile tedavi başlanırken hastalarda ağırlıklı olarak bulantı ve kusma olmak üzere kolinerjik yan etki insidansı artabilir. Bu koşullarda tolerabilite esasına dayanılarak galantaminin idame dozunun düşürülmesi düşünülebilir (bkz. Kullanım şekli ve dozu).

 

Galantaminin diğer ilaçların metabolizması üzerindeki etkileri: Galantaminin günde 24 mg.lık terapötik dozunun digoksin ve warfarin kinetiği üzerinde etkisi yoktur (bkz. farmakodinamik etkileşimler).

Kontraendikasyonlar

REMİNYL, galantamin hidrobromite ya da bileşimindeki herhangi bir katkı maddesine bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalara verilmemelidir. Ağır derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh puanı 9’un üzerinde) ve ağır derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 9ml/dk.’nın altında) olan hastalarda galantamin kullanımına ait veri olmadığından, galantamin bu hasta gruplarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Uygulama

REMİNYL uzatılmış salımlı kapsüller günde tek doz olmak üzere sabahları ve tercihen yemekle birlikte kullanılmalıdır.

 

Başlangıç dozu

Önerilen başlangıç dozu 4 hafta için günde 8 mg. dır.

İdame dozu

 

·         Başlangıçtaki idame dozu günde 16 mg.dır ve hastalar en az 4 hafta günde 16 mg. kullanmalıdır.

·         Klinik yarar ve tolerabilite değerlendirilerek idame dozu günde 24 mg’a çıkarılabilir

·         Hastada günde 24 mg. dozda yanıt artışı görülmediği ya da tolerabilite sorunu olduğu durumlarda dozun günde 16mg.‘a düşürülmesi düşünülmelidir.

·         İdame tedavi hasta için terapötik yarar sağlandığı sürece devam ettirilebilir. Bu nedenle galantaminin klinik yararı düzenli biçimde değerlendirilmelidir. Terapötik etkinliğe dair belirtiler sürmediğinde ilacın kesilmesi düşünülmelidir.

·         Tedavinin ani kesilmesi ardından rebound etki görülmez (örneğin cerrahiye hazırlık sırasında).

                              

Çocuklar

REMİNYL’in çocuklarda kullanımı önerilmez.

 

Karaciğer ve böbrek bozukluğu

Galantamin plazma düzeyleri orta ya da ağır derecedeki karaciğer ya da böbrek yetmezliğinde artabilir. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda en az bir hafta için doz günde 4 mg. ile başlamalı ve tercihen sabahları alınmalıdır. Bunun ardından hastalar en az dört hafta için günde 8 mg. ile devam etmelidir. Bu hastalarda günlük doz 16 mg. üzerine çıkmamalıdır. Ağır derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh puanı 9’un üzerinde) REMİNYL kullanımı kontrendikedir (bkz. Uyarılar ve önlemler). Hafif derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi 9ml/dk.’nın üzerinde olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 9ml/dk. altında) REMİNYL kullanımı kontrendikedir. (bkz. Uyarılar ve önlemler).

 

Eşzamanlı tedavi

Güçlü CYP2D6 ya da CYP3A4 inhibitörleri ile tedavi gören hastalarda doz azaltılması düşünülmelidir (bkz. İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler).

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Reminyl ®  4 mg 14 film tablet

Reminyl ®  8 mg 56 film tablet

Reminyl ® 100 ml oral solüsyon 4 mg/ml

Reminyl ® 8 mg Uzatılmış Salımlı Kapsül  28  kapsül

Reminyl ®  24 mg Uzatılmış Salımlı Kapsül 28 ve 84 kapsül

Saklama Koşulları

REMİNYL, 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Uzatılmış salımlı kapsüller 28 ve 84 kapsüllük PVC-PE-PVDC/Alu blisterlerde ambalajlanmıştır.

Uyarılar/Önlemler

Alzheimer tipi demans tanısı deneyimli bir hekim tarafından güncel kılavuzlara göre konulmalıdır. Galantamin tedavisi hekim gözetimi altında yapılmalıdır ve yalnızca hastanın ilaç alımını düzenli olarak izleyecek biri mevcutsa başlanmalıdır. Alzheimer hastaları kilo kaybederler. Galantamini de içeren kolinomimetikler bu hastalarda kilo kaybı ile ilişkilidir. Tedavi sırasında hastanın kilosu izlenmelidir. Diğer tip demansı ya da diğer tip bellek bozukluğu olan hastalarda galantamin kullanımı araştırılmamıştır. Diğer kolinomimetiklerde olduğu gibi REMINYL, aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanılmalıdır:

 

Kardiyovasküler: Farmakolojik etkileri nedeniyle kolinomimetikler kalp atım hızı üzerinde vagotonik etkiye sahip olabilirler (örn. bradikardi). Bu etki potansiyeli “hasta sinüs sendromu” ve diğer supraventriküler kalp iletim bozuklukları olan ya da eşzamanlı olarak digoksin ve beta bloker gibi kalp atım hızını düşüren ilaçlar alan hastalarda özellikle önemli olabilir.

 

Gastrointestinal: Peptik ülser gelişme riski yüksek olan hastalar, örneğin ülser hikayesi olanlar ya da bu tip durumlara yatkınlığı olan kişiler, semptomlar açısından izlenmelidir. Gastrointestinal obstrüksiyonu olan ya da gastrointestinal cerrahi sonrası nekahat dönemindeki hastalarda REMİNYL kullanımı önerilmez.

 

Nörolojik: Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyon oluşturma yönünde kısmi bir potansiyelleri olduğuna inanılmaktadır. Ancak nöbet aktivitesi, aynı zamanda Alzheimer hastalığının da bir belirtisi olabilir. Klinik araştırmalarda REMINYL'de plaseboya kıyasla konvülsiyon insidansı yönünden herhangi bir artış görülmemiştir.

 

Pulmoner: Kolinomimetik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetik ajanlar, öyküsünde şiddetli astma ya da obstrüktif pulmoner hastalığı bulunan hastalara reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

 

Genitoüriner: Üriner çıkış obstrüksiyonu olan, ya da geçirdikleri mesane operasyonu sonrasında nekahat döneminde bulunan hastalarda REMINYL kullanımı önerilmemektedir.

 

Anestezi: Galantamin bir kolinomimetik olarak anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas gevşemesini arttırabilir.

Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi seyrek görülen kalıtsal sorunları olan hastalar bu ilacı almamalıdır.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı:

Hamilelik kategorisi: C

REMİNYL’in gebelikte kullanımına ait klinik veri yoktur. Hayvan çalışmaları fetus ve yenidoğanda hafif bir gelişme geriliği göstermektedir. Gebelere reçete edilirken dikkatli olunmalıdır. REMİNYL’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir ve emziren kadında çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle REMİNYL kullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidir.

 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:

REMİNYL özellikle tedavinin ilk haftalarında, araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilecek biçimde sersemlik ve uyku hali yapabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

En sık görülen yan etkiler (insidans > %5 ve plasebonun iki katı frekansta) bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık, yorgunluk, sersemlik, başağrısı, uyku hali ve kilo kaybıdır. Bulantı, kusma ve iştahsızlık açısından kadınlar daha duyarlı bulunmuştur. Sık rastlanan diğer yan etkiler (insidans > %5 ve > plasebo) konfüzyon, düşme, yaralanma, uykusuzluk, rinit ve idrar yolu enfeksiyonudur. Klinik çalışmalarda günde tek doz REMİNYL uzatılmış salımlı kapsül ile tedavi iyi tolere edilmiştir ve yan etkiler tablet ile görülene benzemektedir. Yan etkilerin çoğu titrasyon periyodu sırasında ortaya çıkar. En sık görülen yan etkiler olan bulantı ve kusma olguların çoğunda bir haftadan uzun sürmez  ve hastaların çoğu tek epizod geçirir. Bu durumlarda antiemetikler ve yeterli sıvı alınmasının sağlanması yararlı olabilir. Tremor, tedaviye bağlı sık rastlanmayan bir olaydır. Senkop ve ciddi bradikardi seyrek bulgulardır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.