Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka TARIVID
Etken Madde Kodu SGKFGY-OFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA01
ATC Açıklaması Ofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07671
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,16 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,12 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,85 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E043B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda Tarivid'in başlangıç dozu, böbrekleri sağlam olan kimselerdeki gibidir. İdame dozu ayarlanmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ofloksasinin eliminasyonu azalmış olabilir . Bu nedenle günlük maksimum doz 400 mg'ı (1 tablet) aşmamalıdır.
Doz Aşımı
Akut dozaşımında beklenen en önemli belirtiler konfüzyon, baş dönmesi, bilinç bozukluğu ve nöbetler gibi merkezi sinir sistemi semptomları ile bulantı ve mukoza erozyonları gibi gastroentestinal reaksiyonlardır.
 
Dozaşımı durumunda mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
 
Spesifik antidotu yoktur.
Endikasyonlar
Tarivid ofloksasine duyarlı mikroorganizmalardan ileri gelen aşağıdaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
  • Heamophilus influenzae, diğer gram-negatif bakteriler veya multi-rezistan patojenler ile Staphylococcus aureus'un neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunum sistemi enfeksiyonları (bronşit).
  • Pnömoniler; özellikle de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Legionella veya Stafilokokların neden olduğu pnömoniler. Ayakta tedavi edilen pnömonilere en sık pnömokoklar neden olduğundan, Tarivid bu hastalarda ilk seçenek değildir.  
  • Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; Stafilokokların ve  özellikle de Pseudomonas içeren gram-negatif patojenlerin neden olduğu kronik ve tekrarlayıcı kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları. Genel olarak Tarivid, beta-hemolitik streptokokların neden olduğu akut tonsillit tedavisinde önerilmez. ("Kullanım şekli ve Dozaj" bölümüne de bakınız).
  • Yumuşak doku ve deri enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonlar
  • Bakteriyel enteritler ve küçük pelvisdeki enfeksiyonlar dahil olmak üzere karın boşluğunun ve  safra yollarının enfeksiyonları
  • Böbrek, idrar yolları, üretral, prostatik  ve genital organların enfeksiyonları, gonore
  • Enfeksiyonlara karşı direnci önemli şekilde azalmış hastalarda (ör. nötropenik durumda) ofloksasine duyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesi (enfeksiyon profilaksisi, barsağın selektif dekontaminasyonunu da içerir)
Farmakodinamik Özellikler
Ofloksasin, bakteri giraz enzimini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.
 
Kinolonların birincil etki mekanizması, bakteriyel DNA girazın spesifik inhibisyonudur. Bu enzim DNA replikasyonu, transkripsiyonu, onarım ve rekombinasyonu için gereklidir. Bu enzimin inhibisyonu bakteri DNA’sının genleşmesi ve destabilizasyonuna ve böylece hücre ölümüne yol açar.
 
Ofloksasin dahil olmak üzere belirli bazı kinolonların, bakteri hücreleri üzerinde RNA’ya bağımlı olmayan ikinci bir etkisinin olduğu ve bunun bakterisidal etkililiği arttırdığı düşünülmektedir. Bu ikinci etkinin niteliği henüz netleştirilmemiştir.
 
Aşağıda belirtilen bakterilerin duyarlı oldukları kabul edilebilir:
 
Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı), Branhamella catarrhalis, Brucella spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Haemophilus ducreyi, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori,Helicobacter jejuni Citrobacter, Klebsiella oxytoca, Moraxella morganii,  Mycoplasma hominis, Enterobacter,, Proteus ( indol pozitif), Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Aeromonas hydrophila , Plesiomonas, , Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia, koagülaz negatif stafilokoklar, Chlamydia trachomatis, Legionella.
 
Aşağıdaki bakteriler kısmen duyarlıdır:
 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, anaeorobik Gram pozitif koklar, Bacteroides fragilis, Chlamydia psittaci, Gardenerella vaginalis, Mycobacterium tuberculosis,  Mycobacterium leprae
 
Aşağıdaki bakteriler çok defa dirençlidir:
 
Acinetobacter baumannii,Enterokoklar,Listeria monocytogenes,metisiline dirençli stafilokolar, Nocardia, Clostridium difficile.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim
 
Aç karnına oral uygulamadan sonra, emilim hızlıdır ve %100’e yaklaşır.
 
Dağılım
 
Tek bir 200 mg oral dozdan sonra pik serum konsantrasyonu bir saat içinde ortalama 2.5 – 3 mg/ml olur. Serum eliminasyon yarılanma ömrü 6–7 saattir ve doğrusaldır.  Görünür dağılım hacmi 120 litredir. Çoğul doz uygulamasını takiben, serum konsantrasyonu anlamlı ölçüde artmamaktadır (çarpım faktörü yaklaşık 1.5). Plazma proteinine bağlanma yaklaşık %25 oranındadır.
 
Metabolizma ve eliminasyon
 
Biyotransformasyon %5’in altındadır. Atılım esas olarak böbrek yoluyla gerçekleşir. İdrarda bulunan iki ana metaboliti N-desmetil-ofloksasin ve ofloksasin N-oksittir (uygulanan dozun %80-90’ı değişmemiş olarak idrarda geri alınır). Safrada ofloksasin, glikuronid konjugatı olarak bulunur. Parenteral infüzyondan sonra ofloksasinin farmakokinetiği oral doz uygulamasından sonra gözlenenle son derece benzerdir.
 
Yaşlılar
 
Ofloksasinin tek bir 200 mg oral dozunun uygulanmasını takiben, yarılanma ömrü uzar ancak pik serum konsantrasyonu değişmez.
 
Böbrek yetersizliği olan bireyler
 
Serum yarılanma ömrü uzar ve toplam klirens ve renal klirens, kreatinin klirensi ile ilişkili olarak azalır.
 
Tablo 1:  Normal erişkinlerde ve risk altındaki hastalarda farmakokinetik
 
 
 
 
Sağlıklı
Böbrek bozukluğu
Yaşlılar
Sağlıklı
(İ.V.)
Doz
Uygulama yolu
İnfüzyon süresi (saat)
200
oral
200
oral
200
oral
200
İ.V.
0.5
Emilim
Biyoyararlanım
Tmax
Cmax
T1/2
 
100
0.8 – 1.0
2.6
5.7 – 7.0
 
 
1.0 – 2.0
2.0 – 3.5
Kreatinin klirensi ile ilişkili
 
 
2.0
3.60
13.3
 
100
0.5
5.0
5.0
 
 
 
 
 
Dağılım
Hacim
Proteine bağlanma
Tip
%
 
 
 
albümin
25
 
 
 
2.4
 
albümin
25
Metabolizma
Karaciğer
Böbrek
Diğer dokular (%)
 
5
 
 
 
Metabolitler
M1<
Farmasötik Şekli
Filmtablet
Formülü
Her filmtablet 200 mg ofloksasin ve boyar madde titanyum dioksit içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Antasitler, Sukralfat ve Metal katyonlar:
 
Alüminyum ve magnezyum hidroksit, alüminyum fosfat, çinko, demir içeren antasidler, sukralfat dahil, aynı zamanda alındıkları takdirde Tarivid'in emiliminde bir azalmaya yol açabilmektedir. Bu nedenle Tarivid, bu tür preparatlarla 2 saat aralıklı olarak alınmalıdır.
 
Teofillin, fenbufen ya da benzeri non-steroid antienflamatuvar ilaçlar
 
Bir klinik araştırmada ofloksasinin teofilin ile farmakokinetik etkileşimi saptanmamıştır.Ancak kinolonlar teofilin, nonsteroid anti-enflamatuvar ilaçlar  ya da nöbet eşiğini düşüren diğer ajanlarla aynı zamanda ile birlikte verildiğinde, serebral konvülziyon eşiğinde belirgin bir düşüş görülebilir.
 
Glibenklamid:
 
Ofloksasin ile birlikte uygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir; ofloksasin ile birlikte glibenklamid kullanan hastalar daha yakından takip edilmelidir.
 
Probenesid, simetidin, furosemid ya da metotreksat :
 
Özellikle yüksek doz kinolonlar tedavisinde ve renal tübüler sekresyona uğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid ya da metotreksat gibi) birlikte uygulandığında, özellikle yüksek doz tedavide, birlikte uygulanan ilaçların itrahında bir bozulma ve serum düzeylerinde bir artış gözönünde bulundurulmalıdır.
 
K vitamini antagonistleri:
 
Kinolonlarla tedavi edilen hastalarda kumarin türevlerinin etkisinin artabileceği ihtimali nedeniyle, K vitamini ile tedavi edilen hastalarda koagülasyon testlerinin  yakından takibi önerilir.
Ofloksasin Mycobacterium tuberculosis üremesini inhibe edebilir ve dolayısıyla tüberkülozun bakteriyolojik tanısında yalancı negatif sonuçlar verebilir.
 
Tarivid tedavisi sırasında idrarda opiatların ya da porfirinlerin tayini yalancı pozitif sonuçlar
verebilir. Opiatların ya da porfirinlerin pozitif sonuçlarının daha spesifik metodlarla teyit edilmesi gerekebilir.
 
QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar
 
Ofloksasin, diğer florokinolonlarda olduğu gibi QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla (örneğin Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler) eş zamanlı olarak   kullanılmamalıdır.    (Bkz, Uyarılar ve Önlemler).
Kontraendikasyonlar
Ofloksasine, diğer kinolonlara veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda Tarivid kullanılmamalıdır.
 
Epilepsili hastalara Tarivid uygulanmamalıdır.
 
Serebral travmalar,santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlar veya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren rahatsızlıklar ve daha önceden mevcut olan santral sinir sistemi lezyonları bulunan hastalıkların yanısıra  florokinolon uygulamasıyla tendon bozuklukları öyküsü olanlarda Tarivid kontrendikedir.
 
Çocuklara ve gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere, gebe ve emziren kadınlara Tarivid uygulanmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Dozaj enfeksiyonun tipine ve ciddiyetine bağlıdır. Genel olarak aşağıdaki gibidir ve bireysel ihtiyaca göre doktor tarafından belirlenir. 400 mg'a kadar (2 tablet) olan günlük ofloksasin dozları, tercihan sabahları olmak üzere tek doz halinde verilebilir. Daha yüksek dozlar iki ayrı doza bölünmelidir. Dozların yaklaşık olarak eşit aralıklarda verilmesi önemlidir.
Normal böbrek fonksiyonu olan erişkinlerde dozaj (Kreatinin klirensi > 50 ml/dakika):
 
ENDİKASYONLAR
BİRİM DOZ
mg
24 saatte
DOZ SAYISI
Dozlar arasındaki ARALIK*
saat
GÜNLÜK DOZ**
mg
Duyarlı organizmalarla enfeksiyonlar
200
2
12
400
 
*   400 mg üzerindeki günlük dozlar iki ayrı doza bölünmeli ve yaklaşık olarak eşit aralıklarla verilmelidir.
** Şiddetli enfeksiyonların tedavisi için ya da aşırı kilolu hastalarda doz 600 mg’a (veya hatta tabletler için 800 mg’a) çıkarılabilir.
 
Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda dozaj:
 
Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda aşağıdaki dozlar önerilir:
 
Tarivid'in başlangıç dozu, böbrek fonksiyonları normal olan kimselerdeki gibidir. İdame dozu olarak aşağıdaki dozlar önerilir:
 
Kreatinin klirensi                                                 idame dozu*                          .
 
50 - 20 ml / dak                                            24 saatte bir 1/2-1 tablet (100-200 mg)
 
<20 ml / dak.**                                            24 saatte bir 1/2 tablet (100 mg) 
        veya                                                                  veya
Hemodiyaliz veya periton diyalizi                       48 saatte bir 1 tablet (200 mg)
 
Bazı durumlarda  bu dozların yükseltilmesi gerekebilir.
 
*     Endikasyon veya doz aralığına göre.
 
**   Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda ya da diyaliz hastalarında ofloksasinin serum konsantrasyonu izlenmelidir.
Kreatinin klirensi ölçülemediğinde, aşağıda verilen erişkinler için Cockcroft formülü kullanılarak serum kreatinin düzeyine göre tahmin edilmelidir:
 
 
Erkekler:                ClCr (ml/dakika) =             
Ağırlık (kg) x [140 – yaş(yıl olarak)]
72 x serum kreatinin (mg/dl)
 
ya da
 
                            ClCr (ml/dakika) =             
Ağırlık (kg) x [140 – yaş(yıl olarak)]
0.814 x serum kreatinin (mmol/l)
 
 
Kadınlar:                ClCr (ml/dakika) =             
0.85  x (yukarıdaki değer)
 
Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda dozaj:
 
Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ofloksasinin eliminasyonu azalmış olabilir (ör;assitli karaciğer sirozu). Bu nedenle günlük maksimum doz 400 mg'ı (2 tablet) aşmamalıdır.
 
Kullanım şekli ve süresi:
 
Tarivid tablet yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.Aç karnına veya yemeklerle birlikte alınabilir.
 
Tedavinin süresi hastalığın seyrine göre farklılık gösterir. Genel olarak antibiyotik tedavisinde olduğu gibi, ofloksasin uygulaması hasta afebril olduktan sonra ya da bakteriyel eradikasyon kanıtları elde edildikten sonra en az 48 ila 72 saat süreyle devam ettirilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Tarivid 400 mg, 5 filmtablet içeren blister ambalajlarda
 
Tarivid i.v. 200 mg, 100 ml(200 mg) enfüzyon çözeltisi içeren bir flakonluk ambalajda
Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Tarivid 200 mg, 10 filmtablet içeren blister ambalajlarda
Uyarılar/Önlemler
Tendinit; Diğer kinolonlarla nadir olarak gözlenen tendon enflamasyonu [tendinit], özellikle aşil tendonunu tutan rüptüre nadir olarak yol açabilir. Yaşlı hastalar tendinite daha yatkındır. Tendon rüptürü riski kortikosteroidlerin birlikte uygulanmasıyla artabilir. Eğer tendinitten kuşkulanılırsa, ofloksasin ile tedavi hemen durdurulmalıdır. Etkilenmiş tendon için uygun tedaviye (örn. immobilizasyon) başlanmalıdır.
 
İkincil enfeksiyon; özellikle antibiyotik uygulaması uzun süreliyse, dirençli mikroorganizmaların aşırı üremesine yol açabilir. Bu nedenle hastanın durumu düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Sekonder bir enfeksiyon ortaya çıkarsa, uygun önlemler alınmalıdır.
 
Işığa karşı duyarlılık; Tarivid tedavisi sırasında hastalar şiddetli güneş ışığına ve UV (solaryum gibi)ışınlarına maruz kalmamaya dikkat etmelidir. Aksi takdirde deri ve tırnak reaksiyonları ortaya çıkabilir ( "Yan etkiler/Advers etkiler" bölümüne bakınız).
 
Clostridium difficile ile bağıntılı hastalık; Tarivid ile tedavi sırasında veya sonrasındaki şiddetli, inatçı, ve/veya kanlı ishal  psödomembranöz kolit belirtisi olabilir. Psödomembranöz kolitten kuşkulanıldığında Tarivid derhal kesilmeli ve  uygun bir tedaviye  başlanmalıdır (örn. oral vankomisin, oral teikoplanin veya metronidazol). Peristaltik hareketleri inhibe eden ilaçlar, bu gibi durumlarda kullanılmamalıdır.
 
Nöbetlere yatkın hastalar; Diğer kinolonlarda olduğu gibi, ofloksasin de nöbetlere yatkın hastalarda son derece dikkatle kullanılmalıdır.Bu tip hastalar daha önceden merkezi sinir sistemi lezyonları bulunan, fenbufen ve benzeri non-steroid antienflamatuvar ilaçlarla ya da serebral nöbet eşiğini düşüren teofilin gibi ilaçlarla eşzamanlı tedavi alan hastalar olabilir. (Bkz. “İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler” bölümü)
 
QT aralığında uzama; Ofloksasin de dâhil olmak üzere florokinolonlar yaşlılarda, düzelmemiş elektrolit dengesizliği (örneğin, hipokalemi, hipomagnezemi), konjenital uzamış QT sendromu, kardiyak hastalıklar (örneğin kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü,  bradikardi) gibi QT aralığında uzama konusunda bilinen riskleri olan hastalarda kullanılmamalıdır.QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla (örneğin Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler) eş zamanlı olarak   kullanılmamalıdır.
 
Böbrek bozukluğu olan hastalar; Ofloksasin esas olarak böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek bozukluğu olan hastalarda ofloksasin dozu ayarlanmalıdır. (Bkz. “Kullanım Şekli ve Dozu”)
 
Bazı advers etkiler; ( "Yan Etkiler/Advers Etkiler" bölümüne bakınız) konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabilir, dolayısıyla bunların özellikle önemli olduğu durumlarda (ör; araba ya da makine kullanımı) bir risk oluşturabilirler.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanım:
 
Gebelik kategorisi C’dir.
 
Hamile kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma olmadığı için hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
 
Laktasyonda kullanım:
 
Ofloksasin insan meme sütüne geçtiğinden, çocuğa yönelik riskten dolayı ya emzirme ya da annenin tedavisi durdurulmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal sistem, metabolizmaya etkileri:
 
Seyrek (% 0.1  - % 1): mide bozuklukları, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal
 
Nadir (% 0.01- % 0.1): iştahsızlık, izole olgularda kanlı dışkının eşlik edebildiği enterokolit
 
Çok nadir( %0.01’den az): psödomembranöz kolit
 
İzole vakalarda: Hipoglisemik ajanlarla tedavi edilen diyabetiklerde hipoglisemi
 
Karaciğer ve safra yollarına etkileri:
 
Nadir (%0.01 - %0.1): hepatik enzimlerin (ALT, AST, LDH, gamma-GT ve/veya alkalin fosfataz) serum düzeylerinde bir artış ve/veya serum bilirubininde bir artış
 
Çok nadir olarak( %0.01’den az): kolestatik sarılık.
 
İzole vakalarda: şiddetli olabilen hepatit görülebilir.
 
Sinir sistemine etkileri:
 
Seyrek (%0.1 - %1): baş ağrısı, gece kabusları, sersemlik hissi/baş dönmesi, uyku bozuklukları/uykusuzluk , ajitasyon.
 
Nadiren (%0.01 - %0.1): konfüzyon, anksiyete, psikotik reaksiyonlar (örn. halüsinasyonlarla), sersemlik/uyku hali, parestezi g ve anksiyete, depresyon tad ve koku bozuklukları (tad ve koku kaybına varabilen) ve görme bozuklukları
 
Çok nadiren( %0.01’den az): Tinnitus ve işitme bozuklukları (ender olarak işitme kaybına varabilen) nöbetler, ektra-piramidal semptomlar veya kas koordinasyon bozuklukları ekstrapiramidal semptomlar, duysal veya sensorimotor periferal nöropati.
 
İzole vakalarda: intihar düşüncesi veya girişimleri gibi  kendini tehlikeye sokan davranışlarla seyreden psikotik reaksiyonlar ve depresyon.
 
Kardiyovasküler sistem üzerine etkileri:
 
Seyrek (%0.1 - %1):  taşikardi ve kan basıncında geçici bir düşüş (hipotansiyon)
 
Kan tablosu üzerine etkileri:
 
Çok nadir olarak ( %0.01’den az): anemi, hemolitik anemi, eozinofili, lökopeni, trombositopeni, ortaya çıkabilir. İzole vakalarda: agranülositoz, pansitopeni,,kemik iliği depresyonu ortaya çıkabilir.
 
Böbreklere etkileri:
 
Nadir olarak(%0.01 - %0.1): serum kreatinin düzeyinde artış; Çok nadir ( %0.01’den az): akut böbrek yetersizliği izole vakalarda böbreklerin akut enflamasyonu (interstisyel nefrit) görülebilir.
 
Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar, deri, mukoza membranları üzerine etkileri:
 
Seyrek (%0.1 - %1): kaşıntı, kızarıklık, gözlerde yanma, gıcık öksürüğü, burun iltihabı gibi semptomlar
 
Nadir olarak(%0.01 - %0.1): Ürtiker, anjiyo-ödem, dispne/bronkospazm gibi anafilaktik/ anafilaktoid reaksiyonlar; sıcak basmaları, terleme, püstüler, döküntü
 
Çok nadir ( %0.01’den az): Anafilaktik/anafilaktoid şok, eritema multiforme, toksik epidermal nekroliz, ışığa karşı duyarlılaşma, sabit ilaç erupsiyonu, vasküler purpura, istisnai olgularda deri nekrozuna yol açabilen vaskülit.
 
İzole vakalarda: Stevens-Johnson sendromu şiddetli dispne.
 
Kas-iskelet sistemine etkileri:
 
Nadir olarak(%0.01 - %0.1): Tendinit. Çok nadir ( %0.01’den az): Artralji, miyalji. Tendon rüptürü (örn. Aşil tendonu); diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bu istenmeyen etki tedavi başladıktan sonra 48 saat içinde ortaya çıkabilir ve bilateral olabilir.
 
İzole vakalarda:  Rabdomiyoliz ve/veya miyopati. Miyasteni gravis olan hastalarda özellikle önemli olabilen kas zayıflığı.
 
Diğer:
 
Seyrek (%0.1 - %1): Dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkması ve mantarlarda aşırı çoğalma.
 
İzole vakalar: Alerjik pnömonit, porfiri olan hastalarda porfiri atakları.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
 
Bazı advers ilaç etkileri (örneğin, psödomembranöz kolit, kan tablosundaki bazı değişiklikler, ciddi anafilaktik ya da anafilaksi benzeri reaksiyonlar, ciddi deri reaksiyonları) belirli şartlar altında hayatı tehdit edici olabilirler, ani ya da şiddetli reaksiyonlar ortaya çıkarsa doktorunuza başvurunuz.