Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka RINGER POLİFARMA
Etken Madde Kodu SGKF88-KCL+NACL+CACL (RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA30
ATC Açıklaması Elektrolit kombinasyonları
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A09989
Patent
Satış Fiyatı 5,04 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,16 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E218A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
İçerdiği potasyum ve kalsiyum, böbrek fonksiyonları normal olanlarda intoksikasyona yol açmayacak miktardadır. Plazma Sodyum konsantrasyonun artması, konjestif kalp yetmezliği hipervolemi ve beyin kanamasına yol açabilir. Tedavisi diüretiklerle yapılmalı, oral veya parenteral olarak su ve tuz verilmemelidir. Ekstremitelerde parestezi, mental konfüzyon, bacaklarda ağırlık hissi, ciltte soğuma,solgunluk,kan basıncında düşme ile birlikte periferal vasküler kollaps ve kardiyak aritmiler potasyum zehirlenmesi belirtileridir. Ringer Solüsyonu ile tedavi esnasında plazma potasyum konsantrasyonu tayini periyodik olarak yapılmalı ve EKG çekilmelidir. EKG Değişimleri de ( T Pikinin uzaması, ST Depresyonu, P Düzleşmesi, QT Uzaması, QRS Kompleksinin genişlemesi ), potasyum zehirlenmesinin en önemli belirtisidir.
 
 Tedavisi intravenöz sodyum bikarbonat,% 10-25 Dekstroz solüsyonu veya bir kalsiyum tuzu ile yapılır. Kalsiyum zehirlenme belirtileri anoreksi, bulantı ve depresyondur, EKG’de değişimler görülebilir. Tedavisi Trisodyum EDTA , furosemid ve hemodiyaliz ile yapılır.  
Endikasyonlar
Ringer Solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:
1)   İleri derecede azalmış su alımı ya da su kaybının çok arttığı dehidratasyon durumları
2)   Kusma, diyare, fistül drenajı v.b.
3)   Ringer Solüsyonu ayrıca hafif alkaloz ve hipokloremi tedavisinde de kullanılabilir.
4)   İrrigasyon solüsyonu olarak kullanımı
 a ) Yara ve Ameliyat Bölgelerinin irrigasyonunda
 b ) Teşhis amaçlı artroskopik incelenmelerde,
 c ) Tedavi amaçlı devamlı ya da aralıklı irrigasyonlarda; Kronik Osteomiyelitte; Kronik Osteitlerde; Septik Artritlerde
5 ) Açık Kalp Ameliyatlarında ( Priming Solüsyon ) olarak ekstrakorporal makinede kullanımı.
Farmakodinamik Özellikler
Sodyum,  ekstrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Organizmadaki sıvıların dağılımı ve dengesinde rol oynar. Sıvı hacminde meydana gelen değişimler, vücuttaki sodyum kayıpları veya tutulmaları ile ilgilidir.
 
Klorür, ekstrasellüler sıvının başlıca anyonudur. Sodyumun fizyolojik düzenini takip eder ve vücuttaki asit-baz dengesindeki değişiklikler serumdaki klorür konsantrasyonundaki değişiklikler tarafından açıklanır.
 
Potasyum, intrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Protein sentezinde ve karbonhidratların kullanımında görev alarak, bütün vücut dokularının yapısını etkiler. Potasyum, sinir iletiminde, kas kasılmasında, asit-baz dengesinde ve genel hücre metabolizmasında gereklidir.
Kalsiyum, ekstrasellüler, intrasellüler ve subsellüler seviyede hayatın devamı için önemli bir katyondur. Hücre agregasyonu,membran bütünlüğü ve permeabilitesi,mikrotübüler fonksiyon,iyon transferi,hücre bölünmesi ve büyümesi,kan pıhtılaşması,çizgili kas ve kalp kası kontraksiyonu kalsiyumun mevcudiyetine bağlıdır. Hücre içi ve dışı arasında yüksek bir kalsiyum gradiyenti mevcuttur. Çeşitli uyarılarla kalsiyum hücre içine girer, kalmodulin gibi spesifik proteinlerle birleşerek hücre içi prosesleri kontrol eder. Kalsiyum plesantayı geçerek cenin kanında anne kanına oranla daha yüksek bir konsantrasyona ulaşır ve anne sütüne de geçer.
Farmakokinetik Özellikler
Sodyum: Solüsyon ile alınan sodyumun hemen hemen hepsi idrar ile atılır. Vücudun sodyum konservasyonu ve eliminasyon mekanizmaları son derece etkili olup kanda sodyum konsantrasyonu sabit tutulmaya çalışılır. Feçes ile günde 1-3 mEq Sodyum çıkar. Aşırı terleme olmadıkça deri ile itrah önemsizdir.
 
Klorür: Vücuttaki sodyum kayıplarını klorür kayıpları izler. Klorür eksikliğinin dengelenmesi için bikarbonat düzeyi artar. Klorür yoğunluğundaki değişmeler asit-baz dengesinin durumunu yansıtır. Klorür, ayrıca eritrositlerle plazma arasındaki klorür-bikarbonat alışverişinde de önem kazanır. Kanın oksijenlenmesi sırasında bikarbonat plazmadan eritrositlere geçerken, klorürde eritrositlerden plazmaya geçerek osmotik dengeyi sağlar.
 
Potasyum: Potasyum tuzları, gastrointestinal kanaldan kolayca absorbe olur, öncelikle ekstrasellüler sıvıya girer sonra hücreye taşınır. Potasyumun hücreye taşınmasını dekstroz, hidrojen ve insülin kolaylaştırır. Potasyumun serumdaki yoğunluğu ekstrasellüler sıvıdaki potasyum miktarına aittir, hücre içi potasyum yoğunluğunu göstermez. Potasyumun hücre içlerine girmesi, glukoz yararlanımına ve homeostatik metabolizmaya bağlıdır. Potasyum böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Diürez sırasında vücuttan atılan potasyumu böbreklerin tutabilme kabiliyeti yoktur.
 
Kalsiyum: Çoğunlukla feçes ile atılır ve absorbe olmamış kalsiyum ile dalak ve pankreas sıvısı vasıtasıyla gastrointestinal sistemin lümenlerine salgılanan kalsiyumu içerir. Normal rejim uygulayan sağlıklı yetişkinlerde üriner kalsiyum itrahı günde 250-300 mg’a kadar çıkabilir. Kalsiyumun üriner yolla atılması, yaşlanma ile ilgili barsak kalsiyum absorbsiyon etkinliği ve bununla bağlantılı olarak süzülen kalsiyum miktarlarında azalma olasılığı nedeni ile yaşlılarda yavaşlamaktadır. Endojen kalsiyumun feçes ile atılması yaşlanmaya bağlı olarak değişmez. Kalsiyum, ter bezleri ile de atılmaktadır.  
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
 SODYUM KLORÜR....................................0,860   g
 KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT...............0,033   g
 POTASYUM KLORÜR ...............................0,03     g
 ENJEKSİYONLUK SU k.m.........................100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)                                                                                  
 
Sodyum......................................147
Potasyum...................................4
Kalsiyum.....................................4,48
Klorür.........................................155,5
 
TOTAL OSMOLARİTE:308,8 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
İçerdiği Kalsiyum Glikozidleri ile birlikte verildiğinde birbirlerinin inotropik ve toksik etkilerinin arttırırlar. Bunun sonucu aritmiler görülebileceğinden kalp glikozidleri alan hastalara intravenöz yolla kalsiyumlu solüsyonlar uygulanacağı zaman çok yavaş verilmelidir. İçerdiği potasyum klorürden dolayı, sprinolakton ,triamteren ve amilorid gibi potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabilir. Tiazid diüretikler kalsiyumun böbreklerden geri alımını arttırabilir ve hiperkalsemi yapabilir.
Kontraendikasyonlar
Addison Hastalığı ( Addison’un tedavi edilmiş hastalığında ya da krizlerinde, potasyumsuz sıvılar tercih edilir). Elektrokoter kullanımının gerekli olduğu operasyonlarda elektrolit içeren irrigasyon solüsyonları kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Ringer Solüsyonu, intravenöz uygulanıma yönelik steril, apirojen bir çözeltidir.
1)   Deri altı ve Damar Yolu İle Uygulamada:
Doz: Hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak, yetişkinler için ortalama günde 1-3 Litredir.
Uygulama Hızı: Normal olarak saatte kilo başına 30 mL verilebilir. Kalp hastalığı v.b. durumlar yoksa solüsyonun verilme hızı hastanın genel durumu oranında azaltılmalıdır.
2 ) Artroskopik inceleme ve Girişimlerde Doz Kullanış Şekli: Artroskopik incelemelerde doz uygulamanın gerektirdiği miktarlarda, değişik olabilir.
3 ) Göğüs, kalp-damar cerrahisinde: Priming Solüsyon olarak ve slush solüsyon olara hekimin arzu ettiği miktarlarda ve operasyonun gerektirdiği miktarlarda kullanılır.
4 ) Kesik ve yaraların İrrigasyonlarında: Hekimin arzu ettiği miktarlarda kullanılır.
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
 
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (25°C‘nin altında) saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500ml ve 1000ml’lik vakumlu cam şişeler içindedir.
Uyarılar/Önlemler
1)   Belirgin hipopotasemi ve hipokalsemi durumlarında, Ringer solüsyonu ile birlikte ayrıca eksik elektrolitleri yerine koyma solüsyonları da kullanılmalıdır.
2)   Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.
3)   250C’nin altında saklanmalıdır.
4)   İrrigasyon amaçlı kullanım sırasında: Uygulamalar sırasında sistemik dolaşıma geçebileceğinden konjestif kalp yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği,sodyum kaynaklı ödemle seyreden klinik tablolarda ve kortikosteroid kullanan hastalara uygulamada dikkat gerekir.
5)   Solüsyon ambalaj açıldıktan sonra en kısa zamanda kullanılmalıdır.
6)   Artan solüsyon tekrar kullanılmamalıdır.
7)   Potasyumlu solüsyonların verilebilmesi için, böbrek fonksiyonlarının normal olması gerekir, bu nedenle tedaviye başlamadan önce hastanın kandaki potasyum düzeyi ve böbrek fonksiyonları incelenmelidir.
8)   Böbrek veya adrenal yetersizliği olan hastalarda, kalp ile ilgili rahatsızlığı bulunanlarda, akut dehidrasyon, kramplar ve şiddetli yanıklar sonucu oluşan büyük doku kayıplarında potasyum tuzlarının uygulanımı çok dikkatle yapılmalıdır.
9) Kalsiyum klorür içeren solüsyonlar tahriş edicidir. İntravenöz enjeksiyonu sırasında damar dışına çıkmasından korunmak için dikkatle kullanılmalıdır. Kalsiyum tuzları içeren solüsyonlar şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan veya hiperkalsemi ile birlikte oluşabilen sarkoidoz ve bazı kötü huylu tümör rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek taşı geçmişi olan veya böbrek taşı bulunan hastalarda kalsiyumun kullanımından kaçınılmalıdır ayrıca kalsiyum klorür asidik olduğundan hastalarda solunumla ilgili asidoz, solunum yetersizliği ve böbrek yetersizliğine sebep olabileceğinden hipokalsemi’nin tedavisinde kullanılması uygun değildir. Böbrek yetersizliği olan hastalarda, parenteral uygulanım sırasında ve yüksek dozda Vitamin D ile birlikte kullanılmış ise plazma kalsiyum konsantrasyonu dikkatle izlenmelidir.
 
 GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI;
 
Hamilelik Kategorisi C: Ringer Solüsyonu ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Ringer Solüsyonu, ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu takdirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Solüsyonun kendi niteliğinden, örneğin kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içerisindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Herhangi bir yan etki oluşursa infüzyona son verilmelidir. Hasta yeniden değerlendirilip, gerekiyorsa uygun terapotik girişimlerde bulunulmalıdır.
 
Potasyumlu solüsyonların uygulanımı sırasında bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare gibi yan etkiler bildirilmiştir. Potasyum intoksikasyonuna bağlı olarak ekstremitelerde paresteziler, refleks kaybı, kas ya da solunum felci, mental konfüzyon, halsizlik, hipotansiyon, kalp aritmileri, kalp bloku, elektrokardiyografik anormallikler ve kalp durması görülebilir.
 
Potasyum eksikliği, nöromüsküler işlevin bozulması, barsak dilatasyonu ve ileus ile kendini gösterir.
Kalsiyum tuzlarını içeren parenteral solüsyonların kullanımı irritasyona neden olabilir. Özellikle kas içi veya deri altı yoluyla enjeksiyon hafif veya ciddi lokal reaksiyonlar veya deride doku ölümüne sebep olabilirler. Kalsiyum klorür içeren solüsyonlar tahriş edicidir ve kas içi veya deri altı yoluyla enjeksiyonu tavsiye edilmez.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.