Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Med-İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Marka TAMOXIFEN
Etken Madde Kodu SGKFRK-TAMOXIFEN SITRAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 250
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L02BA01
ATC Açıklaması Tamoksifen
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A07648
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 56,47 TL (22 Mart 2017) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 56,47 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği 31,77 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E225B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İnsanlarda akut aşırı doz bildirilmemiştir. Muhtemel aşırı doz etkileri sıcaklık basması, bulantı, kusma veya vajinal kanamadır.

Aşırı doz için spesifik tedavisi bilinmemektedir. Bu durumda tedavi semptomatiktir.

Endikasyonlar

Meme kanseri

Adjuvan tedavi: Tamoksifen aksiller lenfadenopatisi olmayan meme kanserli kadınlarda, total mastektomi veya segmental mastektomi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında endikedir. Tamoksifen aynı zamanda lenfadenopatisi mevcut olan postmenopozal kadınlarda, total mastekdomi veya segmental mastekdomi, aksiller diseksiyon ve radyoterapi sonrasında da endikedir.

İlerlemiş hastalık tedavisi: Tamoksifen kadınlarda ilerlemiş meme kanseri tedavisinde etkilidir. Premenopozal meme kanserli kadınlarda tamoksifen ooferektomi veya ovaryum irridasyonuna alternatiftir.

Farmakodinamik Özellikler

Tamoksifen sitrat antiestrojeniktir ayrıca bazı hayvanlarda yüksek dozlarda estrojenik aktiviteye sahiptir. Androjenik özellikleri yoktur.

İlacın kesin etki mekanizması bilinmemektedir. Tamoksifen ve birçok metaboliti, meme, uterus, vagina, anterior pituitary ve yüksek oranda estrojen reseptörü ihtiva eden dokulardaki sitoplazmik estrojen reseptörlerine bağlanmada estradiol ile yarışırlar. Tamoksifen, fare meme kanserinin oluşumunu inhibe etmiştir, antitümör etkisini estrojen reseptörlerine bağlanarak gösterir. İnsan meme adenokarsinomlarından alınan hücrelerde tamoksifen estrediol ile estrojen reseptör proteinine karşı yarışır.

Farmakokinetik Özellikler

Absorbsiyon ve dağılım

20 mg’lık oral tek doz tamoksifen uygulamasını takiben yaklaşık 5 saat sonra ortalama 40 ng/mL (35-45 ng/mL) doruk plazma derişimi meydana gelir. Tamoksifenin plazma derişimlerindeki sapma bifaziktir ve terminal eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 5-7 gündür. N-desmetiltamoksifenin doruk plazma derişimi ortalama 15 ng/mL’dir (10-20 ng/mL). Hastalara 3 ay boyunca günde iki kez 10 mg tamoksifen uygulanmasında, tamoksifen için ortalama 120 ng/mL (67-183 ng/mL), N-desmetiltamoksifen için ise 336 ng/mL (148-654ng/mL) kararlı-durum plazma derişimlerine ulaşılmıştır. 3 ay boyunca günde bir kez 20 mg uygulamasının ardından ortalama kararlı-durum plazma derişimleri, tamoksifen ve N-desmetiltamoksifen için sırasıyla, 122 ng/mL (71-183 ng/mL) ve 353 ng/mL’dir (152-709 ng/mL). Tedavinin başlamasından sonra, tamoksifenin kararlı-durum plazma derişimine yaklaşık 4 hafta içinde ulaşılırken, N-desmetiltamoksifenin kararlı-durum plazma derişimine yaklaşık 8 hafta içinde ulaşılır. Bu durum, bu metabolitin yarılanma ömrünün yaklaşık 14 gün olduğunu işaret eder. Günde 2 kez verilen 10 mg tamoksifen sitrat tablet ile günde 1 kez verilen 20 mg tamoksifen sitrat tabletin karşılaştırıldığı, kararlı-durum, çaprazlamalı bir çalışmada, 20 mg tamoksifen sitrat tabletin 10 mg tamoksifen sitrata biyoeşdeğer olduğu görülmüştür.

 

Metabolizma

Tamoksifen oral uygulamayı takiben yoğun olarak metabolize olur. Plazmada bulunan ana metaboliti N-desmetil tamoksifendir. N-desmetil tamoksifenin, tamoksifene benzer biyolojik etkisi vardır. 4-Hidroksitamoksifen ve tamoksifenin bir yan zincir ana alkol türevi plazmada küçük metabolitler olarak tanımlanmıştır. Tamoksifen, sitokrom P-450 3A, 2C9 ve 2D6’nın substratıdır ve P-glikoproteinin inhibitörüdür.

 

Eliminasyon

20 mg 14C tamoksifen kullanan kadınlarla gerçekleştirilen çalışmalar, uygulanan dozun yaklaşık %65’inin başlıca eliminasyon yolu olarak feçes ile 2 haftadan uzun sürede vücuttan atıldığını gösterir. İlaç başlıca polar konjugatları şeklinde atılır. Değişmemiş ilaç ve konjuge olmayan metobolitleri, toplam fekal radyoaktivitenin %30’undan azını oluşturur.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her tablet 10 mg Tamoksifen ( sitrat olarak ) içerir.

Yardımcı Maddeler:Mannitol, PVP K- 30 (Povidon), Saf su, Sodyum nişasta glikolat, Aerosil 200 (Kolloidal silikon dioksit), Magnezyum stearat ,Opadry Y-1-7000H.

İlaç Etkileşmeleri

Tamoksifen / Antikoagülanlar : Tamoksifen, kumarin tipi koagülanlarla (örn:Varfarin) birlikte kullanıldığında, antikoagülan etkide önemli bir artış oluşabilir. Güvenli antikoagülasyonu dengelemek için, antikoagülanın günlük dozunda kayda değer bir azaltma yapılması gerekli olabilir. Hayati tehlikesi olan etkileşimler bildirilmiştir. Tamoksifene yeni başlama veya tekrar başlamada kumarin tipi antikoagülan kullanan hastalar yakından gözlenmelidir.

Tamoksifen/Antineopastikler: Tamoksifen, N-desmetiltamoksifen ve 4- hidroksitamoksifenin karaciğer sitokrom p 450 enzim sisteminin potent inhibitörü olduğu saptanmıştır. Siklofosfamid ve etki için oksidaz enzim sistemine ihtiyacı olan diğer antineoplastik ilaçların metabolizması ve atılımı üzerinde tamoksifenin etkisi bilinmemektedir.

Tamoksifen/Bromokriptin: Bromokriptin ve tamoksifeni bir arada kullanan hastalarda serum tamoksifen konsantrasyonlarının yükseldiği bildirilmiştir.

Tamoksifen/Sitotoksik ajanlar: Sitotoksik ajanlar, tamoksifen ile kombine olarak kullanıldığında tromboembolik vakaların meydana gelme riski artar.

Diğer: Tamoksifenle eş zamanlı olarak fenobarbital kullanan bir hastada, diğer hastalara göre daha düşük seviyede tamoksifen kararlı durum değeri meydana gelmiştir. Ancak bu bulgunun klinik anlamı bilinmemektedir. Rifampin tamoksifen metabolizmasını indüklemiştir ve 10 hastada tamoksifenin plazma derişimlerini belirgin olarak düşürmüştür. Aminoglutamid, tamoksifen ve N-desmetil tamoksifenin plazma derişimlerini düşürür. Medroksiprogesteron, N-desmetil tamoksifenin plazma derişimini düşürür, ancak tamoksifeninkini düşürmez.

Kontraendikasyonlar

Tamoksifene karşı aşırı duyarlı hastalarda ve gebelerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Günde iki kez ( sabah ve akşam ) 10-20 mg’dır.

Tedaviye ilk cevap genellikle başlangıçtan 1-3 ay sonra elde edilir.

20 mg’dan daha fazla günlük doz hastalığın ilerlediği, tedavinin geciktiği durumlarda yarar sağlar.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C’ nin altında oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tamoksifen-Teva 10 mg Film Tablet, 30 ve 250 (5x50) film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

 

Duktal Karsinoma in Situ (DCIS)’ lu Kadınlar ve Yüksek Göğüs Kanseri Riski Taşıyan Kadınlar İçin : Yüksek kanser riski taşıyan ve DCIS’ li kadınlarda, rahim  maligniteleri, inme ve pulmoner emboli gibi ciddi ve hayati tehlike teşkil eden olaylar  Tamoksifen ile ilişkilendirilmiştir.

 

İnme, pulmoner emboli ve rahim malignitelerinin bazıları öldürücü olmuştur.

 

Hekimler, yüksek göğüs kanseri riski taşıyan ve DCIS’ li kadın hastalarda Tamoksifen’in göğüs kanseri gelişimindeki azaltıcı etkisini göz önünde bulundurarak, potansiyel yararlarına karşı yukarıda belirtilen ciddi risklerini hesaba katmalıdırlar.

 

Göğüs kanseri tanısı konmuş kadınlarda tamoksifenin yararları risklerine göre daha fazladır.

 

 

 Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

 

Tamoksifen hormonal kanser kemoterapisinde deneyimli bir hekim gözetiminde kullanılmalıdır. Tamoksifen kullanan premenopozal kadınların gebe kalma riski vardır çünkü tamoksifen ovülasyona neden olur. Korneada değişiklik, katarakt ve retinopati gibi görme bozukluklarına rastlanmıştır. Estrojen ve androjenle birlikte kullanıldığında kemik metastazlı meme kanseri hastalarında hiperkalsemi bildirilmiştir. Uygun önlem alınır, gerekirse tamoksifen tedavisi kesilir. Hiperkalsemi kontrol altına alındıktan sonra tedaviye azaltılmış doz veya düşük dozda prednison ile gözetim altında tekrar başlanabilir.

 

Tamoksifen ile tedavide hiperplazi, polip ve endometrium kanseri gibi endometrial değişimlerin oluşumunda artış gözlenmiştir. Daha önce tamoksifen kullanmış veya halen kullanmakta olan; normal dışı vajinal kanama, menstürasyon düzensizliği, vajinal akıntı ve pelvis üzerinde ağrı ve basınç gibi semptomları olan hastalar hemen incelenmelidir. Tamoksifen lökopenili ve trombositopenili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İlacı alan hastalarda eritrosit sayımını da kapsayan periyodik tam kan sayımları tavsiye edilir. Periyodik karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Hiperlipoproteinemili hastalarda periyodik serum trigliserit ve kolestrol ölçümleri yapılması tavsiye edilir. Anormal vajinal kanama olması halinde, bunun hekime bildirilmesi gerekmektedir ve nedeni araştırılmalıdır. İnsanlardaki bulgular yeterli olmasa da tamoksifenin hayvanlarda karsinojenik olduğu bildirilmiştir. Tamoksifen kullanırken insan üzerindeki muhtemel karsinojenik potansiyeli göz önüne alınmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda kullanımı

Gebelik kategorisi D’dir.

Tamoksifen kullanırken gebe kalınmamalı. İlaç gebelik esnasında kullanılır veya ilacı kullanırken gebe kalınırsa spontan abortus, doğum defektleri, fetal ölümler veya vajinal kanamayı kapsayan potansiyel risklerden hasta haberdar edilmelidir. Tamoksifenin laktasyon sırasında kullanılmaması tavsiye edilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tamoksifene bağlı advers reaksiyonlar hafif yada seyrek olarak şiddetlenir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Eğer advers reaksiyonlar şiddetli ise, hastalığın kontrolünü kaybetmeden basit bir doz azalması ile kontrol altına alınabilir. Yan etkiler bu duruma cevap vermiyorsa tedaviyi kesmek gerekli olabilir. Tamoksifen ile uzun süreli tedavi esnasında oluşan yan etkiler, meme kanseri tedavisinde kullanılan androjen ve estrojenlerin yan etkileri kadar fazla ve şiddetli değildir. İnsan antiestrojenik etkisi (kızarıklık, vajinal kanama, pruritus vulva ) veya genel etkileri ( gastrointestinal intolerans, tümör ağrısı, baş dönmesi, deride döküntü ) ve nadir etkileri ( sıvı retansiyonu ve partisiyel saç dökülmesi ) olarak sınıflandırılır. Tamoksifen karaciğer enzim seviyelerinde değişikliklere yol açar ve karaciğer yağlanması, kolestasis hepatit ve hepatik nekroz gibi karaciğer bozukluklarına sebep olur.

Sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar

Sıcak basması, bulantı ve/ veya kusmadır. Bu reaksiyonlar hastaların % 25’inde  görülebilir.

Az sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar

Genitoüriner sistem; vajinal kanama ve akıntı, menstrüal düzensizlikler.

Kemik ve yumuşak doku; tamoksifen tedavisi esnasında şiddetli kemik ve tümör ağrısı meydana gelebilir ve bazen bu etkiler iyi bir tümör cevabı ile birliktedir. Ağrılar için analjeziğe ihtiyaç olabilir. Yumuşak doku hastalığı olan hastalarda önceden var olan lezyonların boyutunda artışlar gözlemlenebilir. Bu artış bazen lezyonun içinde ve etrafında belirgin eritem ile birlikte olur, ayrıca yeni lezyonlar da oluşabilir. Kemik ağrı ve yanması tedavinin başlamasından hemen sonra görülür ve hızla ortadan kalkar.

Dermatolojik; deride kırmızı lekeler.

Seyrek olarak bildirilen advers reaksiyonlar

Vasküler sistem; tamoksifen tedavisi esnasında seyrek olarak tromboembolik bulgular (derin damar trombozu, pulmoner embolizm, yüzeysel flebit) bildirilmiştir. Bu bulguların oluşumundaki artış tümörü olan hastalarda meydana geldiği bilinmektedir. Tamoksifenin sebeb olma ilişkisi ortaya çıkarılmamıştır.

Reprodüktif sistem; meme kanseri tedavisi için tamoksifen kullanan premenopozal kadınların menstürasyonu önlenmektedir. Kısa dönem içinde günde 2 kez 40 mg tamoksifen ile tedavi edilen kadınlarda reversibl over kistlerinin oluşumu gözlenmiştir.

Seyrek olarak görülen diğer advers reaksiyonlar: Hiperkalsemi, periferal ödem, besinlerden tad alamama, pruritus vulva, depresyon, baş dönmesi ve baş ağrısıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ