Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka SURGAM
Etken Madde Kodu SGKFSQ-TIAPROFENIK ASIT
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE11
ATC Açıklaması Tiaprofenik asit
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Tabletler
Kamu Kodu A07560
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Dozaşımı durumunda özellikle gastrointestinal risk sözkonusu olduğundan erken gastrik lavaj yapılmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
Surgam retard, antiinflamatuar ve analjezik etkisi nedeniyle aşağıdaki durumlarda kullanılır:
 • Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit
 • Kas ve iskelet sisteminin diğer inflamasyonlu ve ağrılı rahatsızlıklarında (tendinit, bursit, ağrılı omuz gibi yumuşak doku romatizmaları ve lumbalji, siyatik, boyun ağrıları)
 • Post-operatif inflamasyon ve ağrı ile diğer yumuşak doku lezyonları
Farmakodinamik Özellikler

Tiaprofenik asit, arilalkanoik asit ailesinden bir nonsteroidal antiinflamatuar olup, benzoil-tienil'in propionik asit türevidir. Klasik nonsteroidal antiinflamatuar olarak Cox-1 ve Cox-2 enzimlerini inhibe eder. Bu etkili maddenin antiinflamatuar, analjezik, antipiretik, prostaglandin sentezini ve trombositlerin agregasyonunu inhibe edici özellikleri vardır. Tiaprofenik asit, eklem kıkırdağında proteoglikan sentezini inhibe etmez.

Farmakokinetik Özellikler

Tiaprofenik asit, ilk 6 saat içinde yavaş, daha sonra hızlı bir şekilde barsaklardan absorbe olur. İlaç alındıktan yaklaşık 10 saat sonra plazma doruk değerlerine ulaşır. Başlıca metaboliti tiaprofenik asidin bir alkol türevidir. Proteine bağlanma oranı % 98 dir. Tiaprofenik asit ve metabolitleri bütün organizmaya diffüze olur. Büyük bir kısmı böbrekler yolu ile atılır. Eliminasyon yarı ömrü, dozdan bağımsız olarak 1.5-2.5 saattir. Tekrarlayan dozlarında ve böbrek fonksiyonları normal olan yaşlılarda dokularda birikme olmaz.

Farmasötik Şekli

Retard Tablet

Formülü

Sürekli salımlı bir retard tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Tiaprofenik asit yüksek oranda proteine bağlandığından diğer yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla birlikte kullanımı tavsiye edilmez.Etkileşim olasılığı olabilecek ilaçlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlaması yapılmalıdır.
 
Birlikte uygulanması önerilmeyenler:
 • Yüksek dozda salisilatları da içeren diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler
 • K vitamini antagonistleri, tiklopidin,heparin
 • Lityum
 • Yüksek doz metotreksat
Birlikte uygulanmasında dikkat edilmesi gerekenler:
 • Diüretikler (Potasyum koruyucu diüretikler, kulp (loop) diüretikleri, tiazid grubu diüretikler)
 • Düşük doz metotreksat
 • Kardiyak glikozidler, sulfonamidler
Etkileşim olasılığı gözönüne alınması gerekenler:
 • Trombolitikler
 • Antihipertansifler (diüretikler, b-blokerler, ACE-inhibitörler, anjiotensin II-reseptör blokerleri)
 • Proteine yüksek oranda bağlanan ilaçlar (hipoglisemik sülfonilüreler, fenitoin)
 • Nonsteroid antiinflamatuarlar siklosporin ile birlikte kullanıldığında nefrotoksisite riski artabilir.
 • Kinolon grubu antibiyotiklerle etkileşim nedeniyle konvülsiyon görülebilir.
Kontraendikasyonlar
Tiaprofenik asit aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 • Aktif mide veya duodenum ülseri olan veya anamnezlerinde ülseri bulunanlar
 • Tiaprofenik asite karşı aşırı duyarlık
 • Ağır böbrek veya karaciğer yetersizliği olanlar
 • Asetil salisilik asit veya diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımı ile başlamış olsun veya olmasın astım hikayesi olan hastalar
 • Hamile ve emziren kadınlar
 • Tekrarlayan üriner sistem bozukluğu olan hastalar
 • Çocuklar
Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinlerde;
 
Hekimin başka bir önerisi yoksa akşam yemeğinden 2 ila 4 saat sonra bir seferde 300 mg'lık iki tablet alınır. Tabletler kırılmamalı, çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulmalıdır.
 
Surgam retard çocuklarda kullanılmaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Surgam® 300 mg tablet, 20 tablet içeren blister ambalajda
Surgam® 300 mg süppozituar, 6 süppozituar içeren ambalajlarda
Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 30oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Surgam® retard, 20 retard tablet içeren blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Ciddi gastrointestinal risk sebebiyle özellikle antikoagülanlarla tedavi gören hastalarda sindirim sistemi ile ilgili semptomlar dikkatle izlenmeli, gastrointestinal kanama halinde tedaviye derhal son verilmelidir.
 
Asetil salisilik asit ve tiaprofenik asitin bağlı olduğu grubu da kapsayan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar arasında çapraz-duyarlılık riski vardır. Bu psödoallerjik reaksiyonlar, raş, ürtiker, anjioödem gibi semptomları ya da potansiyel olarak daha şiddetli belirtileri (örn. larinks ödemi, bronkospazm, şok) içerebilir. Tekrarlayan rinosinüzit, nazal polipozis ya da kronik ürtikeri olan hastalarda psödoallerjik reaksiyon riski daha büyüktür. Astmatik hastalar özellikle tehlikeli reaksiyonlar riski altındadır. Bu nedenle astım hikayesi olan hastalara tiaprofenik asit verilmemelidir.
 
Tiaprofenik asit ve diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların kullanımı sırasında, üriner semptomlar ve sistit rapor edilmiştir. Reaksiyonun genellikle geri dönüşümlü olmasına karşın, tanınmaması, bazı hastalarda uzun araştırmaların yapılmasına, hatta cerrahi müdahelelere neden olmuştur. Herhangi bir üriner semptom görülürse, tiaprofenik asit tedavisine derhal son verilmeli, tedavinin kesilmesinden sonra idrar analizi ve idrar kültürü yapılmalıdır. Tiaprofenik asit ile tedaviye başlamadan önce, hastanın doktora herhangi bir üriner semptomun olup olmadığı hakkında bilgi vermesi istenir (Bkz. Yan etkiler/Advers etkiler).
 
Enfeksiyon belirtilerini maskeleyebileceğinden bu hastalıklarda tiaprofenik asit kullanımı antibiyotik tedavisi ile birlikte olmalıdır.
 
Tiaprofenik asit, ödemle birlikte su ve sodyum retansiyonuna sebep olabilir. Tedavinin başlangıcında, kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, diüretik kullanan hastalarda idrar miktarı ve böbrek fonksiyonları dikkatle takip edilmelidir.
 
Tiaprofenik asit; renal, kalp ve karaciğer yetmezliği olanlarda ve yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalı, doz mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır.
 
Tiaprofenik asit diüretik ilaçların hem diüretik hem de antihipertansif etkisini azaltabilir.
 
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların lityumun sabit durum (steady state) plazma konsantrasyonlarını arttırdığı bildirilmiştir. Dolayısıyla, tiaprofenik asit kullanan hastalarda bu seviyelerin takibi önerilir.
 
Gebelik ve laktasyon:
 
Gebelik:
 
1. ve 2. Trimestir (Gebelik Kategorisi B): Hayvan çalışmalarında fetusa yönelik risk gösterilmemiş olmakla birlikte, gebe kadınlarda yapılmış kontrollu çalışma bulunmamaktadır. Gebeliğin birinci ve ikinci trimestirinde tiaprofenik asit uygulanması önerilmez.
 
3. Trimestir (Gebelik Kategorisi D): Ductus arteriosus’un erken kapanma ve doğumda gecikme olasılıkları nedeniyle, gebeliğin 3. trimestirinde Surgam uygulanmamalıdır.
 
Laktasyon:
 
Tiaprofenik asit anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeye ara verilmelidir.
 
Çocuklarda kullanım;
 
Surgam 300 mg retard tablet çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Tiaprofenik asit, taşıt ve makina kullanma yeteneğini bozabilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal : Bulantı, kusma, epigastrik ağrı, pasaj bozuklukları, ülser, ülser perforasyonu, anemiye sebep olan gizli veya belirgin gastrointestinal kanama
 
Muko-kutanöz : Raş, ürtiker, kaşıntı, purpura; çok nadiren eritema multiforme ve büllöz döküntüler (Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz), çok nadiren fotosensitivite, aftöz stomatit
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları : Özellikle aspirin ve diğer nonsteroidal antiinflamatuar ajanlara karşı allerjisi olanlarda astım atakları, anjioödem, tek vakada saptanan anafilaktik şok
 
Hematolojik : Trombositopeni, kanama süresinin uzaması
 
Üriner Sistem : Üriner semptomlar (mesane ağrısı, dizüri, pollakiüri, hematüri veya sistit görülebilir.Üriner semptomların başlamasından sonra tiaprofenik asitle tedaviye aylarca devam edildiğinde, üriner sistemde ciddi inflamatuar değişiklikler meydana gelebilir.Bu nedenle, üriner semptomlar (sık idrara çıkma, disüri, nokturia, hematüri) görülürse tiaprofenik asit tedavisi kesilmelidir.Yukarıda belirtilen semptomların görülmesi durumunda doktora başvurulmalıdır.
 
Sinir Sistemi : Nadiren vertigo, kulaklarda uğultu ve sersemlik
 
Renal : Sodyum ve su retansiyonu, diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlarda görüldüğü gibi nadir akut interstisyel nefrit vakaları bildirilmiştir.
 
Hepatik : Nadiren karaciğer testlerinde anormallikler
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.