Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Helba İlaç İç ve Dış San Tic. Ltd. Şti.
Marka SPRAMAX
Etken Madde Kodu SGKFQE-SPIRAMISIN
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA02
ATC Açıklaması Spiramisin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A13369
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 26,45 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 23,62 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E368A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Kutuda, şeffaf,PVC/Al folyo blister ambalajda 10 veya 14 tablet
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Bilinen bir etkisi yoktur.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
 

SPRAMAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer spiramisin ya da SPRAMAX'daki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
 • Migren tedavisinde kullanılan ergotamin içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız. SPRAMAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Eğer, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa (karbonhidrat enerji metabolizması ile ilgili bir enzim) bu hasta grubunda çok seyrek olarak akut hemoliz (kan hücreleri yıkımı) vakaları bildirildiğinden SPRAMAX kullanımı önerilmez.
 • Eğer, karaciğer yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız "

SPRAMAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
SPRAMAX aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
SPRAMAX gerektiğinde hamilelerde kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
SPRAMAX anne sütüne geçtiğinden, emziriyorsanız emzirmeyi kesiniz.

Araç ve makine kullanımı
SPRAMAX'ın araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

SPRAMAX ' ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)'den az sodyum ihtiva eder.Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
SPRAMAX makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Makrolidlerin, migren tedavisinde kullanılan ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları (damarlarda kanlanmanın bozulması) bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.

SPRAMAX, karbidopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem sonuçlarına levodopa dozu ayarlanmalıdır.

SPRAMAX vinka alkaloidlerinin (kanser tedavisinde kullanılır) ve kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır), kinin düzeylerini artırabilir.

SPRAMAX'ın düzeyi/etkisi konivaptan ve dasatinib adlı ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda artabilir.

SPRAMAX, BCG ve tifo aşısının etkisini azaltabilir.
SPRAMAX düzeyleri, deferasiroks, etravirin ile birlikte kullanıldığında azalabilir.Muhtemel etkileşimleri engellemek amacıyla doktor ve eczacınıza almakta olduğunuz tedavileri bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi SPRAMAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SPRAMAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anafilaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir. Çok seyrek: Barsaklarda ciddi diyare ortaya çıkabilir.

Eğer bu durumlar sizde mevcut ise, acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek: Kansızlık (anemi).
Seyrek: Ciltte duyu kusuru (parestezi).
Yaygın olmayan: Bulantı, kusma ve diyare, alerjik cilt reaksiyonları. Karaciğer enzimlerinde yükselme.
Bunlar SPRAMAX'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

3MIU tabletler
Ortalama doz günde 6-9 MlU'dir. Günlük dozu 2 ya da 3'e bölerek alınız. Tedavi süresi hastalığınızın durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Meningokok menenjiti profilaksisi (menenjit koruması) 3 MIU / 12 saatte bir, 5 gün süreyle alınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Ağız yoluyla alınır. Aç ya da tok alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:
SPRAMAX tablet erişkinlerde kullanılan bir ilaçtır. 18 yaş altı ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:
SPRAMAX yaşlılarda kullanılabilir. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği / karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır.Böbrek bozukluğunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer SPRAMAX'ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SPRAMAX kullandıysanız:
SPRAMAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SPRAMAX'ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir SPRAMAX dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız. Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

SPRAMAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Olumsuz bir etkisi yoktur.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

SPRAMAX makrolid grubu bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin oluşturduğu
enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, ağız içi ve diş enfeksiyonları gibi durumlarda SPRAMAX doktorunuzun tavsiyesi ile kullanılabilir.

SPRAMAX kutuda, şeffaf PVC/Al folyo blister ambalajda 10 veya 14 tabletler halinde bulunur. Beyaz renkli bikonveks yuvarlak film kaplı tabletlerdir.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

SPRAMAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Dış kutusu ve blisteri üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra SPRAMAX'ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.
İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

SPRAMAX 3 MIU film kaplı tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Spiramisin makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Makrolidlerin ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.

Spiramisin karbidopa emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem sonuçlarına levodopa dozu ayarlanmalıdır.

Spiramisinin kinin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Spiramisinin antineoplastik ajanların (vinka alkaloidleri) kardiyak glikozidlerin; kinin düzeylerini/etkilerini artırabilir.
Spiramisin düzeyleri/etkisi, Conivaptan; CYP3A4 inhibitörleri; dasatinib ile artabilir.

Spiramisin, BCG ve tifo aşısı düzey/etkilerini azaltabilir. Spiramisin düzey/etkisi CYP3A4 indükleyicileri deferasiroks ve etrevirin ile azalabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon:
SPRAMAX 3 MIU tablet erişkinlerde kullanılır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Spiramisin yüksek dozlarda bile iyi tolere edilir. Yüksek doz kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlarda belirtilere yönelik tedavi uygulanır, spesifik antidotu yoktur. QT aralığı uzaması spiramisinin intravenöz uygulanması ile ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, yüksek doz spiramisin vakalarında, başka risk faktörlerinin de (potasyum düşüklüğü, doğumsal QTc aralığı uzunluğu bulunması, QT aralığı uzatan ilaçlarla birlikte kullanım) birlikteliği açısından QT aralığının ölçülmesi için EKG önerilir.

Etkin Maddeler
Her bir tablet 3 000 000 IU spiramisin içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Makrolid grubu antibiyotikler.
ATC kodu: J01F0

Etki mekanizması:
Spiramisin makrolid grubu bir antibiyotiktir ve antibakteriyel etkisi 50 S ribozomlarda protein sentezi inhibisyonuna bağlıdır.

Mikrobiyoloji
Spiramisinin in vitro duyarlılık sınırı 1 mcg/ml'dir. 4 mcg/ml üzeri değerler ilgili bakterinin dirençli olduğunu gösterir. 1-4 mcg/ml arası değerler ise orta derecede duyarlılığı gösterir.

Duyarlı bakteriler (MIC ≤ 1mg/L)
Suşların % 90'dan fazlası duyarlıdır.
Streptokoklar, metisilin duyarlı stafilokoklar, Rhodococcus equi, B. catarrhalis, Bordetella pertussis, Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, Corynebacterium diphteria, Moraxella, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella, Chlamydiae, Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Leptospires, Propionibacterium acnes, Actinomyces, Eubacterium, Porphyromonas, Mobilincus, Mycoplasma hominis.

Orta derecede duyarlı bakteriler
In vitro olarak antibiyotik orta derecede etkilidir. Enfeksiyon bölgesinde MIC değerlerinin üzerinde antibiyotik konsantrasyonları oluştuğunda tatmin edici klinik sonuçlar gözlenebilir (bakınız "farmakokinetik" bölümü): Neisseria gonorrhoeae, Vibrio, Ureaplasma urealyticum, Legionella pneumophila.

Dirençli bakteriler (MIC > 4 mg/L)
Suşların en az % 50'si dirençlidir. Enterobacteria, Pseudomonas, Acinetobacter, Nocardia, Fusobacterium, Bacteroides fragilis, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae.

Duyarlılığı değişkenlik gösteren bakteriler
Kazanılan direnç oranı değişkendir. Dolayısıyla, duyarlılık antibiyogram olmaksızın belirlenemez.
Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, C. Coli, Peptostreptococcus, Clostridium perfringens. Spiramisin Toxoplasma gondii üzerinde in vivo ve in vitro etkiye sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Spiramisin'in emilimi birlikte besin alımından etkilenmez ve tam değildir.
Emilim yarı ömrü 20 dakikadır

Dağılım:
Makrolidler fagositler (nötrofil, monosit, pertion ve alveolar makrofajlar) içine penetre olur ve birikir. İnsan fagositlerinde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bu özellikler spiramisinin intraselüler bakteriyel etkisini açıklamaktadır. 2 g oral alımdan sonra (6 MIU) maksimum konsantrasyon 3.3 mcg/ml'dir. Dokulara dağılımı çok iyidir, tükürüğe de geçer (akciğerler: 20 ila 60 mcg/g, bademcikler: 20 ila 80 mcg/g, enfekte sinüsler: 75 ila 110 mcg/g, kemik: 5 ila 100
mcg/g).

Tedavinin kesilmesinden 10 gün sonra spiramisin seviyesi, dalak, karaciğer ve böbreklerde 5 ila 7 mcg/g'dır.

Beyin omirilik sıvısına geçmez. Süte geçer. Plazma proteinlerin % 10 oranında bağlanır.

Biyotransformasyon:
Karaciğerde yavaşça metabolize olur.

Eliminasyon:
Alınan dozun yaklaşık % 10'u idrarla atılır. Çok yoğun şekilde safrayla atılır, safrada plazmadakinin 15-40 katı konsantrasyonlarda bulunur. Plazma yarılanma ömrü yaklaşık 8 saattir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:
Makrolidler lipofilik bileşikler olup doz doğrusallığı göstermezler.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılar:
Yaşlılarda bir farklılık göstermez.

Böbrek yetersizliği:
Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetersizliği:
Spiramisin karaciğerde yavaşça inaktive olur. Karaciğer hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Cinsiyet:
Cinsiyet farkı söz konusu değildir.

Çocuklar ve adölesanlar:
SPRAMAX 3 MIU tablet erişkinlerde kullanılır.

Farmasötik Form
Film kaplı tablet

Beyaz renkli,bikonveks,yuvarlak film kaplı tablet.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)
Yeterli veri yoktur.

Gebelik dönemi
Spiramisin gebe kadınlarda gereksinim varsa kullanılabilir. Çok sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, spiramisinin gebelik ya da fetüsün/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

Laktasyon dönemi
Laktasyonda süte geçtiği için emzirme kesilebilir. Spiramisinin anne sütüne geçişi ihmal edilebilir oranlarda değildir.Yenidoğanlarda sindirim bozuklukları bildirilmiştir. Sonuç olarak bu ilaçla tedavi sırasında emzirme önerilmemektedir.

Üreme yeteneği / Fertilite
Spiramisinin üreme yeteneği ve fertilite üzerine olumsuz bir etkisi görülmemiştir.

Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 04/06/2012
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler

Klinik çalışmalarda plasebodan daha fazla bildirilen ve eldeki verilerin nedensellik açısından en iyi şekilde değerlendirilmesi sonucunda spiramisin tedavisiyle ilişkisi en azından muhtemel olduğu kabul edilerek tanımlanan advers etkiler, izleyen sınıflama kullanılarak aşağıda listelenmiştir: Çok yaygın ≥ 1/10; yaygın ≥ 1/100 ile <1/10; yaygın olmayan ≥ 1/1000 ile <1/100; seyrek ≥ 1/10000 ile < 1/1000; çok seyrek <1/10000; bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf
Çok seyrek: Anemi

Sinir sistemi bozukulukları
Seyrek: Parestezi

Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın olmayan: Bulantı kusma, diyare
Çok seyrek: Psödomembranöz kolit

Hepato-biliyer bozukluklar
Çok seyrek: Karaciğer transaminazlarında yükselme

Cilt ve cilt altı dokusu bozuklukları
Yaygın olmayan: Allerjik cilt reaksiyonları

Özel popülasyonlara ilişkin bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğerde metabolize olduğu ve safrada önemli oranda bulunduğundan dikkatli olmak gerekir.

Pediyatrik popülasyon:
SPRAMAX 3 MIU tablet erişkinlerde kullanılır.

Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarla genç erişkinler arasında bir fark bulunmamaktadır.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:
Spiramisin 3 000 000 IU

Yardımcı maddeler:
Kroskarmelloz sodyum 70 mg

Bakınız Yardımcı maddelerin listesi.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Geleneksel güvenlilik farmakolojisi insanlara yönelik özel bir tehlike ortaya koymamaktadır.

Kontrendikasyonlar
Spiramisine aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ergot türevleriyle kombinasyon
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
SPRAMAX 3 MIU film kaplı tablet
Onay Tarihi
04/06/2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Uzun süreli kullanımda psödomembranöz kolit ve diyare riski bulunmaktadır.

Böbreklerden atılmadığı için böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer hastalıklarında dikkatli kullanılmalıdır. Makrolidlerin seyrek olarak QTc uzaması ve torsades pointes dahil olmak üzere ventriküler aritmiye yol açtığı bildirilmiştir; kardiyak repolarizasyon uzaması riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Laktasyonda süte geçtiği için emzirme kesilebilir. Spiramisin gerektiğinde gebe kadınlarda kullanılabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)'den az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

3MIU tabletler
Erişkinler: Ortalama doz günde 6-9 MlU/gündür. Günlük doz 2 ila 3 defada alınmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemek arasında alınabilir. Yiyecekler gastrointestinal toleransı artırabilir.

Meningokok menenjiti profilaksisi Erişkinler: 3 MIU / 12 saatte bir, 5 gün

Uygulama şekli:
Oral yoldan uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Karaciğerde yavaşça metabolize olmakta ve safrayla önemli oranda atılmaktadır. Alınan dozun yaklaşık % 10'u idrarla atılmaktadır. Dolayısıyla özellikle karaciğer yetmezliği olan kişilerde dikkatli olunmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:
SPRAMAX 3 MIU film kaplı tablet erişkinlerde kullanılır.

Geriyatrik popülasyon:
SPRAMAX yaşlılarda genç erişkinlerle aynı özelliklerle kullanılır.

Raf Ömrü
24 aydır.
Ruhsat Numarası(Ları)
242/99
Ruhsat Sahibi
HELBA İlaç İç ve Dış San Tic. Ltd. Şti.
Adres: Öveçler 1319. Sok. No:5/2
Çankaya/Ankara
Tel: (0 312) 478 88 08
Fax: (0 312) 478 06 65
e-mail: helba@helba.com.tr
Ruhsat Sahibi

HELBA İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Öveçler 1319.Sok. No: 5/2
Çankaya/ Ankara

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında nemden uzak bir yerde saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

Spiramisin makrolid ailesine ait bir antibiyotiktir. Şu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

 • Duyarlı bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisi ve üst solunum yolu enfeksiyonları, bronkopulmoner, kütanöz, stomatolojik (ağız) ve non-gonokoksik genital enfeksiyonlar.
 • Gebe kadınlarda toksoplazmoz.
 • Rifampisinin kontrendike olduğu durumlarda meningokok enfeksiyonlarının profilaksisinde.
 • Penisilin alerjisi durumunda romatizmal ateş ataklarının önlenmesinde.

Makrolidlere dirençli pnömokok oranları ülkeler arasında önemli farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, reçete ederken coğrafi bölgesel epidemiyoloji de gözönüne alınmalıdır.

Üretici Bilgileri
Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Taşdelen,Çamlık Mah.Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok.No:6
Çekmeköy/ İSTANBUL
Yardımcı Maddeler

Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası, Kroskarmelloz sodyum, Kolloidal anhidri silika, Mikrokristalin selüloz, Hidroksipropilmetil selüloz,Magnezyum stearat, Stearik Asit, Titanyum dioksit.

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Hidroksipropil Selüloz
 • Kroskarmelloz Sodyum
 • Kolloidal anhidri silika
 • Mikrokrastalin Selüloz
 • Hidroksipropilmetil selüloz
 • Magnezyum stearat
 • Prejelatinize mısır nişastası
 • Titanyum dioksit
 • Stearik asit