Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka SEFAGEN
Etken Madde Kodu SGKFO1-SEFOTAKSIM SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD01
ATC Açıklaması Sefotaksim
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A07037
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,04 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,33 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,86 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E058A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Genellikle yüksek dozda uygulandığında bile iyi tolere edilir. Konvülsiyonlar gelişebilir.

 

Doz aşımı durumunda tedavi durdurularak destek tedavisi uygulanır. Doz aşımı nedeni ile konvülsiyon gelişti ise antikonvülsif tedavi uygulanmalıdır. Ağır doz aşımı durumlarında özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda etkinliği kanıtlanmamakla birlikte hemodiyaliz ve hemoperfüzyon uygulanabilir.

Endikasyonlar

Sefagen, sefotaksime duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir:

  • Alt solunum yolu enfeksiyonları
  • K.B.B. enfeksiyonları
  • Ürogenital enfeksiyonlar
  • Jinekolojik enfeksiyonlar
  • Bakteriyemi/Septisemi
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • İntra-abdominal enfeksiyonlar
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları
  • Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ventrikülit gibi).

 

Profilaktik kullanım:  Sefagen postoperatif enfeksiyon insidansını azaltmak için elektif cerrahi girişimlerde (abdominal veya vajinal histerektomi, gastrointestinal ve ürogenital sistem ameliyatları gibi) ameliyat öncesinde profilaktik olarak kullanılır.

 

Sezaryen ameliyatlarında, intraoperatif ve postoperatif Sefagen kullanımı bazı ameliyat sonrası enfeksiyonları önleyebilir.

 

Elektif ameliyatlarda profilaktik kullanımın etkili olabilmesi uygulama zamanına bağlıdır. Etkin doku konsantrasyonlarına ulaşmak için Sefagen ameliyattan 30-90 dakika önce verilmelidir.

 

Enfeksiyon belirtileri varsa, uygun tedavinin yapılabilmesi için etken organizmanın belirlenmesi amacıyla kültür yapmak üzere örnekler alınmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Sefotaksim sodyum bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.

 

Sefotaksim sodyum in vitro olarak geniş bir gram pozitif ve gram negatif organizma dizisine karşı aktiftir.

 

Sefotaksim gram pozitif ve gram negatif bakterilerin ürettiği beta laktamazlara (hem penisilinazlara, hem de sefalosporinazlara) karşı yüksek stabiliteye sahiptir.

 

Sefotaksim aşağıdaki mikroorganizmalara karşı bakterisid etki gösterir:

 

Gram-pozitif aerob bakteriler: Staphylococcus aureus (penisilinaz üretenler dahil) Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes (A grubu beta-hemolitik streptokoklar), Streptoccocus agalactiae (B grubu streptokoklar).

 

Gram-negatif aerob bakteriler: Sitrobakter türleri, Enterobakter türleri, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli olanlar dahil), Klebsiella türleri (K. pneumoniae dahil), Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz üretenler dahil), Neisseria meningitis, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, Serratia türleri, bazı Pseudomonas aeruginosa suşları.

 

Gram pozitif ve gram negatif aerob bakterilerin penisilinler, sefalosporinler ve aminoglikozidler gibi diğer antibiyotiklere dirençli birçok suşu sefotaksim sodyum’a duyarlıdır.

 

Anaerob bakteriler: Bacteroides türleri (bazı B. fragilis ve Klostridium türleri dahil) Peptokok türleri, Peptostreptokok türleri.

 

Sefotaksim sodyum ve aminoglikozidlerin, bazı Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı sinerjik etkiye sahip oldukları gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Sefotaksim, paranteral uygulanan; bakterisid etkili, geniş spektrumlu bir üçüncü jenerasyon sefalosporindir.

Normal gönüllülere tek doz 500 mg ve 1 g Sefotaksimin IM enjeksiyonundan 30 dakika sonra, sırasıyla 11.7 ve 20.5 mcg/mL’lik ortalama doruk serum konsantrasyonları elde edilir. Eliminasyon yarı ömrü 1 saattir.

 

Sefotaksim enjeksiyondan sonra kanda ve dokularda, bakterilerin minimal inhibisyon konsantrasyonlarının çok üzerinde konsantrasyonlara ulaşır.

 

IV 500 mg, 1 g ve 2 g Sefotaksim uygulamasından sonra serum düzeylerinde doza bağlı artış olur. Eliminasyon yarı ömrü ise değişmez. 14 gün süreyle 6 saatte bir 1 g’lık dozların IV infüzyonundan sonra birikme olmaz, serum veya böbrek klirensi değişmez. İnfüzyona başlandıktan sonraki ilk 6 saat içinde, uygulanan dozun % 60’ı idrarda bulunur.

 

14C-sefotaksim’in IV uygulanan bir dozunun yaklaşık % 20-36’sı değişmemiş olarak, % 15-25’i ise başlıca metaboliti olan desasetil türevi şeklinde böbreklerden itrah edilir. Desasetil metabolitinin bakterisid aktiviteye katkısı vardır.

 

Vücut ağırlığı 1500 gramın altında olan yeni doğanlara IV uygulanan 50 mg/kg tek doz sefotaksimin ortalama yarı ömrü (4-6 saat), vücut ağırlığı 1500 g’ın üstünde olanlara göre (3-4 saat) daha uzundur, ancak bunun klinik önemi yoktur.

 

Ortalama serum klirensi de düşük doğum ağırlıklı yeni doğanlarda daha düşüktür.

Sefotaksim ve etanol uygulanan gönüllülerde disülfiram-benzeri reaksiyonlar bildirilmemiştir.

Farmasötik Şekli

Enjektabl Flakon IM/IV

Formülü

Her flakon;

1 g sefotaksime eşdeğer sefotaksim sodyum tuzu içerir. Çözücü olarak 4 mL enjeksiyonluk su bulunmaktadır. Steril ve apirojendir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid sefalosporinlerin eliminasyonunu azaltarak kan düzeylerini artırabilir.

 

Sefalosporinlerin furosemid ve aminoglikozid grubu antibiyotiklerin birlikte kullanımlarıyla nefrotoksisitenin arttığı bildirilmiştir.

Kontraendikasyonlar

Sefagen, sefotaksim sodyuma ya da sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinlerde:

Enfeksiyon türü                              Uygulama sıklığı ve şekli                Günlük doz
 

Duyarlı bakterilerin                         12 saatte bir                                      2 g

neden olduğu nonkomplike             1 g (IM veya IV)

enfeksiyonlar

 

Orta şiddette ve                             8 saatte bir                                      3-6 g

ağır enfeksiyonlar                          1-2 g (IM veya IV)

  

Yüksek doz gerektiren                    6-8 saatte bir                                    6-8 g

enfeksiyonlar                                 2 g (IV)

(septisemi gibi)

 

Hayatı tehdit eden                          4 saatte bir                                      12 g’a kadar

enfeksiyonlar                                 2 g (IV)

 

Gonore tedavisinde Sefagen, tek doz 1 g IM uygulanır.

Perioperatif profilaksi için ameliyattan 30-90 dakika önce 1 g tek doz IM veya IV yoldan uygulanır.

Sezaryen ameliyatlarında ise ilk doz 1 g IV (göbek kordonu klampe edildikten hemen sonra), ikinci ve üçüncü 1 g’lık dozlar IM veya IV yoldan ilk dozdan 6 ve 12 saat sonra uygulanır.

Maksimum günlük doz 12 mg'dır.

Çocuklarda:

0-1 hafta arası:12 saatte bir 50 mg/kg IV

1-4 hafta arası: 8 saatte bir 50 mg/kg IV

1 ay -12 yaş arası:50 kg’ın altında olanlarda günde 50-180 mg/kg 4-6 eşit dozda IM veya IV 50 kg’ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

HAZIRLANIŞI:

Sulandırdıktan sonra çalkalayınız. Kullanmadan önce partikül ve renk yönünden kontrol ediniz. Sefagen çözeltisinin rengi; konsantrasyona, kullanılan çözücüye, depolanma zamanı ve koşullarına göre, açık sarı ile amber rengi arasında değişir.

IM ve IV kullanım: 0.5 g Sefagen en az 2 ml, 1 g Sefagen ise en az 4 ml enjeksiyonluk suda çözülmelidir.

İnfüzyon: Sefagen %0.9 Sodyum klorür, %5 veya 10 Dekstroz, %5 Dekstroz + %0.9 Sodyum klorür, %5 Dekstroz + %0.45 Sodyum klorür, %5 Dekstroz + %0.2 Sodyum klorür, Laktatlı Ringer, (M/6) Sodyum laktat solüsyonları içinde uygulanabilir. IV kullanımda 1 g’ın 10 ml enjeksiyonluk suda çözülmesi tavsiye edilir. Kısa süreli infüzyonlar için hesaplanan Sefagen dozu infüzyon solüsyonunun 40 ml’sinde eritilir ve ortalama 20 dakika içinde damar içine verilir. Devamlı infüzyon için hesaplanan Sefagen dozu izotonik sodyum klorür veya glükoz çözeltisinin 100 ml’sinde eritilerek bir saat içinde damar içine uygulanır.

Sefagen, sodyum bikarbonat solüsyonuna ilave edilmemelidir.

Sefagen bir aminoglikozid ile birlikte kullanılacaksa karıştırılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sefagen 0.5 g, enjektabl flakon, IM/IV, steril, apirojen.

Sefagen 2 g, enjektabl flakon, IV, steril, apirojen.

Saklama Koşulları

Kuru toz halinde, 25oC’nin altında, oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

 

Sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında (250C'nin altında) 24 saat ve buzdolabında (50C'nin altında) 10 gün aktivitesini korur.


Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 g sefotaksime eşdeğer kuru toz halinde sefotaksim sodyum içeren flakon ve çözücü olarak 4 mL enjeksiyonluk  su içeren ampul.

Uyarılar/Önlemler

Sefagen tedavisine başlamadan önce, hastanın daha önce sefotaksim sodyuma, sefalosporinlere, penisilinlere ya da başka ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatle sorulmalıdır. Sefagen, penisiline karşı Tip I aşırı duyarlığı olan hastalara dikkatli verilmelidir.

 

Sefagen’e karşı alerjik reaksiyon görüldüğünde tedavi kesilmelidir. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin kullanılmalıdır. Ayrıca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil, hava yollarının açık tutulması sağlanmalıdır. Sefalosporinlerin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı sırasında psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle antibiyotik kullanımı sırasında diyare görülen hastalarda psödomembranöz kolit olasılığı dikkate alınmalıdır.

 

Sefagen, gastrointestinal hastalık, özellikle kolit hikayesi olan hastalara önerilirken dikkatli olunmalıdır.

 

Sefagen nefrotoksik değildir. Buna rağmen böbrek yetmezliği nedeniyle idrar miktarı azalmış olan hastalarda günlük doz uygun biçimde azaltılmalıdır.

 

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli Sefagen kullanımında da duyarlı olmayan organizmalar üreyebilir. Süperenfeksiyon gelişirse gerekli önlemler alınmalıdır.

 

Mutajenik testler negatif bulunmuştur.

 

Hamile ve Süt verenlerde Kullanımı: Hamilelik B kategorisindedir.

 

Sefagen, gebe kadınlarda, özellikle gebeliğin ilk üç ayında ancak kesin endikasyon varsa kullanılmalıdır.

 

Sefagen çok düşük konsantrasyonlarda anne sütünde bulunduğundan, emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi: Böyle bir etkiye rastlanmamıştır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sefagen genelde iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler, IV ve IM enjeksiyonu izleyen enflamasyon, ağrı, sertlik gibi lokal reaksiyonlardır.

 

Başlıca sistemik yan etkiler ise deri döküntüleri, kaşıntı, kolit, diyare, bulantı ve kusmadır. Granülositopeni, geçici lökopeni, eosinofili, nötropeni, moniliasis, vaginitis, baş ağrısı, geçici SGOT, SGPT, LDH ve alkalen fosfataz yükselmeleri, geçici BUN yükselmesi çok seyrek olarak görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.