Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka TOLDIN
Etken Madde Kodu SGKFTH-TOLTERODIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 56
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04BD07
ATC Açıklaması Tolterodin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11566
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 90,28 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 80,63 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 33,52 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Tolterodin doz aşımı şiddetli santral antikolinerjik etkilere yol açabilir. Tedavi de bu duruma uygun olarak yapılmalıdır. Doz aşımında EKG’nin izlenmesi önerilmektedir.
 
Doz aşımında kusturma veya gastrik lavajla mide boşaltılır, arkasından da aktif kömür bulamacı verilir. Yaşam belirtileri dikkatle izlenmeli, endikasyona göre semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.
Endikasyonlar

Toldin, idrar tutamama, idrar zorlaması ve sık idrara çıkma gibi semptomlarla seyreden aşırı aktif mesane tedavisi için endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Tolterodin bir kompetitif muskarinik reseptör antagonistidir. Mesane kontraksiyonu kolinerjik muskarinik reseptörler aracılığı ile yapılır. Gerek tolterodin, gerekse onun aktif metaboliti olan 5-hidroksimetil türevi muskarinik reseptörlere karşı yüksek afinite gösterir, diğer sinir ileti reseptörlerine ve iyon kanallarına karşı afiniteleri ve etkileri ise önemsizdir. Tolterodinin mesane fonksiyonları üzerindeki etkisi çok güçlüdür. Sağlıklı gönüllülerde 6,4 mg tolterodin verilmesinden önce ve de 1 ve 5 saat sonra ürodinamik parametreler ölçülmüştür. İlacın verilmesinden 1 ve 5 saat sonra görülen başlıca etki mesanede rezidüel idrar artışı olmuştur. Bu da mesanenin tam boşalmadığını ve detrusor basıncında azalma olduğunu gösterir. Bu bulgular tolterodinin alt idrar yolları üzerindeki antimuskarinik etkisiyle uyumludur.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Sağlıklı gönüllülere 5 mg 14C-tolterodin verilmesinden sonra verilen dozun en az % 77’si absorbe olur. Maksimum serum konsantrasyonları (Cmaks) dozlamadan 1-2 saat sonra oluşur. Tolterodinin Cmaks ve eğrinin altındaki alanı (EAA) 1-4 mg doz aralığında verilen dozla orantılıdır. Tok karnına alındığında tolterodinin biyoyararlanımı % 53 artar fakat ilacı “yoğun metabolize ediciler”de 5-hidroksimetil metabolitinin konsantrasyonları değişmez. Bu durum doz ayarlaması gerektirmez.
 
Dağılım: Tolterodin kan proteinlerine, başlıca alfa1-asit glikoproteine yüksek oranda bağlanır. Serbest tolterodin konsantrasyonu % 3,7 (± 0,13) kadardır. 5-hidroksimetil metabolitinin serbest fraksiyonunun konsantrasyonu ise % 36 (± % 4,0) kadardır. Tolterodinin intravenöz yolla 1,28 mg dozda verilmesinden sonra dağılım hacmi 113 (± 26,7) litredir.
 
Metabolizma: Oral yolla verildikten sonra tolterodin karaciğerde yoğun biçimde metabolize olur. Primer metabolizma yolu 5-metil grubunun sitokrom P4502D6 (CYP 2D6) tarafından oksidasyonu sonucu farmakolojik aktivite gösteren 5-hidroksimetil metaboliti oluşumudur.
Metabolizma daha da ilerlediğinde 5-karboksilik asit ve N-dealkile 5-karboksilik asit metabolitleri oluşur.
 
Atılım: Sağlıklı gönüllülere 14C-tolterodin verilmesinden sonra 7 gün içinde radyoaktivitenin % 77’si idrardan, % 17’si ise feçesden elde edilmiştir. Verilen dozun % 1’den azı (zayıf metabolize edicilerde % 2,5’ten azı) değişmemiş tolterodin, % 5-14’ü (zayıf metabolize edicilerde % 1’den azı) aktif 5-hidroksimetil metaboliti olarak bulunmuştur.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablet etkin madde olarak 2 mg tolterodin tartarat, yardımcı madde olarak da laktoz monohidrat ve sodyum nişasta glikolat içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Fluoksetin; CYP2D6 sistemini kuvvetle inhibe eder, tolterodinin EAA’sını 4.8 kat arttırır, 5-hidroksimetil metabolitinin Cmaks’ını % 52, EAA’sını % 20 azaltır.
 
Sitokrom P450 izoenzimleri tarafından metabolize olan diğer ilaçlar; tolterodin CYP enzimleri tarafından metabolize edilen diğer ilaçlarla anlamlı klinik etkileşime girmez.
Deneysel amaç için kullanılan metabolik ilaçlar ile yapılan çalışmada CYP2D6, 2C19, 3A4 ya da 1A2’nin etkilerinin tolterodin tarafından inhibe edildiğine ait bulgu görülmemiştir.
 
CYP3A4 inhibitörleri : Metabolizması yavaşlamış hastalarda ketakonazol ile birlikte kullanımda tolterodin Cmaks ve EAA’sı 2-2.5 katına çıkmaktadır. Bu bulgulara göre antifungal ajanlar (ketokonazol, itrakonazol, mikanazol) gibi kuvvetli stokrom P450 3A inhibitörleri ve delavirdin, fluoksamin, simetidin, ditiazem, disülfiram, greyfurt suyu, indinavir, nefazon, neviparin, profoksifen, ritonavir, verpamil içeren diğer inhibitörler veya makrolit antibiotikler (eritromisin ve klaritromisin) sikloporin ve vinblastin, tolterodin ile birlikte kullanıldığında tolterodin plazma konsantrasyonları artabilir.
 
Varfarin : Sağlıklı gönüllülerde tolterodin ile varfarin birlikte verildiğinde faktör VII bastırılması, protrombin zamanında veya varfarin farmakokinetiğinde bir değişme görülmemiştir.
 
Oral kontraseptifler : Tolterodinin bir oral kontraseptifin (Etinil estradiol 30µg / Levonorgestrel 150 µg) farmakokinetiği üzerinde etkisi görülmemiştir.
 
Diüretikler : Tolterodinin indapamid, hidroklorotiazid, triamteren, bendroflumetiazid, klorotiazid, metilklorotiazid veya furosemid ile birlikte verilmesi elektrokardiografi üzerinde advers etkilere yol açmamıştır.
 
Gıda/bitkisel ürün etkileşmesi : Gıdalar tolterodin tabletlerin biyoyararlanımını yaklaşık % 53 artırır. Greyfurt suyu tolterodin serum düzeyini ve/veya tolterodin toksisitesini artırır.
St. John’s Wort CYP3A enzimlerini açığa çıkarır.
Kontraendikasyonlar

Toldin, tolterodin veya tabletteki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, idrar retansiyonu, gastrik retansiyonu ve kontrol altında olmayan dar açılı glokomu olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Toldin’in önerilen başlangıç dozu günde 2 kez 2 mg’dır. Doz hastanın verdiği bireysel yanıta ve toleransına göre günde 2 kez 1 mg’a indirilebilir. Hepatik veya renal fonksiyonu önemli derecede azalmış hastalarda veya güçlü CYP3A4 inhibitörü alanlarda günde 2 kez 1 mg önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Toldin 1 mg Film Tablet, 56 film tablet, blister ambalajda, karton kutuda.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Toldin 2 mg Film Tablet, 56 film tablet, blister ambalajda, karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

İdrar retansiyonu ve gastrik retansiyon : Toldin mesane çıkışında önemli derecede tıkanma olan hastalarda idrar retansiyonu olmaması için dikkatle kullanılmalıdır. Aynı şekilde pilor stenozu gibi gastrointestinal obstrüktif hastalığı olan hastalarda gastrik retansiyon olmaması için dikkatle kullanılmalıdır.

Kontrol altında dar açılı glokom : Toldin dar açılı glokom tedavisi gören hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Hepatik veya renal fonksiyonu azalmış hastalarda : Hepatik veya renal fonksiyonu önemli ölçüde azalmış hastalarda önerilen Toldin dozu günde 2 kez 1 mg’dır.
 
Hastanın bilgilendirilmesi : Toldin’in görmede bulanıklık, baş dönmesi veya uyuklama yapabileceği hastaya söylenmelidir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
 
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi C.
 
Tolterodinin teratojenik potansiyelinin araştırılması için hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Toldin gebelikte ancak anneye sağlayacağı faydalar fetus için olası risklere üstünse kullanılmalıdır.
 
Emzirme döneminde kullanım : Toldin’in emziren annelerde kullanılması önerilmez.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi :
 
Tolterodin, akomodasyon bozukluğuna neden olabileceğinden ve reaksiyon zamanını etkileyebileceğinden araç ve makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
 
ÖZEL HASTA GRUPLARI
 
Pediyatrik hastalar : Tolterodinin pediyatrik hastalarda güvenilirliliği ve etkinliği araştırılmamıştır.
 
Geriyatrik hastalar : Tolterodinin güvenirliliği ve etkinliği genç ve yaşlı hastalarda farklı bulunmamıştır.
 
Böbrek yetmezliği : Kreatinin klerensi 10-30 ml/dk olan hastalarda yapılan bir araştırmada Tolterodin ve 5-hidroksimetil konsantrasyonları sağlıklı kimselere göre 2-3 kat daha yüksek bulunmuştur. Diğer metabolitlerin düzeyleri de 10-30 kat daha yüksektir. Renal fonksiyonu önemli ölçüde azalmış hastalarda önerilen doz günde 2 kez verilmek üzere 1 mg’dır.
 
Karaciğer yetmezliği : Sirozlu hastalarda yapılan bir araştırmada tolterodinin yarı ömrü (7,8 saat) sağlıklı kimselerdekine göre 2-4 saat daha yüksek bulunmuştur. Oral yolla verilen tolterodinin sirozlu hastalarda klerensi (1,0 ± 1,7 L/S/kg) sağlıklı gönüllülere göre (5,7 ± 3,8 L/S/kg) daha düşüktür. Karaciğer fonksiyonu önemli derecede azalmış hastalarda (Child-Pugh Klas C) önerilen doz günde 2 kez verilmek üzere 1 mg’dır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Günde 2 kez 2 mg tolterodin verilen hastaların % 66’sında, plasebo verilen hastaların ise        % 56’sında advers etki bildirilmiştir. En sık görülenler; ağız kuruluğu, baş ağrısı, konstipasyon, akomodasyon bozukluğu, idrar retansiyonu ve kseroftalmidir. Bunlar bir antimuskarinik ilaçtan beklenen yan etkilerdir. Tolterodin tedavisi gören hastaların % 7’si, plasebo alan hastaların ise % 6’sı yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. En sık tedaviyi bırakma nedeni olan semptomlar; baş dönmesi ve baş ağrısıdır. 12 haftalık araştırmalarda günde 2 kez 2 mg tolterodin ile tedavi edilen hastalarda % 1’in üstünde bir sıklıkla gözlenen yan etkiler aşağıda gösterilmiştir :
 
Otonomik sinir sistemi :Akomodasyon bozukluğu, ağız kuruluğu
 
Genel :Göğüs ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, grip benzeri semptomlar
 
Merkezi/periferik sinir sistemi :Vertigo, başta hafiflik, baş dönmesi
 
Gastrointestinal sistem :Karın ağrısı, konstipasyon, diyare, dispepsi, ağız kuruluğu
 
İdrar yolları :Dizüri
 
Dermatolojik :Deride kuruma
 
Kas/kemik :Artralji
 
Psikiyatrik :Uyuklama
 
Görme :Anormal görme (akomodasyon bozukluğu % 2), göz kuruluğu (% 3)
 
Metabolik/nütrisyonel :Kilo alma
 
Kardiyovasküler sistem : Göğüs ağrısı
 
Solunum sistemi : Bronşit
 
Pazarlama sonrası dönem :
 
Pazarlama sonrası devrede aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir :
Anafilaktoid reaksiyon, taşikardi, periferik ödem ve hallüsinasyonlar. Bunların tolterodin tedavisi ile nedensellik ilişkisi belli değildir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.