Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka SEFBAKTAM
Etken Madde Kodu SGKFO0-SEFOPERAZON SODYUM+SULBAKTAM SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD62
ATC Açıklaması Sefoperazon, kombinasyonları
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A11334
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,41 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 9,09 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E285A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
---
Endikasyonlar

Sefoperazon sodyum ve sulbaktam sodyum duyarlı organizmaların meydana getirdiği aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır;

  • Alt solunum yolu enfeksiyonları,
  • Üst solunum yolu enfeksiyonları,
  • İdrar yolu enfeksiyonları,
  • Karın boşluğu enfeksiyonları (peritonit, kolesistit, kolangit, v. b.),
  • Septisemi,
  • Menenjit,
  • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları,
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları,
  • Pelvik inflamatuar hastalık, endometrit, gonore ve diğer genital organ enfeksiyonları.
Farmakodinamik Özellikler

Sefoperazon sodyum parenteral kullanıma mahsus yarı sentetik geniş spektrumlu bir sefalosporindir. Her gramında 34 mg (1.5 mEq) sodyum bulunur. Sefoperazon suda kolay çözünen beyaz kristalize bir tozdur.

 

Farmakodinamik özellikleri:

Sefoperazon sodyum ve sulbaktam sodyum içindeki sefoperazon üçüncü kuşak bir sefalosporindir ve bakteri hücre duvarı biyosentezini inhibe ederek etki eder. Diğer bileşen sulbaktam ise beta laktam antibiyotiğe dirençli organizmalarda oluşan beta laktamazları geri dönüşümsüz olarak inhibe eder, ve bu özelliğinden dolayı penisilin ve sefalosporinler ile birlikte kullanıldığında belirgin sinerji gösterir. Ayrıca sulbaktam bazı penisilin bağlayıcı proteinlerle de bağlandığı için duyarlı suşlar üzerinde sefoperazon ve sulbaktam’a duyarlılık tek başına sefoperazona göre daha da artmıştır.

 

Mikrobiyoloji:

Sefoperazon sodyum ve sulbaktam sodyum klinik olarak aşağıda belirtilen çeşitli organizmalara karşı in vitro olarak aktiftir.

 

Gram pozitif organizmalar:

Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar dahil);

Staphylococcus epidermidis; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes (Grup A beta-hemolitik streptokok)

Streptococcus agalactiae (Grup B beta-hemolitik streptokok); Beta hemolitik streptokokların hemen hemen diğer bütün suşları; Streptococcus faecalis’in birçok suşları.

 

Gram negatif organizmalar:

Escherichia coli; Klebsiella türleri; Enterobakter türleri; Sitrobakter türleri; Haemophilus influenzae; Proteus mirabilis; Proteus vulgaris; Morganella morganii; Providencia rettgeri; Serratia türleri; Shigella türleri; Neisseria meningitis; Bordetella pertussis; Yersinia enterocolitica.

 

Anaerobik organizmalar:

Bakteroides türleri (Bacteroides fragilis dahil); Fusobakterium türleri; Peptokokkus türleri; Peptostreptokokkus türleri; Veillonella türleri; Klostridium türleri; Eubakterium türleri; Lactobacillus.

Farmakokinetik Özellikler

Sulbaktam sodyum, penisilin çekirdeğinin bir türevidir. Kimyasal olarak sodyum penisilinat sulfondur ve suda çok eriyen beyazımsı kristal bir tozdur.

 

Sefoperazon ve sulbaktam ile verilen sulbaktam dozunun yaklaşık %84’ü böbreklerden itrah olur. Sefoperazon’un ise %25’i böbreklerden ve kalan dozun büyük kısmı safradan itrah olur. Sulbaktam için ortalama yarı ömür 1 saat sefoperazon için ise 1.7 saattir. Serum konsantrasyonları uygulanan doz ile orantı gösterir ve bu oranlar tek başlarına verildikleri değerler ile uyumludur. 1 g sefoperazon ve 1 g sulbaktam IV verildikten 5 dakika sonra sulbaktam ve sefoperazon serumda doruk konsantrasyona ulaşırlar. Bu değerler sırasıyla 130.2 ve 236.8 mcg/ml’dir. Dağılım hacmi (Vd) ise sulbaktam için 18.0-27.6 L sefoperazon için 10.2-11.3 L’dir. 0.5 g sulbaktam ve 1 g sefoperazon’un IM verilmesinden 15 dakika 2 saat sonra doruk konsantrasyonuna ulaşılır. Bu değerler sırasıyla 19.0 ve 64.2 mcg/ml’dir.

 

Böbrek yetmezliği bulunan ve karaciğer fonksiyonları bozulmuş yaşlı kişilerde hem sulbaktam hem de sefoperazon’un daha uzun yarı ömür, daha düşük klirens ve daha geniş dağılım hacmine sahip olduğu saptanmıştır.

 

Sefoperazon ve sulbaktam pediatri çalışmalarında içerdiği bileşiklerin farmakokinetiği yetişkinlerdeki değerlerine oranla anlamlı değişiklikler göstermemiştir. Çocuklarda sulbaktam 0.91 – 1.42 saat ve sefoperazon 1.44-1.88 saat arasında değişen yarı ömür değerler göstermiştir.

Farmasötik Şekli

Enjektabl Flakon

Formülü

Her Sefbaktam flakonu 1000 mg sulbaktam’a eşdeğer sulbaktam sodyum + 1000 mg sefoperazon’a eşdeğer sefoperazon sodyum içerir.

 

Beraberindeki her çözücü ampulde 10 ml enjeksiyonluk su bulunmaktadır, steril ve apirojendir.

 

Sefbaktam serbest sulbaktam sodyum ve sefoperazon sodyum olarak 1:1 oranında sulandırılmaya hazır kuru toz halindedir.

İlaç Etkileşmeleri

Sefbaktam’ın enjeksiyonluk su; %5 dekstroz; izotonik tuzlu su,% 0.225 tuzlu su içinde %5 dekstroz; izotonik tuzlu su içinde %5 dekstroz mayileri ile geçimli olduğu gösterilmiştir.

Başlangıç sulandırması için Laktatlı Ringer çözeltisi veya %2 lidokain HCL’den (bu karışımlarla geçimsiz olduğu gösterildiğinden) kaçınılmalıdır. Bununla beraber enjeksiyonluk su ile ilk sulandırmayı takiben 5 mg/ml sulbaktam konsantrasyonu temin edecek şekilde Laktatlı Ringer Çözeltisi ile tekrar dilüe edilirse elde edilen karışım dayanıklıdır. Benzer şekilde Sefbaktam enjeksiyonluk su ile ön seyreltmeden sonra %0.5 lidokain HCL çözeltisinin her bir ml’sinde 125 mg Sefoperazon ve 125 mg Sulbaktam ihtiva edecek şekilde %2 lidokain HCL ile seyreltilebilir. Aralarında fiziksel geçimsizlik olduğu için Sefbaktam ve aminoglikozid çözeltileri doğrudan karıştırılmamalıdır. Eğer Sefbaktam ve aminoglikozid kombinasyon tedavisi düşünülüyorsa gün içinde Sefbaktam dozları aminoglikozid uygulamalarından mümkün olduğu kadar uzak tutulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Penisilin veya sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda Sefbaktam kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde Sefbaktam’ın mutad yetişkin günlük dozu: 1-2 g. Sefoperazon aktivitesi olup 12 saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlar halinde (sabah ve akşam 1/2 – 1 flakon Sefbaktam 1 g) intravenöz veya kas içine uygulanır.

 

Şiddetli ve inatçı enfeksiyonlarda günlük total Sefbaktam dozu 4 g sefoperazon aktivitesine kadar yükseltilebilir ve 12 saatlik eşit bölünmüş dozlar halinde (sabah, akşam 2 Flakon Sefbaktam 1 g) kas içine veya intravenöz uygulanır.

 

Böbrek fonksiyonları belirgin azalma gösteren (kreatinin klirensi 30 ml/dak’dan az) hastalarda azalan sulbaktam klirensini kompanse etmek için Sefbaktam dozu ayarlanmalıdır. Kreatin klirensi 15-30 ml’dak. arasında olan hastalar 12 saatte bir maksimum 1 g sulbaktam dozu  alınmalıdır. Şiddetli enfeksiyonlarda ayrıca ilave sefoperazon uygulaması gerekebilir. Sefbaktam’ın çocuklarda mutad dozu 2 veya dört eşit doza bölünmüş olarak uygulanabilir. Yeni doğan bebeklerde hayatlarının ilk haftasında ilaç 12 saatte bir uygulanmalıdır. Pediatride sulbaktam’ın maksimum günlük dozu 80 mg/kg/gün’ü geçmemelidir. 80 mg/kg/gün’den fazla sefoperazon aktivitesinin gerekli olduğu hallerde ilave ayrıca sefoperazon uygulanmalıdır.

 

İntravenöz uygulama:

Aralıklı infüzyonda her Sefbaktam flakonu 10ml steril enjeksiyonluk su ile sulandırıldıktan sonra infüzyon çözeltisine eklenerek 15 ile 60 dakikalık bir sürede uygulanır.

İntravenöz enjeksiyon için her flakon 10ml steril enjeksiyonluk su ile sulandırılmalı üç dakikadan az olmayan bir sürede tatbik edilmelidir.

 

İntramüsküler uygulama:

Sulandırma için 4ml steril enjeksiyonluk su kullanılmalıdır. Veya 250 mg/ml sefoperazon konsantrasyonu için 3ml steril enjeksiyonluk su ve takiben 1ml %2 lidokain ile sonuçta yaklaşık %0.5 lidokain solüsyonu elde edecek şekilde iki aşamalı seyreltme uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
---
Saklama Koşulları

250C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Sefbaktam 1 g enjektabl flakon çözücü olarak 10 ml enjeksiyonluk su ile birlikte bulunur.

Uyarılar/Önlemler

Ciddi ve ara sıra ölümcül olabilen anaflaksi şeklinde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar genellikle geçmişinde birçok alerjene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda meydana gelir. Böyle durumlarda ilaç hemen kesilir, epinefrin, oksijen, IV steroid uygulayarak tedavi edilir.

 

Karaciğer hastalığı, biliyer obstrüksiyonu veya birlikte böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ilaç dozunu serum konsantrasyonlarını takip ederek ayarlamak gerekir. Eğer serum konsantrasyonları takip edilemiyorsa günlük doz 2 g’ı aşmamalıdır.

 

Sefoperazon ile tedavi edilen bazı hastalarda K vitamini eksikliği görülmüştür. Bu hastalarda protrombin zamanı kontrol edilmeli gerektiğinde dışarıdan K vitamini verilmelidir.

 

Sefoperazon tedavisi görenlerin tedavi süresince ve sonrasında (son dozdan 5 gün sonrası) alkol almaları halinde kızarma, baş ağrısı, taşikardi, terleme ile karakterli reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu yüzden Sefbaktam tedavisi esnasında alkollü içki alınmamalıdır.

Laboratuar testleri arasındaki etkileşme: Fehling veya Benedict çözeltileri ile idrarda glikoz için yanıltıcı pozitif reaksiyon görülebilir.

Gebelikte kullanımı:

Gebelik kategorisi: B

Hamile kadılarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar yoktur. Hamilelik döneminde bu ilaç yalnız kesinlikle ihtiyaç varsa kullanılmalıdır.

 

Süt veren annelerde kullanımı:

Sefoperazon ve sulbaktam ancak çok az miktarda insan sütü ile atılırlar. Her ne kadar bu iki ilaç emziren annelerin sütüne çok az miktarda geçtiği halde, emziren annelerde  Sefbaktam ihtiyatla kullanılmalıdır.

 

Bebeklerde kullanımı:

Prematüre bebek ve yeni doğmuşlarda yoğun bir şekilde incelenmemiştir. Bundan dolayı prematüre ve yeni doğmuş bebeklerin tedavisinde muhtemel yararlar ve potansiyel riskler iyice tartılarak karar verilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sefbaktam genellikle iyi tolere edilir. Yan etkilerinin çoğunluğu hafif ve orta şiddette olup tedavi devam ederken tolere edilmişlerdir.

 

Gastrointestinal: İshal ve yumuşak gaita, bunları takiben bulantı ve kusma bildirilmiştir. Bu  yan etkilerin görülme sıklığı %3.6- 10.8 arasındadır.

 

Deri reaksiyonları: Makülopapüler deri döküntüleri, ürtiker, eozinofili ve ilaca bağlı ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan aşırı duyarlılık bildirilmiştir. Bu  yan etkilerin görülme sıklığı %0.8-%1.3 arasındadır

 

Hematoloji: Nötrofillerde hafif bir azalma, gelip geçici eozinofili ve trombositopeni görülmüş ve hipo-protrombinemi bildirilmiştir.

 

Genel:  Başağrısı, ateş, enjeksiyon yerlerinde ağrı, titreme(%1’den az).

 

Laboratuar bulgularında değişiklik: Bildirilen vakaların %6.3-%10.0’unda SGOT, SGPT alkalin fosfataz ve biluribin seviyelerinde gelip geçici bir artış gözlenmiştir.

 

Lokal reaksiyonlar: Sefbaktam kas içine uygulamadan sonra iyi tolere edilir. Ara sıra enjeksiyon yerlerinde geçici bir ağrı olabilir. Diğer penisilin ve sefalosporinlerde olduğu gibi Sefbaktam intravenöz katater yoluyla uygulandığı zaman bazı hastaların infüzyon bölgesinde flebit görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.