Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka TENDURA
Etken Madde Kodu SGKEYD-DOKSAZOSIN MEZILAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C02CA04
ATC Açıklaması Doksazosin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A07754
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 15,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,1 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 5,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz hipotansiyona neden olmuşsa, hasta başı aşağıya doğru, sırtüstü yatar bir duruma getirilmelidir. Bireysel olarak hastanın durumuna göre, uygun olacağı düşünülen diğer destekleyici önlemler alınmalıdır. Doksazosin yüksek derecede proteinlere bağlandığından diyaliz endike değildir.

Endikasyonlar

Tendura® 2 mg Tablet, hipertansiyon tedavisinde endikedir. Tek antihipertansif ajan ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda Doksazosin, beta bloker, tiyazid grubu diüretikler, kalsiyum antagonistleri veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi diğer bir ajan ile birlikte kullanılabilir. Tendura® 2 mg Tablet, ayrıca benign prostat hiperplazisiyle birlikte olan üriner semptomların tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Doksazosin mesilat'ın etki mekanizması, alfa adrenerjik reseptörlerin alfa1 (post-sinaptik) alt tipinin selektif blokajıdır. Doksazosinmesilat'ın antihipertansif etkisi sistemik damar direncindeki azalmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Hipertansiyonlu hastalarda kalp debisinde çok az değişme olur. Kan basıncındaki maksimum azalma genellikle dozlamadan sonraki 2. ve 6. saatler arasında olur ve beraberinde, ayakta ölçülen kalp hızında küçük bir artış bulunur. Diğer alfa1-adrenerjik bloker ajanlar gibi Doksazosin de ayakta ölçülen kan basıncı ve kalp hızı üzerinde (oturur veya yatar pozisyonda ölçülene göre) daha büyük bir etki gösterir.

65 yaşın üstündekilerle daha gençler arasında kan basıncı yanıtı açısından herhangi bir belirgin fark yoktur. Doksazosin HDL/total kolesterol oranında anlamlı bir artış ve total gliseridler ile total kolesterolde belirgin bir azalma yaparak, kan lipidleri üzerinde olumlu etkiler gösterir. Benign prostat hiperplazisi bulunan hastalarda, doksazosin mesilat, özellikle obstrüktif semptomlarda (zayıf idrar akımı, kesik kesik idrar yapma, mesanenin tam boşalmaması, damlama) belirgin olan bir düzelmeye yol açar.

Farmakokinetik Özellikler

Doksazosin mesilat terapötik dozlarının oral uygulanmasından sonra doruk plazma konsantrasyonlarına yaklaşık olarak 2-3 saatte ulaşır. Doksazosin'in karaciğerde ilk geçiş metabolizmasına uğraması nedeniyle biyoyararlanımı yaklaşık olarak %65'tir. Gıdaların Doksazosin biyoyararlanımları üzerine etkileri yoktur. Doksazosin mesilat karaciğerde, kinazolin çekirdeğinin O-demetilasyonu ya da benzodioksan grubunun hidroksilasyonu ile yaygın olarak metabolize olur. Plazma eliminasyonu bifaziktir ve terminal plazma eliminasyon yarı ömrü 22 saattir ki; bu, günde bir kez uygulanmasının temelini oluşturur. Günde 2-16 mg dozunda doksazosin verilen hipertansif hastalardaki kararlı durum çalışmalar doğrusal bir kinetik ve doz ile orantılılık göstermiştir. Doksazosin'in hepatik metabolizmasını etkilediği bilinen ilaçların (Simetidin gibi) etkileri ile ilgili sınırlı veriler mevcuttur. Karaciğer fonksiyon değişikliği olan hastalarda doksazosin'in kullanımına karar verilirse çok dikkatli olunmalıdır, çünkü doksazosin'in metabolizması neredeyse tümüyle karaciğer üzerindendir. Doksazosin'in oral ve intravenöz yoldan uygulandığı farmakokinetik çalışmada, uygulanan dozun yaklaşık %63'ünün feçesle ve %9'unun idrarla atıldığı saptanmıştır. Değişmemiş ilaç olarak elimine edilen miktar feçeste dozun yaklaşık %9'u ve idrarda ise yalnızca eser miktarda tespit edilmiştir. Terapötik dozlarla elde edilen plazma konsantrasyonları ile doksazosin'in yaklaşık %98 oranında plazma proteinlerine bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir Tablet; 2 mg Doksazosin'e eşdeğer Doksazosin mesilat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Plazmadaki Doksazosin'in büyük bir kısmı (%98) proteinlere bağlıdır. İnsan plazmasındaki in-vitro veriler Doksazosin'in, digoksin, fenitoin, warfarin veya indometazin'in proteinlere bağlanması üzerine herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir. Doksazosin, tiyazid grubu diüretikler, furosemid, betoblokerler, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler, oral hipoglisemik ilaçlar, ürikosürik ajanlar ve antikoagülanlar ile hiçbir advers ilaç etkileşimi olmaksızın kullanılabilir.

Kontraendikasyonlar

Tendura® 2 mg Tablet, kinazolinlere veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hipertansif hastalarda, Doksazosin'in başlangıç dozu günde 1 mg'dır. Tedavinin bir veya iki hafta süreyle günde 1 mg ile başlatılması önerilmektedir.Daha sonraki bir veya iki haftada doz günde 1 defa verilen 2 mg'a çıkarılabilir. Eğer gerekirse, kan basıncında istenen azalmayı gerçekleştirmek için hastanın kişisel cevabına bağlı olarak günde 4 mg, 8 mg ve 16 mg'a çıkarılabilir.

Benign prostat hiperplazisinde, başlangıç dozu günde bir defa 1 mg'dır. Hastanın bireysel ürodinamiklerine ve benign prostat hiperplazisi semptomatolojisine bağlı olarak doz, 2 mg, 4 mg'a ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg'a kadar çıkarılabilir. Önerilen titrasyon aralığı 1-2 haftadır. Önerilen dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg'dır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tendura 4 mg Tablet

Saklama Koşulları
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tendura® 2 mg Tablet, 20 tabletlik blister ambalajlarda, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler

Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara veya hepatik metabolizasyonu etkilediği bilinen ilaçları almakta olan hastalara Doksazosin uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bu durumların bulunduğu hastalarda Doksazosin kullanımı ile ilgili kontrollü klinik deneyim mevcut değildir.

Lökopeni/Nötropeni:

Doksazosin almakta olan hastalardan elde edilen hematolojik verilerin analizi, lökosit ve nötrofil sayısında azalma olduğunu göstermektedir. Bu fenomen diğer alfa-bloker ilaçlarla da görülmektedir. Hastaların takip edildiği durumlarda lökosit ve nötrofil sayıları doksazosin tedavisinin kesilmesinden sonra normale dönmüş; hiçbir hasta lökosit veya nötrofil sayısının düşüklüğü nedeniyle semptomatik olmamıştır.

Hamilelik ve Emzirme Sırasında Kullanım:

Gebelik kategorisi: C

Hamile ve emziren kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığı için, hamilelik ve emzirme döneminde sadece hekimin kararına göre potansiyel faydaları, muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.

Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım: Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, normal böbrek fonksiyonu olan hastalara kıyasla anlamlı değişiklikler göstermemiştir.

Araç/Makine kullanma: Özellikle tedavinin başlangıcında, makine kullanma veya motorlu araç kullanma aktivitelerinde bozulma görülebilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hipertansiyonlu hastalarla yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, Tendura® 2 mg Tablet tedavisine ilişkin en sık rastlanan yan etkiler, postürel tipte (nadiren senkop ile birlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlar olup, bunlar arasında baş dönmesi, vertigo, başağrısı, postürel göz kararması, yorgunluk/halsizlik, ödem, asteni, somnolans, bulantı ve rinit mevcuttur. Nadiren karın ağrısı gibi nonspesifik gastrik şikayetler, diyare, kusma, ajitasyon ve tremor görülebilir. Doksazosin'in rutin biyokimyasal testlerle klinik olarak anlamlı herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir. Serum potasyum, glukoz, ürik asit, kan üre azotu, kreatinin değerleri veya karaciğer fonksiyon testlerinde klinik olarak herhangi bir anlamlı advers etkisi kaydedilmemiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.