Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma VLD Danışmanlık & Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti.
Marka TEFOR
Etken Madde Kodu SGKFB9-LEVOTIROKSIN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu H03AA01
ATC Açıklaması Levotiroksin sodyum
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A07703
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 9,62 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,62 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,19 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E509D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Aşırı doz fazlalığı, tiroid fırtınasını andıran belirtilere yol açar. Bu durumda, mide boşaltılır ve plazmaforez’in yanısıra gerekli destek tedavi uygulanır. Teşhis edilememiş sürrenal yetmezliğin tedavisi de bu kapsamda düşünülmelidir.
Endikasyonlar
TEFOR DUOTAB, çeşitli etiolojik kökenli hipotiroidizm vakalarında, tiroidektomi sonrası post-operatif olarak yeri-ne koyma tedavisini, tiroid kanserinde bastırıcı tedaviyi oluşturur. Subakut tiroiditis’in iyileşme fazında görülen geçici hipotiroidizm vakaları dikkatle izlenmelidir.
Farmakodinamik Özellikler
TEFOR DUOTAB, doğal tiroid tozunun aktivitesine sahip, sentetik olarak hazırlanmış bir madde olan levotirok-sin içerir.
TEFOR DUOTAB’ın, dozu ağırlık ölçüsüyle belirtildiğinden terapötik farklılık beklenmemelidir.
Farmakokinetik Özellikler
Oral uygulama sonrası, TEFOR DUOTAB, süratle gastro-intestinal yoldan emilerek, tam bir fizyolojik tiroid yerine koyma tedavisi sağlar.
Tabletler derin çentiklidir, böylece tedavi tek tabletle hastanın kişisel gereksinmesine göre ayarlanabilir.
Farmasötik Şekli
Duotab
Formülü
Beher tablette:
L. Tiroksin sodyum 0.1 mg
İlaç Etkileşmeleri
 • Kolestiramin, levotiroksin’in emilimini azalttığından bu iki ilacın alınışları arasında en az 4 saatlik bir zaman tanınmalıdır.
 • Diabetes mellitus vakalarında, TEFOR DUOTAB, insulin ya da oral hipoglisemik ilaçların gereksinmesini arttırabilir. Bu durumda, insulin ya da oral hipoglisemik ilacın dozu ayarlanmadığında, TEFOR DUOTAB dozunun azaltılması hipoglisemiye neden olabilir.
 • Tiroid preparatları antikoagülanların aktivitesini arttırabileceğinden, TEFOR DUOTAB tedavisi esnasında uygulanacak antikoagülanların dozu, ilgili laboratuar incelemeleri sonucu, uyarlanmalıdır.
 • TEFOR DUOTAB tedavisi esnasında uygulanan digitalis preparatlarının etkisi azalabilir.
 • Estrojenler, tiroksin bağlayıcı globulinlerin serum düzeylerini yükseltebilir.
 • Tiroid hormon tedavisi gören hastalarda, ketamin, belirgin hipertansiyon ve taşikardiye neden olabilir.
 • Fenobarbital (teorik olarak) levotiroksin’in hepatik degradasyonunu arttırabilir.
 • Fenitoin levotiroksin’in serum proteinlerine bağlanmasını azalttığından TEFOR DUOTAB tedavisi esnasında intravenöz yoldan uygulanmamalıdır.
 • Tiroid preparatlarının sempatomimetik aminler ya da trisiklik antidepresanlarla bir arada uygulanması, gerek tiroid preparatlarının gerekse sempatomimetik aminler ve trisiklik antidepresanların etkilerini arttırabileceğinden, bu ilaçlardan bir ya da birkaçının dozunun azaltılması gerekebilir.
 • T4’ün periferde T3’e dönüşümünü kısmen ya da tamamen inhibe edici ilaçlar, beta-blokerler, yüksek dozda propiltiourasil, bazı X-ışınları kontrast maddeleri ve deksametazon gibi TEFOR DUOTAB’ın terapötik etkisini azaltabilir.

   

Kontraendikasyonlar
Bilinen kontrendikasyonu yoktur.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Günlük levotiroksin dozu sabah kahvaltısında tek bir oral doz olarak alınır.
 
Hipotiroidizm’e uygulanacak dozaj kişiye bağlıdır ve klinik etkileri uyarınca ayarlanır. TEFOR DUOTAB tedavisi-ne düşük dozlarla başlayıp, gerekli arttırım giderek yapılmalıdır. Başlangıçta, günde 0.05-0.1 mg levotiroksin (1/2-1 tablet TEFOR DUOTAB) verilir ve çoğu vakada, bu uygulamanın gerçek terapötik etkisi 3-4 hafta boyunca de-ğerlendirilemez. Günlük doz, her iki haftada bir gerekli doza erişene ve hipofonksiyon semptomları kaybolana değin, 0.05 mg’lık eklerle arttırılır. İdame dozu genellikle günde 0.1-0.2 mg’dır.
 
Kretinizm vakalarının çoğunda daha düşük dozlar gerekir. İleri derecede tiroid yetmezliği vakalarında daha yük-sek dozlar uygulanmalıdır. 
Günde 0.05 mg levotiroksin’in altındaki dozların gerekmesi hallerinde, gün aşırı yarım tablet TEFOR DUOTAB alınabilir.
 
Çocuklarda dozaj:
 
Yaş Günlük doz(mcg) Doz(mcg)/kg vücut ağırlığı
6 aydan küçük 25-50   8-10
6-12 ay 50-75  6-8
1-5 yaş 75-100  5-6
6-12 yaş  100-150  4-5
>12 yaş  150-200  2-3
 
 
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe- İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
4.9.1985 – 136/48
Saklama Koşulları
25°C’yi geçmeyen ısıda, ışık ve rutubetten uzakta saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Karton kutuda, alu/alu blister içerisinde 100 tablet
Uyarılar/Önlemler
 • Hipopituitarizm’e bağlı hipotiroidizm, vakalarında, sürrenal yetmezlik de bulunabilir. İlaca başlamadan önce, sürrenal yetmezlik, uygun kortikosteroid tedaviyle düzeltilmelidir.                                             
 • Kardiyovasküler hastalık ve/veya ciddi ve uzun süreli hipotiroidizm vakalarında başlangıç dozunun seçimi ve herhangi bir doz arttırımı büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Çok yüksek bir başlangıç dozu veya dozun çok süratli arttırımı, özellikle yaşlı hastalarda anginal şikayetlerin oluşumu veya ağırlaşmasına, aritmilere, miyokard in-farktüsüne, kardiyak yetmezlik veya kan basıncının ani yükselmesine neden olabilir. 
 • Tüm tiroid preparatlarında olduğu gibi TEFOR DUOTAB, tiroid fonksiyon testleri ve çeşitli diğer laboratuar ana-lizlerinin sonuçlarını etkiler.
 • Tiroid preparatlarıyla zehirlenmelerin ciddi sonuçlara yol açabileceği nedeniyle TEFOR DUOTAB, çocukların  erişemeyecekleri yerde saklanmalıdır.
 • Diabetes mellitus’ta glukoz toleransını azaltabilir.
 • Malabsorpsiyonda (coellac hastalığında olduğu gibi) doz ayarlanması gereklidir. 
Gebelik ve emzirme esnasında uygulama:
Güncel bilgiler ışığında, bu ilaç, fetus’a zarar verme riskini taşımaksızın, gebelikte kullanılabilir.
Gebelik esnasında tiroid hormonlarının plazma proteinlerine bağlanması arttığından, terapötik etkenlik azalır.
Doktor, hipotiroidizm semptomlarının gebelikte yeniden belirebileceği konusunda dikkatli olmalı ve böyle bir durumda, dozu arttırmalıdır.
Tiroksinin laktasyon üzerine kesin etkisi bilinmemektedir. Tiroksin, anne sütüyle az miktarda itrah edilmekle birlikte, terapötik dozlarda bebek üzerinde etkili olmayacağı görüşü hakimdir.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Dozun çok süratli arttırılması, iştahta ve menstrüel periodda değişiklikler, göğüs ağrısı, diare, tremor, baş ağrısı, irritabilite, huzursuzluk, taşikardi ve kardiak aritmiler, sıcağa karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, aşırı terleme, kusma, kilo kaybı gibi hipertiroidizm belirtilerine yol açabilir. Bu durumlarda gerekirse tedavi birkaç gün süreyle kesilebilir ve ardından tedaviye daha düşük dozlarla yeniden başlanır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.