Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka SITOREL
Etken Madde Kodu SGKFU8-TRIMETAZIDIN HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C01EB15
ATC Açıklaması Trimetazidin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10777
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,28 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,96 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E466A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Trimetazidin ile insanlarda doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Hayvan çalışmalarında tedavi dozlarının çok üzerindeki dozlarda dahi toksisite saptanmamıştır. Doz aşımı durumunda gastrik lavaj ve diğer destekleyici önlemler uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

SİTOREL; angina pektoris ataklarının önlenmesi; tinnitus, vasküler kökenli vertigolar ve Meniere sendromunun semptomatik tedavisi ile vasküler kaynaklı görme bozuklukları ve görüş keskinliğindeki azalmanın tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Trimetazidin, kardiyoprotektif ve anti-iskemik özellik gösteren bir 3-ketoasil CoA tiolaz inhibitörüdür. Kimyasal ve farmakolojik olarak beta-blokerler, nitratlar ve kalsiyum kanal blokerlerinden farklıdır.
Trimetazidinin antiiskemik ve kardiyoprotektif özellikleri hücresel seviyede ortaya çıkmaktadır. Trimetazidin, antioksidan etki göstererek serbest oksijen radikallerinin aşırı üretimini engeller. Hipoksi veya iskemiye maruz kalan hücrelerdeki enerji metabolizması üzerine direkt etki ile hücre içi asidozu azaltır, hücre içindeki adenozin trifosfat (ATP) ve fosfokreatinin azalmasını engeller. Ayrıca iyon pompalarının işleyişini ve hücre içine Na/K iyonlarının giriş ve çıkışını düzenleyerek hücresel homeostazisin sürdürülmesini sağlamaktadır. Ek olarak nötrofil infiltrasyonunu ve inflamatuar reaksiyonu inhibe eder, antitrombosit etki gösterir.
Trimetazidin oral yoldan uygulandığında kronik stabil angina pektoris tedavisinde etkili bulunmuştur.Angina pektorisli hastalarda yapılan kontrollü çalışmalarda tedavinin 15. gününden itibaren trimetazidinin koroner rezervleri artırdığı ve efora bağlı iskemik bozuklukların ortaya çıkmasını geciktirdiği gösterilmiştir.
Trimetazidin istenmeyen kardiyovasküler etkilerinin bulunmaması ve minimal toksisitesi sayesinde diğer konvansiyonel antianginal ilaçlara göre avantajlıdır. Ayrıca varsayılan hücresel etki mekanizması istenmeyen hemodinamik değişimlere yol açmaksızın diğer ilaçlar ile eşzamanlı olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Beta-blokerler, nitratlar veya kalsiyum kanal blokerleri ile yeterince kontrol edilemeyen stabil angina hastalarında tedaviye günde üç kez 20 mg trimetazidin eklenmesi ile daha fazla düzelme sağlandığı da bildirilmiştir.
Trimetazidin, kalp atım hızında anlamlı bir değişikliğe yol açmaksızın, efora bağlı ani tansiyon değişikliklerini sınırlar, angina pektoris krizlerinin sıklığını ve nitrat kullanımını anlamlı derecede azaltır.
Ayrıca trimetazidinin; tinnitus, vasküler kökenli vertigolar ve Meniere sendromunda etkili olduğu, vestibüler şikayetler ve işitme bozukluklarında düzelme sağladığı bildirilmiştir.
Trimetazidin oftalmalojide de E.R.G. eğrisini düzeltir ve retinal fonksiyonlarda iyileşme sağlar.
Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon: Oral yoldan uygulanan trimetazidin hızla emilir ve 2 saatten daha kısa bir sürede doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. 20 mg trimetazidin uygulamasının ardından ulaşılan doruk plazma konsantrasyonu 55 ng/mL civarındadır. Çoklu doz uygulaması ile kararlı duruma ulaşma süresi 24 ila 36 saat arasındadır ve tedavinin devamında da kararlı durum konsantrasyonları oldukça stabildir.
Dağılım: Trimetazidinin sanal dağılım hacmi 4.8 L/kg’dır ve bu da dokulara dağılımın iyi olduğunu göstermektedir. Trimetazidin düşük oranda serum proteinlerine bağlanmaktadır. İn vitro olarak ölçülen değer % 16’dır.
Metabolizma / Atılım: Trimetazidin başlıca idrar yoluyla ve değişmeden elimine olmaktadır. Eliminasyon yarı ömrü ortalama 6 saattir.
Farmasötik Şekli

SİTOREL 20 mg Film Tablet

Formülü

Her bir film tablet; 20 mg trimetazidin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Trimetazidin ile farmakokinetik ve farmakodinamik olarak herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Yapılan bir çalışmada trimetazidin ve siklosporin eşzamanlı uygulanmış ve hiçbir etkileşim saptanmamıştır. Trimetazidin siklosporinin farmakokinetiğini etkilemediği gibi, interlökin-2 konsantrasyonları ve kreatinin klirensini de etkilenmemiştir. Sonuç olarak trimetazidin ve siklosporin eşzamanlı olarak güvenle kullanılabilirler.

Kontraendikasyonlar

SİTOREL, trimetazidin veya ürünün bileşenlerinden birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

SİTOREL yemeklerle birlikte alınmalıdır. Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise mutad dozu günde 2 veya 3 kez 20 mg tablet’tir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

SİTOREL 20 mg Film Tablet, 60 tabletlik blister ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
Trimetazidinin angina krizlerini tedavi edici özelliği yoktur. Hastane öncesi dönemde ve hospitalizasyonun ilk günlerinde miyokard infarktüsünün veya stabil olmayan anginanın başlangıç tedavisinde kullanılmaz. Trimetazidin tedavisi sırasında bir angina krizinin ortaya çıkması halinde koroner arterlerdeki problemin yeniden değerlendirilmesi ve tedavinin düzenlenmesi (ilaç tedavisi ve revaskülarizasyon) gerekir. Stabil olmayan angina hastalarında ve hipertansif hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Ayrıca renal veya hepatik yetersizlik bulunan hastalarda trimetazidinin farmakokinetiği değerlendirilmemiş olduğu için dikkatli olmak gerekir.
Pediatrik kullanım: Trimetazidinin çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir.
Geriatrik kullanım: Yaşlı ve genç hastalar arasında trimetazidinin etkinlik ya da güvenilirliği bakımından bir farklılık bildirilmemiştir. Ancak bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabileceği ve böbrek fonksiyonlarının azalmış olabileceği unutulmamalı, bu yaş grubunda doz dikkatle seçilmelidir. Parkinson bezeri belirtilere yol açabilir.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelikte kullanım: Gebelik kategorisi B'dir. Hayvan deneylerinde teratojen etkiye rastlanmamıştır. Hamile kadınlarda yapılmış uygun ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Hayvan üreme çalışmaları insanlardaki cevabın önceden tahmininde her zaman yardımcı olmadığından, bu ilaç hamilelik sırasında ancak açıkça gerekli ise kullanılmalıdır.
Emziren annelerde kullanım: Trimetazidinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden, bu ilacın anne için önemi gözönünde tutularak, emzirmenin veya ilacın durdurulmasına karar verilmelidir.   

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri: Trimetazidinin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Trimetazidin genelde iyi tolere edilir. Klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler son derece seyrektir. Trimetazidine özgün olmayan bu reaksiyonlar daha çok midede yanma, bulantı ve kusma gibi non-spesifik gastrointestinal şikayetlerdir.

Trimetazidin ile yapılan çalışmaların çoğunda ilacın kullanımı ile kalp hızı ve kan basıncı etkilenmemiş, hematolojik değerler değişmemiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.