Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka SOLIAN
Etken Madde Kodu SGKEQC-AMISULPRID
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj KUTU/AMBALAJ
ATC Kodu N05AL05
ATC Açıklaması Amisülprid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A07363
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 146,92 TL (5 Nisan 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 113,35 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 48,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E533A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Solian ile akut doz aşımı konusunda bugüne kadarki deneyim sınırlıdır. Bildirilen belirtiler ve semptomlar genellikle tıbbi ürünün farmakolojik etkilerindeki artışın bir sonucudur; ortaya çıkan klinik tablo uyuşukluk, sedasyon, koma, hipotansiyon ve ekstrapiramidal semptomları içerir.
 
Amisülpiridin bilinen, özgün bir antidotu yoktur. Akut doz aşımı durumunda, diğer ürünlerle kombinasyon halinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılmalı ve uygun önlemler alınmalıdır:
 • Yaşamsal belirtiler yakından izlenmelidir.
 • Hasta iyileşene kadar kardiyak monitörizasyon (QT aralığı uzaması riski) sürdürülmelidir.
 • Şiddetli ekstrapiramidal semptomlar görülürse, antikolinerjik tedavi uygulanmalıdır.
 • Amisülpirid yetersiz ölçüde diyaliz olur; bu yüzden hemodiyalizle etkin olarak elimine edilemez.
Endikasyonlar
Solian, negatif semptomların baskın olduğu durumlar dahil, pozitif semptomların (ör., deliryum, halüsinasyonlar, düşünce bozukluğu) ve/veya negatif semptomların (ör., duygulanım küntleşmesi, duygusal ve sosyal olarak içe dönme) görüldüğü, özellikle akut ya da kronik şizofrenik rahatsızlıklar dahil olmak üzere, psikozların tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Amisülpirid, sübstitüe benzamidler sınıfına ait bir antipsikotiktir. Farmakodinamik profili, limbik sistemin D2 ve D3 dopaminerjik reseptörlerine yönelik seçici ve baskın bir afiniteyle karakterizedir. Amisülpiridin serotoninerjik reseptörlere ya da histaminik, kolinerjik ve adrenerjik tipteki diğer nöroreseptörlere afinitesi yoktur.
 
Amisülpirid, düşük dozlarda, presinaptik D2/D3 dopaminerjik reseptörleri tercihli olarak bloke eder; bu durum amisülpiridin negatif semptomlar üzerindeki etkisini açıklayabilir.
 
Akut şizofrenili 191 hastayla yapılan haloperidolle karşılaştırmalı, çift kör, kontrollü bir çalışmada, haloperidole kıyasla amisülpirid, ikincil negatif semptomları anlamlı olarak düzeltmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
İnsanlarda amisülpirid iki absorpsiyon piki sergiler: Birincisine dozlamadan 1 saat sonra hızla ulaşılırken, ikincisi uygulamadan üç ila dört saat sonra görülür.
 
Tekabül eden plazma düzeyleri, 50 mg'lık bir dozu takiben sırasıyla, 39±3 ve 54±4 ng/ml’dir.
Dağılım hacmi 5.8 l/kg’dır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşüktür (%16) ve bu düzey herhangi bir ilaç etkileşimini akla getirmez. Mutlak biyoyararlanım %48’e ulaşır.
Amisülpirid düşük oranda metabolize olur: İki inaktif metaboliti tanımlanmıştır ve atılan toplam miktarın %4’üne karşılık gelir.
 
Yinelenen dozlardan sonra, amisülpirid birikim yapmaz ve farmakokinetik parametreler değişmeden kalır.
 
Eliminasyon yarı ömrü oral uygulamadan sonra yaklaşık 12 saattir. 
 
Amisülpirid idrar yoluyla değişmeden elimine edilir. IV yoldan uygulanan dozun yarısı (%50’si), genellikle ilk 24 saat içinde (idrarla atılımın %90’ı) idrarla elimine edilir.
Böbrek klerensi yaklaşık 330 ml/dak’dır.
Karbonhidrattan yana zengin bir öğün, amisülpiridin eğri altındaki alan (EAA), doruk plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi (tmaks) ve doruk plazma konsantrasyonu (Kmaks)değerlerini anlamlı olarak azaltırken, yağ oranı yüksek bir öğün bu parametreleri etkilemez. Ancak, bu sonuçların amisülpirid ile tedavi sırasındaki etkileri bilinmemektedir.
 
Karaciğer yetmezliği
Amisülpirid düşük oranda metabolize olduğundan, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması gerekli değildir.
 
Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda eliminasyon yarı ömrü değişikliğe uğramaz, ancak toplam klerens 2.5 ila 3 kat azalır.
 
Amisülpiridin EAA’sı hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda iki kat ve orta düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda yaklaşık on kat artmıştır.
Bununla birlikte, bu konuyla ilgili deneyim hala sınırlıdır; 50 mg'ın üzerindeki dozlarla ilgili çok az veri mevcuttur. Amisülpirid, yetersiz ölçüde diyaliz olur.
 
Yaşlılar
65 yaşın üzerindeki yaşlı kişilerden elde edilen farmakokinetik veriler, 50 mg'lık tek bir dozun ardından Kmaks, yarılanma ömrü (t1/2) ve EAA değerlerinde %10 ila 30’luk bir artış olduğunu göstermektedir.
 
Yinelenen dozlara ilişkin veri mevcut değildir.
Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Bir tablet içeriği; Amisülpirid …………….200 mg

İlaç Etkileşmeleri
Kontrendike olan kombinasyonlar
 
Parkinsonlu hastalar haricinde, levodopa dışındaki dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol, selejilin).
 
Dopamin agonistleri ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizmi.
Bir nöroleptiğin tetiklediği ekstrapiramidal sendrom bir dopamin agonistiyle tedavi edilmemeli; antikolinerjik bir ilaç kullanılmalıdır.
 
Torsades de pointes’i tetikleme olasılığı olan tıbbi ürünler: Sınıf Ia’ya (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ve sınıf III’e (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) ait olan antiaritmik ilaçlar, bazı nöroleptik ilaçlar (sültoprid, tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol), bepridil, sisaprid, difemanil, IV eritromisin, mizolastin, IV vinkamin, halofantrin, sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, pentamidin, IV spiramisin, metadon vb.
 
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle torsades de pointes.
 
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar
Alkol
Alkol nöroleptiklerin sedatif etkisini çoğaltır.
Dikkat dağınıklığı araç ya da makine kullanımını tehlikeli hale getirebilir.
Tedavi boyunca alkollü içecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.
 
Levodopa
Levodopa ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizmi.
Parkinsonlu hastalarda, her iki ilacın da etkili en düşük dozu kullanılmalıdır.
 
Parkinsonlu hastalarda, levodopa dışındaki dopamin agonistleri (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol, selejilin)
 
Dopamin agonistleri ve nöroleptiklerin karşılıklı antagonizmi.
 
Dopamin agonisti psikotik rahatsızlıkları tetikleyebilir ya da bunları kötüleştirebilir.
 
Dopamin agonisti kullanan parkinsonlu bir hastada bir nöroleptik kullanılması gerekirse, dopamin agonisti gittikçe azaltılarak kesilmelidir (dopaminerjik ilaçların birdenbire kesilmesi hastayı nöroleptik malign sendrom riskiyle karşı karşıya bırakır).
 
Kullanım tedbirleri gerektiren kombinasyonlar
 
Bradikardiyi tetikleyen tıbbi ürünler (bradikardiyi tetikleyen kalsiyum kanal blokerleri: diltiazem, verapamil; beta-blokerler (sotalol hariç) (bkz. “Kontrendikasyonları”); klonidin; guanfasin; meflokuin; digitaller; antikolinesterazlar: donezepil, rivastigmin, takrin, ambemoniyum, galantamin, piridostigmin, neostigmin)
 
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle torsades de pointes.
Klinik ve elektrokardiyografik takip.
 
Potasyum düşürücü tıbbi ürünler (potasyum düşürücü diüretikler, uyarıcı laksatifler, amfoterisin B (IV yoldan), glukokortikosteroidler, tetrakosaktid)
 
Artmış ventriküler ritim bozukluğu riski, özellikle torsades de pointes.
Amisülpiridi uygulamadan önce, eğer varsa hipokalemiyi düzeltmek ve elektrolitleri, klinik ve elektrokardiyografik parametreleri izlemek gereklidir.
 
Dikkate alınması gereken kombinasyonlar
 
Antihipertansif ilaçlar (tümü)
Antihipertansif etki ve artmış ortostatik hipotansiyon riski (aditif etki).
 
Diğer merkezi sinir sistemi depresanları
Morfin türevleri (analjezikler, antitüssifler ve yerine koyma tedavileri); barbitüratlar; benzodiazepinler; benzodiazepinler dışındaki anksiyolitikler; hipnotikler; sedatif antidepresanlar (amitriptilin, doksepin, mianserin, mirtazapin, timipramin); sedatif H1 antihistaminikler; merkezi antihipertansif ilaçlar; nöroleptik ilaçlar; diğerleri: Baklofen; talidomid, pizotifen.
 
Artmış merkezi depresyon. Dikkat dağınıklığı araç ya da makine kullanımını tehlikeli hale getirebilir.
 
Kalp yetmezliğinde beta blokerler:
Bizoprolol, karvedilol,metoprolol: vazodilatör etki ve hipotansiyon riski, özellikle de ortostatik hipotansiyon (aditif etki).
Kontraendikasyonlar
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda KULLANILMAMALIDIR:
 • Amisülpiride ya da ilacın içerdiği diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık.
 • Bazı benzamidler dahil, antidopaminerjik ilaç kullanan feokromositomalı hastalarda ciddi hipertansif olaylar bildirilmiştir. Bu yüzden, feokromositomalı olduğu bilinen ya da şüphelenilen kişilerde, reçeteye bu ürünün yazılmasından kaçınılması tavsiye edilir.
 • 15 yaşın altındaki çocuklarda hiçbir klinik veri mevcut olmadığından, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
 • Laktasyon.
 • Bilinen ya da şüpheli prolaktine bağlı tümör, ör., prolaktin salgılayan hipofiz adenomu ve meme kanseri.
 • Ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi<10 ml/dak).
 • Aşağıdakilerle kombinasyon halinde:
 1. Torsades de pointes’i tetikleme olasılığı olan tıbbi ürünler: Sınıf Ia’ya (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ve sınıf III’e (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) ait olan antiaritmik ilaçlar, bazı nöroleptik ilaçlar (sültoprid, tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol), bepridil, sisaprid, metadon, difemanil, IV eritromisin, mizolastin, IV vinkamin, halofantrin, sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, pentamidin, IV spiramisin, gibi diğer ilaçlar (İlaç etkileşmeleri bölümüne bakınız).
 2. Parkinsonlu hastalar haricinde, levodopa dışındaki dopaminerjik agonistler (amantadin, apomorfin, bromokriptin, kabergolin, entakapon, lizürid, pergolid, piribedil, pramipeksol, kuinagolid, ropinirol, selejilin). Bkz. “İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler”.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Genellikle, günlük doz  400 mg ise günde tek doz şeklinde uygulanır. Günlük doz 400 mg’ı aşıyorsa, iki defada uygulanır.
 
Baskın negatif epizotlar:
Tavsiye edilen dozaj 50 mg/gün ila 300 mg/gün’dür. Dozlar bireysel olarak ayarlanmalıdır. En uygun doz günde yaklaşık 100 mg’dır.
 
Pozitif ve negatif semptomlu mikst epizotlar:
Tedavinin başlangıcında, pozitif semptomların kontrol altına alınmasını sağlayacak bir dozaj, yani 400 ila 800 mg/gün uygulanmalıdır.
Bundan sonra dozaj, etkili en düşük dozu elde etmek üzere, hastanın yanıtına göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.
 
Akut psikotik epizotlar:
 
Tedavinin başlangıcında:
Oral yoldan tavsiye edilen dozaj 400 ila 800 mg/gün’dür; en yüksek doz hiçbir zaman 1200 mg’ı aşmamalıdır.
 
Bundan sonra:
Dozlar hastadan alınan yanıta göre sürdürülmeli ya da ayarlanmalıdır.
 
Her durumda, idame tedavisinin dozajı, etkili en düşük doz kullanılarak, bireysel olarak belirlenmelidir.
 
Yaşlılarda: Artmış hassasiyetlerine (sedasyon ve hipotansiyon) bağlı olarak dikkatli kullanılmalıdır. 
 
Çocuklarda: 15 yaşın altındaki çocuklarda klinik veri mevcut olmadığından, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
 
Böbrek yetmezliği: Amisülpirid böbrekler yoluyla atıldığından böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj, kreatinin klerensi 30 ila 60 ml/dak arasında olanlarda yarıya, kreatinin klerensi 10 ila 30 ml/dak arasında olanlarda ise üçte bire indirilmelidir.
Ağır böbrek yetmezliğiyle başvuran hastalarda (kreatinin klerensi<10 ml/dak) klinik tabloya ilişkin veri yoksa, amisülpirid kontrendikedir (bkz. “Kontrendikasyonları“).
 
Karaciğer yetmezliği: Amisülpirid düşük oranda metabolize olur; bu yüzden karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması gerekli değildir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Solian 400 mg 30 Film Kaplı Tablet

Saklama Koşulları

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

60 ve 90 bölünebilir tablet içeren blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Özel Uyarılar:
 
Nöroleptik malign sendrom
Diğer nöroleptiklerle olduğu gibi, nöroleptik malign sendromun (hipertermi, kas rijiditesi, nörovejetatif bozukluklar, bilinç bulanıklığı, CPK yükselmesi) başlama olasılığı vardır. Hipertermide, özellikle yüksek günlük dozlarda görüldüğünde, psikoz tedavisinde kullanılan bütün ilaçlar kesilmelidir. 
 
QT aralığı uzaması
Amisülpirid QT aralığını doza bağlı bir şekilde uzatır (Yan etkiler/Advers etkiler bölümüne bakınız). Torsades de pointes gibi ciddi bir ventriküler aritmi başlama riskini potansiyalize ettiği bilinir.
 
Eğer klinik durum elveriyorsa, herhangi bir uygulamadan önce, bu tür bir aritminin başlamasını kolaylaştırabilecek herhangi bir faktörün bulunmadığından emin olunması tavsiye edilir:
 • 55 atım/dak’dan daha yavaş bir bradikardi.
 • Elektrolit dengesizliği, özellikle deHipokalemi.
 • Konjenital QT aralığı uzaması.
 • Belirgin bradikardi (<55 atım/dak), hipokalemi, intrakardiyak iletimde bir yavaşlama ya da QTc aralığında bir uzamaya neden olma olasılığı olan bir ilaçla sürmekte olan tedavi.
İnme:
Demansı olan ve bazı atipik antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen yaşlı hasta popülasyonunda gerçekleştirilen plasebo karşılaştırmalı randomize klinik çalışmalarda, serebrovasküler olay riskinde 3 katlık bir artış gözlenmiştir. Bu risk artışının mekanizması bilinmemektedir. Diğer antipsikotik ilaçlarla ya da diğer hasta popülasyonlarında bir risk artışı olasılığı dışlanamaz. Amisulpirid, inme risk faktörleri olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır.
 
Bir nöroleptikle uzun süreli tedavisi gereken hastaların ilk değerlendirmesinin bir parçası olarak EKG çekilmelidir.
 
Bu tıbbi ürün, laktoz içeriği nedeniyle, konjenital galaktozemide, glikoz ya da galaktoz malabsorpsiyon sendromunda ya da laktaz eksikliğinde kontrendikedir.
 
Kullanım tedbirleri:
Amisulpirdi de içeren bazı antipsikotik ajanlarla tedavi edilen hastalarda hiperglisemi bildirilmiştir; bu nedenle, amisulpirid başlanan, diabetes mellitus tanısı almış ya da diyabet açısından risk faktörleri olan hastalarda uygun kan glukoz izlemi yapılmalıdır.
 
Amisulpirid nöbet eşiğini düşürebilir. Bu nedenle, epilepsi öyküsü olan hastalar amisulpirid tedavisi süresince yakından izlenmelidir.
 
Amisülpirid böbreklerden elimine edildiğinden, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır (bkz. “Kullanım şekli ve dozu“). Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili hiçbir veri mevcut değildir (bkz. “Kontrendikasyonları“).
 
Nöroleptiklerin epileptojenik eşiği düşürdüğü bilinir. Dolayısıyla, nöbet öyküsü olan hastaların Solian tedavisi sırasında dikkatle izlenmesi şarttır.
 
Hassasiyeti artmış (sedasyon ve hipotansiyon riski) yaşlı hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Parkinsonlu hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bu hastalarda nöroleptikler reçeteye ancak mutlak surette gerekli olduğunda yazılmalıdır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanım
Gebelik:
 
Gebelik kategorisi: B  
Klinik kullanım bakımından, gebelik sırasında kullanıldığında amisülpiridin herhangi bir malformasyona neden olan ya da fötus üzerine toksik etkisi olup olmadığını değerlendirmek için halen elde yeterli veri yoktur.
Yararlar potansiyel riskleri mazur göstermedikçe, bu ilacın gebelik sırasında kullanılması önerilmemektedir. Amisulpiridin gebelik sırasında kullanılması halinde, yenidoğanlarda amisulpiridin advers etkileri görülebilir ve dolayısıyla uygun biçimde izleme yapılması önerilir.
 
Laktasyon:
Anne sütüne geçip geçmediğine dair veri bulunmadığından, tedavi sırasında emzirme kontraendikedir.
 
Araç ve makina kullanmaya etkisi
Amisulpirid önerildiği şekilde kullanılsa bile, somnolansa neden olabilir ve dolayısıyla araç veya makine kullanma yeteneği bozulabilir (Advers etkiler bölümüne bakınız).
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Advers etkiler, aşağıdaki düzen kullanılarak sıklık başlıkları altında sıralanmıştır: çok sık (≥1/10); sık (≥1/100); <1/10); seyrek (≥1/1.000; <1/100); nadir (≥1/10.000; <1/1.000); çok nadir (<1/10.000); sıklık bilinmiyor (mevcut verilerden hesaplanamıyor).
 
Merkezi sinir sistemi bozuklukları
Çok sık:
Ekstrapiramidal semptomlar görülebilir: tremor, rijidite, hipokinezi, hipersalivasyon, akatizi, diskinezi. Bu semptomlar optimal dozajlarda genellikle hafiftir ve antiparkinson ilaçlar uygulandığında amisulpirid kesilmeksizin kısmen geri dönüşlüdür. Ekstrapiramidal semptomların insidansı dozla ilişkili olup, negatif semptomların baskın olduğu hastaların 50-300 mg/gün dozlarla tedavisinde son derece düşük kalmaktadır.
Sık:
 • Akut distoni (spazmodik tortikolis, okülojirik kriz, trismus, vb.) oluşabilir. Bu durum, tedavinin kesilmesini gerektirmeyip, antiparkinson bir ilaç etkisiyle geri dönüşümlüdür.
 • Somnolans
Seyrek:
 • Çoğunlukla uzun süreli uygulamadan sonra, esas olarak dil ve/veya yüzün ritmik, istemsiz hareketleriyle karakterize olan tardif diskinezi bildirilmiştir. Antiparkinson ilaçlar etkisizdir ya da semptomların şiddetlenmesine yol açabilir.
 • Nöbetler
Sıklık bilinmiyor:
Nöroleptik malign sendrom vakaları (bkz. “Uyarılar/Önlemler”).
 
Psikiyatrik bozukluklar
Sık: Uykusuzluk, anksiyete, ajitasyon, orgazm disfonksiyonu
 
Endokrin bozukluklar
Sık:Amisulpirid, plazma prolaktin düzeylerinde ilaç kesildikten sonra geri dönüşlü olan bir artışa neden olmaktadır. Bu, galaktore, amenore, jinekomasti, göğüslerde ağrı ve erektil disfonksiyona yol açabilir.
 
Gastrointestinal bozukluklar
Sık: Konstipasyon, bulantı, kusma, ağız kuruluğu.
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları:
Seyrek: Hiperglisemi (Önlemler bölümüne bakınız)
 
Kardiyak bozukluklar
Sık: Hipotansiyon
Seyrek: Bradikardi vakaları
Sıklık bilinmiyor: QT aralığında uzama ve torsade de pointes gibi ventriküler aritmiler, ventriküler fibrilasyon, kardiyak arrest veya ani ölümle sonuçlanabilecek ventriküler taşikardi (Uyarılar bölümüne bakınız).
 
Tetkikler:
Sık: Kilo artışı
Seyrek: Başlıca transaminazlarda olmak üzere, karaciğer enzimlerinde artış
 
İmmün sistem bozuklukları:
Seyrek: Alerjik reaksiyonlar.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.