Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Tüm Ekip İlaç A.Ş.
Marka SEFFUR
Etken Madde Kodu SGKFO9-SEFUROKSIM SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC02
ATC Açıklaması Sefuroksim
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A11456
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,14 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,21 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E063A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Diğer sefalosporinler gibi doz aşımı konvulsiyona yol açan serebral irritasyona neden olabilir.  Bu durumda sefuroksimin serum seviyeleri hemodiyaliz veya peritonal dializ  ile azaltılabilir.
 
 
Endikasyonlar
SEFFUR Enjektabl Flakon duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
 
Solunum yolları enfeksiyonları:  akut ve kronik bronşit, enfekte bronşiektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi ve operasyon sonrası göğüs enfeksiyonları gibi;
 
Kulak Burun Boğaz (KBB) enfeksiyonları:  sinüzit, tonsillit ve farenjit gibi;
 
İdrar yolları enfeksiyonları: akut ve kronik pyelonefrit, sistit ve asemptomatik bakteriüri gibi;
 
 
Yumuşak doku enfeksiyonları: selülit, erizipel, peritonit ve yara enfeksiyonları gibi;
 
 
Kemik ve eklem enfeksiyonları:  osteomiyelit ve septik artrit gibi;
 
 
Obstetrik ve jinekolojik enfeksiyonlar: pelvis  enflamasyonları gibi;
 
 
Diğer enfeksiyonlar:  gonore, septisemi ve menenjit gibi;
 
Ameliyat sonrası enfeksiyonlara karşı profilaksi: enfeksiyon riskinin arttığı abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, ösafagal ve vasküler cerrahi.
Farmakodinamik Özellikler
Sefuroksim sefalosporinik asidin yarısentetik bir türevidir. Sefuroksim duyarlı türlerde bakteri hücre duvarı sentezinin inhibisyonu ile antibakteriyel etki gösterir. Sefuroksim bir çok bakteriyel beta-laktamaz enzimlere karşı iyi bir stabilite gösterir ve bu sayede bir çok penisiline dirençli veya ampisilin ve amoksisiline dirençli suşlara karşı aktiftir.
 
Sefuroksim penisilin bağlanma reseptörlerine bağlanır. Bir beta-laktam antibiyotik bu reseptörlere bağlandıktan sonra transpeptidasyon reaksiyonunu inhibe ederek  peptidoglikan sentezi bloke eder . Bu olay bakteride lizis  ile sonuçlanır.
 
Sefuroksimin etki spektrumu :
 
Gram-pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, ve Streptococcus pyogenes (ve diğer streptokoklar).
 
Not: Bir çok enterokok suşu örneğin Enterococcus faecalis (daha önceki adı  Streptococcus faecalis) sefuroksime dirençlidir. Metisiline dirençli stafilokoklar ve Listeria monocytogenes sefuroksime dirençlidir.
 
Gram-negatif aeroblar: Citrobacter türleri, Enterobacter türleri, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella türleri (Klebsiella pneumoniae dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (ampisiline ve sefalotine dirençli suşlar dahil), Morganella morganii (daha önceki adı Proteus morganii), Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz ve non-penisilinaz üreten suşlar), Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri (daha önceki adı Proteus rettgeri), Salmonella türleri, ve Shigella türleri .
 
Not: Bazı Morganella morganii, Enterobacter cloacae, ve Citrobacter türlerinin in vitro testler ile sefuroksime ve diğer sefalosporinlere dirençli olduğu gösterilmiştir. Pseudomonas ve Campylobacter türleri, Acinetobacter calcoaceticus, ve Serratia türlerinin bazı suşları ve Proteus vulgaris birinci ve ikinci kuşak  sefalosporinlerin bir çoğuna karşı dirençlidir.
 
Anaeroblar: Gram-pozitif ve gram-negatif  koklar (Peptokok  vePeptostreptokok türleri), gram-pozitif basiller (Clostridium türleri dahil), ve gram-negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil).
 
Not: Clostridium difficile ve Bacteroides fragilis’in bazı türleri sefuroksime dirençlidir.

 

Farmakokinetik Özellikler
750 mg‘lık bir IM doz uygulamasından 45 dakika sonra doruk plazma konsantrasyonlarına  ulaşılır ve 8 saate kadar  ölçülebilir miktarlar devam eder. Dolaşımda sefuroksimin % 50 kadarı plazma proteinlerine bağlıdır. Plazma yarı ömrü  yaklaşık 70 dakika kadardır ve renal yetmezliği olan hastalarda ve yenidoğanlarda bu süre uzamaktadır.
 
Sefuroksim vücutta yaygın dağılım gösterir ve kemik, sinovyal sıvı, aköz humor, plevral sıvı ve tükrükte yaygın MİC değerlerinin üzerinde terapötik konsantrasyonlar oluşturur. Menenjler iltihaplı olduğunda BOS seviyeleri de yüksek olabilir.
 
Plasentadan geçer. Anne sütüne de geçer.
 
Sefuroksim glomerüler filtrasyon ve renal tübüler sekresyon ile değişmeden atılır.  Enjeksiyonunu takiben sefuroksim dozunun büyük kısmı 24 saat içinde atılır (bunun en büyük kısmı ilk altı saatte atılır). Az miktar sefuroksim safra ile atılmaktadır. Plazma konsantrasyonları diyaliz ile düşürülebilir.
Farmasötik Şekli
IM/IV Enjeksiyonluk Toz içeren Flakon
 
Formülü
Her flakon 750 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim sodyum içermektedir.
 
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid uygulaması sefalosporinlerin atılımını azaltır ve plazma konsantrasyonlarının artışına neden olur.    
 
Potansiyel renal toksisitesi olan diğer ilaçlar ile eşzamanlı kullanımı ile nefrotoksisite artabilir. Bu tür kombine terapilerin kullanılması gerektiğinde renal fonksiyon yakından izlenmelidir.
 
Laboratuar testlerinde etkileşim:
Glukozüri için enzimatik testlerin güvenilirliği sefuroksim ile etkilenmez.  Ancak bakırın indirgenmesine dayanan testler ile yanlış olarak pozitif sonuç alınmasına yol açabilir. Sefuroksim alan hastalarda kanda veya plazmada glukoz tayini için hekzokinaz veya glukoz oksidaz metodlarının kullanımı tavsiye edilir.
 
Sefuroksim alkalen pikrat metodu ile kreatinin tayinini etkilemez.
 
Sefalosporin uygulamaları Coombs testi ile yanlış olarak pozitif sonuçlar alınmasına neden olabilirler.
Kontraendikasyonlar
Sefalosporinlere aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve akut porfiride kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
SEFFUR  intramüsküler veya intravenöz yolla uygulanır.
 
Bir çok enfeksiyon için aşağıdaki doz önerileri geçerlidir:
 
 
Yetişkinlerde:
Genel olarak günde üç defa İV veya iM yolla 750 mg doz kullanımı önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda bu doz İV yolla verilmek üzere günde üç defa 1500 mg’a kadar arttırılabilir. Şiddetli enfeksiyonlarda gerekirse günde en fazla 3 - 6 g’a kadar toplam dozlar altı saat aralıklarla uygulanabilir.
 
Çocuklarda:
Doz genel olarak günde üç veya dört doza bölünmüş olarak 30 - 100 mg/kg arasındadır. Bir çok enfeksiyon günde 60 mg/kg  doza cevap vermektedir.
 
Yenidoğanlar:
Günde iki veya üç’e bölünen toplam doz 30 - 100 mg/kg ‘dır.
 
Doğumu takip eden haftalarda sefuroksimin serumda yarı-ömrü yetişkinlere göre önemli ölçüde daha yüksektir.
 
Diğer doz önerileri:
 
Menenjitte:
Sefuroksime duyarlı suşlarda :
 
Yetişkinler için:  Her sekiz saatte bir intravenöz olarak 3 g.
 
Çocuklar için (bebekler dahil):  Başlarken üçe veya dörde bölünmüş olarak ve İV yolla verilen günde toplam 200 - 240 mg/kg . Üç gün sonra veya klinik iyileşme gözlemlenirken bu dozaj İV yol ile verilen günlük toplam 100 mg/kg  doza azaltılabilir.
 
Yenidoğanlarda:  Başlangıçta  100 mg/kg/gün olan IV doz  klinik iyileşme ile  50 mg/kg/gün’e azaltılır.
 
Gonore:
Doz İM yol ile tek doz olarak uygulanan 1500 mg’dır. Bu doz ikiye bölünerek iki farklı uygulama yerinden uygulanır (2 x 750).
 
Operasyon sonrası enfeksiyonlara karşı profilaksi:  Anestezi indüksiyonu ile birlikte İV yolla verilen 1500 mg’dır.  Takip eden dozlar operasyonun tipine göre değişir: 
 
pulmoner, kardiyak, vasküler ve ösafagal operasyonlar için anestezi indüksiyonu ile başlayan başlangıç dozunu takiben bir 24 - 48 saat için günde üç defa 750 mg verilir.
 
Abdominal, pelvik ve ortopedik operasyonlar için anestezi indüksiyonu ile başlayan ilk dozunu takiben 8 ve 16 saat sonra 750 mg’lık iki ilave doz daha verilebilir.
 
Eklem değiştirme prosedürleri için, likit monomer ilavesinden önce  metilmetakrilat alçı polimerinin her  paketine 1500 mg sefuroksim toz karıştırılabilir.
 
Renal fonksiyon yetmezliği olan hastalarda dozaj:
Kreatinin klerensi 20 ml/dak’dan az olan kişilerde sefuroksim dozaj seviyeleri genellikle düşürülmelidir:
Kreatinin klerensi 10 - 20 ml/dak olan yetişkinler için önerilen doz günde iki defa  750 mg’dır. Kreatinin klerensi 10 ml/dak’dan az olan hastalarda günde  bir defa defa  750 mg doz yeterlidir.  Hemodiyaliz uygulanan hastalar  her diyaliz sonunda 750 mg’lık bir ilave doz almalıdır.  Devamlı peritonal diyaliz alan ve  yoğun bakımda yüksek-akı hemofiltrasyon veya devamlı arteriovenöz hemodiyaliz alan renal yetmezliği olan hastalar için günde iki defa 750 mg’lık bir dozaj uygundur.
 
Uygulama Şekli :
 
Flakon içeriği kullanılmadan önce çözücü ile çözülmelidir.
 
İM Uygulamada : Her 250 mg sefuroksim için  1 ml enjeksiyonluk su ile  (750 mg için 3 ml) çözündürülür. Flakon çalkalanarak opak bir suspansiyon elde edilir.
 
İV uygulamada:  250 mg  toz sefuroksim için en az 2 ml enjeksiyonluk su, 750 mg  toz sefuroksim için en az 6 ml ve 1500 mg için 15 ml enjeksiyonluk su ilave edilir ve flakon çalkalanarak içeriği çözülür. Elde edilen çözeltiler doğrudan ven içine, veya hastaya parenteral sıvılar verilirken set içine  verilebilir.
 
IV uygulama için  hazırlanmış çözeltisi, daha sonra İV uygulama öncesinde, %5 dekstroz solüsyonu veya % 0.9 sodyum klorür solüsyonu ile dilüe edilebilir.
Sefuroksim sodyum ayrıca laktatlı ringer solusyonu, %10 dekstroz, % 10 invert şeker veya  0.1M sodyum laktat ile de geçimlidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
SEFFUR  250 mg  IM/IV Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon  
 
SEFFUR  1.5 G  IV Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 
 
Ruhsat Sahibi
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. TUZLA İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Ruhsat numarası: 20.11.2009 – 222/2 
Saklama Koşulları
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
750 mg sefuroksim (sodyum tuzu halinde) içeren 1 flakon yanında 6 ml enjeksiyonluk su içeren çözücü ampulu ile.
Uyarılar/Önlemler
Penisiline aşırı duyarlılığı olan hastalarda sefuroksime duyarlılık için bazı raporlar mevcuttur; ancak böyle hastalara genelde istenmeyen reaksiyon olmaksızın  sefuroksim  verilebilir. Penisilin uygulamasından sonra anafilaksi gelişmiş olan kişilere sefuroksim büyük dikkatle verilmelidir.
 
Yüksek doz sefuroksimin aminoglikozidler ile, ve furosemid veya diğer potent diüretikler ile birlikte kullanımı renal fonksiyonda olası istenmeyen etkiler nedeniyle dikkat gerektirir. Ancak önerilen sefuroksim dozları ile böyle problemler beklenmez.
 
Renal yetmezliği olan hastalarda sefuroksimin azaltılmış doz seviyeleri renal fonksiyon test sonuçlarına göre tayin edilmelidir.
 
Birkaç pediatrik hastada sefuroksim ile menenjit tedavisinde hafif - orta derece işitme kaybı bildirilmiştir.
 
Sefuroksim uygulama öncesinde veya sırasında aminoglikozidler ile aynı şırıngada veya aynı setten verilerek karıştırılmamalıdır.
 
Sefuroksime dirençli patojenler için sefuroksim kullanımı uzatılabilir.
 
Her  SEFFUR 750 mg flakonu 1.8 mmol (42 mg) sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:
 
Gebelik kategorisi B’dir.
 
Hayvan çalışmaları fötüs üzerinde  teratojenik veya başka bir zarar  kanıtı göstermemiştir. Hamilelik sırasında kullanımı gerektiğinde, erken hamilelik döneminde sefuroksim dikkatle verilebilir.
 
Emziren annelere sefuroksim uygulanırken ilacın anne sütü ile atılacağı dikkate alınmalıdır.
 
Üretim Yeri
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. TUZLA İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Ürtiker, prürit, kütanöz kızarıklık (makulopapüler) ve artralji dahil aşırı duyarlılık ve alerji-tipi reaksiyonlar bildirilmiştir. Sefalosporin uygulamalarından sonra nadir eritema multiform, Stevens-Johnson sendromu, anaflaksi, ilaç ateşi, serum hastalığı ve toksik epidermal nekroliz raporları mevcuttur.
 
Glossit, bulantı, kusma, diyare, karında şikayetler, ve pseudomembranöz kolit dahil sindirim sistemi reaksiyonları bildirilmiştir.
 
Diğer antibiyotikler ile olduğu gibi, uzun süren sefuroksim kullanımı duyarlı olmayan organizmaların (örneğin Candida, enterokoklar, Clostridium difficile) aşırı çoğalması ile sonuçlanabilir.  Böyle bir gelişme sefuroksim tedavisinin kesilmesini gerektirebilir.
 
Sefalosporinler ile bildirilmiş diğer advers etkiler ateş, baş ağrısı, geri dönüşlü interstisyel nefrit, hiperaktivite, sinirlilik, uyku bozukluğu, konfüzyon, hipertoni ve serum hastalığına benzer döküntülü bir reaksiyondur.
 
Sefalosporin alan bazı hastalarda hematolojik parametrelerde bazı değişiklikler bildirilmiştir: hemoglobin konsantrasyonunda azalma, eozinofili, lökopeni, nötropeni ve çok nadir trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositoz ve aplastik anemi.
 
Serum karaciğer enzim değerlerinde ve total serum bilirubinde geçici artışlar, ve keza nadir geçici hepatit, kolestatik sarılık ve azotemi  bildirilmiştir.
 
İM uygulamadan sonra enjeksiyon yerinde ağrı olabilir ve  İV uygulamadan sonra nadiren tromboflebit görülmüştür.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.