Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TOPRAK İLAÇ
Marka SPOREX
Etken Madde Kodu SGKF6Z-ITRAKONAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J02AC02
ATC Açıklaması Itrakonazol
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A07414
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 74,07 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 66,1 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 27,47 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E028A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı konusunda elimizde yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle kusturma ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Vulvovajinal kandidiyazis

Farmakodinamik Özellikler

Sporex (itrakonazol) triazol türevi sentetik bir antifungaldir. Diğer imidazol türevi antifungallere yapıca benzer. Sporex (itrakonazol) ve en önemli metaboliti olan hidroksi itrakonazol çoğu mantar türüne (küf mantarları ve dermatofitler dahil) etkilidir. Trichophyton ve Microsporum suşları, Epidermophyton floccosum, Candida suşları, Pityrosporum suşları ve Aspergillus suşlarına, etkili olduğu gösterilmiştir.

Sporex in-vitro koşullarda mantar hücrelerinin zarında bulunan ve bu hücreler için yaşamsal öneme sahip ergosterol sentezini inhibe ederek etkisini gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

100 mg 'lık tek dozun ağızdan alınmasından 3-4 saat sonra pik plazma değerlerine ulaşılır. Sporex'in biyoyararlanımı yemeklerden hemen sonra alınması halinde en yüksektir. Yarılanma ömrü yaklaşık 24 saattir. Plazma proteinlerine tama yakın (% 99) bağlanır. Başta deri olmak üzere, keratinli dokular ile ter veya vajen salgısı gibi vücut sıvılarına plazma konsantrasyonlarının katları şeklinde; yüksek düzeyde geçer ve tedavi kesildikten sonra bu dokulardaki düzeyleri devam eder (Epidermisde 2-4 hafta, vajen sıvısında 2-3 gün).

Farmasötik Şekli
Mikropellet Kapsül
Formülü
Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir.
Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin
İlaç Etkileşmeleri
 • Oral hipoglisemik ilaçlar: Oral hipoglisemik ilaçlar, oral antifungal ajanlarla birlikte kullanıldığında şiddetli hipoglisemi bildirilmiştir. Eğer her iki grup ilaç birlikte kullanılacaksa kan glukoz düzeyleri dikkatli bir biçimde takip edilmelidir.
 • Astemizol: İtrakonazol gibi enzim inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanılırsa, astemizol düzeyleri yükselebilir. Astemizolün doz aşımı, QT intervalinin uzamasına ve şiddetli ventriküler aritmiye sebep olur. Astemizolün antifungal ajanlarla kullanımı kontrendikedir.
 • Karbamazepin: İtrakonazolle birlikte kullanıldığında itrakonazol konsantrasyonları subterapötik konsantrasyonlara düşebilir ve terapötik etki azalır. Kombinasyon tedavisi gerekli ise antifungal tedavi etkinliğinin azalması bakımından gözlenmelidir.
 • Klorpropamid: Oral hipoglisemik ajanlarla azol grubu antifungal ajanlar birlikte kullanıldığında şiddetli hipoglisemi bildirilmiştir. Bu iki grup ilaç birlikte kullanılacaksa kan glukoz düzeyleri yakından izlenmelidir.
 • Simetidin, Famotidin, Nizatidin: Gastrik asit miktarını azaltan H2 reseptör antagonistleri ve antasitlerle birlikte kullanılması halinde itrakonazolun biyoyararlanımı azalabilir.
 • Sisaprid: İtrakonazolle birlikte kullanıldığında sisapridin metabolizasyonu azalarak plazma konsantrasyonları yükselir. Varolan kardiyak hastalıklarda ve aritmi riskinde itrakonazolle beraber sisaprid kullanılmamalıdır.
 • Siklosporin: Birlikte kullanıldığında siklosporinin kan düzeyini ve kreatinin klirensi artırır. Bu ilaçların kombinasyonu nefrotoksisiteyi artırabilir. İtrakonazolün başlanması gerekiyor ise siklosporin dozu azaltılmalıdır.
 • Digoksin: Birlikte kullanımda digoksin serum düzeylerinde yükselmeye yol açarak digoksin toksisitesine sebep olduğu bildirilmiştir (aritmi, bulantı, kusma).
 • INH: İtrakonazolün plazma konsantrasyonlarının azalmasına yol açabilir.
 • Fenobarbital: Beraber kullanıldığında itrakonazolün düzeyleri subterapötik düzeylere düşebilir.
 • Rifampisin: İtrakonazolün serum konsantrasyonları ve terapötik etkinliğini belirgin olarak azaltır.
 • Terfenadin: Birlikte kullanım terfenadinin plazma konsantrasyonlarını arttırır ve kardiyotoksisite yapabilir. Terfenadin ile birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.
Kontraendikasyonlar

Sporex etken maddesine veya içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılığı olan vakalarda kontrendikedir. Ayrıca gebelerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Sporex dozajı, enfeksiyonu tipi ve şiddeti ve enfekte eden mantarın türü gibi etkenler ile bağlantılıdır. Ayrıca ilacın karaciğerde doyurulabilir bir metabolizmaya sahip oluşu nedeniyle dozun arttırılmasının, plazma konsantrasyonlarında oransal düzeyin üzerinde artış ile sonuçlanabileceği akılda tutulmalıdır.

Vulvovajinal kandidiyazisde bir gün süreyle sabah ve akşam ikişer kapsül (2x200 mg) ya da üç gün süreyle günde bir kez 2 kapsül (200 mg) dozlarında alınması önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Sporex 100 mg Mikropellet Kapsül (Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları için): Her birinde 100 mg itrakonazol içeren 15 mikropellet kapsüllük ambalajlarda
Sporex 100 mg Mikropellet Kapsül (Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin): Her birinde 100 mg itrakonazol içeren28 mikropellet kapsüllük ambalajlarda
Ruhsat Sahibi
Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Center,Ihlamur Yıldız Cad.,No: 10 34353 Beşiktaş/İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
25.09.1998 - 188/73
Saklama Koşulları
30ºC'nin altında (oda sıcaklığında), ışıktan ve nemden uzakta saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Sporex 100 mg Mikropellet Kapsül (Vajinal Mantar Enfeksiyonları İçin):
Her birinde 100 mg itrakonazol içeren 4 mikropellet kapsüllük ambalajlarda
Uyarılar/Önlemler
 • Gebelerde ve süt veren annelerde uygulanmamalıdır.
 • 18 yaşından küçük çocuklarda güvenilirliliği ve etkinliği açıklıkla kanıtlanmamıştır. Bu nedenle kullanılmaması önerilmektedir.
 • Renal yetmezlik durumunda dozaj ayarlaması gerekmez. Ancak hepatik yetmezlikte ilacın plazma konsantrasyonlarının çok dikkatli biçimde izlenmesi önerilir.
 • Hipoklorhidri vakalarında gastrointestinal emilim azabilir.
 • Ciddi sistemik fungal enfeksiyonlarda, klinik parametreler ve laboratuar testleri aktif enfeksiyonun söndüğünü gösterinceye dek, tedaviye en az 3 ay devam edilmelidir
Üretim Yeri
Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı, Kandaklar Mevkii – Adapazarı/SAKARYA
Yan Etkileri / Advers Etkiler

En sık rastlanan yan etkiler, bulantı, karın ağrısı, baş ağrısı ve dispeptik şikâyetlerdir. Karaciğer enzimlerinde geçici artışlar olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.