Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka SODYUM KLORÜR POLİFARMA
Etken Madde Kodu SGKFPY-SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A10646
Patent
Satış Fiyatı 5,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,19 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E391I
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Sodyum Klorürün fazla miktarda uygulanımı hipernatremi ile sonuçlanabilir. Hipernatremi belirtileri kusma, ateş, solunum zorluğu, konvülsiyonlar, hemifarazi, pozitif babinski, letarji, koma ve şiddetli susuzluk hissidir. Hipernatremi tedavisi hastanın su dengesine göre ayarlanır. Hipervolemik hastalarda su azaltılır ve diüretikler uygulanır. Normovolemik ve hipovolemik hastalarda hipotonik solüsyonlarla kan sodyumu dilüe edilir ve furosemid gibi diüretikler kullanılarak fazla sodyumun atılması sağlanır.
Endikasyonlar
%3 Hipertonik Sodyum Klorür solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:
 
1-   Sıvı elektrolit kayıplarının sodyum içermeyen solüsyonlarla tedavi edilmesine bağlı hiponatremi ve hipokloremi durumlarında;
2-   Lavman uygulanmasına ya da Transüretral Prostat Rezeksiyonu operasyonlarında kullanılan irrigasyon sıvılarının açılan venöz sinüslerden dolaşıma katılmalarına bağlı aşırı su alınması ve buna bağlı vücut suyunun aşırı dilüsyonu durumunda.
3-   Aşırı terleme, kusma, diyare ve diğer nedenlere bağlı ciddi tuz kayıplarının acil tedavisinde.
Farmakodinamik Özellikler
Sodyum ve klorür, serumda ve ekstrasellüler sıvıda elektronötralite ve osmolariteyi temin ve idame ettiren en önemli iyonlardır. Serumda 142 mEq/L Sodyum ve 102 mEq/L Klorür, interstisyel sıvıda 145 mEq/L Sodyum ve 114 mEq/L Klorür bulunur. İntrasellüler sıvıda ise 10 mEq/kg sodyum vardır.
 
Sodyum klorür vücuttaki su dağılımını kontrol eder, sıvı ve elektrolit dengesini, osmotik basıncı ayarlar. Sodyum ekstrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Klorür ise ekstrasellüler sıvının başlıca anyonudur ve sodyumun fizyolojik düzenini sağladığı gibi vücudun asit-baz dengesinin değişmesi, serumdaki klorür konsantrasyonu ile kendini gösterir. Klorür iyonu,bu etkisini bikarbonat iyonu ile bağlantılı olarak gösterir. Sodyum tuzları ekstrasellüler sıvıda bulunan erimiş maddelerin %90’nını teşkil ettiğinden, sodyum dengesi ve ekstrasellüler sıvı hacmindeki değişmeler birbirlerine sıkı olarak bağlıdır. Su ve tuz alımı ve atılımı ile ilgili vücut kontrol mekanizmaları ekstrasellüler sıvıda sodyum konsantrasyonunu sabit tutmaya yöneliktir. Organizmaya Sodyum klorür infüzyonu verildiğinde ekstrasellüler sıvı hacmi genişler ( Hipervolemi ) ve dolaşım sisteminin çeşitli yerlerindeki baroreseptörler bunu hissederek sodyum itrahını arttırıcı mekanizmaları harekete geçirirler. Bu mekanizmalar, renin-angiotensin-aldosteron sistemi, atrial natriüretik hormon,peritübüler hidrostatik ve onkotik basınç ve renal sempatik innervasyon ( Kateşolaminler ) dur. Alınan sodyumun hemen hemen hepsi idrar ile atılır. Vücudun sodyum tutma ve eliminasyon mekanizmaları son derece etkili olup kanda sodyum konsantrasyonu sabit tutulmaya çalışılır. Feçes ile günde 1-3 mEq sodyum çıkar. Aşırı terleme olmadıkça deri ile itrah önemsizdir. Total vücut sodyum miktarı normal olan bir kimseye sodyum klorür verilirse bu böbrekler ile dışarı atılır ve vücutta eski haline döner. Böylece vücut Sodyum klorür yönünden devamlı bir dinamik denge halindedir. Buna karşılık total vücut sodyumu azalmış olanlarda veya plazma sodyumu düşük olanlarda ( Hiponatremi ) verilen tuz vücutta tutulur. Hiponatremik hastalarda 862 mmol Sodyum klorür ( % 5 ) saatte 7 mmol hızla verilirse plazma sodyumu saatte 2-3 mmol/L yükselir.
Farmakokinetik Özellikler
İntravenöz yolla verilen sodyum klorür geniş bir dağılım özelliği gösterir ve başlıca idrar ile atılır. Aynı zamanda feçes, ter, gözyaşı ve tükürük ile de bir miktar atılır.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
SODYUM KLORÜR ....................................3  g
ENJEKSİYONLUK SU k.m..........................100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
                                                                                 
Sodyum......................................513
Klorür ........................................513
 
TOTAL OSMOLARİTE: 1026 mOsm/L
 
İlaç Etkileşmeleri
% 3 Hipertonik Sodyum Klorür Solüsyonu koruyucu ve stabilizan madde içermez. Lityum serum konsantrasyonlarını düşürebilir. Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu zorunlu olmadıkça-önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH’sında stabil olmasına, solüsyonda bulunan maddeler ile geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
Kontraendikasyonlar
% 3 Sodyum Klorür Solüsyonu aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 
Serum sodyumunun normal artmış ve hafifçe azalmış olduğu hallerde, konjestif kalp yetmezliğinde, ödem ve sodyum retansiyonu olan durumlarda, hipertansiyon ve koroner yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Ayrıca böbrek yetmezliğinde, kortikosteroid ve kortikotropin alanlarda,kardiyak rezervi zayıf olanlarda,postoperatif hastalarda ve yaşlılarda kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİTAKDİRDE;
 
Bir saatten daha uzun sürede olmak üzere 100 mL tedaviye devam edilebilmek için, klorür ve bikarbonat düzeylerini de içeren plazma elektrolit konsantrasyonları ölçülmelidir.

 Uygulama Hızı: Hipertonik sodyum klorür solüsyonları saatte 100 mL’yi aşmayacak şekilde uygulanmalıdır. 

 Uygulama Yolu: İntravenöz olarak kullanılır.  

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:Çözelti berrak değilse, torba zedelenmişse kullanmayınız.Çözelti bir defada kullanılmalıdır. Bir seferlik uygulamadan artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.

DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
25°C‘nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
100cc,150cc,250cc 500cc,1000 cc’lik PVC torbalarda
Uyarılar/Önlemler
Mümkün olduğunca büyük bir vena yoluyla enjekte edilmeli ve enjeksiyon sırasında vena cidarının ön filtre edilmemesine dikkat edilmelidir. Hipertonik sodyum klorür solüsyonu su ve elektrolit yüklenmesine ve her ikisine birden neden olabilir. Volüm artışı konjestif kalp yetmezliğine, akciğer ödemine ve hipertansiyona yol açabilir. Akut Hipernatremi, subtral ve subaraknoit kanama yapabilir. Enjeksiyon sırasında solüsyonun damar cidarına veya dokulara sızması damar veya doku nekrozuna ve tromboflebite yol açabilir. Sodyum klorür fazla miktarda verilirse, klorür iyonu bikarbonatın yerini alacağından bikarbonat rezervinin azalması sonucu asidoz oluşabilir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
Hamilelik Kategorisi C :
Polifleks % 3        Hipertonik Sodyum Klorür Solüsyonu ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
 Solüsyonun kendi niteliğinden, örneğin kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Böbrekler ile sodyumun boşaltımı sağlıklı olmadığı taktirde, vücutta sodyumun aşırısı tutulur. Bu da plazma osmolalitesi normale dönünceye kadar ekstrasellüler sıvıda birikime neden olur. Bunun sonucu olarak pulmoner ve periferal ödem veya diğer yan etkiler oluşabilir. 
 
 Hipernatremi ( plazma osmolalitesinin yükselmesi ) yetersiz su alımı veya aşırı su kaybı sonucu oluşabilir. Nadiren sodyum klorürün terapötik uygulanımından sonra da oluşabilir, ancak mide yıkanması, kusmanın başlatılması veya 2 yaşına kadar olan çocukların beslenmesinin formülasyonundaki hatalardan sonra kullanılan hipertonik tuz solüsyonları ile de oluşabilir.  Hipertonik tuzların uygunsuz intravenöz uygulanımı sonrasında da hipernatremi oluşabilir.  Uzun süre devam eden dalgınlık, uyuklama hali ve kıvranmaya doğru giden düzensizlik, koma, solunum yetmezliği ve ölüme sebep olan beyinde su kaybı, hipernatreminin en ciddi yan etkisidir. Diğer belirtiler susuzluk hissi, tükürük ve gözyaşı salgılanmasında azalma, ateş, taşikardi, hipertansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, uyarıya karşı aşırı duyarlılık gösterme ve halsizliktir. 
 
 Aşırı miktarda klorür bikarbonat kaybına yol açar, dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir. Sodyum klorür injeksiyonu sırasında herhangi bir yan etki oluşursa infüzyona son verip hasta yeniden değerlendirilmelidir. 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.