Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka ROCEPHIN
Etken Madde Kodu SGKFO7-SEFTRIAKSON SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD04
ATC Açıklaması Seftriakson
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A06833
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,02 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,68 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 8,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımında, ilaç konsantrasyonu hemodiyaliz veya periton diyaliziyle azaltılamaz. Spesifik bir antidot bulunmamaktadır. Doz aşımı tedavisi semptomatik olmalıdır.

Endikasyonlar

Rocephin'e duyarlı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar: sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i (hastalığın erken ve geç evreleri), abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, immün sistem bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları, solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisi.

Farmakodinamik Özellikler
Seftriakson, hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Seftriakson, gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizmaların büyük bir kısmında in vitro etkilidir. Seftriakson, gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin penisilinaz ve sefalosporinazlarına, b-laktamazların çoğuna karşı yüksek oranda stabildir. Seftriakson aşağıdaki mikroorganizmalara karşı in vitro ve klinik enfeksiyonlarda etkilidir (Endikasyonları bölümüne bakınız).
 
Gram-pozitif aeroblar:
Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı), koagülaz-negatif stafilokoklar, Streptococcus pyogenes (A grubu, b-hemolitik), Streptococcus agalactiae (B grubu, b-hemolitik), b-hemolitik streptokoklar (A ve B grubuna dahil olmayan), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae
 
Not: Metisiline dirençli Staphylococcus suşları, seftriakson da dahil olmak üzere, sefalosporinlere karşı dirençlidir. Genel olarak Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium ve Listeria monocytogenes de dirençlidir.
 
Gram-negatif aeroblar:
Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (özellikle A. baumanii)*, Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes odorans, Alcaligenes benzeri türleri, Borrelia burgdorferi, Capnocytophaga türleri, Citrobacter diversus (C. amalonaticus dahil), Citrobacter freundii**, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes*, Enterobacter cloacae*, Enterobacter türleri (diğer)*, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae**, Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, Moraxella türleri (diğer), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoea, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri*, Proteus vulgaris*, Pseudomonas fluorescens*, Pseudomonas türleri (diğer)*, Providentia rettgeri*, Providentia türleri (diğer), Salmonella typhi, Salmonella türleri (tifoid olmayan), Serratia marcescens*, Serratia türleri (diğer)*, Shigella türleri, Vibrio türleri, Yersinia enterocolitica, Yersinia türleri (diğer)
 
* Bu türlerin izole edilen bazı suşları, özellikle kromozomal b-laktamaz üreterek seftriaksona direnç göstermektedir.
** Bu türlerin izole edilen bazı suşları, özellikle genişletilmiş spektrumlu ve plazmide bağlı b-laktamaz üreterek seftriaksona direnç göstermektedir.
 
Not: Yukarıdaki organizmaların, amino- ve üreido-penisilinler, eski sefalosporinler ve aminoglikozitler gibi diğer antibiyotiklere karşı çoklu direnç gösteren birçok suşu, seftriaksona duyarlıdır. Treponema pallidum, in vitro çalışmalar ve hayvan deneylerinde duyarlı bulunmuştur. Klinik çalışmalar, primer ve sekonder sifilizin seftriakson tedavisine iyi cevap verdiğini göstermektedir. Birkaç istisna dışında, klinikte izole edilen P. aeruginosa suşları seftriaksona dirençlidir.
 
Anaerob organizmalar:
Bacteroides türleri (safraya duyarlı)*, Clostridium türleri (C. difficile grubu hariç), Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium türleri (diğer), Gaffkia anaerobica (peptococcus), Peptostreptococcus türleri.
* Bu türlerin izole edilen bazı suşları, b-laktamaz üreterek seftriaksona direnç göstermektedir.
 
Not:b-laktamaz üreten Bacteroides türlerinin birçoğu (özellikle B. fragilis) dirençlidir.
Clostridium difficile dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Seftriaksonun farmakokinetiği doğrusal değildir.Toplam ilaç konsantrasyonu bazında eliminasyon yarı-ömrü hariç,tüm temel farmakokinetik parametreler doza bağımlıdır.
 
Emilim: İntramüsküler, tek doz 1 g’lık uygulamadan sonraki 2-3 saat içinde ulaşılan maksimum plazma konsantrasyonu 81 mg/litre’dir.Eşdeğer dozların intramüsküler ve intravenöz uygulamalarından sonra plazma konsantrasyon eğrilerinin altında kalan alanların eşit olması, i.m. olarak uygulanan seftriaksonun biyoyararlılığının %100 olduğunu gösterir.
 
Dağılım: Seftriaksonun dağılım hacmi 7-12 litredir.Seftriakson 1-2 g'lık dozdan sonra akciğer, kalp, safra yolu/karaciğer, tonsillalar, orta kulak ve nazal mukoza, kemik, serebrospinal, plevra, prostat ve sinovya sıvılarının da dahil olduğu 60'ın üzerinde doku ve vücut sıvısında, etken patojenlerin çoğunun minimum inhibisyon konsantrasyonunun üzerinde ve 24 saatten uzun sürelerle mükemmel penetrasyon sağlamaktadır.
 
Protein bağlama: Seftriakson albümine geri dönüşümlü olarak bağlanır ve bağlanma oranı ilacın kandaki konsantrasyonu yükseldikçe azalır. Düşük albümin miktarına bağlı olarak interstisyel sıvıdaki serbest seftriakson oranı plazmadakine göre daha yüksektir.
Belirli dokulara penetrasyon: Seftriakson, bebek ve çocuklarda enflamasyonlu meninkslere penetre olur.
Bebek ve çocuklarda 50-100 mg/kg i.v. Rocephin enjeksiyonunu izleyen 24 saat içinde,serebrospinal sıvıda seftriakson konsantrasyonu 1.4 mg/litre’nin üstündedir.Serebrospinal sıvıda ortalama 18 mg/litre olan doruk konsantrasyona i.v. enjeksiyondan yaklaşık 4 saat sonra ulaşılır.Menenjitli erişkinlerde 50 mg/kg'lık uygulamayla 2-24 saat süreyle elde edilen serebrospinal sıvı konsantrasyonları, menenjitte en sık rastlanan etken patojenlerin MİK değerlerinin birkaç kat üzerindedir. Seftriakson plasentadan geçer ve anne sütünde düşük konsantrasyonlarda bulunur.
 
Metabolizma: Seftriakson sistematik olarak metabolize edilmez, fakat barsak florası tarafından inaktif metabolitlere dönüştürülür.
 
Eliminasyon: Total plazma klerensi 10-22 ml/dakika'dır. Renal klerens 5-12 ml/dakikadır. Seftriaksonun %50-60'ı değişmemiş olarak idrarla, %40-50'si ise değişmemiş olarak safrayla atılır. Yetişkinlerde eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 8 saattir.
 
Özel klinik durumlarda farmakokinetik: Yenidoğanlarda renal eliminasyon verilen dozun %70'i kadardır. Sekiz günlükten küçük bebeklerde ve 75 yaşın üstündeki yaşlılarda ortalama eliminasyon yarı-ömrü genç erişkinlerle karşılaştırıldığında 2-3 kez daha uzundur. Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, seftriaksonun farmakokinetik özelliklerinde çok az değişiklik gözlenir ve eliminasyon yarı-ömrü hafifçe uzar. Yalnızca böbrek fonksiyonlarında bozukluk varsa seftriaksonun safra yoluyla atılımı ve sadece karaciğer fonksiyonlarında bozukluk varsa böbrek yoluyla atılımı artar.
Farmasötik Şekli

I.V. Flakon

Formülü
Bir flakon 1 g seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum içerir.
Bir ampul 10 ml steril enjeksiyonluk su içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Şimdiye kadar, yüksek doz Rocephin ile güçlü diüretiklerin (örneğin, furosemid) aynı anda uygulanması sonucu herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğuna rastlanmamıştır. Rocephin'in, aminoglikozidlerin renal toksisitesini artırdığına ilişkin bir bulgu yoktur. Ancak, bu grup ilaçlarla birlikte kullanıldığında renal toksisite riski unutulmamalıdır. Rocephin uygulamasının ardından alkol alındığında disülfiram benzeri etkiler gözlenmemiştir. Seftriaksonun kimyasal yapısında diğer bazı sefalosporinlerde bulunan, etanol intoleransı ve kanama sorunlarına neden olabilen N-metiltiotetrazol bulunmaz. Rocephin'in eliminasyonu probenesid ile etkilenmez. Ancak yüksek dozlardaki probenesid klirensi azaltır. In vitro bir çalışmada, kloramfenikol ve seftriakson kombinasyonunun antagonist etki gösterdiği saptanmıştır.

Kontraendikasyonlar
Rocephin sefalosporin sınıfı antibiyotiklere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir. Penisiline karşı aşırı hassas hastalarda çapraz alerjik reaksiyonların görülebileceği unutulmamalıdır. Seftriakson veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Rocephin kullanımı kontrendikedir.
Hiperbilirubinemili yeni doğanlar ve prematüre yeni doğanlar seftriakson ile tedavi edilmemelidir. İn vitro çalışmalar seftriaksonun bilirubini serum albumininden ayırabildiğini ve bu hastalarda bilirubin ensefalopatisi gelişebileceğini göstermiştir.
Seftriakson ve intravenöz kalsiyum içeren ürünlerin eş zamanlı olarak yenidoğanlarda (≤28 gün) kullanımı kontrendikedir. Kalsiyum içeren intravenöz ürünleri kullanan (veya bu ürünleri kullanması beklenen) yenidoğanlarda seftriakson kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Standart doz
 
Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Normal olarak günde tek doz 1-2 g (24 saatte bir) Rocephin’dir. Ağır vakalarda veya orta derecede duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde tek doz, 4 g'a çıkabilir.
 
Yenidoğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda: Aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.
 
Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ı aşmamalıdır. Prematüre ve matür bebekler için farklı uygulama gerekli değildir.
 
Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/kg. Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır. Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir (single-shot therapy).
 
Yaşlı hastalar: Geriyatrik hastalarda, yetişkinler için önerilen dozlar kullanılır.
 
Tedavi süresi: Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya bakteriyel eradikasyon sağlandıktan sonra en az 48-72 saat Rocephin tedavisine devam edilmelidir.
 
Kombine tedavi: Deneysel koşullar, birçok gram-negatif bakterilere karşı Rocephin ile aminoglikozitler arasında sinerji olduğunu göstermektedir. Bu tür kombinasyonlarda aktivite artışı her zaman kesin olmasa da, Pseudomonas aeruginosa gibi patojenlerin neden olduğu ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda Rocephin ile aminoglikozitler kombine edilebilinir. Ancak bu iki ilaç, aralarındaki fiziksel geçimsizlik nedeniyle önerilen dozlarda ayrı ayrı uygulanmalıdır.
 
Özel Doz Talimatları
 
Menenjit: Bebek ve çocuklardaki bakteriyel menenjitte tedaviye günde tek doz 100 mg/kg (4 g aşılmamalıdır) ile başlanır. Etken organizmalar belirlenip duyarlılık testleri yapıldıktan sonra, gerekirse doz azaltılabilir. En iyi tedavi sonuçları aşağıdaki tedavi sürelerinde elde edilmiştir:
 
Neisseria meningitidis: 4 gün;
 
Haemophilus influenzae: 6 gün;
 
Streptococcus pneumoniae: 7 gün.
 
Lyme borreliosis: Çocuk ve yetişkinlerde, 14 gün boyunca günde tek doz olarak 50 mg/kg ile en fazla 2 g arasında uygulanır.
 
Gonore: Gonore (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar) tedavisinde i.m. olarak 250 mg tek doz Rocephin önerilir.
 
Preoperatif profilaksi: Enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz Rocephin uygulaması önerilir. Kolorektal cerrahide, Rocephin’in tek başına veya ornidazol gibi 5-nitroimidazol türevinin birlikte (ayrı ayrı verilerek Bakınız: Uygulama Şekli) uygulanmasının etkili olduğu kanıtlanmıştır.
 
Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları: Sadece böbrek fonksiyon bozukluğu olan, karaciğer fonksiyonları normal hastalarda Rocephin dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ancak preterminal safhada böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin klirensi < 10 ml/dakika) Rocephin dozu günde 2 g'ı aşmamalıdır.
Sadece karaciğer hasarı olan, böbrek fonksiyonları normal hastalarda Rocephin dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarının bir arada görüldüğü vakalarda, seftriakson plazma konsantrasyonları düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde doz ayarlaması yapılmalıdır. Diyalize alınan hastalara diyaliz sonrasında supleman olarak ilave dozlara gerek yoktur. Ancak bu hastalarda eliminasyon oranı değişmiş olabileceğinden, doz ayarlamasının gerekli olup olmadığını belirlemek için serum konsantrasyonları kontrol edilmelidir.
 
Uygulama Şekli
Kural olarak, çözeltiler hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Çözeltilerin renkleri, konsantrasyon ve saklanma sürelerine bağlı olarak açık sarı ile bal rengi arasında değişir. Solüsyonun renginin değişmesi ilacın etki ve toleransını etkilemez.
 
İntravenöz enjeksiyon: İntravenöz enjeksiyon için 1g Rocephin, 10ml steril enjeksiyonluk suda çözülür.İntravenöz uygulama 2-4 dakika içinde gerçekleştirilmelidir.
 
İntravenöz enfüzyon: Enfüzyon süresi en az 30 dakika olmalıdır.Intravenöz enfüzyon için, 2 g Rocephin aşağıdaki kalsiyum içermeyen çözeltilerden birinin 40 ml’sinde çözülür: %0.9 sodyum klorür, %0.45 sodyum klorür + % 2.5 dekstroz,%5 dekstroz, %10 dekstroz, %5 dekstroz içinde %6 dekstran, %6-10 hidroksietil nişasta, steril enjeksiyonluk su.Geçimsizlik olasılığına karşı Rocephin diğer antimikrobiyel ilaçlarla karıştırılmamalı ve yukarıda belirtilen dışındaki solüsyonlarla seyreltilmemelidir.

Mavi nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.
Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir.   
 
Geçimsizlikleri
Rocephin,Hartmann ve Ringer gibi kalsiyum içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.Literatürde, seftriaksonun amsakrin,vankomisin,flukonazol ve aminoglikozidlerle geçimsiz olduğu bildirilmiştir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Rocephin 0.5 g i.m. enjektabl çözelti hazırlamak için toz içeren flakon, 1 adet + 2 ml %1 lidokain çözeltisi içeren ampul, 1 adet
Rocephin 0.5 g  i.v. enjektabl çözelti hazırlamak için toz içeren flakon, 1 adet + 5 ml steril enjeksiyonluk su içeren ampul, 1 adet
Rocephin 1 g  i.m. enjektabl çözelti hazırlamak için toz içeren flakon, 1 adet + 3.5 ml % 1 lidokain çözeltisi içeren ampul,1 adet
Saklama Koşulları

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korumak için flakonu dış kartonun içerisinde tutunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Rocephin 1 g i.v. enjektabl çözelti hazırlamak için toz içeren flakon, 1 adet + 10 ml steril enjeksiyonluk su içeren ampul, 1 adet

Uyarılar/Önlemler
Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, dikkatli bir anamnez alınsa bile anafilaktik şok olasılığı önceden belirlenemez. Seftriakson da dahil olmak üzere hemen bütün antibakteriyel ilaçlar için psödomembranöz kolit oluşma olasılığı vardır. Bu nedenle, antibakteriyel ilaç kullanımını izleyen ishal tablolarında bu tanı, seçenekler arasında düşünülmelidir. Diğer antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi, duyarlı olmayan mikroorganizmaların neden olduğu süper enfeksiyonlarla karşılaşılabilinir. Önerilenden daha yüksek doz uygulanan vakalarda, safra kesesi ultrasonografisinde safra taşını düşündüren gölgeler saptanmıştır. Bu gölgeler Rocephin tedavisinin tamamlanması veya ara verilmesi sonucu kaybolan kalsiyum seftriakson çökeltileridir. Bu bulgulara, nadiren semptomlar da eşlik edebilir. Semptomatik vakalarda, cerrahi olmayan, konservatif tedavi önerilmektedir. Semptomatik vakalarda Rocephin tedavisinin sonlandırılmasına hekim karar verir. Rocephin ile tedavi gören hastalarda safra tıkanmasına bağlı olması muhtemel pankreatit vakaları nadiren bildirilmiştir. Hastaların çoğunda, daha önceden uygulanmış majör bir tedavi, şiddetli hastalık ve tam parenteral beslenme gibi safra stazı ve safra tortusu gibi durumlar oluşturabilecek risk faktörleri bulunmakta idi. Safra çökmesiyle ilgili olarak, Rocephin’in başlangıç etkisi yaratıcı veya kofaktör rolü gözardı edilmemelidir.
 
Şiddetli renal yetmezlikte doz ayarlanmalıdır (Bkz. Özel Doz Talimatları bölümü).
 
Yenidoğan, bebek ve çocuklarda Rocephin'in güven ve etkinliği Kullanım Şekli ve Dozu bölümünde açıklanan dozlarla belirlenmiştir. Çalışmalar, diğer sefalosporinlerin olduğu gibi, seftriaksonun da bilirubini serum albümininden ayırabildiğini göstermiştir. Bu nedenle hiperbilirubinemili yenidoğanların Rocephin ile tedavisi sırasında bu noktaya dikkat edilmelidir. Bilirubin ensefalopatisi gelişme riski bulunan yenidoğanlarda (özellikle prematürelerde) Rocephin kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedavilerde kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.
 
Term ve preterm bebeklerin akciğer ve böbreklerinde ölümcül olan seftriakson-kalsiyum çökeltileri bildirilmiştir. 28 günden büyük hastalarda seftriakson ve kalsiyum içeren ürünler ardışık olarak kullanılabilir.
Bu durumda infüzyon yolu uygun sıvılar verilerek iyice yıkanmalıdır. Seftriakson hiçbir yaş grubunda intravenöz kalsiyum içeren solüsyonlarla aynı anda bir ‘‘Y-seti’’ kullanılarak verilmemelidir. Seftriakson Ringer ve Hartmann solusyonu gibi kalsiyum içeren solüsyonlarla veya kalsiyum içeren parenteral beslenme solüsyonu ile sulandırılmamalı veya karıştırılmamalıdır. İntravenöz seftriakson ve oral kalsiyum içeren ürünler arasında veya intramusküler seftriakson ile intravenöz veya oral kalsiyum içeren arasındaki etkileşim konusunda henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
Kişinin motorlu taşıt ve makine kullanma yetisi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.
 
Tanı testleri üzerindeki etkisi:
Rocephin tedavisi gören hastalarda Coombs testi nadiren de olsa yalancı pozitiflik verebilir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Rocephin de galaktozemi testinde yalancı pozitif sonuca neden olabilir. Benzer şekilde, idrarda glikoz tayini için kullanılan enzimatik olmayan testlerde de yalancı pozitif sonuç alınabilir. Bu nedenle, Rocephin tedavisi sırasında idrarda glukoz tayini enzimatik testlerle yapılmalıdır.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik kategorisi: B
Seftriakson plasenta engelini aşar. İnsanda gebelikte kullanımının güvenirliliği henüz kesinleşmemiştir. Seftriakson anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Rocephin kullanımı sırasında kendiliğinden veya ilacın kesilmesiyle ortadan kalktığı gözlenen yan etkiler aşağıda belirtilmiştir.
 
Sistemik yan etkiler
 
Gastrointestinal şikayetler: yumuşak dışkı ya da ishal, bulantı, kusma, stomatit ve glossit.
 
Hematolojik değişiklikler: eozinofili, lökopeni, granülositopeni, hemolitik anemi, trombositopeni. Çoğunluğu 10 günlük tedavi sonucunda ve toplam 20 g veya daha yüksek dozların uygulanmasından sonra bazı tek tük agranülositoz vakaları (< 500/mm3) bildirilmiştir.
 
Cilt reaksiyonları: ekzantem, alerjik dermatit, kaşıntı, ürtiker, ödem. Bazı nadir, şiddetli kutanöz advers reaksiyonları (erythma multiforme, Stevens Johnson sendromu veya Lyell’s sendromu / toksik epidermal nekroliz) bildirilmiştir.
 
Nadir görülen diğer yan etkiler
Baş ağrısı ve baş dönmesi, safra kesesinde seftriakson kalsiyum tuzunun semptomatik çökeltisi, karaciğer enzimlerinde artış, oligüri, serum kreatininde artış, genital mikoz, ateş, titreme, anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyonlar. Çok nadir yan etkiler olarak psödomembranöz enterokolit ve koagülasyon bozuklukları bildirilmiştir.
Çoğunluğu 3 yaşından büyük, yüksek doz (örn. ³ 80mg/kg/gün) veya toplam 10 g’ı aşan dozlarda tedavi gören ve diğer risk faktörlerini gösteren (örn. sıvı kısıtlamaları, yatağa bağımlılık, vs) çocuklarda çok nadir renal presipitasyon bildirilmiştir. Semptomatik veya asemptomatik olabilen bu olay böbrek yetmezliğine yol açabilir ve Rocephin kullanımının kesilmesiyle geriye döner.
 
Lokal yan etkiler
Nadiren i.v uygulamadan sonra flebite benzer reaksiyonlar olmuştur.Bu durum ilacın yavaş (2-4 dakika) enjekte edilmesi ile en aza indirilebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.