Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka SIFLOKS
Etken Madde Kodu SGKFP8-SIPROFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA02
ATC Açıklaması Siprofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07245
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,99 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E067B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı doz durumlarında, hasta kusturularak ya da mide lavajı yapılarak mide boşaltılmalıdır.

Hasta yakından izlenmeli ve destek tedavisi uygulanmalıdır.Yeterli hidratasyon korunmalıdır.

Siprofloksasinin yalnız küçük bir miktarı (<%,10) hemodiyaliz ya da periton diyaliziyle uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar

Sifloks®, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir:

 Yetişkinler:

 • İdrar yolu enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, metisiline duyarlı Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus ya da Enterococcus faecalis.
 • Akut nonkomplike sistit: Escherichia coli ya da Staphylococcus saprophyticus
 •  Kronik bakteriyel prostatit: Escherichia coli ya da Proteus mirabilis.
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeroginosa, Haemophilus influenzae, Haemophiluspara influenzae ya da penisiline duyarlı Streptococcus pneumoniae (Klinik çalışmalarda etkili olmasına rağmen siprofloksasin Streptococcus pneumoniae’ye bağlı ya da bağlı olduğu düşünülen pnömonide ilk tercih değildir). Ayrıca Moraxella catarrhalis’in neden olduğu kronik bronşitin akut alevlenmelerinin tedavisinde de endikedir.          
 • Akut sinüzit: Haemophilus influenzae, penisiline duyarlı Streptococcus pneumoniae ya da Moraxella catarrhalis.
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, metisiline duyarlı Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis ya da Streptococcus pyogenes.               
 • Kemikveeklemenfeksiyonları:Enterobactercloacae,SerratiamarcescensyadaPseudomonasaeruginosa.                                                                                                           
 • Komplike intra-abdominal enfeksiyonlar: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ya da Bacteroides fragilis.                 
 • Enfeksiyonun neden olduğu diyare: Escherichia coli (enterotoksijenik), Campylobacter jejuni, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri ya da Shigella sonnei.  
 • Enterikateş:Salmonellatyphi.                                                                                                                                                                                                                                                   
 • Nonkomplike servikal ve üretral gonore: Neisseria gonorrhoeae.

Yetişkin ve Çocuklar:

Şarbon inhalasyonu: Havaya karışmış Bacillus anthracis’e maruz kalındığında hastalığın insidansının ve ilerlemesinin önlenmesinde endikedir.   

Çocuklar (1-17 yaş):                                

Çocuklarda E coli’nin sebep olduğu komplike üriner sistem enfeksiyonlarında ve pyelonefritde, bakteri diğer antibiyotiklere dirençli, sadece kinolonlara duyarlı ise kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler
Siprofloksasin florokinolon sınıfı geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotiktir. Bakterilerdeki DNA-giraz enzimini inhibe ederek bakterisit etki gösterir.
 
Antibakteriyel etki alanı
 
Genellikle duyarlı bakteriler (MIC değerleri 1 mcg/ml'nin altında olanlar)
Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus [indol (+) ve (-)], Citrobacter, Shigella, Salmonella türleri, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus türleri, Staphylococcus türleri (penisilinaz yapan ve yapmayanlar, metisiline dirençli olanlar dahil), Neisseria gonorrhoeae, Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Pasteurella, Gardnerella, Campylobacter, Legionella, Corynebacterium türleri.
 
Orta derecede duyarlı bakteriler
Acinetobacter türleri, Streptokoklar (S pneumoniae, S faecalis), Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium, Actinomyces, Veillonella, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma türleri, Mycobacterium tuberculosis, Listeria türleri.
 
Genellikle dirençli bakteriler
Gram negatif anaerop bakteriler (Bacteriodes türleri), Spiroketler.
Duyarlılık testleri kullanılan kültür vasatının pH'ı ve bileşiminde bulunan bazı katyonlar (magnezyum gibi) sonuçların değerlendirilmesinde etkili olabilir. Optimal olarak vasatın pH'ı, 6-8 arasında olmalıdır. pH'ın 6'dan aşağı olduğu durumlarda 4-16 kez daha yüksek MIC değerleri bulunur. Kirby-Bauer disk difüzyon tekniğiyle 5 mcg'lık siprofloksasin diskleri kullanılır. 15 mm ve daha düşük inhibisyon zonu veren bakteriler dirençli, 16-20 mm'lik inhibisyon zonu veren bakteriler orta derecede duyarlı ve 21 mm'den yukarı inhibisyon zonu veren bakteriler duyarlı kabul edilir.
Farmakokinetik Özellikler

Siprofloksasin, oral yoldan alındıktan sonra sindirim sisteminde hızla emilir. Siprofloksasinin oral biyoyararlanım oranı %50-85'tir. Sağlıklı kişilerde aç karnına alındığında, 0.5-1.5 saatte serumda en yüksek antibakteriyel konsantrasyonuna ulaşır. 250, 500, 750 ve 1000 mg'lık oral dozlardan sonra, en yüksek serum konsantrasyonları sırasıyla 0.76, 1.6, 2.5 ve 3.4 mcg/ml'dir.

Oral yoldan alınan siprofloksasin, doku ve sıvılara iyi penetre olur. Genellikle safrada, akciğerlerde, böbrek, karaciğer, safra kesesi, uterus, seminal sıvı, prostat dokusu ve sıvısı, tonsiller, endometrium, fallop tüpleri ve overlerde yüksek konsantrasyonlar oluşturur. Bu dokularda konsantrasyonlar, serumdakinden yüksektir. Siprofloksasin ayrıca kemik, aköz humor, bronş salgısı, tükürük, burun salgısı, deri, kas, yağ dokusu, kıkırdak, plevra, periton ve lenf sıvılarına iyi dağılım gösterir. Kandaki nötrofil hücrelerde birikir. Bu hücrelerdeki konsantrasyonu, serumdakinin 2-7 katıdır. Vücuttaki dağılım hacmi 2-3.5 l/kg'dır. Siprofloksasin, serebrospinal sıvıya düşük oranda geçer. Serebrospinal sıvıdaki konsantrasyonları, serumdakinin %6-10'u kadardır. Siprofloksasin, yaklaşık %30 oranında serum proteinlerine bağlanır.

Böbrek fonksiyonları normal olan erişkinlerde serum yarılanma süresi 3-5 saattir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, siprofloksasinin serum düzeyleri ve yarılanma süresi daha uzundur. Başlıca atılım yolu böbreklerdir. %50-70 oranında idrarla ve %15-30 oranında feçesle atılır. Ağır böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi < 20 ml/dak/1.73 m2'den düşük olduğu) hastalarda, günlük dozun yarıya indirilerek verilmesi uygun olur.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablette

500 mg siprofloksasine eşdeğer miktarda siprofloksasin hidroklorür monohidrat bulunur.

Boyar madde: Titanyum dioksit.

İlaç Etkileşmeleri

Tizanidin: Tizanidin ile birlikte verildiğinde, tizanidin serum derişimi artmakta, hipotansiyon şiddetlenmekte ve sedatif etkiler artmaktadır. Tizanidin, siprofloksasin ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kafein: Siprofloksasin dahil bazı kinolonlar kafein klerensini azaltarak serumdaki eliminasyon yarılanma ömrünü uzatabilirler.

Metotreksat: Siprofloksasin ile metotreksatın beraber kullanımı, metotreksatın böbrek tübüler taşınmasını engelleyebilir ve ilacın plazma seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu durum metotreksata bağlı toksik reaksiyonları artırabilir. Bu nedenle metotreksat ile birlikte sipofloksasin kullanan hastalar, dikkatli takip edilmelidir.

Metoklopramid: Metoklopramid, oral siprofloksasinin emilimini önemli şekilde hızlandırır ve ilacın maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşma süresini kısaltır. Ancak siprofloksasinin biyoyararlanımında anlamlı değişiklik olmaz.

Antibiyotikler: Siprofloksasin, aminoglikozidler ve beta-laktam antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında aditif ve sinerjik etki sağlar.

CYP üzerine etkileri: CYP1A2’yi güçlü, CYP3A4’ü zayıf inhibe eder.

Artmış etki/toksisite: Siprofloksasin: glibürid, ropivakain, teofilin ve CYP1A2 substratlarının (örn.aminofilin, fluvoksamin, meksiletin, mirtazapin, ropinirol ve trifluoperazin) etkisini veya toksisitesini artırabilir.

Laboratuvar Testlerine Etkileri: Laboratuvar ölçümlerinde ilaç kullanımı ile ilişkisi olup, olmadığı bilinmeyen değişikler şunlardır:

Karaciğer-ALT (%1.9), AST (%1.7), alkalen fosfataz (% 0.8), LDH (%0.4), serum bilirubin (%0.3) değerlerinde artış. Hematolojik-eozinofili (0.6), lökopeni (%0.4), trombositopeni (%0.1), trombositoz (%0.1), pansitopeni (%0.1) Böbrek-serum kreatinin (%1.1), BUN (% 0.9) değerlerinde artış. Kristalüri, silendirüri ve hematüri olguları da bildirilmiştir. Görülme sıklığı %0.1’in altında olan diğer değişimler ise şunlardır: serum gamaglutamil transferaz ve amilaz düzeylerinde artış, kan şekeri ve hemoglobin düzeylerinde azalma, ürik asid artışı, anemi, kanama diatezi, monositoz ve lökositoz.

Kontraendikasyonlar

Sifloks'un bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde, gebelik ve emzirme dönemlerinde, 18 yaşın altındaki çocuklarda büyüme çağının sonuna kadar kullanılmamalıdır.

Tizanidin ile birlikte uygulanması kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, aşağıdaki dozlar kullanılabilir.

 • Komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonları: Günde 2 kez 250 mg.
 • Ağır idrar yolu enfeksiyonları: Günde 2 kez 500 mg.
 • Ağır solunum yolu enfeksiyonları ve osteomiyelit: Günde 2 kez 750 mg.
 • Diğer enfeksiyonlar: Günde 2 kez 500 mg. Akut gonorede 250 mg'lık tek doz yeterlidir.

Tedavi süreleri gonorede bir gün, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında 7 gün, osteomiyelitte 2 ay, diğer enfeksiyonlarda 7-14 gün, streptokok enfeksiyonlarında en az 10 gündür.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sifloks 750 mg Film tablet: 10 ve 14 tabletlik ambalajlarda.

Saklama Koşulları

30°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 500 mg siprofloksasine eşdeğer miktarda siprofloksasin hidroklorür monohidrat içeren 10 ve 14 film kaplı tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Siprofloksasin pediatrik hastalarda (18 yaşından küçüklerde) sadece, endikasyonlar kısmında belirtildiği durumlarda kullanılmalıdır.

Siprofloksasin dahil kinolon türevleri ile tedavi edilen hastalardan bazılarında konvülsiyonlar, kafa içi basıncında artış ve toksik psikoz geliştiği bildirilmiştir. Siprofloksasin ayrıca merkezi sinir sistemi (MSS) ile ilgili baş dönmesi, konfüzyon, tremor, sanrı, depresyon ile nadiren intihar düşünceleri ve girişimleri gibi bazı olaylara neden olabilir. Bu reaksiyonlar ilk dozun alımını takiben de ortaya çıkabilir. Hastalarda bu reaksiyonlar ortaya çıktığında ilaç alımı derhal kesilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Tüm kinolonlar gibi, siprofloksasin de nöbete neden olabilecek veya nöbet eşiğini düşürerek MSS ile ilgili problemleri bulunan (örn.ciddi serebral ateroskleroz, epilepsi), belirli ilaçları kullanan ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

SİPROFLOKSASİN İLE BİRLİKTE TEOFİLİN KULLANAN HASTALARDA CİDDİ VE ÖLÜMCÜL REAKSİYONLAR GELİŞTİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.

Bunlar arasında kardiyak arrest, nöbet, status epileptikus ve solunum yetmezliği gibi reaksiyonlar vardır. Yalnızca teofilin kullanan hastalarda da benzer ciddi advers etkiler oluştuğu bildirilmekle birlikte, bu reaksiyonların siprofloksasin kullanımıyla artabilme ihtimali henüz dışlanamamıştır. Birlikte kullanımdan kaçınmak mümkün olamadığında, teofilin serum düzeyleri izlenmeli ve doz ayarlaması uygun şekilde yapılmalıdır.

Kinolon tedavisi uygulanan hastalarda ilk dozun alınmasını takiben ciddi, nadiren de öldürücü olabilen aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonlarının gelişebildiği bildirilmiştir. Oluşan reaksiyonlardan bazısına kardiyovaksüler kollaps, bilinç kaybı, ürperme, farenks ya da yüzde ödem, dispne, ürtiker ve kaşıntı eşlik etmiştir. Olgulardan çok azının özgeçmişinde aşırı duyarlılık reaksiyonu deneyimi olduğu bilinmektedir. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar meydana geldiğinde hastaya acil olarak epinefrin tedavisi uygulanmalıdır. Hava yolu açık tutularak oksijen desteği verilmeli, intravenöz yoldan steroid uygulanmalıdır. Diğer ilaçlar gibi siprofloksasin kullanımı sırasında da döküntüler, ateş, eozinofili, sarılık veya ölümcül hepatik nekroz ile kendini belli eden az sayıda şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu olgusuna rastlanmıştır. Anılan reaksiyonların siprofloksasin kullanımıyla ilişkili olma ihtimali henüz dışlanabilmiş değildir. Deride döküntü ya da aşırı duyarlılığa ait başka bir işaret oluştuğunda siprofloksasin tedavisi hemen durdurulmalıdır. Siprofloksasin dahil tüm antibakteriyel ajanların kullanımı sırasında psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir ve bu komplikasyonun şiddeti hafif-orta dereceden hayatı tehdit edici düzeye kadar uzanabilir. Bu yüzden, antibakteriyel ajan ile tedavi başlangıcını takiben ishal gelişen hastalarda bu tanıyı göz önünde bulundurmak önemlidir.

Antibakteriyel ajanlarla yapılan tedavide kolonun normal florası değişerek Clostridia türü bakterilerin aşırı çoğalması için uygun bir ortam oluşur. Araştırmalar Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin primer nedeni olduğunu göstermiştir. Psödomembranöz kolit tanısı konduktan sonra hastaya uygun olan tedaviler başlatılmalıdır. Hafif psödomembranöz kolit vakalarında neden olan ilacın kesilmesi genellikle tedavi için yeterlidir. Orta dereceli veya şiddetli seyreden vakalarda sıvı-elektrolit uygulaması, protein desteği ve Clostridium difficile kolitine karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyel ilaç ile tedavi uygulanmalıdır. Siprofloksasin ve diğer kinolonların kullanan kişilerde cerrahi müdahaleyi gerektirecek ve uzun süre fonksiyon kaybına neden olabilecek şiddette aşil ve diğer tendonlarda rüptürlere neden olduğu bildirilmiştir. Tendonlarından birinde ağrı, inflamasyon veya rüptür gelişen hastalarda siprofloksasin tedavisi durdurulmalıdır.

Florokinolona bağlı tendinit ve tendon yırtılması gelişme riski, genellikle 60 yaşın üzerinde olan daha yaşlı hastalarda, kortikosteroid kullanan hastalarda ve böbrek, kalp ve akciğer transplantasyonu geçiren hastalarda biraz daha artmıştır. Yaş ve kortikosteroid kullanımı dışında tendon yırtılması riskini bağımsız olarak artırabilecek faktörler arasında, ağır fiziksel aktivite, renal yetmezlik ve romatoid artrit gibi daha önceden var olan tendon bozuklukları bulunmaktadır.

CYP450: Siprofloksasin bir hepatik CYP1A2 enzim yolağı inhibitörüdür. Siprofloksasinin primer olarak CYP1A2 tarafından metobolize edilen (örneğin: teofilin, metilsantinler, tizanidin) birlikte uygulanması, birlikte uygulanan ilaçların plazma konsantrasyonlarının artışı ile sonuçlanır ve birlikte uygulanan ilacın klinik açıdan önemli farmakodinamik yan etkilerine neden olabilir.

Periferal nöropati: Siprofloksasin de dahil olmak üzere kinolon alan hastalarda, parestezi, hipostezi, distezi ve güçsüzlükle sonuçlanan küçük ve/veya büyük aksonları etkileyen nadir duyusal veya duyulsal motor aksonal polinöropati vakaları bildirilmiştir. Eğer hastada ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük semptomları gelişirse veya hafif dokunma (light touch), ağrı, sıcaklık, pozisyon duyusu, titreşim duyumsaması ve/veya motor güçte eksilme (azalma) meydana gelirse, geri dönüşümsüz bir durumun gelişmesini önlemek amacıyla siprofloksasinin kesilmesi gereklidir. Siprofloksasin’in sifiliz tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmamıştır.

Gonore tedavisi sırasında kısa bir zaman süresinde yüksek dozda uygulanan antimikrobiyal ajanların sifilizin kuluçka süresindeki işaret ve bulgularını maskeleyebileceği veya geciktirebileceği bildirilmiştir. Gonore tanısı almış tüm hastalara, sifiliz için uygun serolojik testler de uygulanmalıdır. Siprofloksasin ile tedavi edilen hastalar üç ay süre ile sifiliz açısından serolojik testlerle izlenmelidir.

Kinolonlar sinirlilik, ajitasyon, uykusuzluk, bunaltı, kabus görme ve paranoya gibi MSS ile ilgili olaylara neden olurlar. Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda siprofloksasin dozunun uygun şekilde ayarlanması gerekir Kinolon sınıfından bazı ilaçları kullanırken doğrudan güneş ışığına maruz kalan hastalarda orta ve hatta ciddi fototoksisite ile kendini gösteren abartılı güneş yanığı reaksiyonları saptanmıştır. Siprofloksasin kullanımı sırasında aşırı güneş ışığından veya yapay ultraviyole ışıktan sakınılmalıdır. Fototoksisite geliştiğinde ilaç alımı sonlandırılmalıdır. Etkili her ilacın kullanımında olduğu gibi, uzun süreli tedaviler uygulanırken hastaların böbrek, karaciğer ve hematopoetik fonksiyonlarının belirli aralıklar ile tetkik edilmesi önerilir. Siprofloksasin, kalsiyum içeren ürünler (süt, yoğurt, kalsiyum ilave edilmiş meyve suyu vb..) ile birlikte alındığında emilimi azalabileceğinden bu ürünler ile beraber kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Bildirilen advers olayların çoğunluğu hafif ya da orta şiddette olaylardır ve ilacın kesilmesini takiben herhangi bir tedaviye gerek olmadan kendiliğinden düzelmişlerdir. Klinik araştırmaya katılan hastaların % 3.5’i advers olay nedeniyle siprofloksasin kullanımını bırakmıştır. Siprofloksasin kullanmakta olan hastaların % 1’inden daha azında oluşan olaylar:
 
Tüm Vücut: ayak ağrısı Kardiyovaksüler Sistem: çarpıntı, atrial flatter, ventriküler ektopik atım, senkop, hipertansiyon, anjina pektoris, miyokard enfarktüsü, kardiyopulmoner arrest, serebral tromboz
 
Merkezi Sinir Sistemi: baş dönmesi, kabus görme, sanrı, manik reaksiyon, irritabilite, ataksi, konvülsif nöbetler, letarji, sersemlik hissi, güçsüzlük, kırıklık, anoreksi, fobi, depersonalizasyon, parestezi
 
Sindirim Sistemi: ağız içi mukozasında ağrı, ağız içinde kandidiyazis, yutma güçlüğü, bağırsak perforasyonu, kanama, kolestatik sarılık
 
Kas-İskelet Sistemi: eklem ağrısı, sırt ağrısı, eklem katılığı, boyun ya da göğüs kafesi ağrısı, gut bulgularının alevlenmesi
 
Renal/Ürogenital Sistem: interstisyel nefrit, poliüri, üriner retansiyon, üretral kanama, vajinit, asidoz, meme ağrısı
 
Solunum Sistemi: dispne, burun kanaması, larenks ya da akciğer ödemi, hıçkırık, hemoptizi, bronkospazm, akciğer embolisi
 
Deri/Aşırı Duyarlılık: yüzde kızarma, yüz, boyun, dudaklar, konjonktiva veya ellerde ödem, kütanöz kandidiyazis, aşırı pigmentasyon Alerjik reaksiyonlar, ürtikerden anafilaktik şoka kadar değişen şiddette ortaya çıkabilmektedir.
 
Duyu Organları: bulanık görme, renklerin algılanmasında bozulma, aşırı parlak görme, görme keskinliğinde azalma, diplopi, gözlerde ağrı, kulak çınlaması, işitme kaybı, dilde kötü tat.
 
Pediatrik hastalarla yapılan çalışmada kas iskelet sistemine ait hafif ve orta şiddetli yan etkiler gözlenmiştir. Bu etkiler kontrol grubuna göre daha sık gözlenmesine rağmen, genellikle tedavinin kesilmesini takip eden 30 gün içerisinde ortadan kalkmıştır.
 
Pediatrik hastalarda ortaya çıkan yan etkiler:
artralji, anormal yürüyüş, burkulma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, artroz, kemik ağrısı, ağrı, miyalji, kol ağrısı ve eklemde azalmış hareket kabiliyeti olarak sayılabilir.
 
Pazarlama sonrası dönemdeki advers olaylar: İlaç kullanımı ile ilişkili olup olmadığına bakılmaksızın, siprofloksasin dahil kinolon sınıfı ilaçların tüm dünyadaki kullanımında oluştuğu bildirilen ilave advers olaylar şunlardır:
 
Ajitasyon, agranülositoz, albuminüri, anafilaktik reaksiyonlar, anosmi, kandidüri, serumda kolesterol düzeyi artışı, glukoz düzeyinin yükselişi (kan), konfüzyon, kabızlık, deliryum, hazımsızlık, yutma güçlüğü, eritema multiforme, eksfolyatif dermatit, sindirim sisteminde şişkinlik, hemolitik anemi, kemik iliği depresyonu (hayatı tehdit edici), pansitopeni, sarılık, karaciğer yetmezliği (fatal olayları da kapsayan), hepatik nekroz, postüral hipotansiyon, methemoglobinemi, miyalji, myastenia gravis alevlenmesi, miyoklonus, nistagmus, pankreatit, serumda fenitoin düzeyi değişimleri ve potasyum artışı, protrombin zamanında uzama, psödomembranöz kolit, toksik psikoz, böbrek taşları, Stevens-Johnson sendromu, tat alma duyusunun kaybı, tendinit, tendon hasarı, toksik epidermal nekroliz, serumda trigliserid düzeyi artışı, kandidiyaz (vajinal, oral), vaskulit, periferal nöropati, fotosensitivite/fototoksisite reaksiyonu, hiperestezi, hipertoni, hipoestezi.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.