Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka SILOVIR
Etken Madde Kodu SGKES3-ASIKLOVIR
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AB01
ATC Açıklaması Asiklovir
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A07268
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,81 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,81 TL (11 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonları bozulmuş olan hastalardaki herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisinde önerilen dozlarda kullanıldığında, intravenöz infüzyonla saptanan güvenli düzeyin üzerinde birikim görülmez. Bununla birlikte, ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 10 ml/dakika), dozun yaklaşık 12 saat aralıklarla günde 2 defa 200 mg’a azaltılması önerilir.
Doz Aşımı

Asiklovir sindirim sisteminden kısmen emilir. Tek bir seferde 5 grama kadar alınan oral dozların ciddi toksik etkilere yol açması beklenmez.  Daha yüksek dozların alınmasının sonuçları hakkında bilgi yoktur. Bu tür durumlarda hasta yakından izlenmelidir. Konvülsiyon ve letarjiye yol açabilir.

 

İntravenöz yoldan yanlışlıkla 80 mg/kg’a varan tek bir dozun uygulaması, istenmeyen herhangi bir etkiye yol açmamıştır. Asiklovir, hemodiyaliz ile ile vücuttan uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar

Akut ve tekrarlayan genital herpes enfeksiyonları dahil deri ya da mukozalarda görülen herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisinde, bağışıklık sistemi normal olan hastalarda tekrarlayan herpes simpleks enfeksiyonlarının supresyonunda (nükslerin önlenmesinde), bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda herpes simpleks enfeksiyonlarının profilaksisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Asiklovir, sentetik bir purin nükleosid analogudur. Herpes simplex (HSV) tip I ve II, Varicella zoster  virüsü (VZV) dahil, insan herpes virüslerine in vivo ve in vitro koşullarda inhibitör etki gösterir.

 

Asiklovirin HSV I, HSV II ve VZV üzerindeki inhibitör etkisi ileri derecede selektiftir. Sağlıklı, enfekte olmamış hücrelerdeki timidin kinaz enzimi, asikloviri bir substrat olarak etkili kullanamaz. Bu nedenle, asiklovirin konak memeli hücrelerindeki toksisitesi düşüktür. Bununla birlikte, HSV ve VZV ile kodlanan timidin kinaz, asikloviri bir nükleosid analoğu olan asiklovir monofosfata dönüştürür. Asiklovir monofosfat, hücre enzimlerinin etkisiyle asiklovir difosfata ve en sonunda asiklovir trifosfata dönüşür. Asiklovir trifosfat viral DNA polimeraz ile etkileşerek virüs DNA’sına girer ve zinciri sonlandırarak virüs DNA’sının replikasyonunu inhibe eder.

 

Bağışıklık sistemi ileri derecede baskılanmış hastalarda uzun süreli ya da tekrarlanan asiklovir tedavileri, duyarlılığı azalmış olan suşların seleksiyonuna yol açarak, sürdürülen tedaviye yanıt alınamamasına neden olabilir. Klinikte izole edilen duyarlılığı azalmış suşların çoğunda göreceli olarak viral timidin kinaz yoktur. Bunun yanında, farklılaşmış viral timidin kinaz ya da DNA polimerazlı suşlar da bildirilmiştir. HSV suşlarının in vitro koşullarda asiklovire maruz bırakılması da, daha az duyarlılığı olan suşların ortaya çıkmasına neden olabilir. HSV suşlarının in vitro koşullarda belirlenen duyarlılıkları ile asiklovir tedavisine alınan klinik yanıt arasındaki ilişki açık değildir.

Farmakokinetik Özellikler

Asiklovir, sindirim sisteminden kısmen emilir. Dört saatlik aralıklarla oral yoldan 200 mg asiklovir uygulanarak elde edilen kararlı durumdaki ortalama en yüksek plazma konsantrasyonu 3.1 mikromol (0.7 mikrogram/ml) ve en düşük plazma konsantrasyonu 1.8 mikromol (0.4 mikrogram/ml) bulunmuştur. Dört saat aralıklarla verilen 400 ve 800 mg asiklovir ile elde edilen kararlı durumdaki plazma konsantrasyonları sırasıyla 5.3 mikromol (1.2 mikrogram/ml) ve 8 mikromol (1.8 mikrogram/ml); en düşük plazma düzeyleri ise sırasıyla 2.7 mikromol (0.6 mikrogram/ml) ve 4 mikromol (0.9 mikrogram/ml) olarak bulunmuştur.

 

Erişkinlerde intravenöz yoldan uygulanan asiklovirin terminal plazma yarılanma süresi yaklaşık 2.9 saattir. İlacın çoğu böbreklerden değişmeden atılır. Asiklovirin renal klerensinin kreatinin klerensinden belirgin olarak yüksek olması, ilacın böbreklerden atılımına glomerüler filtrasyon yanında tübüler sekresyonun da katıldığını göstermektedir. Önemli tek metaboliti 9-karboksimetoksimetilguanindir ve idrarla atılan dozun %10-15’ini oluşturur. Asiklovir 1 gram probenesidden 1 saat sonra verildiğinde, terminal yarılanma süresi %18, plazma konsantrasyonu/zaman eğrisi altında kalan alan %40 artış gösterir.

 

Erişkinlerde bir saatlik infüzyon şeklinde 2.5 mg/kg, 5 mg/kg ve 10 mg/kg dozunda uygulandığında, ortalama kararlı durum en yüksek plazma konsantrasyonları sırasıyla 22.7 mikromol (5.1 mikrogram/ml), 43.6 mikromol (9.8 mikrogram/ml) ve 92 mikromol (20.7 mikrogram/ml) bulunmuştur. Yedi saat sonraki en düşük konsantrasyonları ise sırasıyla 2.2 mikromol (0.5 mikrogram/ml), 3.1 mikromol (0.7 mikrogram/ml) ve 10.2 mikromol (2.3 mikrogram/ml) olarak bulunmuştur. Bir yaşından büyük çocuklarda, 5 mg/kg’lık doz yerine250 mg/m2, 10 mg/kg yerine 500 mg/m2’lik doz uygulandığında ortalama en yüksek ve en düşük plazma konsantrasyonlarının benzer olduğu gözlenmiştir. Sekiz saatlik aralıklarla bir saatlik infüzyon şeklinde 10 mg/kg asiklovir uygulanan yenidoğan ve küçük süt çocuklarında (0-3 ay) en yüksek plazma konsantrasyonu 61.2 mikromol (13.8 mikrogram/ml), en düşük plazma konsantrasyonu 10.1 mikromol (2.3 mikrogram/ml) bulunmuştur. Bu hastalardaki terminal plazma yarılanma süresi 3.8 saat olmuştur.

 

Yaşlılarda, kreatinin klerensindeki azalmaya bağlı olarak asiklovirin total klerensinde azalma olmasına rağmen, plazma terminal yarılanma süresindeki değişiklik çok azdır.

 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, ortalama terminal yarılanma süresi 19.5 saat olarak bulunmuştur. Hemodiyaliz sırasında asiklovirin yarılanma süresi ortalama 5.7 saattir. Diyaliz sırasında plazmadaki asiklovir düzeyi yaklaşık %60 oranında azalır.

 

Beyin-omurilik sıvısındaki düzeyi, plazmadaki düzeyinin yaklaşık %50’si kadardır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%9-33) ve bağlanma bölgesi açısından ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

Farmasötik Şekli

tablet

Formülü

Her tablette 200 mg asiklovir bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, asiklovirin yarılanma süresinde uzamaya ve plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alanın artmasına neden olur. Böbrek fonksiyonlarını etkileyen diğer ilaçlar, asiklovirin farmakokinetiğini etkileyebilir. Ancak, klinik deneyimde başka bir ilaçla etkileşimi bildirilmemiştir.

Asiklovir öncelikle idrarla değişmeden aktif renal tübüler sekresyon yolu ile atılır. Bu mekanizma ile rekabet eden hernagi bir ilaç asiklovir ile beraber uygulandığında, asiklovirin plazma konsantrasyonunu arttırabilir. Probenesid ve simetidin bu mekanizma ile asiklovir in plazmadaki EAA’sını (eğri altındaki alan) arttırır ve asiklovirin böbrekten atılımını azaltır.

 

Benzer şekilde, asiklovir ve organ nakli hastalarında kullanılan bir immunosupresan ajan olan ’in inaktif metaboliti beraber alındığında, plazma EAA’larının arttığı görülmüştür.

Kontraendikasyonlar

Asiklovire, valasiklovir ya da bileşiminde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler

Herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisi

Gece dozu atlanarak, yaklaşık 4 saat aralıklarla günde 5 defa 200 mg dozunda kullanılır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Ancak, ağır akut enfeksiyonlarda bu sürenin uzatılması gerekebilir.

 

Bağışıklık sistemi ileri derecede baskılanmış hastalarda (örneğin kemik iliği naklinden sonra) ya da sindirim sisteminde emilim bozukluğu olanlarda doz iki katına (400 mg) yükseltilebilir.

 

Tedaviye, enfeksiyonun başlamasından sonra mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. Nükseden enfeksiyonlarda ise tedaviye prodromal dönemde ya da lezyonların ilk ortaya çıkış döneminde başlanmalıdır.

 

Bağışıklık sistemi normal olan hastalarda herpes simpleks enfeksiyonlarının supresyonu ( nükslerin önlenmesi)

 

Yaklaşık 6 saat aralıklarla günde 4 defa 200 mg dozunda kullanılır.

 

Birçok hastada, yaklaşık 12 saat aralıklarla günde 2 defa 400 mg doz yeterli olur.

 

Dozun azaltılarak, yaklaşık 8 saat aralıklarla günde 3 defa, hatta yaklaşık 12 saat aralıklarla günde 2 defa 200 mg olarak verilmesi de etkili olabilir.

 

Bazı hastalarda, günde toplam 800 mg asiklovir kullanılmasına rağmen enfeksiyon görülebilir.

 

Hastalığın doğal seyrindeki olası değişiklikleri gözleyebilmek için, 6-12 ayda bir tedaviye periyodik olarak ara verilmelidir.

 

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda herpes simpleks enfeksiyonlarının profilaksisi

Yaklaşık 6 saat aralıklarla günde 4 defa 200 mg kullanılır.

 

Bağışıklık sistemi ileri derecede baskılanmış olanlarda (örneğin kemik iliği naklinden sonra) ya da sindirim sistemi emilim bozukluğu olanlarda, doz iki katına (400 mg) yükseltilebilir.

 

Profilaktik tedaviye, risk dönemi boyunca devam edilmelidir.

 

Çocuklar

Herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisi ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda profilaksi

İki yaşından büyük çocuklarda erişkin dozu, iki yaşından küçüklerde erişkinlerde kullanılan dozun yarısı kullanılmalıdır.

 

Bağışıklık sistemi normal olan çocuklarda herpes simpleks enfeksiyonlarının supresyonu ya da bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda herpes zoster enfeksiyonlarının tedavisi ile ilgili spesifik veri yoktur.

 

Yaşlılar

Yaşlı hastalarda asiklovirin klerensi, kreatinin klerensine paralel olarak azalır. Oral yoldan yüksek dozlarda asiklovir uygulanan hastalarda yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Böbrek işlevlerinde azalma bulunan yaşlı hastalarda dozun azaltılmasına dikkat edilmelidir.

 

Böbrek yetmezliğinde doz

Böbrek fonksiyonları bozulmuş olan hastalardaki herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisinde önerilen dozlarda kullanıldığında, intravenöz infüzyonla saptanan güvenli düzeyin üzerinde birikim görülmez. Bununla birlikte, ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 10 ml/dakika), dozun yaklaşık 12 saat aralıklarla günde 2 defa 200 mg’a azaltılması önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Silovir 800 mg tablet, Silovir %5 krem.

Ruhsat Sahibi

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7

Levent 34394, İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat tarihi: 08.12.2009

Ruhsat no: 222/13

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

25 tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Tüm hastalar, özellikle aktif lezyonların varlığı durumundaki virüs bulaştırma riskine karşı uyarılmalıdır.

 

Asiklovir tedavisi uygulanan immün yetmezlikli hastalarda mortalite ile sonuçlanan trombotik trombositopenik purpura/hemolitik üremik sendrom bildirilmiştir.

Asiklovir böbreklerden atılır, bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmalıdır. Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarının azalmış olması muhtemeldir, bu nedenle bu grup hastalarda doz ayarlaması gerekebilir. Hem yaşlı hastalar hem de böbrek yetmezliği olan hastalarda nörolojik yan etki görülme riski yüksektir ve bu etkilerin görülüp görülmediğinin takibi için bu hastalar yakından gözlenmelidir. Rapor edilen vakalarda, bu reaksiyonların tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir olduğu görülmüştür.

 

Hidrasyon durumu: Ağız yoluyla yüksek dozda asikolovir alan hastaların hidrasyonunu yeterli seviyede tutmak için dikkatli olunmalıdır. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, asiklovir tedavisinin immunokompetan hastalardaki su çiçeği ile ilişkili komplikasyon insidansını azalttığı sonucuna varmak için yeterli değildir. 

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

 

Gebelik kategorisi: B

Asiklovirin gebelik döneminde kullanımı ile ilgili bilgiler sınırlı olduğundan, gebelik döneminde sadece tedaviden beklenen yararların, bilinmeyen olası risklerden fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

 

Asiklovirin günde 5 defa 200 mg dozunda uygulanması durumunda, anne sütündeki konsantrasyonunun, plazmadaki düzeyinin 0.6-4.1 kat arasında olduğu saptanmıştır. Bu düzeyler, anne sütü alan bebeklerin günde 0.3 mg/kg’a kadar varan asiklovir dozlarına maruz kalabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, emziren annelere asiklovir uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Üretim Yeri

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Birkaç hastada , ilacın kesilmesiyle geçen deri döküntülerinin görüldüğü bildirilmiştir.

 

Bazı hastalarda bulantı, kusma, diyare ve karın ağrısı gibi gastrointestinal etkiler bildirilmiştir. Çift kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, plasebo ve asiklovir verilen hasta gruplarındaki gastrointestinal etkilerin insidansında bir fark saptanmamıştır.

 

Çok ender olarak, genellikle önerilenden yüksek dozların kullanıldığı böbrek yetmezliği olan hastalarda ya da diğer predispozan faktörlerin bulunduğu hastalarda geçici nörolojik reaksiyonlar, baş dönmesi, konfüzyon, halüsinasyon, somnolans ve konvülsiyon bildirilmiştir.

 

Çok ender olarak, hızlı yaygın saç dökülmesi bildirilmişse de, bu tür saç dökülmeleri birçok hastalık ve ilaçla bağlantılı olabileceğinden, bu durumun asiklovir tedavisi ile ilişkisi bilinmemektedir.

 

Baş ağrısı, halsizlik, bilirubin ve karaciğer enzim düzeylerinde hafif geçici yükselmeler, kan üre ve kreatinin düzeyinde yükselme, hematolojik değerlerde hafif azalmalar, oral asiklovir tedavisi uygulanan hastalarda nadiren görüldüğü bildirilen diğer yan etkilerdir. Hepatit, sarılık ve akut böbrek yetmezliği, çok ender olarak bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.