Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka SIMULECT
Etken Madde Kodu SGKET4-BASILIKSIMAB Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L04AC02
ATC Açıklaması Basiliksimab
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A07289
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 4286,22 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3826,73 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klinik çalışmalarda Simulect insanlara, 60 mg’a kadar artırılan tek ve 24 gün içerisinde 150 mg’a kadar çıkabilen çoğul-dozlarda, hiçbir akut yan etki görülmeksizin verilmiştir. Önerilen doz kullanıldığında insanlardaki düzeyler, genellikle <10 µg/ml olmaktadır.

Endikasyonlar

Simulect, erişkin ve pediyatrik hastalarda de novo böbrek transplantasyonunda akut organ reddine karşı profilaksi sağlanmasında endikedir. Simulect, mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroide dayalı immünosupresyon tedavisi ile birlikte veya mikroemülsiyon siklosporin, kortikosteroidler veya azatiyoprin ya da mikofenolat mofetil içeren üçlü bir immünosupressif idame tedavisinde kullanılmaktadır.

Farmakodinamik Özellikler
Simulect, T-lenfositlerin yüzeyinde antijen maruziyetine yanıt olarak beliren interlökin-2 reseptör α-zincirine (CD25 antijeni) yönelik bir murin/insan şimerik monoklonal (IgG1K) antikorudur. Yüksek affiniteli interlökin-2 reseptörlerini taşıyan aktive T-lenfositleri üzerindeki CD25 antijenine spesifik olarak yüksek affinite (Kp değeri 0.1 nm) ile bağlanır ve T-hücre proliferasyonu için sinyal ödevini gören, interlökin -2 bağlanmasını engeller. İnterlökin-2 reseptörleri, basiliksimab düzeyleri 0.2 mg/ml'nin üzerinde olduğu sürece tam ve devamlı olarak bloke durumda kalır. Konsantrasyonlar bu değerin altına inince, CD25 antijen ekspresyonu, 1-2 haftada tedavi öncesindeki düzeylere döner. Simulect, sitokin salıverilmesine veya kemik iliğinin baskı altına alınmasına (miyelosupresyon) neden olmaz.
Farmakokinetik Özellikler
Böbrek transplantasyonu uygulanan hastalarda tek -ve çoğul- doz farmakokinetik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan kümülatif doz, 15-150 mg arasında değişmektedir.
 
Emilim:
20 mg’lık dozun intravenöz infüzyon şeklinde 30 dakikada verilmesinden sonra elde edilen maksimum serum konsantrasyonu, 7.1 ± 5.1 mg/litredir. Tek doz olarak test edilen en yüksek doz olan 60 mg’a doğru çıkıldıkça, orantılı olarak Cmax ve AUC değerleri de artar.
 
Dağılım:
Kararlı düzeydeki dağılım hacmi, 8.6 ± 4.1 litredir. Çeşitli vücut kompartmanlarına dağılmanın derecesi tam olarak incelenmemiştir. İnsan dokularının kullanıldığı in vitro çalışmalar Simulect'in yalnızca lenfositlere ve makrofajlara/monositlere bağlandığını göstermektedir.
 
Metabolizma:
Söz konusu değildir
 
Eliminasyon:
Terminal yarılanma ömrü, 7.2 ± 3.2 gündür. Total vücut klirensi, 41 ± 19 ml/saattir.
 
Hastalardaki karekteristikleri:
Erişkin hastalarda vücut ağırlığının veya cinsiyetin dağılım hacmi veya klirens üzerinde klinik önemi olan herhangi bir etkisi gözlemlenmemiştir. Hastanın yaşı (20-69 yaş grubu), cinsiyeti veya ırkı, eliminasyon yarı-ömrünü etkilememiştir.
Karaciğer transplantasyonlu erişkin hastalardaki farmakokinetik parametreler kararlı durum dağılım hacminin 7.5 ± 2.5 L, yarı ömrün 4.1 ± 2.1 gün ve klirensin 75 ± 24 ml/saat şeklindedir. Drene olan asit sıvısı ve postoperatif kanama, ilacın klirensine katkıda bulunmuştur. Bu hasta popülasyonunda reseptörleri doymuş duruma getiren konsantrasyon eşiğinin daha düşük (0.1 mg/ml) olması ilacın daha hızlı eliminasyonunu dengelemiştir. Bu nedenle belirli bir Simulect dozuyla sağlanan IL-2Rα blokajının süresi, böbrek nakledilmiş erişkin hastalarınkine yakındır.
 
Pediyatrik hastalarda:
Simulect'in farmakokinetiği, yeni böbrek nakledilen 39 pediyatrik hastada değerlendirilmiştir. Yaşı 1-11 arasında değişen bebeklerde ve çocuklarda (n=25); kararlı durum dağılım hacmi 4.8 ± 2.1 litre, yarı-ömrü 9.5 ± 4.5 gün ve klirens, saatte 17 ± 6 ml bulunmuştur. Dağılım hacmi ve klirens, böbrek nakledilen erişkin hastalardakine kıyasla %50 daha azdır. Bu yaş grubunda dispozisyon parametreleri, hastanın yaşından (1-11 yaş grubu), vücut ağırlığından (9-37 kg) veya vücut yüzölçümünden (0.44-1.20 m2), klinik olarak önemli ölçüde etkilenmemiştir. Adolesan çağındakilerde (12-16 yaş, n=14), kararlı durum dağılım hacmi 7.8 ± 5.1 litre, yarı-ömrü 9.1 ± 3.9 gün, klirens saatte 31±19 ml olmuştur. Bu yaş grubundaki dispozisyon, böbrek nakledilmiş erişkin hastalardakine yakın olmuştur. Serum konsantrasyonuyla reseptör satürasyonu arasındaki ilişki, 13 hastada değerlendirilmiş ve böbrek nakledilmiş erişkin hastalardakine benzer özellikte bulunmuştur.
Farmasötik Şekli

Flakon

Formülü
Bir flakon 20 mg basiliksimab içerir.
Yardımcı maddeler: 0.992 mg susuz disodyum hidrojen fosfat, 1.608 mg sodyum klorür, 7.212 mg potasyum dihidrojen fosfat, 20 mg sukroz, 40 mg glisin, 80 mg mannitol
Çözücü: 5 ml (steril) enjeksiyonluk su.
İlaç Etkileşmeleri
Simulect bir immünoglobülin olması nedeniyle, metabolik bir ilaç-ilaç etkileşimi beklenmemektedir.
 
Klinik çalışmalar sırasında advers reaksiyonlarda herhangi bir artış olmaksızın mikroemülsiyon siklosporin, steroidler, azatiyoprin ve mikofenolat mofetilin yanı sıra, organ transplantasyonunda rutin olarak kullanılan diğer ilaçlar da kullanılmıştır. Birlikte kullanılan bu ilaçlar sistemik antiviral, antibakteriyel ve antimikotik ilaçlar, analjezikler, beta-bloker ajanlar veya kalsiyum kanal blokerleri gibi antihipertansif ilaçlar ve diüretiklerdir.
 
Transplantasyonu izleyen ilk 3 ay içerisinde yapılan, orijinal faz 3 çalışmalarında; Simulect kullananların %14'ünde ve plasebo kullananların %27'sinde, antikor (OKT 3 veya ATG/ALG) tedavisiyle tedavi edilen akut rejeksiyon gelişmiş; Simulect grubundaki advers olaylarda veya enfeksiyonlarda, plasebo grubuna kıyasla artış gözlenmemiştir.
 
Simulect'in, azatiyoprinveya mikofenolat mofetil içeren üçlü bir tedavi rejimiyle birlikte kullanılması, 3 klinik çalışmada incelenmiştir. Mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroidleri içeren tedavi rejimine azatiyoprin ilave edildiğinde, Simulect'in total vücut klirensi, ortalama %22 oranında azalmıştır. Aynı tedavi programına azatiyoprin yerine mikofenolat mofetil ilave edildiğinde Simulect'in total vücut klirensi ortalama %51 oranında azalmıştır. Azatiyoprin veya mikofenolat mofetil içeren üçlü tedavi rejiminde Simulect kullanılması, Simulect grubunda, plasebo grubuna kıyasla advers olayların ya da enfeksiyonun artmasına neden olmamıştır (Bkz: Yan etkiler / Advers Etkiler).
 
Klinik tolerabilitenin tahmin edilmesi açısından değer taşıyan bir rakam olmamasına rağmen Simulect ile tedavi edilen 172 hastanın katıldığı bir klinik çalışmada insan antimurin antikor (HAMA) reaksiyonları görülmüştür. İnsidans, aynı zamanda muromonab-CD3 kullanılmayan 138 hastada 2, muromonab-CD3 kullanılan 34 hastada 4’tür. Simulect kullanılması, daha sonra murin antilenfosit antikor preparatlarının kullanılmasına engel teşkil etmez.
Kontraendikasyonlar

Simulect, basiliksimab veya formülasyondaki diğer herhangi bir komponente karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Erişkinlerde kullanımı:
Standart doz, herbiri 20 mg’lık iki kısım şeklinde olmak üzere total 40 mg’dır. İlk 20 mg, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat içerisinde verilmelidir. Simulect, hastaya greft alımı ve birlikte immünosupresyon uygulanacağı garanti altına alınıncaya kadar kullanılmamalıdır. İkinci 20 mg'lık dozun, transplantasyondan 4 gün sonra verilmesi gerekir. Eğer greft kaybı veya Simulect’e karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişirse, ikinci doz kullanılmamalıdır (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
 
Çocuklarda kullanımı:
 
Önerilen doz:
Vücut ağırlığı 35 kg'ın altında olan pediyatrik hastalarda önerilen total doz,
10 mg’lık 2 kısım şeklinde verilmek üzere toplam 20 mg’dır. Vücut ağırlığı 35 kg veya daha fazla olan pediyatrik hastalarda ise erişkinlerdeki doz; her biri 20 mg ‘lık iki kısım şeklinde olmak üzere total 40 mg önerilir. İlk doz, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat içerisinde verilmelidir. Simulect, hastaya greft alımı ve birlikte immünosupresyon uygulanacağı garanti altına alınıncaya kadar kullanılmamalıdır. İkinci dozun, transplantasyondan 4 gün sonra verilmesi gerekir. Eğer greft kaybı veya Simulect’e karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişirse, ikinci doz kullanılmamalıdır (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda Simulect kullanımıyla ilgili deneyimler sınırlıdır ama bu yaş grubunda, genç erişkin hastalardakinden farklı bir dozaj formuna ihtiyaç olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.
 
Uygulama şekli:
Kullanıma hazırlanan Simulect, 20-30 dakikada tamamlanacak intravenöz infüzyon veya bolus enjeksiyon şeklinde kullanılır.
 
Simulect'in kullanıma hazırlanmasıyla ilgili bilgiler için “kullanma talimatı” bölümüne bkz.
 
Kullanma talimatı:
İnfüzyon/enjeksiyon solüsyonunu hazırlamak için, kutu içindeki ampulde bulunan 5 ml enjeksiyonluk suyu, toz içeren flakona ilave ediniz. Tozun erimesi için, flakonu yavaşça çalkalayınız. Kullanıma hazırladığınız bu solüsyonu mümkün olduğunca kısa sürede kullanınız; 2-8°C’de 24 saat veya oda sıcaklığında 4 saat saklayabilirsiniz. 24 saat içerisinde kullanılmayan solüsyonu atınız.
 
Kullanıma hazırlanmış solüsyon izotoniktir ve bolus enjeksiyon şeklinde ya da 50 ml veya daha fazla serum fizyolojik veya %5 dekstroz ile seyreltilerek verilebilir.
 
Simulect'in diğer intravenöz maddelerle geçimliliği konusunda herhangi bir veri mevcut olmadığından Simulect, diğer ilaçlarla/maddelerle karıştırılmamalı ve her zaman, ayrı bir infüzyon setinden verilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamaktadır

Saklama Koşulları

2-8 ºC arasında buzdolabında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Simulect 20 mg, 1 flakon ve 5 ml injeksiyonluk su içeren ampul

Uyarılar/Önlemler
Simulect yalnızca, organ transplantasyonundan sonra uygulanan immünosupressif tedavi alanında deneyim sahibi doktorlar tarafından reçete edilmelidir.
 
Simulect’in hem ilk kullanımında, hem de daha sonraki tedaviler sırasında 24 saatten daha kısa süre devam eden, şiddetli akut aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bunlara, ürtiker, kaşıntı, hapşırma, hipotansiyon, taşikardi, dispne, bronkospazm, akciğer ödemi ve solunum yetmezliği gibi anafilaktoid tipte reaksiyonlar dahildir. Bu reaksiyonlara, Simulect kullananlarda ender (<1/1000 hasta) rastlanır. Eğer şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişirse, Simulect tedavisine kesin olarak son verilmeli ve bir daha kullanılmamalıdır. Simulect kullanan hastalarda şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğü takdirde bununla başa çıkabilecek yeterlilikte laboratuvar ve destek olanaklarının ve personelinin bulunduğu hastanelerde uygulanmalıdır.
 
Transplantasyon sonrası immünosupressif tedavi uygulanan hastalar, lenfoproliferatif hastalıkların (LPD) ve fırsatçı enfeksiyonların gelişmesi açısından artmış bir risk içerisindedir. Simulect immünosupressif bir ilaç olmasına rağmen Simulect ile tedavi edilen hastalarda bugüne kadar lenfoproliferatif hastalıklarda veya fırsatçı enfeksiyonlarda artış gözlenmemiştir.
 
Gebelik ve Emzirme
Gebe veya emziren kadınlarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Simulect, annede elde edilebilecek potansiyel faydalar, fetusun karşılaşabileceği risklerden daha üstün olmadığı sürece gebe kadınlara verilmemelidir. Gebe kalma potansiyeli bulunan kadınlarda hamileliğin önlenmesi için yeterli korunma sağlanmış olmalı ve bu korunma Simulect’in son dozundan itibaren 4 ay daha devam etmelidir. Basiliksimab’ın anne sütüne geçtiğine dair bir veri olmamasına rağmenSimulect, bir immünoglobulin G antikoru (IgG1K) olduğundan, insan plasentasından fetusa ve anne sütünden bebeğe geçebilir. Simulect kullanan kadınlar, son dozu izleyen 4 ay boyunca bebeğini emzirmemelidir.
 
Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine etkileri:
Simulect’in araç ya da makina kullanma yeteneği üzerine olumsuz bir etkisi beklenmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Simulect, böbrek nakledilmiş hastalarda çift-kör, plasebo kontrollü randomize 4 çalışmada test edilmiştir. Bu çalışmaların ikisinde hastalara aynı zamanda mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroidler (sırasıyla 346 ve 380 hasta); birinde aynı zamanda mikroemülsiyon siklosporin, azatiyoprin ve kortikosteroidler (340 hasta); birinde ise aynı zamanda mikroemülsiyon siklosporin, mikofenolat mofetil ve kortikosteroidler (123 hasta) verilmiştir. Simulect ayrıca, yine böbrek nakledilmiş hastalarda kontrol grubuna aktif ilaç verilerek yapılan bir çalışmada, bir poliklonal anti-T-lenfosit immünoglobulini (ATG/ALG) ile karşılaştırılmıştır; bu çalışmaya katılan hastaların hepsine (135) aynı zamanda ayrıca mikroemülsiyon siklosporin, mikofenolat mofetil ve kortikosteroidler verilmiştir. Pediyatrik hastalardaki güvenlilik verileri, böbrek nakledilmiş olan 41 hastanın katıldığı, açık bir farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmasından elde edilmiştir.
 
Advers Olayların İnsidansı: Simulect, organ nakledilmiş hastalarda, altta yatan hastalığın, immünosupressiflerin ve diğer ilaçların birlikte kullanılmasının sonucu olarak görülen advers olayların fazlalaşmasına yol açan bir ilaç olarak gözükmemektedir. Plasebo kontrollü 4 çalışmada, önerilen Simulect dozlarıyla tedavi edilen toplam 590 hastadaki advers olay profili, plasebo verilen toplam 595 hastadaki advers olay profilinden ayırt edilememiştir. Simulect, plaseboyla kıyaslandığında ciddi advers olay insidansının yükselmesine neden olmamıştır. Bütün hastalarda, tedaviyle bağlantılı olarak gelişen advers olayların bir bütün olarak insidansı bakımından Simulect kullananlar (%7.1-%40) ile plasebo kullananlar (%7.6-%39) arasında belirgin bir fark oluşmamıştır. Kontrol grubunda aktif ilaç kullanılan çalışmalarda tedaviyle bağlantılı advers olaylar, Simulect grubunda (%41.5), ATG/ALG kullanan gruba (%11.4) kıyasla daha az görülmüştür.
 
Erişkin hastalardaki advers olaylar: İkili veya üçlü tedavi rejimi uygulanan gruplarda (Simulect’in gerek plasebo gerekse de ATG/ALG ile karşılaştırıldığı çalışmalarda) en sık(hastaların %20'sinden fazlasında) bildirilen advers olaylar kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, ağrı, bulantı, periferik ödem, hipertansiyon, anemi, baş ağrısı, hiperkalemi, hiperkolesterolemi, ameliyat yarası komplikasyonları, kilo artışı, serum kreatininde yükselme (NPN), hipofosfatemi, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonudur.
 
Pediyatrik hastalardaki advers olaylar: Vücut ağırlığı gerek 35 kg'dan az,gerekse 35 kg veya daha fazla olan hastalarda ikili tedaviden sonra en sık (hastaların %20'sinden fazlasında) bildirilen advers olaylar idrar yolu enfeksiyonları, hipertrikoz, rinit, ateş, hipertansiyon, üst solunum yolu enfeksiyonu ve viral enfeksiyon, sepsis ve kabızlıktır.
 
Malignite insidansı:Sözü edilen çalışmaların herbirinde hastalardaki bir bütün olarak malignite insidansı, Simulect kullanan hastalarda ve karşılaştırma tedavi gruplarında birbirine yakın bulunmuştur. Bir bütün olarak lenfoma/lenfoproliferatif hastalık, Simulect grubunda %0.1 (1/701), plasebo kullananlarda %0.3 (2/595), oranında görülmüş ATG-ALG kullanan hastalarda ise hiç görülmemiştir.
 
Bildirilen diğer malignite insidansları ise Simulect kullananlarda %1.0 (7/701), plasebo kullananlarda %1.2 (7/595), ATG/ALG kullananlarda %4.6 (3/65) olmuştur.
 
Enfeksiyon ataklarının insidansı: İkili ve üçlü tedavi altındaki hastalarda enfeksiyon ataklarının bir bütün olarak insidansı ve profili; Simulect ve plasebo veya ATG/ALG gruplarında birbirine yakın bulunmuş (Simulect : %75.9 ve plasebo :%75.6); ciddi enfeksiyon insidansları ise Simulect ve karşılaştırma grubunda benzer bulunmuştur (sırasıyla % 26.1 ve % 24.8).
 
İkili ya da üçlü tedavi rejiminden sonra sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu insidansı, her 2 grupta birbirine yakın (sırasıyla %14.6 ve %17.3) olarak belirmiştir.
 
İkili veya üçlü tedaviden sonraki ölüm insidansı ve nedenleri de, Simulect (%2.9) ve plasebo veya ATG/ALG (%2.6) gruplarında birbirine yakın bulunmuş ve her 2 tedavi grubunda da ölüm nedeni olarak en çok enfeksiyonlarla karşılaşılmıştır (Simulect kullananlarda % 1.3, plasebo veya ATG/ALG kullananlarda % 1.4).
 
Simulect’in kullanımı sırasında ender olarak (<1/1000 hasta), deri döküntüsü, ürtiker, hapşırma, hırıltılı solunum, bronkospazm, akciğer ödemi, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve kapiller sızdırma sendromu gibi aşırı duyarlılık / anafilaktoid tip reaksiyonlar bildirilmiştir.
Enjeksiyon sırasında veya sonrasında sitokin salıverilme sendromunun transplantasyon hastalarında gözlenmemesi, steroid profilaksisini gereksiz kılmaktadır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.