Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka SILDEGRA
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 4
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04BE03
ATC Açıklaması Sildenafil
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 144,76 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 129,24 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Tek doz olarak 800 mg'a kadar çıkılan çalışmalarda görülen yan etkiler daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer ancak insidans oranları ve ciddiyeti daha yüksek olmuştur. 200 mg sildenafil uygulandığında etkinlikte artış olmamış fakat yan etkilerin insidansında artış olmuştur.
Aşırı doz vakalarında standart destek verici yaklaşımlar gerektiğinde uygulanmalıdır. Sildenafil plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için diyalizin sildenafil klirensini artırması beklenmez.
Endikasyonlar
SİLDEGRA, yeterli bir seksüel performans için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde endikedir.
SİLDEGRA kadınların kullanımı için endike değildir.
Farmakodinamik Özellikler
Sildenafil, erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan yeni bir maddedir. Seksüel stimülasyona doğal bir cevap sonucu penise kan akımını arttırarak bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesinde etkinlik gösterir. Penisin ereksiyonunu sağlayan fizyolojik mekanizma seksüel stimülasyon esnasında korpus kavernozumdan nitrik oksit (NO) serbest bırakılmasını gerektirir. Daha sonra nitrik oksit guanilat siklaz enzimini aktive eder ve bu siklik guanozin monofosfat (cGMP) düzeyinde artış ile sonuçlanır. Böylece korpus kavernozumdaki düz kasların gevşemesi ve kanın korpus kavernozum içine akması sağlanmış olur.
 
Sildenafil, korpus kavernozumdaki cGMP'nın degradasyonundan sorumlu, cGMP'ye spesifik fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) enziminin potent ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil ereksiyon üzerine periferik bir etkiye sahiptir. Sildenafil’in izole insan korpus kavernozumunda direkt bir gevşetici etkisi yoktur ancak bu doku üzerinde bulunan nitrik oksidin gevşetici etkisini arttırma potansiyeline sahiptir. Seksüel stimülasyon ile ortaya çıkan NO/cGMP yolunun aktivasyonu gerçekleştirildiğinde, sildenafil’in PDE5 enzimini inhibe etmesi korpus kavernozumdaki cGMP seviyelerinde artışa sebep olur. Bu sebeple sildenafil’in arzu edilen faydalı farmakolojik etkilerini gösterebilmesi için seksüel stimülasyon gereklidir.
 
100 mg'a kadar tek dozda ve oral yolla uygulanan sildenafil EKG'de klinik olarak ilgili olan etkiler oluşturmamıştır. 100 mg oral dozu takiben yatar pozisyonda görülen ortalama maksimum sistolik kan basıncı düşmesi 8.4 mmHg olmuştur. Bu duruma uygun olarak yatar pozisyonda diastolik basınç değişmesi 5.5 mmHg olmuştur. Kan basıncındaki bu azalmalar sildenafil’in vazodilatör etkileri ile uyumludur ki bu vazodilatasyonun sebebi büyük olasılıkla vasküler düz kaslardaki artmış cGMP seviyesidir.

Sildenafil’in görme keskinliği veya kontrast renkleri seçebilme duyarlılığı üzerine bir etkisi yoktur. 100 mg dozu takip eden 1 saat içinde Farnsworth-Munsell 100 renk testini kullanan kimi deneklerde renkleri (mavi-yeşil) ayırt edebilmede meydana gelen hafif ve geçici değişiklikler olsa da doz alımından 2 saat sonra hiçbir etkisi kalmamıştır. Renk ayırt etme mekanizmasında meydana gelen bu değişikliğin retinanın fototransdüksiyon kaskadında yer alan PDE6 enziminin inhibisyonu ile bağlantılı olduğu öngörülmektedir

Farmakokinetik Özellikler
Emilim ve Dağılım
Sildenafil hızla emilir. Doruk plazma konsantrasyonuna oral alımdan sonra 30 ile 120 dakika arasında ulaşır (Ortalama 60 dakika). Mutlak oral biyoyararlanım ortalama olarak % 41'dir (% 25-% 63 arasında değişir). Tavsiye edilen doz aralığının (25 mg - 100 mg) üzerinde sildenafilin oral farmakokinetiği oranlıdır. Sildenafil, yemekle alındığında absorbsiyon hızı; Tmaks'da ortalama 60 dakikalık bir gecikme ve Cmaks'da ortalama % 29'luk bir azalma ile düşer. Sildenafil’in dağılıma ait ortalama kararlı durum hacmi 105 L’dir ve bu dokulara dağıldığını gösterir. Hem sildenafil hem de dolaşımdaki en önemli N-desmetil metaboliti yaklaşık % 96 oranında plazma proteinlerine bağlanırlar. Proteinlere bağlanma total ilaç konsantrasyonundan bağımsızdır.
100 mg tek doz sildenafil alanlarda, dozu takip eden 90. dakikada ejakulattaki ilaç dozu uygulanan mevcut dozun % 0.0002'sinden azdır (ortalama 188 ng).
 
Metabolizma ve Atılım
Sildenafil özellikle CYP3A4 (majör yol) ve CYP2 C9 (minör yol) karaciğer mikrozomal enzimleri ile metabolize edilir. Sildenafil, N-demetilasyon yolu ile dolaşımdaki majör metabolitine dönüşür. Bu metabolitin sildenafil’e benzer şekilde PDE selektivitesi mevcuttur
ve PDE5 için gösterdiği in vitro potens, sildenafilin gösterdiğinin yaklaşık % 50'sidir. Bu metabolitin plazma konsantrasyonları sildenafil için gözlenenin yaklaşık % 40'ıdır. N-desmetil de metabolize olur ve terminal yarı ömrü yaklaşık 4 saattir.
Sildenafil’in 3-5 saatlik terminal faz yarılanma ömrünün bileşkesi olarak vücut klirensi 41 L/saattir. Oral veya i.v. uygulanan sildenafil ağırlıklı olarak metabolitleri halinde feçes ile (uygulanan oral dozun yaklaşık % 80'i) ve daha az bir miktarda idrar ile (uygulanan oral dozun yaklaşık % 13'ü) atılır.
 
Yaşlılarda :
Yaşlılarda (65 yaş ve üstü) sildenafil klirensinin azalması sebebiyle sildenafil ve aktif N-desmetil metabolitinin plazma konsantrasyonları sağlıklı kişilerdekine kıyasla % 90 daha fazladır.
Plazma proteinlerine bağlanmada yaşa bağlı farklılıklar sebebiyle 65 yaş ve üstü kişilerde; gençlerde (18-45 yaş) görülenden yaklaşık % 40 oranında daha fazla serbest sildenafil plazma
konsantrasyonu sağlanır.
 
Böbrek Yetmezliği :
Hafif (kreatinin klirensi=50-80 mL/dak.) ve orta derece (Kreatinin klirensi=30-49 mL/dak.) böbrek yetmezliği olanlarda 50 mg tek doz sildenafil uygulaması farmakokinetiği değiştirmemiştir. Böbrek yetmezliği olmayanlarla kıyaslandığında N- desmetil metabolitinin EAA ve Cmaks'ı ise sırasıyla % 126 ve % 73 oranında artmıştır. Aynı yaş grubunda hiçbir böbrek rahatsızlığı olmayanlarla karşılaştırıldığında ciddi (kreatinin klirensi=30 mL/dak.) böbrek yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azalmıştır. Bu azalma EAA (% 100) ve Cmaks'ta (% 88) yükselmeye sebep olmuştur. Ek olarak N-desmetil metabolitinin de EAA ve Cmaks'ında sırasıyla % 79 ve % 200 artış gözlenmiştir.
 
Karaciğer Yetmezliği :
Aynı yaş grubunda bulunan hiçbir karaciğer rahatsızlığı olmayanlarla karşılaştırıldığında hafif ve orta dereceli karaciğer sirozu (Child-Pugh A ve B) olanlarda sildenafil klirensi düşmüştür. Bu azalma EAA (% 84) ve Cmaks'da (% 47) yükselme ile sonuçlanmıştır. Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil’in farmakokinetiği çalışılmamıştır.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

SİLDEGRA 25 mg Film Tablet, her bir tablette 25 mg sildenafile eşdeğer sildenafil sitrat, yardımcı madde olarak opadry white Y1 7000, dye yellow FD&C No:5 (tartrazin) ve FD&C blue No:1(brilliant blue FCF) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Diğer ilaçların sildenafil üzerine etkisi :
İn vitro çalışmalar :
Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)'nin isoformları 3A4 (majör yol) ve 2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu isoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klerensini azaltabilir.
İn vivo çalışmalar :
Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü olan simetidin (800 mg), sildenafil (50 mg) ile birlikte uygulandığında plazma sildenafil konsantrasyonunda %56 oranında bir artışa sebep olmaktadır. Klinik çalışma verilerinde yapılan popülasyon farmakokinetik analizleri, ketokonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber uygulanan sildenafilin klerensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu hastalarda yan etki insidansında bir artma olmamasına rağmen CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanımda 25 mg’lık başlangıç dozu tavsiye edilir.
Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü saquinavirin, kararlı durumda (1200 mg tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil Cmaks'ında % 140 ve sildenafil EAA’ında % 210'luk bir artışa sebep olmuştur. Sildenafilin saquinavir farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Kuvvetli bir P450 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü ritonavir’in kararlı durum seviyelerinde (500 mg bid) birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (100 mg) Cmaks'ında 4 kat (% 300) ve EAA’ında 11 kat (% 1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin tek başına uygulanmasıyla yaklaşık 5 ng/mL olan plazma seviyesine kıyasla, sildenafil plazma seviyeleri yaklaşık 200 ng/mL olmuştur. Bu durum ritonavir’in P450 substratlarının büyük çoğunluğu üzerine olan belirgin etkileriyle uyumludur. Sildenafil’in ritonavir’in farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. (Bkz. Kullanım şekli ve dozu) Antasidlerin (magnezyum hidroksid/aluminyum hidroksid) tek doz olarak verilmesi sildenafilin’in biyoyararlanımını etkilememiştir. Populasyon farmakokinetik analizleri, tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi CYP2C9 inhibitörleri, selektif serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi CYP2D6 inhibitörleri, tiazid ve ilgili diüretikler, loop ve potasyum tutucu diüretikler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenoreseptör antagonistleri veya rifampisin, barbitüratlar gibi CYP450 metabolizmasını artıran gruplar ile sildenafil’in beraber uygulanmasının sildenafil’in farmakokinetiğine hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir.
Üç gün boyunca günde 500 mg uygulanan azitromisinin, sildenafil veya dolaşımdaki major metabolitinin Cmaks,Tmaks, eliminasyon hız sabiti veya izleyen yarı ömrü üzerine etkisine dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır.
Greyfurt suyu, sildenafilin plazma seviyesini az bir miktarda artırabilir. Sildenafil yiyeceklerle beraber alındığında etki geç başlayabilir.
 
Sildenafilin diğer ilaçlar üzerine etkisi :
İn vitro çalışmalar :
Sildenafil, sitokrom P450 isoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 (IC50 > 150µM)'ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafil’in doruk plazma konsantrasyonu yaklaşık 1µM olduğunda sildenafilin bu izoenzimlere ait substratların klerensini değiştirmesi beklenmez.
İn vivo çalışmalar :
Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg) ile önemli bir etkileşimi mevcut değildir.
Sildenafil (100 mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri saquinavir ve ritonavir’in kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.
Sildenafil (50 mg) 150 mg aspirin’in sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı potansiyelize etmemiştir. Sildenafil (50 mg) 80 mg/dL'lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini potansiyelize etmemiştir.
Hipertansif hastalarda amlodipin ile beraber uygulanan 100 mg Sildenafil ile, yatar konumdaki kan basıncında ortalama ilave düşüş (sistolik 8 mmHg, diyastolik 7 mmHg), sildenafil 'nin tek başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur. (Bkz. Farmakolojik Özellikler) Sildenafil 'in emniyetine ait verilerin analizinde Sildenafil ile beraber antihipertansif ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda yan etki profilinde hiçbir farklılık görülmemiştir.
Sildenafil 'in akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisini potansiyelize ettiği gösterilmiştir. Bu sebeple nitratların veya nitrik oksid veren bileşiklerin Sildenafil ile beraber kullanılması kontrendikedir. (Bkz. Kontrendikasyonlar)
Kontraendikasyonlar
İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda ve non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir.
 
Nitrik oksit /siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak (bkz.Farmakolojik özellikleri), sildenafil’in nitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir.
 
Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) seksüel aktivitenin tavsiye edilmediği hastalarda (stabil olmayan angina gibi ciddi kardiovasküler bozukluklar ve ciddi kardiak hastalıklarda) önerilmez.
 
Sildenafil’in güvenilirliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgi edinilinceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir. Ciddi karaciğer yetmezliği, hipotansiyon (Kan basıncı < 90/50 mmHg), geçirilmiş miyokard enfarktüsü olanlar, Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).
Kullanım Şekli Ve Dozu
SİLDEGRA Film Tablet ağız yoluyla kullanılır.
 
Yetişkinlerde Kullanım:
Tavsiye edilen doz seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce 50 mg'dır. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 100 mg'a yükseltilebilir veya 25 mg’a düşürülebilir. Tavsiye edilen en yüksek doz 100 mg'dır. Günde bir kereden fazla alınması tavsiye edilmez. SİLDEGRA yiyeceklerle beraber alındığında etkinliğin başlaması gecikebilir.
 
65 Yaşın üzerinde olan kişilerde, Böbrek veya Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım:
Yaşlı hastalar, böbrek veya karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda sildenafil klirensi azaldığı için tavsiye edilen doz 25 mg'dır. Etkinlik ve toleransa bağlı olarak doz 50 mg veya 100 mg'a çıkartılabilir. Ancak hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.
HIV proteaz inhibitörü olan ritonavir ile tedavi gören hastalarda, etkileşmeden dolayı (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler), 48 saatlik bir period içerisinde maksimum 25 mg'lık tek doz sildenafil dozunun aşılması tavsiye edilmez.
 
Çocuklarda :
Sildenafil 18 yaşın altındakilerde kullanılmaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Preparatın ayrıca; SİLDEGRA 50 mg 4  Film Tablet SİLDEGRA ve 100 mg 4 Film Tablet isimli formları da mevcuttur.

Ruhsat Sahibi

FAKO İLAÇLARI A.Ş. Levent-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

13.09.1999-193/58

Saklama Koşulları

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır, rutubetten koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her biri 25 mg sildenafile eşdeğer sildenafil sitrat içeren 4 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler
Özellikle yaşlı, kan viskozitesi artmış hastalarda retinal ven oklüzyonu riski artmaktadır.
Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatan potansiyel sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanın anamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir. Seksüel aktiviteye eşlik eden belli derecede kardiak risk söz konusudur. Bu nedenle, hekim erektil disfonksiyon tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumunu tetkik etmelidir.
Sağlıklı gönüllülerde sildenafil yatar pozisyondaki kan basıncında geçici azalmalara neden olur. Çoğu hastada normalde bu kan basıncı azalmasının çok az bir etkisi olacağı umulabilir, ancak sildenafil reçete etmeden önce hekim hastasının, özellikle cinsel aktivite ile birlikte, ilacın vazodilatör etkisinden etkilenebilecek kardiyovasküler hastalığı olup olmadığını dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmalıdır.
Erektil disfonksiyonda kullanılan ajanlar penisin anatomik deformasyonlarında (angülasyon, kavernosal fibrosis veya Peyronie's hastalığı gibi) veya priapizme sebep olabilecek predispose durumlarda (orak hücre anemisi, multipl miyelom veya lösemi gibi) dikkatli kullanılmalıdırlar.
Seksüel aktivite tavsiye edilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyon ajanları kullanılmamalıdır. Sildenafil’in diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile birlikte kombine kullanımının etkinlik ve güvenilirliği henüz değerlendirilmemiştir. Bu sebeple bu tür kombine uygulamalar tavsiye edilmez.
Sildenafilin aspirinle beraber kullanılması da dahil kanama zamanına bir etkisi yoktur. İnsan trombosit hücreleri ile yapılan in vitro çalışmalar sildenafilin nitrik oksid açığa çıkaran bir madde olan sodyum nitroprusiadın antiagregan etkisini artırdığını göstermektedir. Kanama bozukluğu veya aktif peptik ülseri olan hastalarda sildenafil kullanımına ilişkin emniyet bilgisi mevcut değildir. Bu sebeple bu tür hastalarda sildenafil fayda/zarar oranı gözönüne alınarak dikkatle uygulanmalıdır.
Oral olarak alınan tek dozun (100 mg) ardından sperm motilitesinde veya morfolojisinde hiçbir etki görülmemiştir.
Boyar madde olarak içerdiği tartrazinin (fd&c No.5) hassasiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli vardır. 
 
Çocuklarda kullanımı:
SİLDEGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmaz.
 
65 Yaşın üzerinde olan kişilerde, Böbrek veya Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım:
Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg'lık başlangıç dozu tavsiye edilir.
Orta ve hafif böbrek yetmezliği olanlarda yetişkinler için tavsiye edilen doz rejimi uygulanır. Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg'lık doz tavsiye edilir.
Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg'lık doz tavsiye edilir.
Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 50 mg veya 100 mg’a yükseltilebilir. Tavsiye edilen en yüksek doz 100 mg’dır. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır ve hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.
 
Gebelik, Emzirme Döneminde ve Çocuklarda Kullanımı:
Sildenafil, gebe kadınlarda ve emziren annelerde kullanılmaz.
Gebelik Kategorisi B: Hamile kadınlarda sildenafille yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
Sildenafil ile yapılan güvenlik çalışmalarında baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için araç ve makine kullanan hastalar dikkatli olmalıdır.
Üretim Yeri

FAKO İLAÇLARI A.Ş. Levent-İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yan etkiler genelde geçici olup, hafif ve orta şiddettedir.
Sabit dozlarda yapılan çalışmalarda bazı yan etkilerin insidansı dozla birlikte artmıştır. Sabit dozla gerçekleştirilen çalışmalarda, düşük dozlara göre 100 mg sildenafille dispepsi(%17) ve anormal görüş(%11) daha sık görülmüştür.
Esnek dozun uygulandığı klinik çalışmalarda sildenafil kullanımı ile ≥%2 hastada bildirilen yan etkiler aşağıdadır.
Baş ağrısı:%16, yüzde kızarıklık:%10, dispepsi:%7, nazal konjesyon:%4, üriner yol infeksiyonu:%3, anormal görme (%3; Hafif ve geçici. Özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme), diyare:%3, baş dönmesi:%2, döküntü:%2. >%2 sıklıkta, ancak plasebo ile eşit oranda görülen diğer yan etkiler; solunum yolu infeksiyonu, sırt ağrısı, soğuk algınlığı ve artraljidir.
Sabit dozla gerçekleştirilen çalışmalarda, düşük dozlara göre 100 mg sildenafille daha sık olarak dispepsi(%17) ve anormal görme(%11) bildirilmiştir.
Aşağıdaki olaylar sildenafille gerçekleştirilen kontrollü klinik çalışmalarda %2’den az oranda hastada görülmüştür:
Tüm vücut : Asteni, yüzde ödem, fotosensitivite reaksiyonu, alerjik reaksiyon, karın ağrısı,
Kardiyovasküler sistem : Migren, senkop, taşikardi, çarpıntı, angina pektoris, hipotansiyon, miyokard iskemisi, kalp yetmezliği.
Sindirim sistemi :  Kusma, glossit, kolit, disfaji, gastrit, gastroenterit, özofajit, stomatit, ağız kuruluğu, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, rektal hemoraji.
Kan ve Lenf Sistemi: Anemi ve lökopeni.
Metabolizma ve Beslenme: Susuzluk hissi, ödem, gut, hiperglisemi, hiperürisemi, hipoglisemik reaksiyon, hipernatremi.
Kas ve iskelet sistemi: Artrit, artroz, myalji, tendon yırtılması, tenosinovit, myasteni, sinovit.
Sinir sistemi : Ataksi, hipertoni, nevralji, nöropati, parestezi, tremor, vertigo, depresyon, uykusuzluk, refleks azalması
Solunum sistemi: Astım, dispne, larenjit, farenjit, sinüzit, bronşit
Deri ve ekleri :  Ürtiker, herpes simplex, kaşıntı, terleme, deride ülser, kontakt dermatit, eksfolyatif dermatit.
Özel Duyular: Midriyazis, konjunktivit, fotofobi, kulakta çınlama, sağırlık, göz ve kulakta ağrı, katarakt, kuru göz, gözde hemoraji.
Ürogenital sistem : Sistit, noktüri, idrar yapma sıklığında artış, , üriner inkontinans, göğüslerde büyüme, anormal ejakulasyon, genital ödem ve anorgazmi.
Önerilen doz aralığından fazla dozlarda, yan etkiler yukarıdakilerle benzer olmuş fakat genellikle daha sık olarak bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.