Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İthalatı Yapılan Kan Ürünleri (IVIG) Listesi
Firma Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka TEGELINE
Etken Madde Kodu SGKF5U-IMMUN GLOBULIN IV (INSAN) (SPESIFIK OLMAYAN) Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J06BA02
ATC Açıklaması İmmünoglobülinler, normal insan, damar yolundan uygulama için
NFC Kodu QD
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon İçin Kuru Flakonlar/Şişeler
Kamu Kodu A07706
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 3849,79 TL (5 Temmuz 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3843,8 TL (23 Haziran 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Mor Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

TEGELINE için bildirilmiş aşırı doz durumu olmamasına rağmen, doza bağlı bazı yan etkiler (yan etkiler/ advers etkiler bölümüne bakınız) olabilir: aseptik menenjit, böbrek yetmezliği, kanda viskozite artışı.

Endikasyonlar
 • Primer immün yetmezlik sendromları,
 • Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multipl miyelom ve kronik lenfositik lösemi,
 • Allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisinde,
 • AIDS'li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (Pediatrik HIV enfeksiyonunda),
 • Guillain Barre sendromunda,
 • Steroid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpura'da,
 • İTP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla,
 • Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te,
 • Kawasaki hastalığı,
 • Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde, -Birdshot retinokoroidopatinin tedavisinde,
 • Multifokal Motor Nöropati (MMN)'de,
 • Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (CIDP)'de kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler

İmmun Sera ve İmmunoglobulinler: immunoglobulin, normal insan, intravenöz uygulama için,
ATC kodu: J06 BA02

TEGELINE tüm immunoglobilin G (Ig G) tiplerini içermektedir. Maksimal sayı olarak 20.000 donörden alınan insan plazma havuzundan hazırlanır. Bu preparat ile uygun dozlarda yapılan tedavi, anormal derecede düşük immunoglobilin G seviyelerini normal değerlere yükseltir.

Bu preparat, geniş bir antikor spektrumuna sahiptir ve çeşitli enfeksiyon ajanlarına ve toksinlere karşı opsoninleştirici ve nötralize edici potensi belgelenmiştir:

Ig G seviyesi % 97'den az değildir ve ortalama % 97.6'dır. İmmunoglobilin G' nin alt gruplarına göre dağılımı şöyledir:

Ig G1 : % 58.8, Ig G2 : % 34.1, Ig G3 : % 5.4, Ig G4 : % 1.7

İmmunoglobilinlerin biyolojik fonksiyonlarının değişmediği Fc fonksiyon testi ile doğrulanmıştır.
İmmunoglobulinlerin immunomodülatör şeklinde tanımlanan etki mekanizması hümoral ve hücresel bağışıklığı içeren multifaktöriyel bir mekanizmadır.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:
İntravenöz uygulamadan sonra Ig IV hemen ve tümüyle kana geçer.

Dağılım:
Ig IV plazma, damar dışı sıvı, ayrıca damar içi ve dışı kompartımanlarda hızla dağılır ve 3 -5 gün içinde denge durumuna geçer.

Biyotransformasyon:
İmmunoglobulinler ve immunoglobulin kompleksler retiküloendoteliyal sistemin hücrelerinde yıkılırlar.

Eliminasyon:
TEGELINE'nin primer immun yetmezliği olan hastalarda hesaplanan yarı ömrü 36.4±16.5 gündür. Ig IV nin yarı ömrü hastanın immün durumuna göre değişir.

Klinik öncesi güvenlik verileri:
Klinik öncesi veriler TEGELINE' nin mutajenik potansiyeli olmadığına işaret etmektedir.

Farmasötik Şekli
Flakon
Formülü

Toz içeren her flakonda:

Etkin madde:

100 mL

Normal insan immunoglobilini*

5 g

Yardımcı maddeler:
Sodyum klorür

0.2 g

Sukroz

10 g

Çözücü içeren her şişede:  
Enjeksiyonluk su  100 mL

* Toz, maksimum 17 mg/g proteinlik IgA ve az miktarda hayvan kaynaklı pepsin içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Canlı virüs aşıları ile etkileşim
IV Ig uygulaması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği gibi canlı virüs aşılarının etkinliğini en az 6 haftadan en çok 3 aya kadar bozabilir. Bu tip aşıların uygulanabilmesi için IV Ig infüzyonundan sonra 3 aylık bir süre geçmelidir. Kızamık hastalarında bu durum 1 yıla kadar sürebilir.
Eğer hasta infüzyondan önceki 2 hafta içinde bu aşılardan birini olmuşsa, aşı tekrarı gerekip gerekmediğini tayin etmek için aşı sonrası koruyucu antikor düzeyinin kontrolü gerekebilir.

Serolojik testler ile etkileşim
Normal insan immunoglobulin infüzyonundan sonra hastanın kanına pasif olarak transfer edilmiş antikorların hastanın kanında geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerde yanıltıcı pozitif sonuçlara neden olabilir.

Bu ürünün anti-eritrosit antikorlar içermesi nedeniyle antiglobulin (Coombs) testi, uygulama sonrasında geçici olarak pozitif sonuç verebilir.

GEÇİMSİZLİKLER
Normal insan globulini başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar
 • Özellikle Ig A eksikliği olan kişiler arasında insan immunoglobulinlerine aşırı duyarlığı olanlar ve anti-Ig A antikoru geliştiren,
 • Etkin madde ve yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Dozaj:
Doz ve dozlar arasındaki süre tedavinin amacına (replasman ya da modülatör tedavisi) ve immun yetersizliği olan hastalarda intravenöz enjeksiyonu takiben normal insan immunoglobilinin in vivo yarılanma ömrüne bağlı olarak düzenlenir.

Aşağıdaki dozlar genel bir tavsiye niteliğindedir:

Primer immun yetmezlikte replasman tedavisi:
Tedavinin amacı, en az 4 - 6 g / L rezidüel IgG seviyesi sağlamaktır. (bir önceki TEGELINE dozundan önce) IV Ig ile tedaviye başlanmasını takiben hastalar 3 - 6 ay sonra stabilize olurlar. Koşullara göre (örn. Enfeksiyon) 0.4 - 0.8 g/ kg'lık yükleme dozu ve idame olarak her 3 haftada bir 0.2g/kg infüzyon uygulanması önerilir. 4 -6 g/L seviyelerinin sağlaması için yaklaşık 0.3 g/kg/ay IV Ig dozları
(0.2 - 0.8 g/kg/ay doz aralığı ile) gereklidir. Stabil koşullara ulaşıldığında doz aralığı 2-4 hafta arasında değişir. Enfeksiyon gelişimi halinde daha sık infüzyon uygulanması gerekebilir.

Primer immun yetmezliklerin replasman tedavisinde, her infüzyondan önce, tedavinin yararını tespit için serum Ig G analizi yapılır ve eğer gerekirse, doz ya da uygulama aralıkları yeniden düzenlenir.

Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multipl miyelom ve kronik lenfositik lösemi ve pediyatrik HIV enfeksiyonlarında replasman tedavisi:
En az 4-6 g/L'lik IgG seviyelerini (bir sonraki IVIg infüzyonundan önce ölçülen) sağlamak için, her 3 -4 haftada bir 0.2 - 0.4 g/kg/gün doz önerilir.
Primer ve sekonder immun yetmezliklerin replasman tedavisi, en az 6 ay hastanede TEGELINE ile tedavi edilen hastalarda yan etki görülmeksizin uygulanabilir. Uygulama, bir hemşire veya hastadan sorumlu hastane ekibinden özel eğitim almış kişiler tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir.

Allojenik kemik iliği transplantasyonu:
IV Ig, genellikle allotransplantasyondan önce ve sonra uygulanır.
IV Ig, enfeksiyöz komplikasyonların gelişimini engeller ve allojenik transplantasyon alıcılarında graft-versus-host hastalığının şiddet ve sıklığının azaltılmasında etkilidir.
Dozaj, tek tek kişilere göre saptanır ve genellikle (-) 7 günden (+) 90 güne kadar 0.5 g / kg/hafta dozu ile başlanır.

Antikor üretimi yetersiz ise, 1 yıla kadar 0.5 g / kg / hafta doz önerilmektedir.

Steroid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpura; ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla; Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde; Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'de:
Yükleme dozu : 1. gün 0.8 - 1 g/kg/gün ( gerekirse 3. gün tekrarlanabilir ) veya 2 - 5 gün süreyle 0.4 g/kg/gün. Eğer trombositopeni nüksederse tedavi tekrarlanmalıdır.

Yetişkinlerde Guillain- Barré sendromu:
5 gün için 0.4 g/kg/gün'dür.

Kawasaki hastalığı:
Doz, 2-5 gün içinde bölünmüş dozlar halinde 1.6-2.0 g/ kg veya 2.0 g/kg tek doz olarak ve asetilsalisilik asit ile kombine olarak verilmelidir.

Birdshot retinokoroidopatinin tedavisinde:
Başlangıç dozu, 6 ay süre ile her 4 haftada bir 2 - 4 gün, 1.6 g/kg' dır. İdame dozu, her 4 - 10 haftada bir 2 - 4 gün içinde verilen 1.2g/kg.

Multifokal Motor Nöropati (MMN):
Başlangıç tedavisi için pozoloji 6 ay boyunca her 4 haftada bir 2 ile 5 gün arasında uygulanan 2 g/kg'dır.
İdame tedavisi için pozoloji 2 ile 5 gün boyunca uygulanan 2 g/kg'dır.

TEGELINE uygulama sıklığı ve idame tedavisinin süresi her bir hastada semptomların yeniden ortaya çıkmasına kadar geçen süreye göre ayarlanmalıdır.
Terapötik etkinin oluşmaması durumunda, TEGELINE tedavisi en az 3 ay ve en fazla 6 aydan sonra kesilebilir.

Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (CIDP):
5 gün boyunca 2 g/kg uygulanan ve her 4 haftada bir tekrar edilen pozoloji tedavi yanıtına bağlı olarak en fazla 4 ay boyunca idame ettirilir.
Terapötik etkinin oluşup oluşmadığı her bir tedavi küründen sonra değerlendirilmelidir. Herhangi bir etki gözlenmemesi durumda tedavi 3 aydan sonra kesilebilir.

Doz önerileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Dozaj ve Kullanım şekli

 

 Endikasyon

 Doz

 Enjeksiyon sıklığı

Replasman Tedavisi:

Primer immun yetmezlikte

- yükleme dozu: 0.4 - 0.8
g/kg
- idame dozu: 0.2 - 0.8
g/kg

Her 2 - 4 haftada bir, en az 4 -6 g/ L Ig G seviyeleri sağlanacak şekilde

Sekonder immun yetmezlik ve AIDS'li çocuklar


0.2 - 0.4 g/kg

Her 3 - 4 haftada bir en az 4 - 6 g/L Ig G seviyeleri sağlanacak şekilde

İnıımınonıodülatör
Tedavisi:

İdiopatik trombositopenik purpura
0.8 - 1 g/kg veya
0.4 g /kg/gün

1. gün, (3.günde tekrarlanabilir) 2 - 5 gün için

Birdshot retinokoroidopati

-  yükleme dozu: 2 - 4 gün 1.6 g/kg
- idame dozu: 2 - 4 gün 1.2 g/kg

6 ay süreyle her 4 haftada bir her 4 - 10 haftada birYetişkinlerde
Guillain-Barré sendromu0.4 g/kg/gün5 gün

Kawasaki hastalığı

1.6 - 2.0 g/kg

Bölünmüş dozlar halinde 2 - 5 gün  asetil   salisilik  asit  ile birlikte tek doz asetil salisilik asit ile birlikte.

Multifokal Motor Nöropati (MMN)

-yükleme dozu: 2 ile 5 gün arasında 2 g/kg
- idame dozu: 2 ile 5 gün arasında 2 g/kg

6 ay süreyle her 4 haftada bir

TEGELINE uygulama sıklığı ve idame tedavisinin süresi her bir hastada semptomların yeniden ortaya çıkmasına kadar geçen süreye göre ayarlanmalıdır.


Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (CIDP)


5 gün boyunca 2 g/kg


Tedavi yanıtına bağlı olarak en fazla 4 ay boyunca her 4 haftada bir

Allojenik kemik iliği transplantasyonu:

- enfeksiyöz komplikasyonların ve graft-versus-host hastalığının önlenmesi

0.5 g/kg

- 7. günden + 90. güne kadar her hafta

- antikor üretiminde kalıcı yetmezlik

0.5 g/kg

1 yıl süreyle her ay


Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Ig IV tedavi alan hastalarda akut böbrek yetmezliği vakaları rapor edilmiştir. Birçok vakada, daha önceden varolan böbrek yetmezliği, diabetes mellitus hipovolemi, aşırı kilo, nefrotoksik ilaçların birlikte kullanımı veya 65 yaş üzerindeki hastalar gibi risk faktörleri belirlenmiştir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda minimum konsantrasyonda ve pratik olarak mümkün en yavaş infüzyon hızıyla uygulanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:
İlacın dozu vücut ağırlığına göre hesaplanmalı ve ilaç minimum infüzyon hızında uygulanmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:
65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması yapılarak ve minimum infüzyon hızında verilir.

Preparatın Hazırlanması:
TEGELINE, kullanım öncesinde enjeksiyonluk su ile hazırlanacak olan toz formundadır.

Preparatın Hazırlanması:
TEGELINE, kullanım öncesinde enjeksiyonluk su ile hazırlanacak olan toz formundadır.

Aseptik prosedür kuralları altında kullanınız.
Eğer ambalaj bozulmuş ya da koruyucu kapaklar yerlerinde değilse sağlanan aksesuarları kullanmayınız.

 


Hazırlanan ürün çıplak gözle incelenerek partikül içerip içermediği kontrol edilir. Bu şekilde hazırlanan çözelti berrak ya da hafif opaktır. Bulanık veya çökeltisi olan çözeltiler kullanılmaz.

Uygulama:
100 mL için:
*Hazırlanan çözeltiyi içeren şişeye, kutuda bulunan 15 μm’lik non sterilizan filtreli uygulama seti bağlanır.
*İnfüzyon oranı ilk yarım saat için 0.5 mL/kg/saat’ i aşmayacak şekilde hastanın klinik toleransına göre ayarlanır, , daha sonra kademeli olarak 4mL/kg/saat’ i aşmayacak şekilde artırılır.
*TEGELINE hazırlandıktan hemen sonra intravenöz olarak uygulanmalıdır (infüzyon hazırlandıktan sonra 24 saat içinde)

Arta kalan hazırlanmış çözelti atılmalıdır.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

TEGELINE 2.5 g/50 mL IV İnfüzyon için Liyofilize Toz İçeren Flakon TEGELINE 10 g/200 mL IV İnfüzyon için Liyofilize Toz İçeren Flakon

Ruhsat Sahibi
ER-KİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Gaziumurpaşa Sok. Bimar Plaza No:38 D: 4
Balmumcu 34349 Beşiktaş - İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
-
Saklama Koşulları
Aşırı ışıktan korunarak 25°C'nin altında saklanır.
Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

TEGELINE 5 g/100 mL IV İnfüzyon için Liyofilize Toz İçeren Flakon
Tıpalı (halobutil) flakon içerisinde (Tip I cam) enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz (5 g), tıpalı flakon içerisinde (Tip II cam) çözücü (100 mL), dışında sterilizasyon filtresi tutturulmuş bir transfer sistemi ve filtreli infüzyon kiti bulunur.

Uyarılar/Önlemler

Multifokal motor nöropati (MMN) ile kronik inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropati (CIDP) teşhisleri ilgili uzman hekim tarafından konulmalı ve TEGELINE ile tedaviye ilgili uzman hekimin tavsiyesi üzerine başlanmalıdır.

İstenmeyen etkiler, infüzyon hızına bağlı olabilir. "Kullanım şekli ve dozu bölümünde" verilen sürelere mutlaka uymak gereklidir. Ayrıca, infüzyon sırasında hasta istenmeyen etkiler açısından yakından izlenmelidir.

Bazı advers reaksiyonlar aşağıdaki durumlarda daha sık oluşabilir:

 • Hızlı intravenöz infüzyon ("kullanım şekli ve dozu" bölümüne bakınız)
 • IgA yetmezliği olan ya da olmayan hipogamaglobulinemi ya da agamaglobulinemi
 • İlk kez normal insan immunoglobulini uygulaması yapılacak hastalar ya da nadiren, kullanılan normal insan immunoglobulin preparatı değiştirildiğinde ya da en son uygulamadan sonra 8 hafta geçmişse.

Gerçek aşırı duyarlılık reaksiyonları nadirdir ve çok seyrek olarak anti-IgA antikoru olan IgA yetmezlikli vakalarda görülmektedir.
Nadiren normal insan immunoglobulini, daha önce insan immunoglobulin tedavisi uygulanmış ve tedaviyi tolere edebilmiş hastalarda bile anafilaktik reaksiyonla birlikte kan basıncında düşmeye neden olabilmektedir.

Potansiyel komplikasyonları aşağıdaki önlemlere dikkat ederek, sıklıkla önlemek mümkündür:

 • İnfüzyon hızının dikkatle izlenmesi,
 • Yavaş infüzyon (İmL/kg/saat) yoluyla başlangıçta IV Ig' ye toleransının kontrolü.
 • Geçici glukozüri gelişebilen latent diabetes mellitus, diabetes mellitus ya da düşük yağlı diyette şeker miktarının ( 2 g/g Ig G ) hesaba katılması.
 • İnfüzyon boyunca yan etki olasılığına karşı hastanın yakından izlenmesi. Özellikle daha önce normal insan immunoglobulini infüzyonu uygulanmamış, farklı bir preparat uygulanmış ya da daha önceki infüzyondan sonra 8 hafta geçmiş olan hastalar, potansiyel istenmeyen etkilerin belirtisini tespit etmek için ilk infüzyon süresince ve infüzyondan sonraki ilk saat boyunca dikkatle izlenmelidir. Diğer tüm hastalar da uygulamadan sonra en az 20 dakika süreyle izlenmelidir.

Özellikle vasküler komplikasyon riski olan hastalarda hızlı intravenöz infüzyonla ilişkili olarak arteriyel ve venöz tromboz riski daha büyüktür (bkz. Kullanım şekli ve dozu).
Ig IV tedavi alan hastalarda akut böbrek yetmezliği vakaları rapor edilmiştir. Birçok vakada, daha önceden varolan böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, 65 yaşın üzerindeki hastalar, aşırı kilo veya hipovolemi gibi risk faktörleri belirlenmiştir. Tüm hastalarda, IVIg uygulanması için şunlar gereklidir:

 • IVIg infüzyonunun başlangıcından önce yeterli hidratasyon sağlamak,
 • İdrar miktarının izlenmesi,
 • Serum kreatinin seviyelerinin ölçülmesi,
 • Kıvrım diüretiklerinin beraber kullanımının engellenmesi.

Böbrek fonksiyon bozukluğu ya da akut böbrek yetmezliğinin değişik IVIg preparatlarının kullanımıyla ilişkili olabileceği bildirilmiş olmasına rağmen, olguların çoğundan, stabilizatör olarak sukroz içeren preparatlar sorumlu tutulmaktadır. Risk altındaki hastalarda, sukroz içermeyen preparatların kullanımı düşünülmelidir.

Alerjik ya da anafilaktik reaksiyon görülürse infüzyona hemen son verilmelidir. Şok durumunda, semptomatik tedavi hemen başlatılmalıdır.

Kan ürünleri veya plazma kökenli tıbbi ürünler uygulandığında enfeksiyon etkenlerinin bulaşma riski kesin olarak dışlanamaz. Bu durum henüz bilinmeyen patojenler için de geçerlidir.

Ancak, bu risk aşağıdaki önlemler ile azaltılmıştır:

 • Donörler, ciddi bir tıbbi inceleme sonucunda seçilmekte ve her bağışta HIV, HCV ve HBV gibi major patojenik virüsleri de kapsayan tarama testleri yapılmaktadır.
 • Plazma havuzları HCV ve parvovirüs B19 genomik materyali için test edilir.
 • Viral eliminasyon ve/veya inaktivasyon evrelerini kapsayan ekstraksiyon/pürifikasyon işlemleri, HIV, HCV, HBV için valide edilmiştir.
 • Ürünün hazırlandığı plazma, CJD'a ait hiçbir klinik belirti taşımayan ve CJD şüphesi bulunmayan, sağlıklı donörlerden toplanmıştır. Ancak bu ürün insan kanından üretilmiş olmasına rağmen, virüsler ve teorik olarak Creutzfeldt-Jacob hastalığı (CJD) ajanı taşıyabilme riski bulunmaktadır.

TEGELINE uygulaması ile bugüne kadar virüs kontaminasyonu rapor edilmemiştir.

Viral uzaklaştırma/ inaktivasyon prosedürlerinin etkisi, hepatit A veya parvovirüs B19 gibi zarfsız virüslere karşı sınırlı olabilir.

TEGELINE 10 mL'de 8 mg sodyum içerir. Düşük tuz diyeti uygulayan hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün 100 mL'de 10 g sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
Gebelik kategorisi: C
TEGELINE'nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

MAKİNA VE MOTORLU ARAÇ KULLANIMINA ETKİSİ
IV Ig' nin araç veya diğer makinaların kullanılması üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Üretim Yeri

LFB BIOMEDICAMENTS 59-61 rue de Trevise 59000 Lille- Fransa

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İnsan normal immunoglobulininin intravenöz uygulamasında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın

Gastrointestinal hastalıklar:
Bulantı, kusma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:
Titreme, hipertermi

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ dokusu hastalıkları:
Sırt ağrısı, artralji

Sinir sistemi hastalıkları:
Baş ağrısı

Böbrek ve idrar hastalıkları:
Akut böbrek yetmezliği

Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Egzema

Seyrek

Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Hipersensitivite, anafilaktik şok

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:
Geri dönüşümlü aseptik menenjit

Araştırmalar:
Transaminazların miktarında geçici artış, serum kreatinin seviyesinde artış

Çok seyrek

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları:
Geri dönüşümlü hemolitik anemi/hemoliz, nötropeni, lökopeni

Vasküler hastalıklar:
Hipertansiyon, hipotansiyon, arteriyal tromboz, venöz tromboz, şok

Bulaşıcı   ajanlar  açısından  güvenlikle  ilgili   olarak  UYARILAR/ÖNLEMLER bölümüne bakınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.