Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka TARDEN
Etken Madde Kodu SGKESD-ATORVASTATIN KALSIYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 90
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C10AA05
ATC Açıklaması Atorvastatin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10311
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 75,18 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 67,11 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 83,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E008B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Atorvastatin'in doz aşımı ile spesifik tedavi bulunmamaktadır. Doz aşımı oluşması halinde semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gereken destekleyici tedbirler alınmalıdır. Plazma proteinlerine fazlaca ilaç bağlanmasına bağlı olarak hemodiyalizin atorvastatin klerensini anlamlı olarak arttırması beklenmez.

Endikasyonlar

Atorvastatin diyete ve diğer non-farmakolojik önlemlere yanıtın yetersiz olduğu durumlarda, primer hiperkolesterolemi, kombine (mikst) hiperlipidemi ile heterozigot ve homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda yükselen total kolesterol, LDL- kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Atorvastatin 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A'nın kolesterolü içeren sterollerin bir prekürsoru olan mevalonata dönüşmesinden sorumlu hız sınırlayıcı enzim olan HMG-KoA redüktazın selektif, kompetitif bir inhibitörüdür. Kolesterol ve trigliseridler, lipoprotein komplekslerinin bir parçası olarak kanda dolaşırlar. Ultrasantrifügasyonla bu kompleksler, HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein), IDL (ara yoğunluklu lipoprotein), LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) ve VLDL (çok düşük yoğunluklu lipoprotein) fraksiyonlarına ayrılır. Klinik ve patolojik çalışmalarda, plazma total kolesterol (total -C), LDL- kolesterol ve apolipoprotein B (apo B) düzeylerindeki artışın aterosklerozu artırdığı ve kardiovasküler hastalık oluşumunda risk oluşturduğu, buna karşılık HDL-C düzeylerindeki artışın ise kardiovasküler riskte azalmaya yol açtığı gösterilmiştir.

Atorvastatin HMG-KoA redüktazı ve kolesterol sentezini inhibe ederek ve LDL'nin artmış alımı ve katabolizması için hücre yüzeyindeki hepatik LDL reseptörlerinin sayısını artırarak plazma kolesterolü ve lipoprotein düzeylerini düşürür ve karaciğerdeki kolesterol sentezini azaltır; Atorvastatin ayrıca LDL üretimini ve LDL partiküllerinin sayısını azaltır. Atorvastatin çoğunlukla diğer lipid düşürücü ajanlara nadiren yanıt veren bir popülasyon olan homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda LDL-C'yi düşürmede etkilidir.

Çeşitli klinik çalışmalar, total-C, LDL-C ve apo B ( LDL'C'ün bir membran kompleksi) düzeylerinde yükselmenin ateroskleroza yol açtığını göstermiştir. Benzer şekilde düşük HDL-C düzeyleri de ( ve transport kompleksi apo A) ateroskleroz gelişimi ile ilişkilidir. Epidemiyolojik araştırmalarda, kardiovasküler morbidite ve mortalite ile total -C ve LDL-C düzeyleri arasında direkt ve HDL-C düzeyleri arasında indirekt ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.

Atorvastatin, homozigot ve heterozigot familyal hiperkolesterolemide, hiperkolesteroleminin ailesel olmayan formlarında ve mikst dislipidemide total-C, LDL-C ve apo B'yi düşürür. Atorvastatin ayrıca VLDL-C ve TG düzeylerini düşürerek, HDL-C ve apoliprotein A-1 düzeylerinde değişik düzeylerde artışa yol açar. Atorvastatin, tek başına hipertrigliseridemisi olan hastalarda total-C, LDL-C, VLDL-C, apo B, TG ve non HDL-C düzeylerinde düşüşe, HDL-C düzeylerinde artışa yol açar. Atorvastatin, disbetalipoproteinemisi olan hastalarda ara yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (IDL-C) düşürür.

LDL gibi, VLDL, ara yoğunluklu lipoproteinler (IDL) ve kalıntılar da ateroskleroza yol açabilir. Plazma trigliserid düzeylerinde yükselme, sıklıkla düşük HDL-C düzeyleri ve küçük LDL partikülleri ile birlikte bulunur ve koroner kalp hastalığına yol açan lipid dışı metabolik risk faktörleri ile ilişkilidir. Bu nedenle, total plazma TG'in KKH için bağımsız bir risk faktörü oluşturduğu kesin olarak gösterilmemiştir. Ayrıca, koroner ve kardiovasküler morbidite ve mortalite riski üzerine HDL'yi yükseltmenin veya TG'i düşürmenin bağımsız etkisi belirlenmemiştir.

Atorvastatin dolaşan LDL partiküllerinin kalitesinde yararlı bir değişimle beraber LDL reseptör aktivitesinde çok büyük ve devamlı bir artış sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Atorvastatin oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur; maksimum plazma konsantrasyonları 1 ila 2 saat arasında görülür. Emilimin derecesi atorvastatin dozuyla orantılı olarak artar. Atorvastatinin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 14'dir ve HMG - KoA redüktaz inhibitör aktivitesinin sistemik yararlılığı yaklaşık % 30'dur. Düşük sistemik yararlılık gastrointestinal mukozadaki pre-sistemik klerense ve/veya hepatik ilk-geçiş metabolizmasına bağlanır. Cmax ve eğri altındaki alan (area under curve,AUC) değerlerine göre, yiyecekler ilacın emilim oranını ve derecesini sırasıyla %25 ve %9 azaltmasına rağmen, LDL-C düzeylerinde düşme, atorvastatin yiyeceklerle alınsın veya alınmasın benzerdir. İlacın gündüz alınmasına göre akşam alınması sırasında plazma atorvastatin düzeyleri daha düşük bulunmuştur (Cmax ve AUC için yaklaşık %30); buna karşılık LDL-C düzeylerinde ki düşme benzerdir.

Dağılım: Atorvastatin'in ortalama dağılım hacmi yaklaşık 381 L'dir. Atorvastatin plazma proteinlerine > % 98 bağlanır. Yaklaşık 0.25 oranında kan/plazma oranı, eritrositlere ilacın penetrasyonunun zayıf olduğunun göstergesidir.

Metabolizma: Atorvastatin, orto- ve parahidroksilat türevlerine ve çeşitli beta oksidasyonu ürünlerine metabolize olur. İn vitro olarak HMG-KoA redüktazın orto- ve parahidroksilat metabolitleri yoluyla inhibisyonu atorvastatininkine denktir. HMG- KoA redüktaz için dolaşan inhibitör aktivitenin yaklaşık % 70'i aktif metabolitlere bağlanır. İn vitro çalışmalar, atorvastatinin sitokrom P450 3A4 ile metabolize olmasının önemini vurgulamaktadır; bu izozimin bilinen inhibitörü eritromisin, atorvastatin ile birlikte alındığında, atorvastatinin plazma konsantrasyonlarında artışa yol açar (bkz ilaç etkileşmeleri).

Atılım: Atorvastatin hepatik ve / veya ekstrahepatik metabolizmayı takip ederek öncelikle safrada elimine edilir. Bununla birlikte, ilaç enterohepatik re-sirkülasyona uğruyor görünmemektedir. Atorvastatinin ortalama plazma eliminasyon yarı-ömrü insanlarda yaklaşık 14 saattir. HMG-KoA redüktaz için inhibitör aktivitenin yarı- ömrü aktif metabolitlerin katkısı nedeniyle yaklaşık 20-30 saattir. Oral uygulamayı takiben, atorvastatin dozunun %2'den daha azı idrarda bulunmaktadır.

Özel Popülasyonlar: 

Geriatrik: Atorvastatinin plazma konsantrasyonları sağlıklı yaşlılarda (>65 yaş) genç yetişkinlere göre daha yüksek olurken (yaklaşık Cmax için %40 ve AUC için %30), LDL-C etkileri daha genç hasta popülasyonlarında görülenlerle kıyaslanabilir olmuştur.

 

Pediatrik: Pediatrik popülasyonda farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

Cinsiyet: Atorvastatin konsantrasyonları kadınlarda erkeklerden farklıdır (kadınlarda yaklaşık olarak Cmax % 20 yüksek ve AUC % 10 düşüktür). Bu farklar klinik olarak anlamlı olmadığından kadınlar ve erkekler arasında LDL-C etkileri yönünden hiçbir klinik anlamlı farkla sonuçlanmamıştır.

Böbrek Yetmezliği: Böbrek hastalığının atorvastatinin plazma konsantrasyonlarına veya LDL-C üzerine etkisi yoktur; bu yüzden renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Hemodiyaliz: Atorvastatin yoğun bir şekilde plazma proteinlerine bağlandığından, hemodiyalizin atorvastatinin klerensini belirgin şekilde artıracağı beklenmez.

Karaciğer Yetmezliği: Atorvastatin plazma konsantrasyonları kronik alkolik karaciğer hastalığı olan hastalarda belirgin olarak artmıştır. Child-Pugh sınıflandırmasına göre A kategorisi hastalarda Cmax ve AUC 4 kat daha yüksektir. B kategorisi hastalarda Cmax ve AUC sırasıyla 16 kat ve 11 kat artmaktadır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

 Her bir film kaplı tablet 10 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında; siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veya niasin'in birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Digoksin: Atorvastatin ve digoksinin multipl dozlarının birlikte uygulanması kararlı hal plazma digoksin konsantrasyonlarını yaklaşık %20 arttırmıştır. Digoksin alan hastalar dikkatlice izlenmelidir.

Eritromisin: Sağlıklı bireylerde, sitokrom p450 3A4'ün bilinen bir inhibitörü olan eritromisin birlikte uygulanması (günde 4 kez, 500 mg) yüksek plazma atorvastatin konsantrasyonlarıyla ilişkili bulunmuştur.

Oral Kontraseptifler: Bir oral kontraseptifle birlikte uygulama, noretindron ve etinil östradiol konsantrasyonlarında artış oluşturmuştur. Oral kontraseptif dozları seçilirken, bu artış konsantrasyonlar göz önüne alınmalıdır.

Kolestiramin: Kolestiramin atorvastatin'le birlikte uygulandığında atorvastatin'in plazma konsantrasyonları daha düşük olmuştur (yaklaşık %25). Bununla birlikte, atorvastatin ve kolestiramin'in birlikte uygulandığındaki lipid etkileri, ilaçlardan herhangi biri tek başına verildiğinden daha fazla olmuştur.

Antasitler: Magnezyum ve alüminyum hidroksitleri içeren bir oral antasit süspansiyonun atorvastatin'le birlikte uygulanması atorvastatin'in plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %35 azaltmıştır, bununla birlikte LDL-C azalması değişmemiştir.

Varfarin ve simetidinle etkileşim çalışmaları yapılmış ve hiçbir etkileşim görülmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Atorvastatin; bu ilacın herhangi bir komponentine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, hamilelik döneminde, süt verirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hasta Atorvastatin almadan önce standart bir kolesterol düşürücü diyete alınmalı ve Atorvastatin'le tedavi süresince bu diyete devam edilmelidir. Genelde başlangıç dozu günde bir defa 10 mg'dır. Dozlar başlangıç LDL-C düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarak düzenlenmelidir. Dozaj ayarlanması 4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde bir defa 80 mg'dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

Primer Hiperkolesterolemi ve Kombine (Mikst) Hiperlipidemi:

 

Hastaların çoğunluğu günde bir defa 10 mg Atorvastatin ile kontrol altına alınmıştır. 2 hafta içinde terapötik yanıt belirgin hale gelmiş ve genelde 4 hafta içinde maksimum yanıta ulaşılmıştır. Yanıt kronik tedavi süresince devam etmiştir. Tedavi amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki tedavi kılavuzu kullanılabilir.

 

Lipid Düzenlenmesi için Avrupa Ateroskleroz Derneği'nin Tedavi Amaçları: 

LDL -Kolestrol mg/dl (mmol/L)

Aterosklerotik

2 veya daha fazla

Başlangıç düzeyi

Minimum

hastalık*

diğer risk

 

hedef

 

faktörü+

 

 

Hayır

Hayır

>190

<160

 

 

(>4.9)

(<41)

Hayır

Evet

>160

<130

 

 

(>4.1)

(<34)

Evet

Evet veya Hayır

>130++

<100

 

 

(>3.4)

(<26)

 

*Koroner kalp hastalığı veya periferik vasküler hastalık (semptomatik karotis arter hastalığı dahil)

+Koroner kalp hastalığı için diğer risk faktörleri: yaş (erkekler:> 45 yaş, kadınlar >55 yaş veya prematür menopoza girmiş ve HRT almayan kadınlar; KKH aile hikayesi; sigara; hipertansiyon;HDL-C< 35 mg/dl(<0.91 mmol/L); ve diabet. HDL-C >60 mg/dl (>1.6 mmol/L) ise bir risk faktörünü çıkarın.

++ LDL-C düzeyleri 100-129 mg/dl arasındaki KKH hastalarında, ilaç tedavisine başlanıp başlanmayacağına hekim karar vermelidir.

Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi:

 

Yetişkinler:

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tarden 20 mg Film Kaplı Tablet, Tarden 40 mg Film Kaplı Tablet

Ruhsat Sahibi

MECOM SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

 

Zincirlikuyu/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
19.03.2002    
199/67
Saklama Koşulları

250C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film kaplı tablette 10 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum içeren, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler
Karaciğere Etkileri : 
Tedavinin başlatılmasından önce ve sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Karaciğer hasarını düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastalara karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Artan transaminaz seviyeleri olan hastalar anormallik(ler) düzelene kadar takip edilmelidir. ALT ve AST'de normal üst sınırın 3 katından fazla bir artışın sürmesi halinde doz azaltılması ve atorvastatin'in kesilmesi önerilir.
Atorvastatin önemli miktarlarda alkol kullanan ve/veya bir karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Child-Pugh A kategorisi hastalarda Cmax ve AUC 4 kat daha yüksektir.
Child-Pugh B kategorisi hastalarda Cmax ve AUC sırasıyla 16 kat ve 11 kat artmaktadır.
İskelet Kasına Etkileri : 
Atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda komplike olmayan miyalji bildirilmiştir. Belirgin olarak yüksek CPK seviyeleri ortaya çıkarsa ya da miyopati teşhis edilir veya şüphelenilirse atorvastatin tedavisi kesilmelidir. Miyopatiyi düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastaların CPK düzeyleri ölçülmelidir. CPK'daki anlamlı artışların sürmesi halinde doz azaltılması ya da atorvastatin'in kesilmesi önerilir. Bu gruptaki diğer ilaçlarla miyoglobinüriye sekonder olarak böbrek disfonksiyonuyla birlikte rabdomiyoliz bildirilmiştir.
Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım : 
Atorvastatin'in gebelik kategorisi X'dir. Atorvastatin gebelikte ve emzirme döneminde kontrendikedir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdır.
Araç ve Makine Kullanma Üzerine Etkileri : 
Atorvastatin alan hastaların araç sürme ve tehlikeli makineleri kullanma yeteneklerinde herhangi bir bozulma olacağını düşündüren bildirilmiş hiçbir advers olay yoktur.
Üretim Yeri
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ.
Hadımköy/İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Atorvastatin genelde iyi tolere edilir. Advers reaksiyonlar çoğunlukla hafif ve geçici olmuştur. Hastaların % 2'sinden azı atorvastatin'e bağlanan yan etkiler nedeniyle klinik çalışmalardan çıkarılmıştır.

Kontrollü klinik çalışmalara katılan hastalarda atorvastatin tedavisiyle ilişkili olan en sık (%1 veya daha fazla) advers etkiler; konstipasyon, gaz, dispepsi, abdominal ağrı, başağrısı, mide bulantısı, miyalji, asteni, diyare ve uykusuzluk olmuştur.

Atorvastatin'in klinik çalışmalarında aşağıdaki ek advers etkiler bildirilmiştir. Burada listelenen etkilerin hepsi için atorvastatin tedavisiyle ilişki kurulmuş değildir: kas krampları, miyozit, miyopati, parestezi, periferik nöropati, pankreatit, hepatit, kolestatik sarılık, anoreksi, kusma, saç dökülmesi, prurit, döküntü, empotans, hiperglisemi ve hipoglisemi.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.