Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Johnson And Johnson Sıhhi Malzeme San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka TOPAMAX
Etken Madde Kodu SGKFTI-TOPIRAMAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AX11
ATC Açıklaması Topiramat
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A09725
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 28,87 TL (2 Mayıs 2013) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 41,44 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği 19,59 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Belirti ve semptomlar: Çok az hastada 6-40 g arası topiramat alımı rapor edilmiştir. Belirti ve semptomlar şunlardır: başağrısı, ajitasyon, uyuşukluk, hareketsizlik, metabolik asidoz ve hipokalemi. Klinik sonuçları ciddi değildir, tüm hastalar iyileşmiştir. 96-110 g arası topiramat alan bir hasta koma halinde hastaneye kaldırılmış, 20-24 saat komanın ardından 3-4 gün içinde tam olarak iyileşmiştir.
 
Tedavi: Genel destekleyici önlemler alınmalı ve mide lavajı veya aktif karbon ile gastrointestinal kanaldan sindirilmemiş ilaç uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. Vücuttan topiramatı atmak için hemodiyaliz iyi bir yöntemdir, hasta iyi hidrate edilmelidir.
Endikasyonlar
Epilepsi: TOPAMAX®, epilepsi teşhisi yeni konulmuş hastalarda monoterapide veya epilepsi hastalarında monoterapiye geçişte endikedir. TOPAMAX®, parsiyel başlangıçlı nöbetleri ya da jeneralize tonik-klonik nöbetleri olan erişkinler ve çocuklarda (2 yaş ve üzeri) adjuvan tedavi olarak endikedir. TOPAMAX® aynı zamanda, erişkinler ve çocuklarda Lennox Gastaut sendromuna bağlı nöbetlerin tedavisinde adjuvan tedavi olarak endikedir.
 
Migren: Topamax erişkinlerde migren proflaksisinde endikedir. Topamax’ın akut migren tedavisinde etkinliği değerlendirilmemiştir
Farmakodinamik Özellikler
Topiramat, sülfamat sübstitüsyonlu / ikameli monosakkarid türevi bir ajandır. Topiramatın nöbetlere karşı koyuş mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Nöron kültürlerinde yapılan elektrofizyolojik ve biyokimyasal çalışmalar, topiramatın antiepileptik etkinliğine katkıda bulunabilecek üç özelliğini ortaya çıkarmıştır. Nöronların sürekli depolarizasyonu yoluyla elde edilen tekrarlı aksiyon potansiyelleri, topiramat tarafından zamana bağımlı şekilde inhibe edilirler. Bu inhibisyon, sodyum kanallarını duruma bağlı olarak bloke edici bir aktiviteyi akla getirmektedir. Topiramatın g-aminobütirat (GABA)'ın, GABAA reseptörlerini aktive etme frekansını arttırması ve GABA'nın, klorür iyonlarının nöronların içine girişini indükleyici etkisini kuvvetlendirmesi, topiramatın bu inhibitör nörotransmitterin aktivitesini potansiyalize ettiğini düşündürmektedir. Bu etkinin bir benzodiazepin antagonisti olan flumazenil tarafından bloke edilmeyişi, ayrıca topiramatın kanalların açık kalma süresini arttırmaması, topiramatı GABAA reseptörlerini modüle eden barbitüratlardan ayırmaktadır. Topiramatın antiepileptik profilinin, benzodiazepinlerinkinden belirgin biçimde farklı olması nedeniyle bu madde, benzodiazepinlere duyarlı olmayan bir GABAA reseptör alttipini modüle edebilir. Topiramat, kainat'ın eksitatuar amino asit (glutamat) reseptörünün kainat/AMPA (a-amino-3-hidroksi-5-metilisoksazol-4-propiyonik asit) alttipini aktive edici gücünü antagonize etmiş, ancak N-metil-D-aspartatın (NMDA), NMDA reseptör alttipi üzerindeki aktivitesine belirgin bir etkide bulunmamıştır. Topiramatın bu etkileri, 1 mcM ile 200 mcM arasındaki sınırlarda konsantrasyona bağımlı olup minimal aktivitesi 1 mcM ile 10 mcM arasında izlenmiştir. Topiramat bunlara ek olarak, karbonik anhidrazın bazı izoenzimlerini bloke eder. Bu farmakolojik etki, bilinen bir karbonik anhidraz inhibitörü olan asetozolamidin etkisinden çok daha zayıftır ve topiramatın antiepileptik aktivitesindeki temel komponentlerden biri olduğu düşünülmemektedir. Diğer antiepileptik ilaçlarla yapılan tedaviye eklendiği kontrollü ilaç araştırmalarında, topiramatın plazma konsantrasyonları ile klinik etkinliği arasında herhangi bir bağlantı gösterilmemiştir. İnsanlarda toleransa ilişkin herhangi bir kanıt bulunamamıştır.
Farmakokinetik Özellikler
Film tablet ve sprinkle formülasyonları biyoeşdeğerdir. Topiramatın diğer antiepileptik ilaçlara kıyasla farmakokinetik profili, uzun bir plazma yarı ömrü, doğrusal farmakokinetik, temel olarak renal atılım, proteinlere önemli derecece bağlanmama ve klinik olarak önem taşıyan aktif metabolitlerinin yokluğu gibi özellikleri içerir. Topiramat, ilaç metabolize edici enzimlerin güçlü bir uyarıcısı değildir; yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir ve plazma topiramat konsantrasyonlarının rutin olarak izlenmesi gerekmemektedir. Klinik çalışmalarda plazma konsantrasyonları ile etkinlik ya da advers olaylar arasında bir bağıntı bulunmamıştır. Topiramat hızla ve iyi derecede emilir. Sağlıklı gönüllülere oral yoldan 100 mg topiramat uygulaması sonrasında, 1.5 mcg/mL değerindeki bir ortalama tepe plazma konsantrasyonuna (Cmax), 2 ile 3 saat arasında (Tmax) ulaşılmıştır. İdrardan elde edilen radyoaktivite değerleri temelinde, 100 mg'lık oral 14C-topiramat dozunun ortalama emilim düzeyi, en az %81 bulunmuştur. Besinlerin topiramat biyoyararlanımı üzerinde hiçbir belirgin etkisi bulunmamıştır. Topiramat genellikle %13-17 oranında proteinlere bağlanır. Eritrositlerin içinde ya da yüzeyinde plazma konsantrasyonu 4 mcg/mL'yi aşınca doygunluğa erişen düşük kapasiteli bağlanma yerleri saptanmıştır. Dağılım hacmi, doz ile ters orantılı bir değişim göstermiştir. 100 ile 1200 mg'lık tek doz değerlerinde görünen ortalama dağılım hacmi 0.80 ile 0.55L/kg idi. Dağılım hacmi üzerine cinsiyetin etkili olduğu belirlenmiştir ve kadınlardaki değerler erkeklerdekilerin yaklaşık %50'si civarında bulunmuştur. Bu durum kadın hastaların vücutlarında daha yüksek oranda yağ bulunmasına bağlanmıştır ve hiçbir klinik önem taşımamaktadır. Sağlıklı gönüllülerde topiramat önemli derecede metabolize edilmez (~%20). İlaç metabolize edici enzimleri indükledikleri bilinen ajanlar ile eşzamanlı antiepileptik tedavi gören hastalarda, %50'ye varan bir oranda metabolize olur. İnsan plazması, idrarı ve feçesinde hidroksilasyon, hidroliz ve glukuronidasyon yoluyla oluşmuş altı adet metabolit izole edilmiş, özellikleri saptanmış ve tanımlanmıştır. Metabolitlerin herbiri, 14C-topiramat uygulaması sonrasında ekskrete edilen total radyoaktivitenin %3'ünden azını temsil ederler. Topiramatın yapısını büyük ölçüde koruyan iki metabolit araştırılmış ve antikonvülsan aktivitelerinin düşük olduğu ya da bu aktivitenin hiç bulunmadığı saptanmıştır. İnsanlarda değişmemiş haldeki topiramatın ve metabolitlerinin major eliminasyon yolu, böbrekler üzerindendir (dozun en az %81'i). Bir 14C-topiramat dozunun yaklaşık %66'sı dört gün zarfında idrar ile değişmeden atılmıştır. 50 mg ve 100 mg topiramatın günde iki kez uygulaması sonrasında ortalama renal klerens sırasıyla 18 mL/dk ve 17 mL/dk civarındaydı. Topiramatın böbrek tübüllerinde reabsorbe olduğu yönünde veriler bulunmaktadır. Bu durum topiramatın probenesid ile birlikte uygulandığı ve topiramatın renal klerensinde anlamlı bir artışın gözlendiği sıçan çalışmaları ile desteklenmektedir. Bütünüyle bakıldığında, insanlarda oral uygulama sonrasındaki plazma klerensi yaklaşık 20 ile 30 mL/dk arasındadır. Plazma topiramat konsantrasyonlarının, kişilerarası değişkenliği azdır; bu nedenle önceden tahmin edilebilir bir farmakokinetiği vardır. Sağlıklı kişilerde topiramatın farmakokinetiği lineerdir; plazma klerensi sabittir ve plazma konsantrasyon eğri altı alanı, 100 ile 400 mg tek oral doz aralıklarında, dozla orantılı şekilde yükselir. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda plazma konsantrasyonlarının kararlı duruma ulaşması, 4 ile 8 gün alabilir. Sağlıklı kişilerde uzun süreli, günde iki kez 100 mg oral uygulama sonrasında ortalama Cmax 6.76 mcg/mL idi. 50 mg ve 100 mg'lık dozların uzun süreyle günde iki kez verilmesinin ardından, ortalama plazma eliminasyon yarıömrü 21 saat civarında bulundu. Günde iki kez 100 ile 400 mg topiramatın, uzun süreyle fenitoin ya da karbamazepin ile birlikte verilmesiyle, plazma topiramat konsantrasyonlarında dozla orantılı artışlar gözlenir. Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda (CLCR£ 60mL/dk), topiramatın plazma ve renal klerensleri azalır; ve son evre böbrek hastalığı olan kişilerde plazma klerensi azalmıştır. Sonuç olarak belirli bir doz için, böbrek fonksiyonları normal olan kişilere kıyasla böbrek bozukluğu olan hastalarda, daha yüksek kararlı durum plazma konsantrasyonları beklenir. Topiramat, plazmadan hemodiyaliz yoluyla etkin biçimde uzaklaştırılabilir. Orta derecede ya da şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda topiramatın plazma klerensi azalır. Eğer altta yatan bir böbrek hastalığı yok ise, plazma topiramat klerensi yaşlı kişilerde değişiklik göstermez.
 
12 yaşına kadar pediyatrik farmakokinetik:
Çocuklarda, uygulanmakta olan antiepileptik tedaviye topiramat eklendiğinde yetişkinlerdekine benzer doğrusal bir farmakokinetik profil sergiler. Klerensi doza bağımlı değildir ve dengeli-durum plazma konsantrasyonu dozla doğru orantılı bir şekilde artar. Bununla birlikte, çocuklardaki klerensi daha hızlıdır ve eliminasyon yarı ömrü daha kısadır. Dolayısıyla aynı mg/kg dozunda uygulanan topiramatın plazma konsantrasyonu, çocuklarda, erişkinlere kıyasla daha düşük olabilir. Hepatik enzimleri indükleyen antiepileptik ilaçlar, erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kararlı durum plazma konsantrasyonlarını azaltırlar.
Farmasötik Şekli

Mikropellet Kapsül

Formülü

Her bir beyaz gövde ve opak kapaklı sprinkle kapsül, içinde uçuk beyaz renkli mikroküreler halinde 25 mg topiramat içerir. Kapsüllerin kapağına siyah farmasötik mürekkep ile ‘TOP’, gövdesine ‘25 mg’ yazılmıştır.

Diğer maddeler: Titanyum dioksit, siyah farmasötik mürekkep.

İlaç Etkileşmeleri
TOPAMAX® 'ın Diğer Antiepileptik İlaçlar Üzerindeki Etkileri
TOPAMAX®'ın diğer antiepileptik ilaçların üzerine eklenmesi (fenitoin, karbamazepin, valproik asit, fenobarbital, primidon), bu ilaçların kararlı durum plazma konsantrasyonları üzerinde hiçbir etkide bulunmaz. İstisna olarak, bazı hastalarda fenitoine üzerine TOPAMAX® eklenmesi, plazma fenitoin konsantrasyonlarında artışa neden olabilir. Bu durum olasılıkla, spesifik bir enzimin polimorfik izoformunun (CYP2Cmeph) inhibisyonuna bağlıdır. Bu nedenle fenitoin tedavisinde olan bir hasta klinik toksisite semptom ve bulguları gösteriyorsa fenitoin düzeyleri izlenmelidir.
Epilepsili hastalar üzerinde yapılan bir farmakokinetik etkileşim çalışması, 100-400 mg/ gün dozlarında topiramatın lamotrigine tedavisine eklenmesinin lamotrigine plazma kararlı durum konsantrasyonu üzerine herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir. Ayrıca lamotrigine tedavisi ( ortalama doz 327 mg/gün) sırasında yada tedaviden çekilmesini takiben topiramatın plazma kararlı durum konsantrasyonunda hiçbir değişiklik olmamıştır.
 
Diğer Antiepileptik İlaçların TOPAMAX® Üzerindeki Etkileri
Fenitoin ve karbamazepin, plazma TOPAMAX® konsantrasyonlarını azaltırlar. TOPAMAX® tedavisine fenitoin ya da karbamazepin eklenmesi ya da çıkarılması, TOPAMAX® dozajında ayarlama yapılmasını gerektirebilir. Bu ayarlama klinik etkiye göre titre edilerek yapılmalıdır. Valproik asid eklenmesi ya da çıkarılması, TOPAMAX®'ın plazma konsantrasyonlarında klinik olarak anlamlı değişiklikler oluşturmaz; bu nedenle de TOPAMAX® 'ta doz ayarlaması yapılmasını gerektirmez.
 
Bu etkileşimlerin sonuçları aşağıda özetlenmektedir:

Birlikte Verilen AEİ
AEİ Konsantrasyonu
TOPAMAX® Konsantrasyonu
Fenitoin
«**
¯
Karbamazepin (KBZ)
«
¯
Valproik asit
«
«
Lamotrigine
«
«
Fenobarbital
«
ÇY
Primidon
«
ÇY

« = Plazma konsantrasyonu üzerinde etkisiz (≤%15 değişim)
** = Tekil hastalarda plazma konsantrasyonları artar
¯ = Plazma konsantrasyonları azalır
ÇY = Çalışma yok
AEİ = Antiepileptik ilaç
 
Diğer İlaç Etkileşimleri
 
Digoksin: Bir tek-doz çalışmasında serum digoksin plazma konsantrasyonu eğrisinin altında kalan alan (AUC), birlikte TOPAMAX® verilmesi nedeniyle %12 oranında azalmıştır. Bu gözlemin klinikteki önemi saptanmamıştır. Digoksin alan hastaların tedavisine TOPAMAX® eklendiği ya da çıkarıldığı zaman, serum digoksin düzeyleri rutin ve dikkatli bir şekilde izlenmelidir.
 
MSS depresanları: TOPAMAX® ile birlikte alkol ya da başka MSS depresanı ilaçların uygulaması, klinik çalışmalarda değerlendirilmemiştir. TOPAMAX®'ın alkol ve MSS'ni deprese eden başka ilaçlarla kullanılmaması önerilmektedir.
 
Oral kontraseptifler: Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında TOPAMAX’ın başka ilaçlar olmaksızın 50- 200 mg/gün dozunda 1mg Noretindron (NET) VE 35 mikrogram etinil östradiyol (EE) içeren kombine oral kontraseptif ile birlikte uygulandığında oral kontraseptifin her iki komponentinde de AUC değerleri üzerinde istatiksel olarak anlamlı değişikliklere yol açmadığı tesbit edilmiştir. Valproik asit ile birlikte ek tedavi olarak kullanıldığı bir başka çalışmada 200, 400, 800 mg/gün dozlarında TOPAMAX, EE’nin AUC değerlerini belirgin olarak düşürmüştür (sırasıyla %18, %21 ve %30). Her iki çalışmada da Topamax (50 mg/günden 800 mg/güne kadar) NET’in AUC değerlerini belirgin olarak etkilememiştir. 200-800mg/gün dozları arasında EE’nin AUC değerlerinde doza bağımlı bir düşüş olmasına rağmen 50-200 mg /gün dozlarında EE’nin AUC değerlerinde doza bağlı değişiklik belirgin değildir. Gözlenen bu değişikliklerin klinik önemi bilinmemektedir. Topamax ile birlikte kombine oral kontraseptif ürünleri kullanan hastalarda kontraseptif etkinliğin azalması ve ara kanamaların artması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Oral kontraseptif alan hastalardan, menstürasyondaki herhangi bir değişikliği bildirmeleri istenilmelidir. Ara kanamalar olmasa bile kontraseptif etkinlik azalabilir.
 
Hidroklorotiazid (HCTZ): Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir ilaç ilaç etkileşim çalışmasında tek başına yada birlikte uygulanan HCTZ ( 25 mg 24 saatte 1 kez) ve Topiramat’ın (96 mg 12 saatte 1 kez) kararlı durum farmakokinetikleri değerlendirildi. Bu çalışma, topiramata HTCZ eklenmesinin, topamaxın C max değerinde % 27 ve AUC değerinde % 29 oranında artışa neden olduğunu göstermiştir. Bu değişikliğin klinik anlamı bilinmemektedir. Topiramat tedavisine HCTZ eklenmesi topiramat dozunun ayarlanmasını gerektirebilir. Topiramat ile birlikte uygulama HTCZ nin kararlı durum farmakokinetiklerini belirgin olarak değiştirmemiştir. Klinik laboratuar sonuçları topiramat yada HTCZ uygulamasından sonra serum potasyum düzeylerindeki düşüşün HTCZ ve Topiramatın birlikte kullanımına göre daha fazla olduğunu göstermiştir.
 
Metformin: Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir ilaç etkileşim çalışmasında, metformin tek başına alındığında ve metformin ile topiramat birlikte alındığında metformin ile topiramatın plazmadaki kararlı durum farmakokinetikleri incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; metformin ortalama Cmax ve ortalama AUC0-12s değerleri sırasıyla %18 ve % 25 artarken, metformin topiramat ile birlikte alındığında ortalama CL/F %20 düşmüştür. Topiramat, metformin tmax değerini etkilememiştir. Topiramatın metformin farmakokinetiği üzerindeki etkisinin klinik anlamı bilinmemektedir. Metformin ile birlikte uygulandığında topiramat’ın oral plazma klerensi azalmaktadır. Klerensdeki değişikliğin miktarı bilinmemektedir. Metforminin Topiramat farmakokinetiği üzerindeki etkisinin klinik önemi bilinmemektedir. TOPAMAX® metformin tedavisi gören hastalara verildiğinde veya bu hastalardan kesildiğinde, hastaların diyabetik durumunun izlenmesi ve kontrol altında tutulması gerekmektedir.
 
Pioglitazone: Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir ilaç ilaç etkileşim çalışmasında tek başına yada birlikte uygulanan pioglitazone ve Topiramat’ın kararlı durum farmakokinetikleri değerlendirildi. Pioglitazonun AUC t,ss değerinin %15 azaldığı ve Cmax,ss ın değişmediği gözlendi. Bu değişiklik istatistiki olarak anlamlı değildi.Ayrıca aktif hidroxy- metabolitinin sırasıyla C max,ss ve AUC t,ss değerlerinde % 13 ve % 16 azalma, aktif keto-metabolitinin C max,ss ve AUC t,ss değerlerinde % 60 azalma tespit edildi. Bu değişikliklerin klinik önemi bilinmemektedir. TOPAMAX pioglitazone tedavisine eklendiğinde yada pioglitazone TOPAMAX tedavisine eklendiğinde hastaların diyabetik hastalık yönünden yeterli kontrolü için rutin takip konusunda dikkatli olunmalıdır.
 
Diğer: TOPAMAX®, nefrolitiyazise predispoze edici diğer ajanlar ile birlikte kullanıldığında, nefrolitiyazis riskini arttırabilir. TOPAMAX® kullanımında, bu türlü ajanlardan kaçınılmalıdır; çünkü böbrek taşı oluşma riskini arttıran bir fizyolojik ortam yaratabilirler.
 
İlave Farmakokinetik İlaç Etkileşim Çalışmaları: Topiramat ve diğer ajanlar arasındaki muhtemel farmakokinetik ilaç etkileşimlerini değerlendirmek için klinik çalışmalar yapılmıştır. Ewtkileşim sonucu olarak Cmax yada AUC değerlerindeki değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.İkinci kolon (birlikte ilaç konsantrasyonu) birinci kolondaki ilaca, topiramat eklendiğinde konsantrasyonun nasıl etkilendiğini tanımlamaktadır. Üçüncü kolon (topiramat konsantrasyonu) ilk kolondaki ilaç ile birlikte uygulamanın topiramat konsantrasyonunu nasıl etkilediğini tanımlamaktadır.

a=% değerleri tedavide ortalama C max veya AUC de monoterapiye göre değişikliği gösterir.
« = Ana bileşiğin Cmax ve AUC (≤%15 değişim) değerleri üzerinde etki yok
NS= Çalışılmadı
 
Laboratuar Testleri: Klinik çalışma verileri topiramatın serum bikarbonat düzeylerinde ortalama 4 mmol/litre’lik bir düşüşe yol açtığını göstermektedir (Uyarılar Önlemler bölümüne bakınız).
 
Kontraendikasyonlar
Bu ilaçta bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırıduyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Genel
Hem erişkin hem de çocuklarda optimal kontrol için, tedavinin düşük dozlarda başlatılarak, daha sonra dozu yavaş yavaş artırarak etkili doza kadar titre edilmesi önerilmektedir. TOPAMAX®, film tablet ve sprinkle kapsül formülasyonları halinde bulunmaktadır. Film tabletlerin kırılmaması önerilir. Pediyatrik ve yaşlı hastalar gibi yutma güçlüğü olan hastalara sprinkle formülasyon önerilir. TOPAMAX® (topiramat) sprinkle kapsüller bütün olarak yutulabilir ya da kapsül dikkatle açılıp, içindekilerin küçük miktarda (tatlı kaşığı dolusu) yumuşak kıvamlı bir yiyeceğin üzerine serpiştirilmesiyle alınır. Bu ilaç-yiyecek karışımı hemen yutulmalı ve çiğnenmemelidir. Daha sonra kullanılmak üzere saklanılmamalıdır. TOPAMAX® tedavisini optimize etmek için plazma topiramat konsantrasyonlarının izlenmesi gerekli değildir. Fenitoin tedavisine TOPAMAX® eklendiğinde ender olarak, optimal klinik sonuçlar için fenitoin dozlarında ayarlama gerekebilir. TOPAMAX® ile yapılan adjuvan tedaviye fenitoin ve karbamazepin eklenmesi ya da çıkarılması, TOPAMAX® dozlarının ayarlanmasını gerektirebilir. TOPAMAX® yemeklerle bağıntılı olmaksızın alınabilir.
 
Epilepside Diğer Antiepileptik İlaçlarla Birlikte Kullanımı
 
Erişkinler: Tedaviye bir hafta süre ile geceleri 25-50 mg dozda başlanmalıdır. [Daha düşük başlangıç dozlarının kullanıldığı bildirilmekle birlikte, sistematik çalışma yapılmamıştır.] Daha sonra haftalık, ya da iki haftalık aralıklar ile doz 25-50 [en fazla 100] mg/gün arttırılmalı ve ikiye bölünmüş halde alınmalıdır. Doz titrasyonu, alınan klinik sonuçlara göre yapılmalıdır. Bazı hastalarda günde tek doz ile etkinlik sağlanabilir. Adjuvan tedavi klinik araştırmalarında, 200 mg etkili bulunmuştur ve incelenen en düşük dozdur. Bu nedenle bu miktar minimal etkili doz olarak kabul edilmektedir. Olağan günlük doz, ikiye bölünmüş halde 200 - 400 mg'dır. Bazı hastalara 1600 mg/gün'e kadar yüksek dozlar da verilmiştir. [TOPAMAX® plazmadan hemodiyaliz ile atılabildiği için hemodiyaliz günlerinde, günlük dozun yaklaşık yarısına eşdeğer bütünleyici, ilave bir doz uygulanmalıdır. Bu ek doz, hemodiyaliz öncesinde ve hemodiyaliz bitiminde, bölünerek verilmelidir. Ek doz, kullanılan diyaliz ekipmanının özelliklerine göre farklılık gösterebilir.] Bu dozaj önerileri yaşlılar dahil, altta yatan bir böbrek hastalığı olmayan tüm erişkinler içindir. (Bkz. Uyarılar ve Önlemler)
 
2 yaş ve üzerindeki çocuklar: TOPAMAX® (topiramat)'ın adjuvan tedavi olarak önerilen total günlük dozu, ikiye bölünmüş halde yaklaşık 5 ile 9 mg/kg/gün'dür. Titrasyon, ilk haftada geceleri alınan 25 mg (ya da daha az, 1 - 3 mg/kg-gün temelinde) ile başlatılmalıdır. Optimal klinik yanıtın alınabilmesi için doz daha sonra, 1 ya da 2 haftalık aralıklar ile, 1 ile 3 mg/kg/gün'lük ilaveler şeklinde arttırılmalı ve ikiye bölünmüş olarak uygulanmalıdır. Doz titrasyonu, alınan klinik sonuçlara göre yapılmalıdır. Günlük 30 mg/kg'a kadar olan dozlar araştırılmış ve genellikle iyi tolere edildiği görülmüştür.
 
Epilepside Monoterapi
 
Genel: Topiramat monoterapisine geçerken eşzamanlı alınan antiepileptik ilaçlara son verildiğinde, bu durumun nöbet kontrolü üzerinde bırakabileceği etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Güvenilirlikle ilgili kaygılar, eşzamanlı antiepileptiğin aniden bırakılmasını gerektirmedikçe, eşzamanlı antiepileptik dozunun kademeli olarak, iki haftalık aralıklarda yaklaşık üçte biri oranında azaltılması önerilir. Enzim indükleyici ilaçlara son verildiğinde, topiramat düzeyleri artacaktır. Klinik endikasyon bulunması durumunda, TOPAMAX® dozunun azaltılmasına gerek görülebilir.
 
Erişkinler: Titrasyona bir hafta süre ile geceleri alınan 25 mg ile başlanmalıdır. Doz daha sonra 1 ya da 2 haftalık aralıklar ile 25 veya 50 mg dozunda artırılmalı ve bölünmüş iki doz halinde uygulanmalıdır. Eğer hasta titrasyon rejimini tolere edemiyorsa, doz daha düşük miktarlarda arttırılarak, ya da artışlar arasındaki süreler daha da uzatılabilir. Doz düzenlemesi ve titrasyon hızı, klinik sonuçlara göre yapılmalıdır. Erişkinlerde topiramat monoterapisi için önerilen hedef başlangıç dozu, 100 mg/gün'dür ve önerilen maksimal günlük doz 500 mg'dır. Refrakter epilepsisi olan bazı hastalar 1,000 mg/gün dozundaki topiramat monoterapisini tolere etmişlerdir. Bu dozaj önerileri yaşlılar dahil, altta yatan bir böbrek hastalığı olmayan tüm erişkinler için geçerlidir.
 
Çocuklar: 2 yaş ve üzerindeki çocukların tedavisine, ilk hafta geceleri verilen 0.5 ile 1 mg/kg/gün ile başlanmalıdır. Doz daha sonra, 1 ya da 2 haftalık aralıklar ile, 0.5 ile 1 mg/kg/gün'lük ilaveler şeklinde arttırılmalı ve ikiye bölünmüş olarak uygulanmalıdır. Eğer çocuk titrasyon rejimini tolere edemiyorsa, doz daha düşük miktarlarda arttırılabilir, ya da artışlar arasındaki süreler daha da uzatılabilir. Doz düzenlemesi ve titrasyon hızı, klinik sonuçlara göre yapılmalıdır. İki yaş ve üzerindeki çocuklarda topiramat monoterapisi için önerilen hedef başlangıç dozu, 3 ile 6 mg/kg/gün'dür. Parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan, yeni tanı konmuş çocuklara 500 mg/gün'e kadar dozlar verilmiştir.
 
Migrende Kullanımı
Bir hafta boyunca geceleri 25 mg ile titrasyona başlanmalıdır. Daha sonra doz 1 haftalık aralarla 25mg/gün dozunda artışlarla arttırılmalıdır. Hasta titrasyon uygulamasını tolore edemiyor ise daha uzun aralıklarla doz ayarlaması yapılmalıdır.
 
Topiramatın migren proflaksisinde kullanımı için önerilen günlük toplam doz 100mg/gün’dür ve bu doz ikiye bölünerek uygulanır. Bazı hastalar için toplam 50 mg/gün dozu da etkili olabilir. Günlük doz 200 mg/gün’e kadar çıkartılabilir. Doz ve titrasyon hızı klinik cevaba göre düzenlenmelidir
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Topamax 25mg Film Tablet: Her bir film tablette 25 mg topiramat içeren 60 film tabletlik ambalajlarda.
Topamax 50mg Film Tablet: Her bir film tablette 50 mg topiramat içeren 60 film tabletlik ambalajlarda.
Topamax 100mg Film Tablet: Her bir film tablette 100 mg topiramat içeren 60 film tabletlik ambalajlarda.
Topamax 200mg Film Tablet: Her bir film tablette 200 mg topiramat içeren 60 film tabletlik ambalajlarda.
Topamax 15mg Sprinkle Kapsül: Her bir kapsülde 15 mg topiramat içeren 60 kapsüllük ambalajlarda.
Topamax 50mg Sprinkle Kapsül: Her bir kapsülde 50 mg topiramat içeren 60 kapsüllük ambalajlarda

Ruhsat Sahibi

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No:13
Kavacık - Beykoz /İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
16.12.2005-118/90
 
Reçete ile satılır.
Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında nemden uzak, kuru bir yerde saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

60 sprinkle kapsül içeren şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
TOPAMAX® da dahil olmak üzere antiepileptik ilaçlar, nöbet frekansındaki artışı minimize etmek amacıyla, kademeli biçimde azaltılarak sonlandırılmalıdır. Erişkinlerde yürütülen klinik araştırmalarda doz, haftalık aralıklar ile 100 mg/gün doz azaltımı şeklinde uygulanmıştır. İlacın bırakılması süreci, bazı hastalarda komplikasyon gelişmeksizin hızlandırılmıştır. Değişime uğramamış topiramatın ve metabolitlerinin majör eliminasyon yolu böbreklerdir. Renal eliminasyon böbrek fonksiyonlarına bağımlı olup, yaşa bağlılık göstermez. Orta derecede ya da şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda kararlı durum plazma konsantrasyonlarına ulaşılması, böbrek fonksiyonları normal olan hastalardaki 4 ile 8 güne kıyasla, 10 ile 15 gün alabilir. Bilinen böbrek bozukluğu olan hastalarda, her dozda kararlı durum düzeylerine ulaşmanın daha uzun bir zaman alabileceği göz önünde bulundurulmalı ve doz titrasyonu, bütün hastalarda olduğu gibi, alınan klinik sonuçlara (örn. nöbet kontrolü, yan etkilerden kaçınma) göre ayarlanmalıdır.
 
Topiramat kullanımı sırasında yeterli hidrasyon çok önemlidir. Hidrasyon nefrolitiyazis riskini azaltabilir (aşağıya bakınız). Egzersizden önce veya egzersiz sırasında veya sıcak havalara maruz kalma durumunda yeterli hidrasyon sıcağa bağlı yan etkilerin oluşma riskini azaltabilir.
 
Nefrolitiyazis: Özellikle böbrek taşı oluşturmaya eğilimli olanlar olmak üzere bazı hastalarda, böbrek taşı ve renal kolik böbrek ağrısı veya böğür ağrısı gibi eşlik eden semptomların görülme riski artmış olabilir.Nefrolitiyazis için risk faktörleri arasında önceden böbrek taşı oluşumu, ailede nefrolitiyazis ve hiperkalsiüri öyküsü bulunmaktadır. Bu risk faktörlerinin hiçbirisi, topiramat tedavisi altında iken böbrek taşı oluşacağını önceden güvenilir şekilde tahmin ettiremez. Ayrıca nefrolitiyazis ile ilişkili başka ilaçlar alan hastalarda risk artabilir.
 
Karaciğer fonksiyonlarında azalma: Topiramatın klerensi azalabileceği için, karaciğer bozukluğu olan hastalarda topiramat dikkatle uygulanmalıdır.
 
Akut miyopi ve sekonder açı kapanması glokomu: TOPAMAX® kullanan hastalarda sekonder açı kapanması glokomu ile birlikte akut miyopi sendromu rapor edilmiştir. Semptomlar arasında; görme keskinliğinde ani düşme ve/veya göz ağrısı bulunmaktadır. Göz hastalıkları bulguları arasında; miyopi, ön kamarada sığlaşma, gözde kanlanma (kırmızılık) ve göziçi basıncında yükselme sayılabilir. Gözbebeği genişlemesi de görülebilir. Bu sendrom; sekonder açı kapanması glokomu ile beraber lens ve irisin öne kaymasıyla sonuçlanan suprasilier sıvı toplanması ile ilişkilendirilebilir. Semptomlar genellikle TOPAMAX® tedavisine başladıktan sonra 1 ay içinde ortaya çıkar. 40 yaşın altında ender görülen primer dar açılı glokomun tersine; topiramata bağlı sekonder açı kapanması glokomu, erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da rapor edilmiştir. Bu durumda; tedavi eden doktorun kararına göre en hızlı şekilde TOPAMAX® tedavisine son verilmeli ve göziçi basıncını düşürmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemler genel olarak göziçi basıncında düşme ile sonuçlanmaktadır. Herhangi bir nedene bağlı olarak yükselen göziçi basıncı; tedavi edilmediği sürece, sürekli görme kaybı da dahil ciddi arızalara yol açabilir.
 
Metabolik Asidoz:
Hiperkloremik, non-anyonik metabolik asidoz (respiratuar alkaloz olmamasına rağmen serum bikarbonat düzeylerinin normal referans aralığının altında olması) topiramat tedavisi ile birlikte görülebilir. Serum bikarbonat düzeyindeki bu azalma, topiramat’ın renal karbonik anhidraz üzerindeki inhibitör etkisinden kaynaklanmaktadır. Tedavinin herhangi bir zamanında oluşabileceği gibi, bikarbonat düzeyindeki azalma genellikle tedavinin erken döneminde meydana gelir. Azalma genellikle hafif ila orta derecededir (ortalama 4mmol/L azalma, erişkinlerde 100 mg/gün dozlarda veya üzerinde; pediyatrik hastalarda yaklaşık 6 mg/kg/gün dozlarda). Nadiren 10 mmol/L’nin altındaki değerlere de rastlanabilir. Asidoza yatkınlık sağlayan durumlar veya tedaviler (böbrek hastalığı, ağır solunum hastalıkları, status epileptikus, diyare, cerrahi, ketojenik diğer veya bazı ilaçlar) topiramat’ın bikarbonatı azaltıcı etkisini arttırabilirler.
 
Kronik metabolik asidoz, pediyatrik hastalarda büyüme oranlarını azaltabilir. Pediyatrik veya erişkin popülasyonda topiramatın büyüme ve kemikle ilgili sekel yapıcı etkisi sistematik olarak araştırılmamıştır.
 
Altta yatan durumlara bağlı olarak, topiramat tedavisi sırasında serum bikarbonat düzeylerinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Eğer metabolik asidoz gelişirse ve devam ederse topiramat dozu azaltılmalı ya da titrasyon ile tedavi kesilmelidir.
 
Besin desteği: Hasta bu ilaç ile tedavi altında iken kilo kaybediyorsa, diyetetik tamamlayıcılar ya da alınan besin miktarının arttırılması düşünülebilir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
 
Gebelik kategorisi :C
Diğer ilaçlarda olduğu gibi topiramat, fareler, sıçanlar, ve tavşanlarda teratojenik etki göstermiştir. Topiramat sıçanlarda plasenta bariyerini geçer.
Gebe kadınlarda TOPAMAX® kullanılarak yürütülen herhangi bir çalışma yoktur. Eğer hekim TOPAMAX®‘ın gebe kadına sağlayacağı yararın fötus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanmalıdır. Kontrollü çalışmalarda topiramatın insan sütüne geçip geçmediği değerlendirilmemiştir. Hastalarda topiramatın anne sütüne geçtiği sınırlı olarak gözlemlenmiştir. Birçok ilacın insan sütüne geçiyor olması nedeniyle emzirmenin ya da ilacın sonlandırılmasına karar verirken ilacın anne için taşıdığı önem gözönüne alınmalıdır. İlaç piyasaya verildikten sonra kazanılan deneyimlerde, doğum öncesi diğer antikonvülsanlar ile birlikte ya da tek başına topiramata maruz kalmış erkek bebeklerde hipospadias gözlendiği bildirilmiştir. Bununla birlikte topiramat ile nedensel bir bağlantı kurulamamıştır.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
TOPAMAX®, merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir ve uyuşukluk, baş dönmesi, ya da başka benzeri semptomlara yol açabilir.Başka bir durumda hafif ya da orta dereceli olabilecek bu advers etkiler, özellikle hastanın aldığı ilaca ilişkin bireysel deneyimi oluşuncaya değin geçecek süre içinde, araç ya da makina kullanan hastalarda potansiyel tehlikeye sahip olabilir.
Üretim Yeri

Cilag AG Schaffhausen İsviçre adına Cardinal Health Kentucky ABD

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Epilepside Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte kullanımı (klinik çalışmalar)
 
Erişkinler: Bazıları hızlı bir doz titrasyon dönemi içeren, çift kör klinik çalışmalarda, topiramat tedavisindeki erişkin hastalarda plasebo grubuna göre daha yüksek insidansa (%5 ve üzeri) sahip yan etkiler şunlardı; somnolans, baş dönmesi, sinirlilik, ataksi, bitkinlik, konuşma bozuklukları ve buna bağlı konuşma sorunları, psikomotor yavaşlama, görme bozuklukları, hatırlamada güçlük (BTBT*), konfüzyon, parastezi, diplopi, anoreksi, nistagmus, bulantı, kilo kaybı, konuşulan dilde sorunlar, konsantrasyon ve dikkat zorlukları, depresyon, abdominal ağrı, asteni ve duygudurum sorunları. 1/100’den düşük olasılıkla Topamax apraksi, ensefalopati, AV blok ve deliryuma yol açabilir. 1/1000’den daha az olarak kemik iliği depresyonu ve pansitopeni gözlenebilir. Daha az sıklıkla karşılaşılan, ancak potansiyel olarak medikal ilişkisi olduğu varsayılan advers olaylar şunlardı; tad değişiklikleri, ajitasyon, kognitif sorunlar (BTBT*), emosyonel labilite, koordinasyon sorunları, yürümede bozukluk, apati, psikoz ve psikotik semptomlar, agressif reaksiyon ve davranışlar, intihar düşüncesi veya girişimi, lökopeni ve nefrolitiyazis. İzole olgular halinde tromboembolik olaylar da bildirilmiştir. Dünya çapındaki pazarlama sonrası veri tabanında rastlanan durumlar: Pankreatit ve renal tubüler asidoz saptanmış olup, bunların sıklığı ya da nedenlerini belirlemek için yeterli veri yoktur.
 
Çocuklar: Çift kör klinik çalışmalarda, %5 ve üzerinde bir frekansla ve topiramat tedavisindeki pediyatrik hastalarda plasebo grubuna göre daha yüksek insidansla görülen yan etkiler şunlardı; somnolans, anoreksi, bitkinlik, sinirlilik, kişilik bozuklukları, konsantrasyon ve dikkat zorlukları, agressif reaksiyonlar, kilo kaybı, yürümede bozukluk, duygudurum sorunları, ataksi, tükrük artışı, bulantı, hatırlamada güçlük (BTBT*), hiperkinezi, baş dönmesi, konuşma bozuklukları ve buna bağlı konuşma sorunları ve paresteziler. Daha az sıklıkla karşılaşılan, ancak potansiyel bir tıbbi önem taşıdıkları düşünülen advers olaylar şunlardı; emosyonel labilite, ajitasyon, apati , kognitif sorunlar (BTBT*), psikomotor yavaşlama, konfüzyon, halüsinasyon, depresyon ve lökopeni.
 
Epilepside Monoterapi (klinik çalışmalar)
Kalitatif olarak Monoterapi çalışmalarında gözlenen advers etki türleri nitelik olarak, adjuvan tedavi çalışmalarında gözlenenlere benzerdir. Bu advers etkiler monoterapi çalışmalarında parastezi ve bitkinlik haricinde, benzer veya daha nadir görülme oranlarında rapor edilmiştir.
 
Erişkinler: Çift kör klinik çalışmalarda erişkinlerde, %10 ve üzerinde bir sıklıkla görülen istenmeyen etkiler şunlardır: parestezi, başağrısı, bitkinlik, baş dönmesi, somnolans, kilo kaybı, bulantı ve anoreksi.
 
Çocuklar: Çift kör klinik çalışmalarda çocuklarda, %10 ve üzerinde bir sıklıkla görülen istenmeyen etkiler şunlardır: başağrısı, bitkinlik, anoreksi ve somnolans.
 
Migren
Yapılan çift kör çalışmalarda %5 ve üzeri sıklıkta görülen veya plasebo ile tedavi edilen hastalardan daha büyük sıklıkla topiramat ile tedavi edilen hastalarda gözlenen yan etkiler şunlardır: yorgunluk, parestezi, baş dönmesi, hipoestezi, konuşma dili problemleri, bulantı, diyare, dispepsi, ağız kuruluğu, kilo kaybı, anoreksi, uyku hali, hafıza güçlüğü, konsantrasyon ve dikkat güçlüğü, uykusuzluk, anksiyete, ruh hali bozuklukları, depresyon, tat değişiklikleri, görüntü bozuklukları.
 
Topiramat ile tedavi edilen hastalarda doza bağımlı olarak kilo değişiklikleri gözlenir. Bu değişiklik plasebo grubunda gözlenmez. Plasebo, 50mg , 100mg ve 200mg topiramat gruplarında gözlenen ortalama kilo değişiklikleri sırasıyla 0.0 , %-2.3 , %-3.2 ve %-3.8’dir.
 
Pazarlama sonrası deneyimler: Tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte TOPAMAX® kullanan hastalarda,
karaciğer fonksiyon testlerinde artış rapor edilmiştir. TOPAMAX® tedavisi sırasında birden fazla ilaç kullanan hastalarda ender olarak hepatit ve karaciğer yetmezliği rapor edilmiştir.
 
Ender olarak büllöz cilt ve mukoza reaksiyonları ( eritema multiform, pemfigus, Stevens- Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz) bildirilmiştir.Bu raporların büyük çoğunluğu büllöz cilt ve mukoza reaksiyonuna yol açtığı bilinen diğer ilaçlar ile birlikte kullanım sırasında gözlenmiştir.
 
Topamax tedavisi sırasında oligohidrosis ve hipertermi görülebilir (Uyarılar Önlemler bölümüne bakınız). Bu raporların büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır.
Nadiren Metabolik asidoz bildirilmiştir (Uyarılar Önlemler bölümüne bakınız).
(*Başka Türlü Belirtilmediği Takdirde)
 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.