Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka TICLID
Etken Madde Kodu SGKFSU-TIKLOPIDIN HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B01AC05
ATC Açıklaması Tiklopidin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07885
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,16 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,12 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Hayvanlar üzerindeki çalışmalarda doz aşımı halinde ağır gastrointestinal tahammülsüzlük görülmüştür. Doz aşımı halinde kusturma, mide lavajı yapılmalı ve diğer genel destekleyici önlemler alınmalıdır.

Endikasyonlar
  • Ateroskleroza bağlı olarak serebrovasküler bir hadiseden sonra strok, miyokard enfarktüsü ve vasküler ölümler gibi arteryel trombotik komplikasyonların önlenmesi.
  • Alt ekstremitelerinde entermitan klodikasyon derecesinde kronik arter hastalığı bulunanlarda, özellikle koroner arterlere ait, önemli iskemik olayların önlenmesi.
  • Ekstrakorporeal dolaşıma bağlı trombosit fonksiyon bozukluklarının profilaksisi ve tedavisi (Bazı cerrahi müdahaleler ve kronik hemodiyalizde).
  • Koroner STENT implantasyonu sonrasında subakut oklüzyonların önlenmesi

 

Farmakodinamik Özellikler

Tiklopidin bir trombosit agregasyonu inhibitörüdür. Doza bağlı olarak trombosit agregasyonunu ve trombosit faktörlerinin serbestleşmesini inhibe eder. Preparatın in vitro aktivitesi yoktur ve sadece in vivo olarak aktiftir. Buna karşın dolaşımdaki aktif bir metaboliti henüz bulunmamıştır.

Tiklopidin, fibrinojenin ADP etkisiyle trombosit membranına bağlanmasını inhibe ederek trombosit agregasyonunu engeller. Asetilsalisilik asidin tersine siklooksijenaz inhibisyonuna neden olmaz. Trombositlerdeki siklik AMP üzerinde herhangi bir etkisi saptanmamıştır.

Kanama süresi (40 mmHg basıncında IVY metodu ile) normal değerin iki katı uzamaktadır. Tedavinin bitiminde kanama süresi ve diğer trombosit fonksiyon testleri hastaların çoğunda bir hafta içinde normale dönmektedir.

Günde iki kez 250 mg tiklopidin ile trombosit agregasyonu inhibisyonu iki gün içinde görülür. Aynı dozda maksimum etki 5-8 gün içinde elde edilir. Tiklopidin terapötik dozlarda, ADP ile oluşan trombosit agregasyonunu (2,5 Mmol/l) %50-70 oranında inhibe eder. Daha düşük dozlar ile daha az trombosit agregasyonu inhibisyonu gerçekleşir.

Farmakokinetik Özellikler

Tiklopidinin gastrointestinal kanaldan emilimi tama yakındır. Yaklaşık 2 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğu oluşur. Ticlid’in yemeklerden sonra alınması biyoyararlılığı artırır. Günde iki defa 250 mg ile 7-10 gün tedaviden sonra plazma düzeyleri sabit duruma geçer. Bu durumda ortalama terminal eliminasyon yarı ömrü 30-50 saattir. Ancak trombosit agregasyonunun inhibisyonu plazma ilaç düzeylerine bağımlı değildir. Tiklopidin karaciğerde metabolize olur. İşaretlenmiş tiklopidinin oral yoldan alınmasından sonra, radyoaktivitenin % 50-60’ı idrarda, %23-30’u feçeste bulunmuştur.

Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü

Bir tablette:

 

Tiklopidin hidroklorür 250 mg

 

(Boyar madde olarak titan dioksit içerir)

İlaç Etkileşmeleri

Hemoraji riskini artıran kombinasyonlar

Non Steroid Antienflamatuar İlaçlar

Trombosit agregasyonunu engelleyici etkinin artması ve steroid olmayan antienflamatuarların gastroduodenal mukoza membranı üzerine etkisi.

Antitrombositler

Trombosit agregasyonunu engelleyici etkinin artması.

Salisilat türevleri

Trombosit agregasyonunu engelleyici etkinin artması ve salisilat türevlerinin gastroduodenal mukoza membranı üzerine etkisi. (Stent implantasyonu durumunda Bakınız: Dozaj ve Uyarılar/Önlemler)

Oral antikoagülanlar

Antikoagülan etki ile trombosit agregasyonunu engelleyici etkinin birleşmesi.

Heparin

Antikoagülan etki ile trombosit agregasyonunu engelleyici etkinin birleşmesi.

Tiklopidin yukarıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında hemoraji riski artabileceğinden, yakın klinik ve biyolojik (INR/ APTT) takip gerekir.

Özel önlemler gerektiren kombinasyonlar

Teofilin

Total teofilin plazma klirensinde azalmaya bağlı olarak, teofilin plazma düzeylerinde artış görülebilir. Klinik takip ve plazma teofilin düzeyi kontrolü gerekebilir. Teofilin dozu Tiklopidin tedavisi sırasında ve daha sonra ayarlanmalıdır.

Digoksin

Tiklopidin  ile birlikte kullanılırsa, plazma digoksin düzeyinde hafif bir düşüş (yaklaşık %15) görülebilir. Bu durum digoksinin terapötik etkinliğini etkilemez.

Fenobarbital

Sağlıklı gönüllülerde, kronik fenobarbital kullanımı Tiklopidinin trombosit agregasyonunu inhibe edici etkisini değiştirmemiştir.

Fenitoin

İn vitro çalışmalar Tiklopidinin fenitoinin plazma proteinlerine bağlanmasını değiştirmediğini göstermiştir. Ancak Tiklopidin  ve metabolitlerinin proteinlere bağlanma yönünden etkileşimleri in vivo olarak araştırılmamıştır. Bu ürün Tiklopidin  ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır ve fenitoin kan düzeylerinin ölçülmesi yararlı olabilir.

Diğer kombine tedaviler

Ticlid’in beta blokerlerle, kalsiyum antagonistleriyle ve diüretiklerle birlikte uygulandığı klinik çalışmalarda klinik bakımdan anlamlı hiçbir etkileşim bildirilmemiştir.

İn vitro çalışmalar tiklopidinin %98 oranında plazma proteinlerine bağlandığını ancak, propranolol  gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçların plazma proteinlerine bağlanmasıyla etkileşmediğini göstermektedir.

Çok nadir durumlarda siklosporin kan düzeylerinde düşme bildirilmiştir. Bu nedenle Ticlid ve siklosporinin kombine olarak kullanılması halinde, siklosporinin kan düzeyi takip edilmelidir.

Kontraendikasyonlar

Hemorajik diyatez 

Kanamaya meyilli organik lezyonlar: aktif gastrik ülser veya akut fazdaki kanamalı serebrovasküler hadiseler. 

Kanama süresinin uzadığı kan hastalıkları

Tiklopidine aşırı duyarlılık

Lökopeni, trombopeni ve agranülositoz hikayesi

Kullanım Şekli Ve Dozu

Ticlid  oral yoldan kullanılır. Tabletler yemeklerle beraber alınmalıdır.

Erişkinler: Ortalama doz günde iki tablettir, sabah akşam yemeklerle birlikte alınmalıdır. Kroner STENT implantasyonu sonrasında subakut oklüzyonların önlenmesi durumlarında tedavi, implantasyonun hemen öncesi veya hemen sonrasında başlatılmalıdır ve aspirin ile kombine olarak (100 - 325 mg) yaklaşık 1 ay tedaviye devam edilmelidir.

Çocuklar: Çocuklarda endike değildir.

Yaşlılar: Tiklopidinin farmakokinetiği yaşlılarda değişir, bununla beraber günlük 500 mg’lık dozun farmakolojik ve tedavi edici etkinliği yaş nedeniyle değişmez.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

UYARILAR

Hematolojik ve hemorajik advers etkiler görülebilir. Bu etkilerin ciddi ve hatta bazen fatal olduğu gözlemlenmiştir (Bakınız Advers etkiler).

Bu ciddi yan etkiler şu durumlarda görülmüştür :

  • Yetersiz takip, yan etkilerin geç teşhis edilmesi ve uygun olmayan önlemlerin alınması
  • Asetilsalisilik asit ve non-steroid antienflamatuar ilaçlar gibi antitrombotik ajanlar veya antikoagülanlar ile birlikte kullanımı. Bununla beraber STENT implantasyonu durumlarında tiklopidin , implantasyon sonrasında bir ay süreyle asetilsalisilik asit (100-325 mg/gün) ile kombine edilebilir.

 

PROSPEKTÜSTEKİ ENDİKASYONLARA, ÖNLEMLERE VE  KONTRENDİKASYONLARA TİTİZLİKLE  UYMAK ÇOK ÖNEMLİDİR.

ÖNLEMLER

Hematolojik denetim:

Tedavinin başlangıcında tam kan sayımı ve trombosit sayımı yapılmalıdır, daha sonraki tiklopidin tedavisinin sürdürüldüğü ilk üç ayda her iki haftada bir ve Ticlid  tedavisinin kesilmesinden sonraki 15 gün içinde bu sayımlar tekrarlanmalıdır. Nötropeni (<1.500 nötrofil/mm3) veya trombositopeni (<100.000 trombosit/mm3) olması halinde tedaviye son verilmelidir ve değerler normale dönene kadar tam kan sayımı, trombosit sayımı yapılmalıdır.

Klinik denetim:

Tüm hastalar özellikle tedavinin ilk üç ayı içinde, advers ilaç etkilerinin klinik semptom ve belirti yönünden dikkatle izlenmelidir.

Nötropeniye (ateş, boğaz ağrısı, ağız boşluğunda yaralar), trombositopeniye ve/veya anormal hemostaza (uzamış veya alışılmadık kanama, ekimoz, purpura, koyu renk dışkı), sarılığa (koyu renk idrar, açık renk dışkı da dahil olmak üzere) bağlı olabilecek semptom ve belirtiler hastaya anlatılmalıdır.

Tüm hastalar yukarıdaki semptom ve belirtilerin oluşması halinde ilacı kesmeleri ve derhal hekime başvurmaları konusunda uyarılmalıdır. Tedaviye tekrar başlama kararı ancak klinik ve laboratuar bulgularına  göre alınabilir.

Trombotik trombositopenik purpura (TTP)’nın klinik belirtileri;

trombositopeni, hemolitik anemi, nörolojik semptomlar, renal yetmezlik ve ateştir.

Başlangıç ani olabilir. Vakaların çoğu tedavi başlangıcının ilk 8 haftası içinde rapor edilmiştir.

Fatal sonlanabileceğinden, şüpheli bir trombotik trombositopenik purpura durumunda uzman bir ekibe danışılmalıdır.

Plazmoferez ile tedavinin, prognozu iyileştirdiği bildirilmiştir.

Hemostaz:

Kanama riski yüksek olan hastalarda Ticlid  dikkatle kullanılmalıdır.

İlaç; heparinler, oral antikoagülanlar ve antitrombotik ilaçlarla birlikte verilmemelidir. Buna rağmen birlikte kullanım gerekirse yakın klinik ve laboratuar takibi gereklidir. (Bakınız: İlaç etkileşmeleri)

Eğer hasta elektif bir ameliyat geçirecekse ameliyattan en az 10 gün önce Ticlid  tedavisi kesilmelidir.

Acil ameliyat halinde, kanama riskini azaltmak ve uzamış kanama süresini sınırlandırmak için üç yoldan birinin veya tümünün uygulanması önerilmektedir: IV. olarak 0,5-1mg/kg metilprednizolon (bu uygulama tekrarlanabilir); 0,2-0,4 µg/kg dozda dezmopressin;  trombosit tranfüzyonları.

Tiklopidin büyük ölçüde karaciğerde metabolize olduğu için karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda tedbirle kullanılmalıdır. Hepatit ve sarılık gelişirse tedavi durdurulmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM

Gebelikte:

Tiklopidinin gebe kadınlarda güvenilirliği belirlenememiştir. Mutlak bir endikasyon olmadıkça tiklopidin gebelerde kullanılmamalıdır.

Laktasyonda:

Tiklopidinin süt veren kadınlarda güvenilirliği belirlenememiştir. Sıçanlarda yapılan çalışmalar Tiklopidinin anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Mutlak bir endikasyon olmadıkça tiklopidin emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Etkisi bildirilmemiştir. 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hematoloji 

%2,4 oranında nötropeniye rastlanmışsa da bunun ancak %0.8’inin ağır nötropeni olduğu bildirilmiştir (< 450 nötrofil/mm3).

Ağır nötropeni veya agranülositoz (<300 nötrofil/mm3) vakalarının çoğunun Tiklopidin tedavisinin ilk 3 ayında geliştiği saptanmıştır.

Bunlara enfeksiyon ya da benzeri klinik semptomlar eşlik etmemiştir. Böyle durumlarda kemik iliği tipik olarak miyeloid prekürsörlerde azalma göstermiştir. Çok nadir vakalarda kemik iliği aplazisi ve pansitopeni bildirilmiştir.

Tiklopidin tedavisine bağlı olarak az sayıda trombositopeni

(<80 000/mm3) vakası bildirilmiştir.

Çok ender olarak trombotik trombositopenik purpura raporları vardır. (Bakınız: Uyarılar/Önlemler)

Hemoraji 

Başlıca kan sızması veya ekimoz ve burun kanaması olmak üzere tedaviye bağlı olarak genel hemorajik komplikasyonlar görülebilir. Pre ve postoperatif hemorajiler bildirilmiştir. (Bakınız: Uyarılar/Önlemler).

Gastrointestinal

Tiklopidin tedavisi gastrointestinal rahatsızlıklara neden olabilir. En yaygın olanı diyare ve ikincisi bulantıdır. Tedavinin ilk üç ayında rastlanabilen diyare genellikle hafif ve geçicidir. Bu yan etkiler 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçer, tedaviyi durdurmak çoğunlukla gerekmez. Kolitin eşlik ettiği ciddi diyare birkaç nadir vakada bildirilmiştir. Ancak bu yan etki ağır ve kalıcı ise tedavi kesilmelidir.

Deri

Yaygın olarak deri döküntüleri bildirilmiştir. (pruritus ile birlikte makülopapül veya ürtiker.)Bu döküntüler tedavinin ilk 3 ayında ortaya çıkabilir ve tedavi durdurulursa deri döküntüleri birkaç gün içinde kaybolur. Bu deri döküntüleri yaygın olabilir. 

Karaciğer

Tedavinin ilk aylarında nadiren hepatit ve kolestatik sarılık bildirilmiştir. Tedavi durdurulduğunda prognoz genellikle olumlu olmuştur.

Seyrek olarak, değişik belirtiler veren Quincke ödemi, vaskülit, lupus sendromu, hipersensitivite nefropatisi gibi immünolojik reaksiyonlar bildirilmiştir. 

Laboratuar bulgularında değişim

Hematoloji

Nötropeni ve ender olarak pansitopeni, izole veya çok seyrek olarak hemolitik anemi ile birlikte trombositopeni bildirilmiştir.  

Karaciğer

Tiklopidin tedavisi ile hepatik enzimlerde artış görülebilir. Tiklopidin ve plasebo gruplarında, alkali fosfataz ve transaminazlarda (normal üst sınır değerlerinin 2 katından daha yüksek insidansda) yaygın bir artış gözlenmiştir. Tiklopidin tedavisi bilirubin düzeylerinde minör bir yükselmeye de neden olabilir.  

Kolesterol

Kronik Tiklopidin tedavisine bağlı olarak serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri yükselebilir. 1-4 aylık tedaviyle serum HDL-C, LDL-C, VLDL-C ve trigliserit  düzeylerinde %8-10’luk artış olabilir. Tedaviye devam edildikçe yükselme artmamıştır. Lipoprotein alt bölümlerinin oranı, özellikle HDL’nin LDL’ye oranı değişmeden kalmıştır. Klinik çalışma bulguları bu etkinin yaşa, cinsiyete, alkol tüketimine veya diabete bağlı olmadığını göstermiştir ve kardiyovasküler risk üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını ortaya koymuştur. 

TICLID TEDAVİSİNİN İLK ÜÇ AYINDA HER İKİ HAFTADA BİR DOKTORUNUZUN ÖNERECEĞİ  TETKİKLERİ ZAMANINDA YAPTIRINIZ.

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERDEN HERHANGİ BİRİNİN GÖRÜLMESİ HALİNDE HEMEN İLACI KESİNİZ VE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

  • ateş, titreme, boğaz ağrısı, ağız boşluğunda yara
  • uzamış veya alışılmadık kanama, çürük veya koyu renk dışkı
  • sarılık belirtileri (gözler veya deride sarı renk, koyu renk idrar veya açık renk dışkı)
  • gözler veya deride sarı renk, deride kızarıklık, soluk renk, ateş, vücutta güçsüzlük veya koyu renk idrarın birlikte görülmesi.