Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka SOMAVERT
Etken Madde Kodu SGKFJ7-PEGVISOMANT Parenteral
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu H01AX01
ATC Açıklaması Pegvisomant
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A10537
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 8451 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7824,27 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz durumunda, SOMAVERT kullanımı kesilmeli ve IGF-I seviyeleri normal sınır içine veya üstüne dönene kadar yeniden başlanmamalıdır.

Endikasyonlar

SOMAVERT, cerrahi ve/veya radyasyon terapisi ve/veya diğer tıbbi tedavilere yetersiz yanıt veren veya bu tedavilerin etkili veya uygun  olmadığı hastalarda akromegalinin tedavisi için endikedir. Tedavinin amacı, serum IGF-I seviyelerini normale çevirmektir.

Farmakodinamik Özellikler

Etki Mekanizması:  Pegvisomant, insan büyüme hormonu (GH) analoğudur.  Pegvisomant seçici olarak hücre yüzeylerindeki büyüme hormonu (GH) reseptörlerine bağlanır, burada endojen GH’un bağlanmasını bloke eder ve böylece GH sinyal iletimini bozar. GH etkisinin engellenmesi, insülin-benzeri büyüme faktörü (IGF-I)’nünkinde olduğu gibi IGF bağlayan protein-3 (IGFBP-3) ve asid-labil altünite (ALS)’i içeren diğer GH-yanıtlı serum proteinlerinin serum konsantrasyonlarında azalma ile sonuçlanır.  

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Subkutan uygulamayı takiben, doruk serum pegvisomant konsantrasyonlarına, genellikle uygulamadan 33 ila 77 saat sonrasına kadar ulaşılamamıştır. 20 mg subkutan uygulamanın ortalama emilimi 10 mg intravenöz dozun %57’si olarak gerçekleşmiştir.

 

Dağılım: Pegvisomantın ortalama dağılım hacminin  7 L olması ( %12 varyasyon katsayısı) dokulara geniş miktarda dağılmadığını düşündürür. Tek subkutan uygulamadan sonra pegvisomanta maruziyet (Cmax ,Eğri Altı Alan (EAA)) artan doz ile orantısız olarak artar. 10, 15 ve 20 mg günlük dozlar ile 12 hafta tedavi sonrası ortalama ± SEM serum pegvisomant konsantrasyonları sırasıyla 6600±  1330; 16,000 ± 2200; ve 27,000 ±3100 ng/ml’dir.

 

Metabolizma ve atılım: Pegvisomant molekülü, vücuttan itrah oranını azaltmak amacı ile kovalent olarak bağlanmış polietilen glikol polimerleri içerir. Çoklu doz sonrası pegvisomantın klerensi, tek doz sonrası görülenden daha yavaştır. Çoklu dozu takiben pegvisomantın ortalama tüm vücut sistemik klerensinin, 10 ila 20 mg/gün subkutan doz aralıkları için sırasıyla 36 ila 28 mL/saat arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Pegvisomantın klerensinin vücut ağırlığı ile arttığı bulunmuştur. Pegvisomantın, tek veya çoklu  dozu takiben serumdan uzaklaştırılması için gereken ortalama yarılanma ömrü 6 gündür. Uygulanan ilacın %1’inden azı, 96 saat sonra idrarda saptanır. Pegvisomantın atılım yolu insanlar üzerinde çalışılmamıştır.

Farmasötik Şekli

Flakon ve Çözücü

Formülü

Etken madde olarak 10 mg pegvisomant ve yardımcı maddeler olarak 1.36 mg glisin, 36.0 mg mannitol, 1.04 mg sodyum fosfat dibazik anhidroz ve 0.36 mg sodyum fosfat monobazik monohidrat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Diabetes mellitus’un eşlik ettiği insülin ve/veya oral hipoglisemik ajanlar ile tedavi edilen akromegalik hastalar, SOMAVERT ile tedavinin başlangıcından sonra bu terapötik ajanların doz azaltmalarına ihtiyaç duyabilir.

 

İlaç/Laboratuvar Test Etkileşimleri

 

Pegvisomant, ticari olarak mevcut GH ölçümleri ile çapraz-reaksiyon vermesine neden olan GH ile belirgin yapısal benzerliğe sahiptir. Terapötik olarak etkili dozlarda pegvisomantın serum konsantrasyonlarının, akromegali hastalarında gözlenen endojen serum GH seviyelerinden genellikle 100 ila 1000 kat  daha yüksek olmasından dolayı, ticari olarak mevcut GH ölçümleri, gerçek GH seviyelerini olduğundan fazla gösterecektir. Bu nedenle, SOMAVERT ile tedavi, bu ölçümlerden raporlanan serum GH konsantrasyonlarına dayanarak monitörize edilmemeli veya ayarlanmamalıdır. Onun yerine, monitörizasyon ve doz ayarlamaları sadece serum IGF-I seviyelerine dayanmalıdır.

 

Klinik çalışmalarda, opioid kullanmakta olan hastalar, opioid kullanmayan hastalar ile karşılaştırıldığında, uygun IGF-I baskılamasını sağlamak için sıklıkla daha yüksek serum pegvisomant konsantrasyonlarına ihtiyaç duymuştur.  Bu etkileşimin etki mekanizması bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

SOMAVERT, bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor gözetiminde 40 mg SOMAVERT yükleme dozu subkutan olarak uygulanmalıdır. Hastaya daha sonra günlük 10 mg SOMAVERT subkutan enjeksiyonlara başlaması öğretilmelidir. Serum IGF-I konsantrasyonları her dört ila altı haftada ölçülmelidir ve bu sırada eğer IGF-I seviyeleri hala yüksek ise 5 mg’lık artışlar (veya eğer IGF-I seviyeleri normal sınırın altına düşmüşse 5 mg’lık azaltmalar) ile SOMAVERT dozu ayarlanmalıdır. Tedavinin hedefi serum IGF-I konsantrasyonlarını yaşa-uyarlanmış sınır içerisine ulaştırmak (ve idame ettirmek) ve akromegalinin bulgu ve yakınmalarını azaltmak iken, doz titrasyonu IGF-I seviyelerine dayanarak yapılmalıdır. Normal IGF-I seviyelerine ulaşmasına rağmen semptomatik kalan hastaların SOMAVERT’in arttırılmış dozundan fayda görüp görmeyeceği bilinmemektedir.

 

Maksimum günlük idame dozu 30 mg’ı aşmamalıdır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ:

 

  1. Solüsyonu hazırlamak için, 1mL’lik enjeksiyon için steril su çekiniz ve sıvının akışı cam duvara karşı olması hedeflenerek SOMAVERT şişesi içine enjekte ediniz.
  2. Şişeyi her iki elinizin avuçları arasında tutunuz ve tozun çözülmesi için nazikçe yuvarlayınız. Pegvisomantın denatürasyonuna neden olabileceği için şişeyi sallamamak gerekir.
  3. Artan enjeksiyon için suyu içeren sulandırıcı şişesini atınız.
  4. Karıştırma sonrası her SOMAVERT şişesi, solüsyonun 1 mL’sinde 20 mg pegvisomant proteini içerir. Parenteral ilaç ürünleri, uygulama öncesi parça madde ve renk değişikliği için görsel olarak kontrol edilmelidir. Solüsyon karıştırılma sonrası berrak olmalıdır. Eğer solüsyon bulanık ise, enjekte etmeyiniz. Her şişeden sadece bir doz uygulanmalıdır.
  5. SOMAVERT, karıştırdıktan sonra derhal kullanılmalıdır. 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

30+30  20 mg pegvisomant  içeren 30 steril cam flakon ve 1 ml enjeksiyonluk su içeren 30 renksiz cam ampul

30+30 15  mg pegvisomant  içeren 30 steril cam flakon ve 1 ml enjeksiyonluk su  içeren 30 renksiz cam ampul

Ruhsat Sahibi

PFIZER İLAÇLARI LTD. Şti.

34347  Ortaköy-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

19.12.2006  121/42

Saklama Koşulları
Karıştırma öncesi, SOMAVERT buzdolabında 2 ila 8 oC’de saklanmalıdır. Donmaktan koruyunuz. Işıktan korumak için flakonlar dış kartonun içinde saklanmalıdır. 
 
Karıştırma sonrası, SOMAVERT derhal kullanılmalıdır. Her şişeden sadece bir doz uygulanmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30+30  10 mg pegvisomant  içeren 30 steril cam flakon ve 1 ml enjeksiyonluk su içeren   30 renksiz cam ampul

Uyarılar/Önlemler

Genel

 

Tümör Büyümesi: Büyüme hormonu (GH) üreten tümörler büyüyebilir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, SOMAVERT almakta olanları da içermek üzere bu tümörlere sahip tüm hastalar, periyodik görüntü taramaları ile dikkatli olarak monitörize edilmelidir.

 

Glukoz Metabolizması: GH, insülin duyarlılığını azaltarak kanbonhidrat metabolizması üzerinde insülin etkisini azaltır. Glukoz toleransı SOMAVERT ile tedavi olan bazı hastalarda artabilir.

 

Somavert ile tedavi olan diabetes mellitus hastalığı olan akromegalik hastaların hiçbirisinde klinik çalışmalar süresince klinik olarak hipoglisemi gelişmemiş olsa bile, bu hastalar dikkatli olarak monitörize edilmeli ve gerekirse anti-diyabetik ilaçların dozları azaltılmalıdır.

 

GH Eksikiği: Artmış serum GH seviyelerine rağmen SOMAVERT verilmesi, fonksiyonel bir GH eksikliği durumu ile sonuçlanabilir. Bu nedenle SOMAVERT ile tedavi süresince hastalar GH eksikliği durumunun klinik bulgu ve yakınmaları açısından dikkatlice takip edilmelidir ve serum IGF-I konsantrasyonları monitörize edilmeli ve yaşa-uyarlanmış normal sınır (SOMAVERT’in dozunun ayarlanması ile) içinde tutulmalıdır.

 

Karaciğer Testleri (KT)

 

Alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat amino transferaz (AST) serum konsantrasyonlarının normal üst sınırın 10 katından fazla artışı, pazarlama öncesi klinik çalışmalar süresince SOMAVERT kullanan iki hastada (%0.8) raporlanmıştır.

 

Transaminaz artışları, verilen SOMAVERT’in dozu ile ilişkili değildir. Genellikle tedavinin başlangıcının 4 ila 12. haftası içerisinde oluşur ve saptanabilen herhangi biyokimyasal, fenotipik veya genetik belirleyicilerle ilişkili değildir.

 

Bazal serum ALT, AST, TBIL ve ALP seviyelerine, SOMAVERT ile tedaviye başlamadan önce bakılmalıdır. Eğer SOMAVERT tedavisi öncesinde bazal KT seviyeleri normal ise SOMAVERT ile tedavi edilebilir. Tedavinin ilk 6 ayı süresince aylık, sonraki 6 ay içerisinde 3 ayda bir, sonraki sene 6 ayda bir aralıklar ile KT takibi yapılmalıdır. KT’ler artmış, ancak normalin üst sınırının 3 katından az veya eşit ise SOMAVERT ile tedavi edilebilir; ancak, tedavinin başlangıcından sonra en az bir yıl süre ile ayda bir, sonraki sene 6 ayda bir aralıklar ile KT takibi yapılmalıdır.

 

KT’ler normalin üst sınırının 3 katından fazla ise hastanın karaciğer disfonksiyonunun nedenini saptayan kapsamlı tanısal araştırma yapmadan SOMAVERT ile tedavi etmeyiniz. Özellikle somatostatin analogları ile tedavi hikayesi olan hastalarda kolelitiasis veya koledokolitiasis varlığı olup olmadığını saptayınız. Araştırmaya dayanarak SOMAVERT ile tedaviye başlanmasını düşününüz. Eğer karar tedavi etmek ise, KT ve klinik bulgular çok yakından takip edilmelidir.

 

Eğer bir hasta SOMAVERT aldığı süre içerisinde KT’lerinde artış veya karaciğer disfonksiyonuna ait diğer herhangi bulgu veya yakınma geliştirirse hasta dikkatle izlenmelidir. Normalin üst sınırının 3 katına eşit veya fazla fakat 5 katından az (hepatit veya diğer karaciğer hasarına ait bulgu/yakınma yok veya serum total bilurubinde artış yok) ise SOMAVERT ile tedaviye devam edilebilir. Ancak daha fazla artış olup olmadığını saptamak için haftalık olarak KT takibi ve ek olarak, alternatif karaciğer disfonksiyonu nedenini ayırt  etmek için kapsamlı hepatik araştırma yapılmalıdır. Normalin üst sınırının en az 5 katı veya normalin üst sınırının en az 3 katı transaminaz artışına eşlik eden serum TBIL seviyesinde herhangi artış (hepatit veya diğer karaciğer hasarına ait bulgu/yakınma var/yok) ise SOMAVERT’i derhal kesmek gerekir. Serum seviyelerinin normale dönüp dönmediğini ve ne zaman döndüğünü saptamak için seri halinde KT’lerini de içeren geniş kapsamlı hepatik araştırma uygulanmalıdır. Eğer KT’ler normale döndü ise (alternatif karaciğer disfonksiyon nedeni saptanmasına bakılmaksızın) sık KT takibi ile SOMAVERT ile tedaviye tekrar başlamakta dikkatli davranılmalıdır. Hepatit veya diğer karaciğer hasarını düşündüren bulgu veya yakınmalar (örn., sarılık, bilirubinüri, halsizlik, bulantı, kusma, sağ üst kadran ağrısı, asit, açıklanamayan ödem, kolay morarma) ise derhal kapsamlı bir hepatik araştırma yapılmalı ve eğer karaciğer hasarı doğrulanırsa, ilaç kesilmelidir.

 

Laboratuvar Testleri

 

Karaciğer Testleri: KT takibi için öneriler yukarıda belirtilmiştir (ÖNLEMLER, Karaciğer Tersleri [KT]’ne bakınız).

 

IGF-I Seviyeleri: SOMAVERT ile tedavi, tedavi başlandıktan dört ile altı hafta sonra, herhangi doz ayarlaması yapıldığında ve IGF-I seviyeleri normale döndükten sonra her altı ayda bir serum IGF-I konsantrasyonları monitörize edilerek değerlendirilmelidir. Tedavinin hedefi, hastanın serum IGF-I konsantrasyonunu yaşa-uyarlanmış normal sınır içerisinde tutmak ve akromegalinin bulgu ve yakınmalarını kontrol etmek olmalıdır.

 

GH Seviyeleri: Pegvisomant, ticari olarak mevcut GH ölçümleri ile serum GH konsantrasyonlarının ölçümleri ile etkileşir (İlaç/Laboratuvar Test Etkileşimleri’ne bakınız). Bunun yanında, doğru olarak saptanmış olsa bile GH seviyeleri, genellikle SOMAVERT ile tedavi süresince artar. Bu nedenle, SOMAVERT ile tedavi, serum GH konsantrasyonlarına dayanarak ayarlanmamalıdır.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :

 

Gebelik Kategorisi:B

 

Gebe kadınlarda yeterli ve iyi-kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan üreme çalışmaları, her zaman insan yanıtlarının tahmin edicisi olamadığından dolayı, SOMAVERT gebelik süresince gerekli olmadan kullanılmamalıdır.

 

Emziren Anneler

 

Pegvisomantın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç süte salgılandığı için SOMAVERT emziren kadına uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:

 

Araç ve makine kullanmaya olan etkileri ile ilgili çalışmalar mevcut değildir.

 

Çocuklarda Kullanım

 

Çocuklarda Somavert’in etkinlik ve emniyetini gösteren çalışmalar mevcut değildir.

 

Yaşlılarda Kullanım

 

SOMAVERT klinik araştırmalarına, genç gönüllülere göre farklı cevap verip vermediklerini değerlendirmek için yeterli sayıda 65 yaş ve üzerinde hasta dahil olmamıştır.

Azalmış hepatik, renal ve kardiyak fonksiyonların görülme sıklığındaki artış ve eşlik eden hastalık ve diğer ilaçların kullanımı göz önüne alındığında, genel olarak yaşlı bir hastada doz seçiminde dikkatli olunmalı, doz aralığının alt sınırından başlanmalıdır.

Üretim Yeri

Hospira Inc., ABD

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Laboratuvar Değişiklikleri

 

ALT ve AST serum konsantrasyonlarının normal üst sınırın 10 katından fazla artışı, ruhsatlama öncesi klinik çalışmalarda SOMAVERT’e maruz kalan 2 denekte  (%0.8) raporlanmıştır (ÖNLEMLER, Karaciğer Testleri’ne bakınız).

 

Genel

 

Pegvisomant ile görülen yan etkiler şöyledir:

Bir bütün olarak vücut: Enfeksiyon, ağrı, enjeksiyon alanı reaksiyonu,  sırt ağrısı, flu sendromu,göğüs ağrısı, kaza ile yaralanma

Sindirim sistemi: Anormal karaciğer fonksiyon testleri, ishal, bulantı

Sinir sistemi: Baş dönmesi, parestezi

Metabolizma ve beslenme bozuklukları: Periferal ödem

Kardiyovasküler sistem: Hipertansiyon

Respiratuvar sistem: Sinüzit

 

İmmünojenisite

 

Pazarlama öncesi klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %17’si düşük titreli, nötralize etmeyen anti-GH antikorları geliştirmiştir. Bu antikorların varlığı, SOMAVERT’in etkinliğini etkilemiyor gözükse de, bu antikorların uzun-dönem klinik önemi bilinmemektedir.