Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka TAXOTERE
Etken Madde Kodu SGKEYP - DOSETAKSEL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01CD02
ATC Açıklaması Dosetaksel
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A07687
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 311,15 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 280,68 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 159,11 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E543A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda dosetaksel tedavisi ile ilgili veri yoktur.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dosetakselin kombinasyon tedavileriyle ilgili veri yoktur.
Doz Aşımı
Aşırı doz vakaları çok az sayıda bildirilmiştir. Taxotere aşırı dozu için bilinen bir antidot yoktur. Aşırı doz verilmesi halinde ,hasta hayati fonksiyonlarının yakından izlenebileceği ve gerektiğinde destek tedavinin uygulanabileceği özel bir ünitede tutulmalıdır. Beklenen aşırı doz komplikasyonları :kemik iliği supresyonu, periferik nörotoksisite ve mukoza iltihabıdır.
 
Aşırı doz tespit edilirse, mümkün olduğu kadar çabuk hastalara terapötik dozda G-CSF tedavisi verilmelidir. Diğer semptomatik tedbirler, gerektiği şekilde uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Meme kanseri:
 
Antrasiklin ve siklofosfamid ile eşzamanlı kombinasyon halinde veya ardışık olarak Taxotere (dosetaksel), opere edilebilir nod-pozitif meme kanseri olan hastaların adjuvan tedavisinde endikedir.
 
Taxotere (dosetaksel) doksorubisin ile kombine olarak, daha önce sitotoksik tedavi almamış olan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri hastalarının birinci basamak tedavisinde endikedir.
 
Taxotere (dosetaksel) daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde endikedir. Daha önceki kemoterapi antrasiklin veya alkilleyici ajan içermelidir.
 
Taxotere (dosetaksel) trastuzumab ile kombinasyon halinde, daha önce metastatik hastalık için kemoterapi almamış HER-2 neu aşırı pozitif (3 pozitif veya FISH tekniği ile pozitif) metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde endikedir.
 
Taxotere (dosetaksel) ile kapesitabin kombinasyonu daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde endikedir. Daha önceki tedavi antrasiklin içermelidir.
 
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri:
 
Sisplatin ile kombinasyon halinde Taxotere (dosetaksel), rezeke edilemeyen, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri bulunan, bu hastalık için daha önce kemoterapi almamış hastaların tedavisinde endikedir.
 
Taxotere (dosetaksel), daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan platin bazlı tedaviye yanıtsız hastaların tedavisinde endikedir.
 
Over kanseri:
 
Taxotere (dosetaksel) epitelyal over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin grubu ile kombine olarak kullanılır.
 
Taxotere (dosetaksel) platin sensitive veya platine refrakter nüks over kanserlerinde endikedir.
 
Baş-boyun kanseri:
 
Taxotere (dosetaksel) lokal ileri, rekürren ve metastatik baş-boyun kanserlerinin tedavisinde endikedir.
 
Prostat kanseri:
 
Taxotere (dosetaksel), prednison veya prednisolon ile kombinasyon halinde, hormona refrakter metastatik prostat kanseri olan hastaların tedavisinde endikedir.
 
Mide Adenokarsinomu:
 
Taxotere (dosetaksel) sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde, metastatik gastroözofageal bileşke adenokarsinomu dahil olmak üzere metastatik mide adenokarsinomu olan, daha önce metastatik hastalık için kemoterapi almamış hastaların tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Dosetaksel yaşamsal mitotik ve interfaz hücresel fonksiyonlar için gerekli olan hücrelerdeki mikrotübüler ağı bozmak suretiyle etki gösteren bir antineoplastik ajandır. Dosetaksel tubulinin, stabil mikrotübüllerde toplanmasını teşvik ederken aynı zamanda bunların dağılmasını da inhibe eder. Dosetaksel’in mikrotubuluslara bağlanması bağlanmış mikrotübüllerdeki protofilament sayısını değiştirmez.
 
Dosetaksel’in çeşitli tümör hücresi dizilerine ve klonojen tayinlerde yeni eksize edilmiş tümör hücrelerine karşı in vitro olarak sitotoksik olduğu tespit edilmiştir. Dosetaksel yüksek intraselüler konsantrasyonlara ulaşıp, burada uzun süre kalır. Buna ek olarak, dosetaksel’in birçok ilaca direnç gösteren gen tarafından kodlanan p-glikoproteinini fazla miktarda açığa çıkaran hücre dizileri üzerinde aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.
 
Önceki tedavisi antrasiklin içeren 449 ileri evre meme kanseri hastasının dahil edildiği açık etiketli, çok merkezli, randomize faz III çalışmada tek ajan Taxotere 100 mg/m2 ile paklitaksel 75 mg/m2 karşılaştırılmıştır. Her iki uygulamada 3 haftada bir uygulanmıştır. Primer amacı etkilemeksizin (genel cevap oranları % 32’ye karşılık % 25, p=0.10) dosetaksel medyan progresyonsuz sağkalım (24.6 haftaya karşılık 15.6 hafta, p<0.01) ve genel sağkalım (15.3’e karşılık 12.7 ay, p=0.03) anlamlı olarak uzamıştır. Derece 3/4 yan etkiler tek ajan Taxotere (% 55.4) ile paklitaksele göre daha sıktır (% 23.0).
Farmakokinetik Özellikler
Dosetakselin farmakokinetiği kanser hastalarında 20-115 mg/m² dozlarda faz I çalışmalarda değerlendirilmiştir. Dosetaksel’in kinetik profili doza bağlı değildir ve üç bölmeli farmakokinetik modele uygundur. Yarılanma süreleri a fazı için 4, b fazı için 36 ve g fazı için 11.1 saattir. Bu son faz kısmen dosetakselin periferik kompartmanlardan yavaş çıkışına bağlıdır. 100 mg/m² dozun 1 saatlik infüzyonunu takiben, ortalama en yüksek plazma seviyesi 3.7 mg/ml ve buna uyan AUC 4.6 h. mg/ml ‘dir. Toplam vücut klirensi ve sabit hal dağılım hacmi ortalama değerleri sırasıyla 21 L/h/m² ve 113 L’dir. Total vücut klirensinin bireyler arası farklılığı yaklaşık %50’dir. Dosetaksel %95’in üzerinde bir oranda proteine bağlanır.
 
14C dosetaksel ile bir çalışma üç kanser hastasında gerçekleştirilmiştir. Dosetaksel, tert-butilester grubunun sitokrom P450 aracılı oksidatif metabolizmasının ardından hem idrarda hem feçeste atılmıştır. 7 gün içinde üriner ve fekal atılımı, uygulanan radyoaktivitenin sırasıyla %6 ve %75’idir. Feçeste atılan radyoaktivitenin yaklaşık %80’i ilk 48 saatte, bir majör inaktif metabolit ve üç minör inaktif metabolit halinde ve de çok az bir kısmı değişmeden atılmıştır. Dosetaksel farmakokinetiği hastanın yaşı ve cinsiyeti ile değişmemiştir. Dosetakselin klirensi hafif ve orta şiddette sıvı retansiyonu olan hastalarda değişmemiştir. Ciddi sıvı retansiyonu olan hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.
 
Kombinasyon olarak kullanıldığında dosetaksel, doksorubisin klirensi ve doksorubisinolün (doksorubisinin bir metaboliti) plazma seviyesini etkilememiştir. Dosetaksel, doksorubisin ve siklofosfamid birlikte uygulandığında farmakokinetikleri etkilenmemiştir.
 
Sisplatin kombinasyon tedavisinde dosetaksel’in klirensi monoterapiyi takiben gözlenen ile benzer bulunmuştur. Taxotere infüzyonundan kısa süre sonra uygulanan sisplatinin farmakokinetik profili tek başına sisplatin ile gözlenene benzerdir.
 
Kapesitabinin dosetakselin farmakokinetiği ve dosetakselin kapesitabinin farmakokinetiği üzerindeki etkisini değerlendiren faz I araştırma, kapesitabinin dosetakselin farmakokinetiği üzerinde hiç etkisi olmadığını (Cmax ve AUC) ve dosetakselin ana kapesitabin metaboliti 5’-DFUR’un farmakokinetiği üzerinde hiç etkisi olmadığını göstermiştir.
 
Prednisonun dosetakselin farmakokinetiği üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.
 
Dosetakselin karsinojenik potansiyeli araştırılmamıştır.
Farmasötik Şekli
Flakon
Formülü
Her flakon, 20 mg dosetaksel trihidrat ,0.5 ml kafi miktarda polysorbate 80 DF/RPR2 içerir.
 
Her flakon beraberinde, çözücü ampul olarak 191.1 mg alkol (v/v % 95) ve  1.5 ml kafi miktarda enjeksiyonluk su içerir.
 
Taxotere enjeksiyonluk konsantre sarı veya sarı-kahve renkli, berrak, visköz çözeltidir.
İlaç Etkileşmeleri
Dosetaksel’in diğer medikasyonlarla olan etkileşimini değerlendirmek amacıyla klinik araştırmalar yapılmamıştır. İn vitro araştırmalarda dosetaksel metabolizmasının sitokrom P450 – 3A ile metabolize olan, inhibe eden veya indirgeyen (ve bu nedenle rekabetçi olarak enzimi inhibe eden) siklosporin, terfenadin, ketokonazol, eritromisin ve troleandomisin gibi ilaçlardan etkilendiği görülmüştür. Dolayısıyla aynı anda Taxotere ve bu ilaçlar uygulandığında dikkatli olunmalıdır.
 
Dosetaksel yüksek oranda (> %95) proteine bağlanmaktadır. Dosetakselin eşzamanlı olarak uygulanan ilaçlarla in vivo etkileşimi resmi olarak araştırılmamış olmakla birlikte, yüksek oranda proteine bağlanan eritromisin, difenhidramin, propanolol, propafenon, fenitoin, salisilat, sulfametoksazol ve sodyum valproat gibi ilaçlarla in vitro olarak araştırılmaları sonucu, dosetakselin proteine bağlanmasını etkilemedikleri görülmüştür. Ek olarak deksametazon da dosetakselin proteine bağlanmasını etkilememiştir. Dosetaksel dijitoksinin bağlanmasını etkilememiştir.
 
Dosetaksel, doksorubisin ve siklofosfamid birlikte uygulandığında farmakokinetikleri etkilenmemiştir. Kontrolsüz tek bir çalışmadaki veriler dosetaksel ve karboplatin arasındaki etkileşimi göstermektedir. Dosetaksel ile kombine edildiğinde, karboplatin klirensi, karboplatin monoterapisi için daha önce rapor edilmiş olan verilerden yaklaşık % 50 daha yüksektir.
 
Dosetaksel farmakokinetiği prednison varlığında metastatik prostat kanserli hastalarda çalışılmıştır. Dosetaksel CYP3A4 ile metabolize edilmiş ve prednison CYP3A4’ü indirgemiştir. Prednisonun dosetakselin farmakokinetiği üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etki gözlenmemiştir.
Kontraendikasyonlar
Taxotere veya polisorbat 80 ile formüle edilen diğer ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonları göstermiş olan hastalarda Taxotere kontrendikedir.
 
Dosetaksel nötrofil sayısı < 1500 hücre/mm³ olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Dosetaksel gebe ve emziren hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Veri bulunmadığından, dosetaksel ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz Uyarılar/Önlemler ve Kullanım şekli ve Dozu).
 
Dosetaksel diğer ilaçlar ile kombine edildiğinde, bu ilaçların da kontrendikasyonları göz önüne alınmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Tavsiye edilen doz
 
Meme, küçük hücreli olmayan akciğer, over, baş-boyun ve mide kanseri hastaları için önerilen premedikasyon her Taxotere uygulamasından bir gün önce başlamak üzere, 3 gün süreyle günde 16 mg (günde iki defa 8 mg) deksametazon gibi, sadece oral kortikosteroidlerden oluşmalıdır (bkz. Uyarılar/Önlemler). Hematolojik toksisite riskini azaltmak için profilaktik G-CSF kullanılabilir.
Prostat kanseri için prednison veya prednisolonun uygun kullanımı verildiğinde, önerilen ön tedavi kullanımı dosetaksel infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat önce uygulanan oral deksametazon 8 mg’dır (bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Meme kanseri: Opere edilebilir nod-pozitif meme kanserinin adjuvan tedavisinde, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2 olup, 6 siklus olarak her 3 haftada bir doksorubisin 50 mg/m2 ve siklofosfamid 500 mg/m2’den 1 saat sonra uygulanır (ayrıca bkz. Tedavi sırasında doz ayarları). Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik meme kanseri olan hastalar için tavsiye edilen Taxotere dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 100 mg/m²’dır. Doksorubisinle (50 mg/m2) kombinasyon halinde uygulandığında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2 ‘dir.
 
Trastuzumab ile kombinasyon halinde önerilen dosetaksel dozu, üç haftada bir 100 mg/m2 olup, trastuzumab her hafta uygulanmaktadır. Önemli bir çalışmada başlangıç dosetaksel infüzyonuna ilk doz trastuzumabı takip eden günde başlanmıştır. Önce verilmiş olan trastuzumab dozu iyi tolere edilmiş ise, sonraki dosetaksel dozları trastuzumab infüzyonunun tamamlanmasını takiben hemen uygulanmıştır. Trastuzumab dozajı ve uygulaması için, kısa ürün bilgilerine bakınız.
 
Kapesitabin ile kombinasyon halinde, önerilen dosetaksel dozu üç haftada bir 75 mg/m2 olup, kapesitabin 1250 mg/m2 2 hafta süreyle günde iki kez (yemekten sonraki 30 dakika içinde) uygulanmakta ve bunu 1 haftalık dinlenme dönemi izlemektedir. Vücut yüzey alanına göre kapesitabin doz hesaplaması için, kapesitabin prospektüsüne bakınız
 
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri: Tedavi edilen hastalarda, dosetaksel her üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklinde uygulanır. Hiç kemoterapi almamış hastalar için önerilen doz rejimi, dosetaksel 75 mg/m2 ve hemen ardından 30-60 dakika süreyle sisplatin 75 mg/m2 şeklindedir. Önceki platin-bazlı kemoterapinin başarısız kalmasından sonraki tedavi için, önerilen dozaj, tek ajan olarak 75 mg/m2’dir.
 
Over kanseri: Tavsiye edilen Taxotere dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 100 mg/m²’dır. Platin grubu ile kombinasyon halinde uygulandığında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2 ‘dir.
 
Baş ve boyun kanseri: Baş ve boyun kanseri hastalarında dosetaksel, üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklinde uygulanır. Önerilen dosetaksel dozu, sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde, 75 mg/m2’dir. Febril nötropeni ve enfeksiyon insidansını azaltmak amacıyla, her kürün 5. gününden başlayarak 10 gün süreyle, oral florokinolon veya eşdeğeri intravenöz antibiyotiklerin verilmesi önerilir.
 
Prostat kanseri:Tavsiye edilen Taxotere dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 75 mg/m2’dir. Oral yoldan günde iki kez 5 mg prednison veya prednisolon devamlı olarak uygulanır.
  
Mide Adenokarsinomu: Mide adenokarsinomu için önerilen dosetaksel dozu, 1 saatlik infüzyon olarak 75 mg/m2, ardından 1 ila 3 saatlik infüzyon olarak 75 mg/m2 sisplatin (her ikisi yalnızca 1. günde) ve bunu takiben sisplatin infüzyonunun sonunda başlayarak 5 gün süreyle 24 saatlik devamlı infüzyon olarak verilen günde 750 mg/m2 5-florourasil şeklindedir. Tedavi üç haftada bir tekrarlanır. Hastalar sisplatin uygulaması için antiemetiklerle ön tedavi ve uygun hidrasyon almalıdır. Hematolojik toksisite riskini hafifletmek için profilaktik G-CSF kullanılmalıdır (Bkz. Tedavi sırasında doz ayarı). 
 
Tedavi sırasında doz ayarı:
 
Genel:Diğer bir çok kemoterapötik ajanda olduğu gibi, nötrofil sayılarının dikkatle izlenmesi Taxotere tedavisinin en önemli kısmını oluşturur. Taxotere nötrofil sayısı en az 1500 hücre/mm³ oluncaya kadar verilmemelidir.
 
Taxotere tedavisi sırasında febril nötropeni, ağır nötropeni (bir haftadan fazla bir süreyle nötrofil <500 hücre/mm³), ağır veya kümülatif deri reaksiyonları veya ciddi periferik nöropati görülen hastalarda Taxotere dozu 100 mg/m²’den 75 mg/m²’ye veya 75 mg/m²den 60 mg/m²’ye düşürülür. Hastada bu reaksiyonlar 60 mg/m2 dozda da meydana gelmeye devam ederse, tedavi kesilmelidir.
 
Meme kanseri için adjuvant tedavi:Meme kanseri için adjuvan tedavi uygulanan ve komplike nötropeni (uzun süreli nötropeni, febril nötropeni ya da enfeksiyon dahil) yaşayan hastalarda yapılan pivotal çalışmada, takip eden sikluslarda profilaktik G-CSF kullanımı (örneğin 4 ila 11. günler arası) önerilmiştir. Bu reaksiyonu yaşamaya devam eden hastalarda G-CSF kullanımı sürdürülmeli ve aldıkları Taxotere dozu 60 mg/m2’ye düşürülmelidir.
Bununla birlikte, klinik uygulamada nötropeni daha erken dönemde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle hastanın taşıdığı nötropeni riskine ve geçerli önerilere bağlı olarak G-CSF kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır. Evre 3 ya da 4 stomatit bulunan hastalarda uygulanan doz 60 mg/m2’ye düşürülmelidir.
 
Sisplatin ile kombinasyonda:Başlangıç olarak sisplatin ile kombinasyon halinde dosetaksel 75 mg/m2 doz uygulanan ve önceki tedavi kürü sırasında nadir trombosit sayısı <25000 hücre/mm3 (sisplatin ile) olan hastalar için ya da febril nötropeni yaşayan hastalarda veya ciddi non-hematolojik toksisiteleri olan hastalarda, sonraki sikluslardaki dosetaksel dozajı 65 mg/m2’ye düşürülmelidir. Sisplatin dozaj ayarlamaları için, üretici firmanın reçete bilgilerine bakınız.
 
Kapesi tabin ile kombinasyon:
 
  • Dosetaksel ile kombine edildiğinde kapesitabin doz modifikasyonları için, kapesitabin ürün özellikleri özetine bakınız.
  • Bir sonraki Taxotere/ kapesitabin tedavisi zamanında devam eden bir Derece 2 toksisitenin ilk kez geliştiği görülen hastalar için, tedaviyi Derece 0 - 1’e gerileyinceye değin geciktiriniz ve orijinal dozun %100’ü oranında devam ediniz.
  • Tedavi uygulaması sırasında herhangi bir zamanda bir Derece 2 toksisitenin ikinci kez geliştiği ya da bir Derece 3 toksisitenin ilk kez geliştiği görülen hastalar için, tedaviyi Derece 0 - 1’e gerileyinceye değin geciktiriniz ve sonra Taxotere 55 mg/m2 ile tedaviye devam ediniz.
  • Daha sonra görülen herhangi bir toksisite ya da herhangi bir Derece 4 toksisite için,Taxotere dozunu kesiniz. 
Trastuzumab doz modifikasyonları için, kısa ürün bilgilerine bakınız. 
 
Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon:
 
G-CSF uygulamasına karşın bir febril nötropeni, sürekli nötropeni ya da nötropenik enfeksiyon epizodu görülmesi halinde, dosetaksel dozu 75 mg/m2’den 60 mg/m2’ye azaltılmalıdır. Daha sonra komplike nötropeni epizodlarının görülmesi gelmesi halinde, dosetaksel dozu 60 mg/m2’den 45 mg/m2’ye azaltılmalıdır. Derece 4 trombositopeni durumunda, dosetaksel dozu 75 mg/m2’den 60 mg/m2’ye azaltılmalıdır. Nötrofiller > 1.500 hücre/mm3 düzeyine ve trombositler > 100.000 hücre/mm3 düzeyine ulaşıncaya kadar, hastalar izleyen dosetaksel sikluslarıyla tekrar tedavi edilmemelidir. Bu toksisitelerin devam etmesi halinde tedavi kesilmelidir. (Bkz. Tedavi sırasında doz ayarı).
 
Sisplatin ve 5-florourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde Taxotere ile tedavi edilen hastalarda gastrointestinal toksisiteler için önerilen doz değişiklikleri:
 
Toksisite
Doz ayarlaması
Diyare derece 3
İlk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.
İkinci epizod: daha sonra TAXOTERE dozunu %20 oranında azaltın.
Diyare derece 4
İlk epizod: TAXOTERE ve 5-FU dozlarını %20 oranında azaltın.
İkinci epizod: tedaviyi kesin.
Stomatit derece 3
İlk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.
İkinci epizod: daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’yu kesin.
Üçüncü epizod: TAXOTERE dozunu %20 oranında azaltın.
Stomatit derece 4
İlk epizod: daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’yu kesin.
Üçüncü epizod: TAXOTERE dozunu %20 oranında azaltın.
 
Sisplatin ve florourasil doz ayarlamaları için, ürünlere ait prospektüslere bakınız.
 
Özel popülasyonlar:
 
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda: Tek ajan olarak, 100mg/m2 dozda dosetaksel ile elde edilen farmakokinetik verilere dayanarak, transaminaz değerleri (ALT ve/veya AST) normal aralığın üst sınırının 1.5 katından daha yüksek olan, beraberinde alkali fosfataz düzeyi normal aralığının üst sınırının 2.5 katından daha yüksek olan hastalara önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2’dir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Serum bilirubin düzeyi normal değerin üstünde olan, ve/veya ALT ve AST değerleri normalin üst sınırının 3.5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkali fosfataz değeri normalin üst sınırının 6 katından daha yüksek olan hastalara doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.
 
Mide adenokarsinomu olan hastaların tedavisi için sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyonda, ALT ve/veya AST değerleri normalin üst sınırının 1.5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkali fosfataz değeri normalin üst sınırının 2.5 katından daha fazla olan ve bilirubin değeri normalin üst sınırının 1 katından daha fazla olan hastaların dışında bırakıldığı bir pivotal çalışmada; bu hastalar için doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.
 
Çocuklar ve adolesanlar:Çocuklar ve adolesanlarda deneyim sınırlıdır.
 
Yaşlılar:Populasyon farmakokinetiği esas alınarak yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir talimat bulunmamaktadır.
 
Kapesitabin ile kombinasyonda 60 yaş ve üstü hastlar için, kapesitabinin başlangıç dozunun % 75’e düşürülmesi önerilmektedir (Kapesitabin prospektüsüne bakınız).
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca, Taxotere® 80 mg/2 ml isimli formuda mevcuttur.
Saklama Koşulları
Açılmamış flakonları 2°-25°C arasında ve parlak ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Taxotere® 20 mg/0.5 ml, blisterlenmiş separatör içinde 20 mg dosetaksel trihidrat içeren flakon ile birlikte 1.5 ml çözücü içeren flakon içerir.
Uyarılar/Önlemler
Meme, küçük hücreli olmayan akciğer, over, baş-boyun kanseri hastaları için tüm hastalara, sıvı retansiyonu ve hipersensitivite reaksiyonlarının şiddetini azaltmak amacıyla, deksametazon gibi kortikosteroidlerle 16 mg günlük dozda (örn günde iki defa 8 mg) Taxotere tedavisinden önceki gün başlamak suretiyle 3 gün boyunca ön tedavi yapılmalıdır (bkz Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Prostat kanseri için, premedikasyon, dosetaksel infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat önce uygulanan oral deksametazon 8 mg’dır (Bkz. Kullanım şekli ve dozu).
 
Hematolojik etkiler: Nötropeni dosetaksel tedavisinin en sık karşılaşılan advers etkisidir. Nötrofil sayısı en alt düzeyine yaklaşık 7 günde iner. Ancak daha önce ağır bir tedavi görmüş hastalarda bu süre daha kısa olabilir. Tam kan sayımı takibi dosetaksel alan tüm hastalarda yapılmalıdır. Nötrofiller > 1500 hücre/mm³ düzeyine çıkıncaya kadar hastalar Taxotere ile tedavi edilmemelidir (bkz Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Dosetaksel tedavisi sırasında karşılaşılan ağır nötropeni vakalarında (7 günden uzun süre < 500 hücre/mm³) doz azaltılmasına gidilmeli ve uygun semptomatik tedavi uygulanmalıdır (bkz Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel (TCF) ile tedavi edilen hastalarda, hastalar profilaktik G-CSF aldığında febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon daha düşük oranlarda görülmüştür. Komplike nötropeni (febril nötropeni, sürekli nötropeni veya nötropenik enfeksiyon) riskini hafifletmek için, TCF ile tedavi edilen hastalar profilaktik G-CSF almalıdır. TCF alan hastalar yakından izlenmelidir (bkz. “Kullanım Şekli ve Dozu” ve “Yan etkiler/advers etkiler”).
 
Hipersensitivite reaksiyonları: Hastalar hipersensitivite reaksiyonları açısından, özellikle birinci ve ikinci kürlerde yakından izlenmelidir. Taxotere infüzyonunun başlangıcından sonra birkaç dakika içerisinde hipersensitivite reaksiyonları meydana gelebilir. Bu nedenle bronkospazm ve hipotansiyon tedavisi için gerekli donanım hazır bulundurulmalıdır. Ateş basması veya lokalize deri reaksiyonları gibi küçük çaplı reaksiyonların meydana gelmesi halinde, dosetaksel tedavisinin kesilmesine gerek yoktur. Ancak tedavi gerektiren hipotansiyon, bronkospazm veya genel kızarıklık/eritem gibi şiddetli reaksiyonlarda Taxotere infüzyonuna derhal son verilmeli ve agresif tedavi uygulanmalıdır. Ağır hipersensitivite reaksiyonları görülmüş olan hastalar Taxotere ile tekrar riske sokulmamalıdır.
 
Deri reaksiyonları: Ekstremitelerde (avuçlarda ve ayak tabanlarında) ödemi takiben deskuamasyonun meydana geldiği lokalize eritemler gözlenmiştir. Erüpsiyonlar ve ardından meydana gelen deskuamasyonlar gibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara verilmesi gerektiği bildirilmiştir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Sıvı tutulması: Plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon ve asit gibi ciddi sıvı retansiyonu olan hastalar yakından takip edilmelidir.
 
Karaciğer yetmezliği : Dosetaksel 100 mg/m² dozda tek ajan olarak, serum transaminaz düzeyleri (ALT, AST) normal değerlerin üst sınırı’nın 1.5 katından daha yüksek ve beraberinde serum alkali fosfataz düzeyleri normal değerlerin üst sınırı’nın 2.5 katından daha yüksek olan hastalara uygulandığında, sepsis de dahil sebeplerle toksik ölüm, ölümcül olabilecek gastrointestinal hemoraji, febril nötropeni, enfeksiyonlar, trombositopeni, stomatit ve asteni gibi ciddi advers etkilerin insidansı artmaktadır. Bu nedenle karaciğer fonksiyon testleri (KFT) yüksek sonuç veren hastalarda önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m² olup KFT’leri başlangıçta ve her kür öncesi ölçülmelidir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Serum bilirubin düzeyi normal değerin üstünde olan, ve/veya ALT ve AST değerleri normalin üst sınırının 3.5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkali fosfataz değeri normalin üst sınırının 6 katından daha yüksek olan hastalara doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.
 
Mide adenokarsinomu olan hastaların tedavisi için sisplatin ve 5-florourasil kombinasyonunu değerlendiren bir pivotal çalışmada, ALT ve/veya AST değerleri normalin üst sınırının 1.5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkali fosfataz değeri normalin üst sınırının 2.5 katından daha fazla olan ve bilirubin değeri normalin üst sınırının 1 katından daha fazla olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Bu hastalarda doz ayarlaması önerilmez ve dosetaksel kullanılmamalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dosetakselin kombinasyon tedavileriyle ilgili veri yoktur.
 
Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda dosetaksel tedavisi ile ilgili veri yoktur.
 
Sinir sistemi: Ciddi periferik nöropati gelişimi doz azaltılmasını gerektirir. (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu)
 
Kardiyak toksisite: Trastuzumab ile kombinasyon halinde Taxotere almakta olan hastalarda, özellikle antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) içeren kemoterapiyi takiben kalp yetersizliği gözlenmiştir. Bu orta dereceli ila şiddetli olabilmektedir ve ölümle bağıntılı bulunmuştur (bkz. Yan etkiler/advers etkiler).
 
Trastuzumab ile kombinasyon halinde Taxotere tedavisi için aday olan hastalar temel kardiyak değerlendirme geçirmelidirler. Kardiyak bozukluk gelişebilecek hastaları belirlemek için kadiyak fonksiyon tedavi sırasında takip edilmelidir (örn. Üç ayda bir). Daha detaylı bilgi için trastuzumab kısa ürün bilgilerine bakınız.
 
Diğer: Tedavinin bitiminden en az üç ay sonrasına kadar kontraseptif önlemler alınmalıdır.
 
Meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullanım için ek uyarılar
 
Komplike nötropeni
Komplike nötropeni (uzun süreli nötropeni, febril nötropeni ya da enfeksiyon dahil) bulunan hastalar için G-CSF kullanılması ve dozun azaltılması düşünülmelidir (bkz. Kullanım şekli ve dozu).
 
Gastrointestinal reaksiyonlar
Nötropeni ile birlikte ya da nötropeni olmaksızın erken dönemde ortaya çıkan abdominal ağrı ve hassasiyet, ateş, diyare gibi semptomlar ciddi gastrointestinal toksisitenin erken manifestasyonları olabilir ve bu semptomlar vakit geçirmeksizin değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.
 
Konjestif kalp yetmezliği
Hastalar, tedavi sırasında ve takip dönemi boyunca konjestif kalp yetmezliği semptomları açısından takip edilmelidir.
 
Lösemi
TAXOTERE, doksorubisin ve siklofosfamid (TAC) uygulanan kadınlarda akut miyeloid lösemi riski, antrasiklin/siklofosfamid içeren diğer rejimler için gözlenen riske benzer düzeydedir.
 
4+ nodül bulunan hastalar
TAC için 4+ nodül bulunan hastalardaki yarar/risk oranı ara analizde tam olarak belirlenmemiştir.
 
Yaşlı hastalar
Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde Taxotere kullanan >70 yaşındaki hastalara ilişkin veri mevcut değildir.
 
Bir prostat kanseri araştırmasında her üç haftada bir Taxotere ile tedavi edilen 333 hastadan 209’ı 65 yaş veya üzerinde ve 68’inin 75 yaş üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Her üç haftada bir Taxotere ile tedavi edilen hastalarda, tırnaklarda değişiklik insidansı, 65 yaş veya üzerindeki hastalarda daha genç hastalara kıyasla ³%10 daha yüksek oranlarda görülmüştür. Ateş, diyare, anoreksi ve periferal ödem insidansı 75 yaş veya üzerindeki hastalarda 65 yaşın altındaki hastalara kıyasla ³%10 daha yüksek oranda görülmüştür.
 
Mide kanseri araştırmasında sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde Taxotere ile tedavi edilen 300 (221 hasta çalışmanın faz III bölümünde ve 79 hasta çalışmanın faz II bölümünde) hastadan , 74 hastanın 65 yaş veya üzerinde ve 4 hastanın 75 yaş veya üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Yaşlı hastalarda ciddi advers olay insidansı genç hastalara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Aşağıdaki advers olayların (tüm dereceler) insidansı, 65 yaş veya üzerindeki hastalarda genç hastalara kıyasla ≥ %10 daha yüksek oranlarda meydana gelmiştir: letarji, stomatit, nötropenik enfeksiyon. TCF ile tedavi edilen yaşlı hastalar yakından izlenmelidir.
 
Gebelik ve laktasyon:
 
Gebelik kategori D’dir.
 
Gebe kadınlarda yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır. Tavşan ve farelerde dosetakselin embriyotoksik ve fetotoksik olduğu ve farelerde üremeyi azalttığı bildirilmiştir. Diğer sitotoksik ilaçlarda olduğu gibi, Taxotere gebe kadınlara uygulandığında fetusa zarar verebilir. Bu nedenle dosetaksel gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Taxotere gebelik sırasında kullanıldığı veya bu ilacın alınması sırasında hasta gebe kaldığı taktirde, hastaya fetusun maruz kalabileceği risk potansiyeli anlatılmalıdır. Üreme çağındaki kadınlar tedavi sırasında gebe kalmaktan kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.
 
Taxotere’in anne sütünden itrah edilip edilmediği bilinmemektedir. Birçok ilacın anne sütünden itrah olması ve Taxotere‘in süt çocukları üzerinde ciddi advers reaksiyon potansiyeli bulunması nedeniyle, kadınlar, dosetaksel tedavisi boyunca emzirmeyi kesmelidir.
 
Araç ve makina kullanımına etkisi:
 
Dosetakselin araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Olasılıkla veya muhtemelen Taxotere uygulamasıyla ilişkili kabul edilen advers reaksiyonların görüldüğü hastaların sayısı aşağıdaki gibi kaydedilmiştir:
 
• Tek ajan olarak Taxotere 100 mg/m2 alan 1312 hasta ve 75 mg/m2 alan 121 hasta.
• Doksorubisin ile kombinasyon halinde Taxotere alan 258 hasta.
• Sisplatin ile kombinasyon halinde Taxotere alan 406 hasta.
• Trastuzumab ile kombinasyon halinde Taxotere alan 92 hasta.
• Kapesitabin ile kombinasyon halinde Taxotere alan 255 hasta.
• Prednison veya prednisolon ile kombinasyon halinde Taxotere alan 332 hasta (klinik olarak önemli tedaviyle ilişkili advers olaylar sunulmaktadır).
• Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde Taxotere alan 744 hasta (klinik açıdan önemli tedaviyle ilişkili advers olaylar sunulmaktadır).
• Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde Taxotere alan 300 (221 hasta çalışmanın faz III bölümünde ve 79 hasta çalışmanın faz II bölümünde) hasta (klinik açıdan önemli tedaviyle ilişkili advers olaylar sunulmaktadır).
 
Bu reaksiyonlar NCI Ortak Toksisite Kriterleri (derece 3 = G3; derece 3-4 = G3/4; derece 4 = G4) ve COSTART terimleri kullanılarak açıklanmıştır. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); nadir (>1/10.000, <1/1000); çok nadir (<1/10.000). Her sıklık grubunda, yan etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre verilmektedirler.
Tek başına Taxotere’in en yaygın olarak bildirilen advers reaksiyonları nötropeni, (geri dönüşlü, kümülatif olmayan, taban değere dönmesi 7 gün alan ve ciddi nötropeninin (<500 hücre/mm3) 7 gün sürdüğü ), anemi, alopesi, bulantı, kusma, stomatit, diyare ve astenidir. Taxotere diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyon halinde verildiğinde yan etkilerin şiddeti artabilir.
 
Trastuzumab ile kombinasyon halinde hastaların > %10’unda bildirilen advers olaylar (tüm dereceler) gösterilmektedir. Trastuzumab kombinasyonu kolunda, Taxotere monoterapisi ile karşılaştırıldığında ciddi advers olay insidansında (%40’a kıyasla %31) ve Derece 4 advers olay insidansında (%34’e kıyasla %23) artış saptanmıştır.
 
Kapesitabin ile kombinasyon için, antrasiklin tedavisinin başarısız kaldığı meme kanseri hastalarında yapılan bir faz III çalışmada bildirilen en yaygın görülen (³ %5) tedaviyle ilişkili yan etkiler sunulmaktadır (bkz. kapesitabin ürün özellikleri özeti).
 
Benin ve malin neoplazmalar (kistler ve polipler dahil):
 
Dosetakselin diğer kemoterapi ajanları ve/veya radyoterapi ile birlikte kullanımı ile ilgili çok nadir olarak akut miyeloid lösemi ve miyelodisplastik sendrom olguları bildirilmiştir.
 
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları:
 
Kemik iliği supresyonu ve diğer hematolojik yan etkiler bildirilmiştir.
 
Taxotere 100 mg/m2 tek ajan:
Çok yaygın: Nötropeni (%96.6; G4: %76.4); Anemi (%90.4; G3/4: %8.9); Enfeksiyonlar (%20; G3/4: %5.7, %1.7 oranında ölümle sonuçlanan sepsis ve pnömoni dahil); Febril nötropeni (%11.8).
Yaygın: Trombositopeni (%7.8; G4: %0.2); nötrofil sayısı <500 hücre/mm3 ile bağıntılı G3/4 ağır enfeksiyon (%4.6); Kanama epizotları (%2.4). Nadir: G3/4 trombositopeni ile bağıntılı kanama epizotları.
 
Taxotere 75 mg/m2 tek ajan:
Çok yaygın: Nötropeni (%89.8; G4: %54.2); Anemi (%93.3; G3/4: %10.8); Enfeksiyonlar (%10.7; G3/4: %5); Trombositopeni (%10; G4: %1.7).
Yaygın: Febril nötropeni (%8.3).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve doksorubisin kombinasyonu:
Çok yaygın: Nötropeni (%99.2; G4: %91.7); Anemi (%96.1; G3/4: %9.4); Enfeksiyonlar (%35.3; G3/4: %7.8); Febril nötropeni (%34.1); Trombositopeni (%28.1; G4: %0.8).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve sisplatin kombinasyonu:
Çok yaygın: Nötropeni (%91.1; G4: %51.5); Anemi (%88.6; G3/4: %6.9); Enfeksiyon yokluğunda ateş (%17.2; G3/4: %1.2); Trombositopeni (%14.9; G4: %0.5); Enfeksiyonlar (%14.3; G3/4: %5.7).
Yaygın: Febril nötropeni (% 4.9). Taxotere 100 mg/m2 ve trastuzumab kombinasyonu: Çok yaygın: Nötropeni (G3/4; %32); Febril nötropeni (ateş ve antibiyotik kullanımına bağlı nötropeni dahil) veya nötropenik sepsis (%23); Nazofarenjit (%15).
 
Tek başına dosetaksel alan hastalar ile karşılaştırıldığında (NCI-CTC kriteri kullanılarak derece 3/4 nötropeni % 32’e kıyasla % 22) trastuzumab ve dosetakseli birlikte alan hastalarda hematolojik toksisite artmıştır. 100 mg/m2’lik dozda tek başına Taxotere’in, nadir kan sayımlarına bağlı olarak, hastaların % 97’sinde , % 76 derece 4, nötropeni ile sonuçlandığı bilinmekte olduğundan bu durumun gerçek değerinin altında bulunabileceğini not ediniz. Herseptin ve dosetakseli birlikte alan hastalarda (tek başına dosetaksel alan hastalar için % 23’e kıyasla % 17) febril nötropeni/nötropenik sepsis insidansı da artmıştır.
 
Taxotere 75 mg/m2 ve kapesitabin kombinasyonu:
Çok yaygın: Nötropeni (G3/4: %63); Anemi (G3/4: %10);
Yaygın: Trombositopeni (G3/4: %3).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve prednison veya prednisolon kombinasyonu:
Çok yaygın: Nötropeni (%40.9, G3/4: %32), Anemi (%66.5, G3/4: %4.9), Enfeksiyon (%12.0, G3/4: %3.3).
Yaygın: Trombositopeni (%3.4, G3/4: %0.6), Febril nötropeni (%2.7), Epistaksis (%3.0, G3/4: %0).
 
Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2:
Çok yaygın: Anemi (%91.5; G3/4: %4.3), Nötropeni (%71.4; G3/4: %65.5), Enfeksiyon yokluğunda ateş (%43.1; G3/4: %1.2), Trombositopeni (%39.4; G3/4: %2.0), Enfeksiyon (%27.2; G3/4: %3.2), Febril nötropeni (%24.7), Nötropenik enfeksiyon (%12.1). Hiç septik ölüm olmamıştır.
 
Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2:
Çok yaygın: Anemi (%96.3; G3/4: %20.9), Nötropeni (%95.3; G3/4: %83.2), Enfeksiyon yokluğunda ateş (%32.0; G3/4: %2.3), Trombositopeni (%27.9; G3/4: %8.8), Enfeksiyon (%17.0; G3/4: %11.7), Febril nötropeni (%17.2), Nötropenik enfeksiyon %13.5). Febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon, G-CSF kullanımından bağımsız olarak hastaların sırasıyla % 17.2 ve % 13.5’inde görülmüştür. G-CSF, TCF kolu için hastaların %19.3’ünde (siklusların %10.7’si) ikincil profilaksi için kullanılmıştır. Febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon görülmüştür; hastalar profilaktik G-CSF aldığında sırasıyla % 12.1 ve % 3.4 ve profilaktik G-CSF olmaksızın % 15.6 ve 12.9 (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
İmmün sistem bozuklukları:
 
Hipersensitivite reaksiyonları, genellikle dosetaksel infüzyonunun başlamasından sonra dakikalar içinde ortaya çıkmış ve genellikle hafif ve orta şiddette olmuştur. En sık bildirilen semptomlar sıcak basması, kaşıntılı veya kaşıntısız döküntü, göğüs darlığı, sırt ağrısı, dispne ve ilaç ateşi veya titremeler olmuştur. Ağır reaksiyonlar, hipotansiyon ve/veya bronkospazm veya jeneralize döküntü/eritem ile karakterize olmuştur. (bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Taxotere 100 mg/m2 tek ajan:
Çok yaygın (%25.9; G3/4: %5.3)
 
Taxotere 75 mg/m2 tek ajan:
Yaygın (%2.5, ağır olgu yok)
 
Taxotere 75 mg/m2 ve doksorubisin kombinasyonu:
Yaygın (%4.7; G3/4: %1.2)
 
Taxotere 75 mg/m2 ve sisplatin kombinasyonu:
Çok yaygın (%10.6; G3/4: %2.5)
 
Taxotere 75 mg/m2 ve prednison veya prednisolon kombinasyonu:
yaygın (%6.9; G3/4: %0.6)
 
Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2:
çok yaygın (%10.5; G3/4: %1.1).
 
Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2:
çok yaygın (%11.0; G3/4: %1.7)
 
Bazen ölümcül olan anaflaktik şok vakaları rapor edilmiştir.
 
Cilt ve subkütan doku bozuklukları:
 
Geri dönüşümlü deri reaksiyonları gözlenmiş ve genellikle hafif ve orta şiddette olmuştur. Reaksiyonlar, esas olarak ayaklar ve ellerde (şiddetli el ve ayak sendromunu içeren), ancak aynı zamanda kollar, yüz veya göğüste lokalize olan ve sıklıkla kaşıntılı olan erüpsiyonları içeren bir döküntüyle karakterize olmuştur. Erüpsiyonlar genellikle dosetaksel infüzyonundan sonraki bir hafta içinde ortaya çıkmıştır. Daha ender olarak erüpsiyonlar ve ardından meydana gelen deskuamasyonlar gibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara verilmesi gerektiği bildirilmiştir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu ve Uyarılar/Önlemler). Ciddi tırnak reaksiyonları hipo- veya hiperpigmentasyon ve bazen ağrı ve onikoliz ile karakterize olmuştur. Dosetaksel ile çok nadir olarak erythema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz gibi kutanöz lupus eritematozus ve büllü eritem olguları bildirilmiştir. Bazı durumlarda eşlik eden faktörlerin bu etkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmüştür.
 
Taxotere 100 mg/m2 tek ajan:
Çok yaygın: Alopesi (%79); Kutanöz reaksiyonlar (%56.6; G3/4: %5.9); Tırnakta değişiklikler (%27.9; ağır %2.6).
Çok nadir: araştırma sırasında geri dönüşlü olmayan bir alopesi olgusu. Kutanöz reaksiyonların %73’ü 21 gün içinde geri dönüşlü olmuştur.
 
Taxotere 75 mg/m2 tek ajan:
Çok yaygın: Alopesi (%38); Kutanöz reaksiyonlar (%15.7; G3/4: %0.8).
Yaygın: Tırnakta değişiklikler (%9.9; ağır %0.8).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve doksorubisin kombinasyonu:
Çok yaygın: Alopesi (%94.6); Tırnakta değişiklikler (%20.2; ağır %0.4); Kutanöz reaksiyonlar (%13.6; ağır olgu yok);
 
Taxotere 75 mg/m2 ve sisplatin kombinasyonu:
Çok yaygın: Alopesi (%73.6); Tırnakta değişiklikler (%13.3; ağır %0.7); Kutanöz reaksiyonlar (%11.1; G3/4: % 0.2);
 
Taxotere 100 mg/m2 ve trastuzumab kombinasyonu:
Çok yaygın : Alopesi (%67), Eritem (%23), Döküntü (%24), Tırnaklarda bozukluk (%17).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve kapesitabin kombinasyonu:
Çok yaygın: El-ayak sendromu (%63; G3/4: %24); Alopesi (%41; G3/4: %6)); Tırnak bozukluğu (%14;G3/4: %2).
Yaygın:  Dermatit (%8); Eritematöz döküntü (%8; G3/4: < %1); Tırnakta renk bozukluğu (%6); Onikoliz (%5; G3/4: %1).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve prednison veya prednisolon kombinasyonu::
Çok yaygın: Alopesi (%65.1), Tırnaklarda değişiklikler (%28.3, şiddetli değil).
Yaygın:  Döküntü/Deskuamasyon (%3.3, G3/4: %0.3).
 
Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2:
Çok yaygın: Alopesi (%97.7;) Deri toksisitesi (%18.4; G3/4: %0.7), Tırnak bozuklukları (%18.4; G3/4: %0.4).
 
55 aylık medyan takip süresinde, kemoterapinin sonunda alopesisi olan 687 hastanın 22’sinde alopesinin devam ettiği gözlenmiştir.
 
Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2:
Çok yaygın: Alopesi (%68.7; G3/4: % 4.0).
Yaygın: Döküntü/kaşıntı (%9.3, G3/4: %0.7), Tırnak bozuklukları (%9.3; G3/4: %0.7); Deri deskuamasyonu (%2.0; G3/4: %0).
 
Sıvı tutulması:
 
Periferik ödem ve daha ender olarak plevral efüzyon, asit, perikardiyal efüzyon, ve kilo artışı gibi sıvı tutulması tabloları bildirilmiştir. Periferik ödem genellikle alt ekstremitelerde başlamaktadır ve 3 kg veya daha fazla kilo artışı ile genelleşebilmektedir. Sıvı tutulması insidans ve ciddiyet açısından kümülatiftir (bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Taxotere 100 mg/m2 tek ajan: Çok yaygın (% 64.1; ağır % 6.5). Tek ajan olarak 100 mg/m² dozda Taxotere ile tedavi edilen hastalarda ortalama kümülatif doz 1000 mg/ m², sıvı retansiyonunun düzelmesi için geçen zaman ortalama 16.4 haftadır (0-42 hafta). Orta şiddette ve ciddi sıvı retansiyonunun başlangıcı, premedikasyon alan hastalarda, premedikasyon almayan hastalara kıyasla daha geç meydana gelmektedir. (ortalama kümülatif doz  818.8 mg/ m² ve 489.7 mg/ m²).  Ancak çalışmanın daha erken aşamalarında sıvı retansiyonu meydana gelen vakalar da bildirilmiştir.
 
Taxotere 75 mg/m2 tek ajan: çok yaygın (%24.8, ağır %0.8)
 
Taxotere 75 mg/m2 ve doksorubisin kombinasyonu: çok yaygın (%35.7; ağır %1.2)
 
Taxotere 75 mg/m2 ve sisplatin kombinasyonu: çok yaygın (%25.9; ağır %0.7)
 
Taxotere 100 mg/m2 ve trastuzumab kombinasyonu:
  
Çok yaygın: Periferik ödem (%40), Lenfödem (%11).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve prednison veya prednisolon kombinasyonu: Çok yaygın (%24.4; şiddetli %0.6).
 
Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2:
  
Çok yaygın: Periferik ödem (%26.7; G3/4: %0.4)
  
Yaygın olmayan: Lenfödem (%0.3; G3/4: %0)
  
55 aylık medyan takip süresinde, kemoterapinin sonunda periferik ödemi olan 112 hastanın 18’inde periferik ödemin devam ettiği gözlenmiştir.
 
Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde Taxotere 75 mg/m2: çok yaygın (%18.7; şiddetli/hayatı tehdit edici: %1.0)
 
Sıvı retansiyonuna oligüri veya hipotansiyon akut atakları eşlik etmemiştir. Dehidratasyon ve pulmoner ödem nadiren bildirilmiştir.
 
Gastrointestinal bozukluklar:
 
Taxotere 100 mg/m2 tek ajan:
  
Çok yaygın: Stomatit (%41.8; G3/4: %5.3); Diyare (%40.6; G3/4: %4); Bulantı (%40.5; G3/4: %4); Kusma (%24.5; G3/4: %3).
  
Yaygın: Tat alma anormalliği (%10.1; ağır %0.07); Konstipasyon (%9.8; ağır %0.2); Abdominal ağrı (%7.3; ağır %1); Gastrointestinal kanama (%1.4; ağır %0.3).
  
Yaygın olmayan: Özofajit (%1; ağır %0.4).
 
Taxotere 75 mg/m2 tek ajan:
  
Çok yaygın: Bulantı (%28.9; G3/4: %3.3); Stomatit (%24.8; G3/4: %1.7); Kusma (%16.5; G3/4: %0.8); Diyare (%11.6; G3/4: %1.7);
  
Yaygın: Konstipasyon (%6.6).
 
Taxotere 75 mg/m2 ve doksorubisin kombinasyonu:
{"@context": "http://schema.org","@type": "Drug","name": "TAXOTERE 20 MG IV INFUZYON COZ. ICEREN 1 FLAKON","url":"https://www.ilachakkinda.com/taxotere-20-mg-iv-infuzyon-coz-iceren-1-flakon-6713","description":"TAXOTERE 20 MG IV INFUZYON COZ. ICEREN 1 FLAKON yan etkileri, ilaç fiyatı, ilaç prospektüsü, kullanım talimatları, ne için kullanılır ve nasıl kullanılır","manufacturer": {"@type": "Organization","name": "Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti."}}