Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka TORVAXAL
Etken Madde Kodu SGKESD-ATORVASTATIN KALSIYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C10AA05
ATC Açıklaması Atorvastatin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10053
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 19,42 TL (3 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 18,69 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği 29,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Atorvastatinin doz aşımı için spesifik tedavi bulunmamaktadır. Doz aşımının oluşması halinde hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gereken destekleyici tedbirler alınmalıdır. Plazma proteinlerine fazlaca ilaç bağlanmasına bağlı olarak hemodiyalizin atorvastatin klirensini anlamlı olarak artırması beklenmez.

Endikasyonlar

Torvaxal 20 mg Film Tablet, primer hiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve non-familyal hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemili hastalarda yükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseritlerin düşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Torvaxal 20 mg Film Tablet yüksek serum trigliserd seviyeleri olan hastalarda ve tek başına diyete cevap vermeyen disbetalipoproteinemili hastalarda diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Torvaxal 20 mg Film Tablet ayrıca diyete ve diğer non-farmakolojik önlemlere yanıtın yetersiz olduğu durumlarda, homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda total kolesterol ve LDL-kolesterolün, düşürülmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Atorvastatin; 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A’nın, kolesterolü de içeren sterollerin bir prekürsörü olan mevalonata dönüşmesinden sorumlu hız sınırlayıcı enzim olan HMG-KoA redüktazın selektif, kompetitif bir inhibitörüdür. Karaciğerdeki trigliseridler ve kolesterol, VLDL’ye dönüşür ve periferik dokulara dağıtım için plazmaya salınır. LDL (Düşük dansiteli lipoprotein), VLDL (Çok düşük dansiteli lipoprotein)’den oluşur ve primer olarak yüksek afiniteli LDL reseptörü üzerinden katabolize olur.

Atorvastatin HMG-KoA redüktazı inhibe ederek plazma kolesterolü ve lipoprotein düzeylerini düşürür ve karaciğerdeki kolesterol sentezini azaltır. LDL’nin hücreye alımını ve katabolizmasını artırmak için hücre yüzeyindeki hepatik LDL reseptörlerinin sayısını artırır. Atorvastatin LDL üretimini ve LDL partiküllerinin sayısını azaltır.

Atorvastatin dolaşan LDL partiküllerinin kalitesinde yararlı bir değişimle beraber LDL reseptör aktivitesinde çok büyük ve devamlı bir artış sağlar.

Atorvastatin normalde lipid düşürme tedavisine yanıt vermeyen bir popülasyon olan homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda LDL’yi düşürmede etkilidir. Atorvastatinin bir doz yanıt çalişmasında; atorvastatin (10-80 mg) total-K’ü (Kolesterol) (%30-%46), LDL-K’ü (%41-%61) , apolipoprotein B’yi (%34-%50) ve trigliseridleri (%14%33) düşürmüştür.Bu sonuçlar heterozigot familyal hiperkolesterolemili, familyal olmayan hiperkolesterolemili hastalarda ve insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu hastaları da içeren miks hiperlipidemili hastalarda da geçerlidir.

Atorvastatin izole hipertrigliseridemili hastalarda total kolesterol, LDL kolesterol, VLDL kolesterol, apo lipoprotein B ve trigliseridleri düşürür, HDL (yüksek dansiteli lipoprotein) kolesterolü ise artırır.

Atorvastatin, disbetalipoproteinemili hastalarda IDL kolesterolü (intermediate density lipoprotein) düşürür. VLDL’yi de içeren, kolesterol ile zenginleşmiş trigliseridden zengin lipoprotein, IDL ve kalıntıları, LDL gibi aterosklerozu artırabilir. Artmış plazma trigliseridleri, sıklıkla, düşük HDL kolesterol seviyeleri ve küçük LDL partikülleri ile beraber üçlü bir ortamda bulunur, bu duruma koroner kalp hastalığı için non-lipid metabolik risk faktörleri eşlik eder.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Atorvastatin oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur; maksimum plazma konsantrasyonuna 1 ila 2 saat içinde ulaşır. Emilim derecesi ve plazma atorvastatin konsantrasyonları, atorvastatin dozuyla orantılı olarak artar. Atorvastatin tabletleri solüsyonlarla kıyaslandığında %95-%99 biyoyararlılığa sahiptir. Atorvastatinin mutlak biyoyararlılığı yaklaşık %14’dür ve HMG-KoA redüktaz inhibitör aktivitesinin sistemik yararlılığı yaklaşık %30’dur. Düşük sistemik yararlılık gastrointestinal mukozadaki pre-sistemik klirense ve/veya hepatik ilk-geçiş metabolizmasına bağlanır. Yemekler ilaç emilim hızını yaklaşık %25 ve miktarını %9 oranında azaltsa da Cmax ve AUC değerlerine bakılarak değerlendirme yapıldığında, atorvastatinin yemekler ile beraber veya ayrı verilmesi durumunda antihiperlipidemik etkisinin benzer olduğu görülür. Plazma atorvastatin konsantrasyonu ilaç akşam kullanıldığında sabah kullanımına göre daha düşük olur. (Cmax ve AUC için yaklaşık %30). Ancak LDL-K azalması ilacın alınma zamanına bağlı olmaksızın aynıdır.

Dağılım: Atorvastatinin ortalama dağılım hacmi yaklaşık 381 L’dir. Atorvastatin plazma proteinlerine %98 oranında bağlanır.

Metabolizma: Atorvastatin karaciğerde, büyük oranda sitokrom P450 3A4 enzimi ile orto- ve parahidroksilat türevlerine ve çeşitli beta oksidasyon ürünlerine metabolize olur. HMG-KoA redüktaz için inhibitör aktivitenin yaklaşık %70’i aktif metabolitlere bağlıdır.

Atılım: Atorvastatin ve metabolitleri hepatik ve/veya ekstrahepatik metabolizmayı takip ederek öncelikle safrada elimine edilir. Bununla birlikte, ilaç anlamlı enterohepatik re-sirkülasyona uğruyor görünmemektedir. Atorvastatinin ortalama plazma eliminasyon yarı- ömrü insanlarda yaklaşık 14 saattir. HMG KoA redüktaz için inhibitör aktivitenin yarı-ömrü aktif metabolitlerin katkısı nedeniyle yaklaşık 20-30 saattir. Oral uygulanan atorvastatin dozunun %2’sinden daha az kısmı idrarda saptanmıştır.

Karaciğer Yetmezliği: Atorvastatin plazma konsantrasyonları, kronik alkolik karaciğer hastalığı olan hastalarda belirgin olarak (yaklaşık Cmax’ta 16 kat ve AUC’de 11 kat) artmıştır (Bkz. Kontrendikasyonlar).

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her bir film tablet; 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum
Yardımcı maddeler: Boyar madde; titanyum dioksit
İlaç Etkileşmeleri
Bu gruptaki ilaçlarla, siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veya niasinin birlikte uygulanması miyopati riskini artırır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Digoksin: Atorvastatin ve digoksinin multipl dozlarının birlikte uygulanması kararlı hal plazma digoksin konsantrasyonlarını etkilememiştir. Ancak günde 80 mg atorvastatin uygulanmasını takiben, digoksin konsantrasyonları yaklaşık %20 artmıştır. Digoksin alan hastalar dikkatle izlenmelidir.
 
Eritromisin: Sitokrom P450 3A4’ün bilinen inhibitörü olan eritromisin ile atorvastatinin birlikte uygulanması, plazma atorvastatin konsantrasyonlarında artışa yol açmıştır (Bkz. Uyarılar/Önlemler – İskelet Kasında Etkiler).
 
Oral kontraseptifler: Noretindron ve etinil östradiol içeren bir oral kontraseptifle birlikte uygulama, noretindron ve etinil östradiole ait AUC değerlerinde sırasıyla yaklaşık %30 ve %20 artışa sebep olmuştur. Atorvastatin kullanan bir kadın için oral kontraseptif dozları seçilirken, bu artmış konsantrasyonlar göz önüne alınmalıdır.
 
Kolestipol: Kolestipol atorvastatinle birlikte uygulandığında atorvastatinin plazma konsantrasyonları daha düşük olmuştur (yaklaşık %25 ). Bununla birlikte atorvastatin ve kolestipolün birlikte uygulandığında görülen lipid etkileri, ilaçlardan herhangi biri tek başına verildiğinde görülenden daha fazla olmuştur.
 
Antasit, kolestipol: Kolestipol, antasit ileatorvastatinin birlikte uygulanması atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %35 azaltmıştır, bununla birlikte LDL-K üzerindeki etki değişmemiştir.
 
Proteaz İnhibitörleri: Atorvastatin ve sitokrom P450 3A4’ün bilinen inhibitörleri olan proteaz inhibitörlerinin birlikte kullanılması, atorvastatin plazma konsantrasyonlarında artış ile sonuçlanmıştır.
 
Birlikte kullanılan diğer ilaçlar: Antihipertansif ajanlar ile ve östrojen replasman tedavilerinde atorvastatinin beraber kullanıldığı klinik çalışmalarda, klinik olarak önemli istenmeyen etkileşimlere ait kanıtlar bildirilmemiştir. Tüm spesifik ajanlara ait etkileşim çalışmaları mevcut değildir.
 
Greyfurt suyu atorvastatinin serum konsantrasyonlarını artırabilir. St. John’s wort azaltabilir.
Kontraendikasyonlar

Torvaxal 20 mg Film Tablet, içerisindeki herhangi bir birleşenine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limitin 3 katını aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, hamilelik döneminde, süt verirken ve güvenilir kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Atorvastatin, çocuk doğurma yaşında olan kadınlarda, sadece gebe kalması büyük ölçüde mümkün görülmeyenlerde ve fetüse olabilecek potansiyel zararlar konusunda bilgilendirildiğinde kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hasta antihiperlipidemi tedavisine başlamadan önce standart bir kolesterol düşürücü diyete alınmalı ve daha sonra tedavi süresince bu diyete devam edilmelidir.
 
Hiperkolesterolemi (Heterozigot familyal ve non-familyal) ve kombine (miks) dislipidemi
Genelde başlangıç dozu günde bir defa 10 mg’dır (1/2 Torvaxal 20 mg Film Tablet). Doz aralığı günde bir defa 10-80 mg’dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Dozlar başlangıç LDL-K düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarak düzenlenmelidir. Tedavi başlangıcından sonra ve/veya atorvastatin titrasyonundan sonra lipid seviyeleri 2-4 hafta içinde değerlendirilmeli ve sonuçlara uygun olarak doz ayarlanmalıdır.
 
Pediyatrik hastalarda heterozigot familyal hiperkolesterolemi (10-17 yaş)
Başlangıç dozu günde bir defa 10 mg Torvaxal Film Tablettir. Önerilen maksimum günlük doz 20 mg’dır.
 
Tedavi amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki tedavi klavuzu kullanılabilir.
 
Lipit düzenlenmesi için NCEP (Ulusal kolestrol eğitim programı) klavuzu
 
Tanımlanmış aterosklerotik bozukluka
Diğer risk faktörlerib
(Bir veya daha fazla)
LDL-K mg/dl
(Başlangıç seviyesi)
LDL-K mg/dl
(Minimum hedef)
Hayır
Hayır
≥ 190
<160
Hayır
Evet
≥ 190
<130
Evet
Evet/Hayır
≥ 130c
<100
 
a Koroner kalp hastalığı veya periferik damar hastalığı
 
b Koroner kalp hastalığı için diğer risk faktörleri şunlardır; yaş (erkek ≥ 45, kadın ≥ 55, veya hormon replasman tedavisi görmeden erken menapoz), ailede erken koroner kalp hastalığı hikayesi, halen sigara kullanmak, hipertansiyon, doğrulanmış HDL-K < 35 mg/dl, diabetes mellitus. Eger HDL-K ≥ 60 mg/dl ise bir risk faktörü çıkarınız.
 
c LDL-K seviyeleri 100-129 mg/dl koroner kalp hastalığı olanlarda hekim ilaç tedavisine başlayıp başlamayacağına karar vermelidir.
 
Homozigot familyal hiperkolesterolemi
Tedavi dozu günlük 10-80 mg Film Tablettir.
 
Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Dozaj:
Böbrek  hastalığı olanlarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.
 
Geriatrik Kullanım:
Emniyet, etkinlik ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılmasında, yaşlı hastalar ve tüm popülasyon arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Torvaxal 10 mg Film Tablet
Torvaxal 40 mg Film Tablet
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum içeren, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Genel: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesteroleminin uygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gereklidir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

Karaciğere Etkileri: Aynı sınıfa dahil diğer lipid düşürücü ajanlarda olduğu gibi, atorvastatin tedavisini takiben serum transaminazlarında orta derecede yükselmeler rapor edilmiştir. Atorvastatin dozu azaltıldığında veya ilaç tedavisine ara verildiğinde veya tedavi kesildiğinde transaminaz seviyeleri tedavi öncesi değerlere döner, hastaların çoğu daha düşük dozlarda atorvastatin tedavisine sekelsiz devam edebilir. Tedavinin başlatılmasından önce ve sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Karaciğer hasarını düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastalara karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Artan transaminaz seviyeleri olan hastalar anormallik(ler) düzelene kadar takip edilmelidir. ALT veya AST’de normal üst sınırın 3 katından fazla bir artışın sürmesi halinde doz azaltılması veya atorvastatinin kesilmesi önerilir.

Atorvastatin önemli miktarlarda alkol kullanan ve/veya bir karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

İskelet Kasına Etkileri: Atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda miyalji bildirilmiştir. Belirgin olarak yüksek CPK seviyeleri ortaya çıkarsa ya da miyopati teşhis edilir veya bundan şüphelenilirse, atorvastatin tedavisi kesilmelidir. Miyopati riski bu sınıfa ait ilaçlar ile beraber siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, niasin veya azol antifungaller kullanıldığında artar. Bu durumda periyodik kreatin fosfokinaz ölçümleri düşünülmelidir (Bkz. İlaç Etkileşimleri). Bu sınıftaki diğer ilaçlar gibi nadir vakalarda, miyoglobinüriye sekonder akut böbrek bozukluğu ile beraber rabdomiyoliz bildirilmiştir. Akut miyopatiyi düşündürecek ciddi durumları olan hastalarda veya rabdomiyolize sekonder olarak böbrek yetmezliği oluşma eğilimini artıracak predispozan bir faktörü (örneğin, ciddi akut enfeksiyon, hipotansiyon, önemli cerrahi müdahale, travma, ciddi metabolik,endokrin ve elektrolit bozuklukları) olan hastalarda atorvastatin tedavisi geçici olarak veya tamamen kesilmelidir.

Hasta İçin Uyarılar: Özellikle halsizlik veya ateş ile beraber görünen açıklanamayan kas ağrısı, hassasiyeti veya zayıflığı olması durumunda hastaların durumu ivedilikle bildirmeleri öğütlenmelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik kategorisi: X

Atorvastatin gebelikte ve emzirme döneminde kontrendikedir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar).

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:

Atorvastatin alan hastaların araç sürme ve tehlikeli makineler kullanma yeteneklerinde herhangi bir bozulma olacağını düşündüren bildirilmiş hiçbir advers olay yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Atorvastatin genellikle iyi tolere edilir. Advers reaksiyonlar çoğunlukla hafif ve geçici olmuştur.
 
Aşağıdaki advers olaylar nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmaksızın, klinik çalişmalarda atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir. Hastalarda ³%2 sıklıkta gözlenen advers olaylar şunlardır:
 
Göğüs ağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner sistem enfeksiyonu, periferik ödem.
 
Hastalarda <%2 sıklıkta gözlenen advers olaylar şunlardır;
 
Tüm vücut: Yüzde ödem, ateş, halsizlik, fotosensitivite reaksiyonu ve yaygın ödem.
 
Sindirim sistemi: Gastroenterit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, kolit, kusma, gastrit, ağız kuruluğu, rektal kanama, özofajit, glossit, ağız ülserleri, anoreksi, iştah artışı, stomatit, safra kesesi ağrısı, yutma güçlüğü, duodenal ülser, enterit, melena, diş eti kanaması, mide ülseri, tenesmus, hepatit, pankreatit, kolestatik sarılık.
 
Solunum sistemi: Pnömoni, dispne, astım, burun kanaması.
 
Sinir sistemi:Parestezi, uyuklama / uyku hali, unutkanlık, anormal rüya görme, libido azalması, duygusal değişkenlik, koordinasyon bozukluğu, periferal nöropati, tortikolis, yüz felci, hiperkinezi, depresyon, hiperestezi ve hipertoni.
 
İskelet kas sistemi:Bacak krampları, bursit, tenosinovit, kas güçsüzlüğü, tendon kontraktürü, miyozit.
 
Deri: Kaşıntı, kontakt dermatit, alopesi, cilt kuruluğu, terleme, akne, ürtiker, egzema, seboreik dermatit, deri ülserleri.
 
Ürogenital sistem: Sık idrara çıkma, sistit, hematüri, empotans, ağrılı idrar yapma, böbrek taşı oluşumu, noktüri, epididimit, fibrokistik meme, vajinal kanama, albüminüri, memelerde büyüme, metroraji, nefrit, üriner inkontinens, üriner retansiyon, anormal ejakülasyon, uterus kanaması.
 
Özel duyular: Ambliyopi, kulak çınlaması, göz kuruluğu, refraksiyon bozukluğu, gözde hemoraji, sağırlık, glokom,  tat alamama, tat almada değişiklik.
 
Kardiyovasküler sistem: Palpitasyon, vazodilatasyon, senkop, migren, postural hipotansiyon, flebit, aritmi, angina pektoris, hipertansiyon.
 
Metabolik ve beslenme bozuklukları:Hiperglisemi, kreatin fosfokinaz artışı, gut, kilo alımı, hipoglisemi.
 
Kan ve lenfatik sistem: Ekimoz, anemi, lenfadenopati, trombositopeni, peteşi.
 
Atorvastatin tedavisi ile ilgili olarak pazarlama sonrasında bildirilmiş olan, yukarıda listelenmemiş ve nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmamış advers olaylar arasında anafilaksi, anjiyonörotik ödem, büllöz döküntüler (eritema multiforme, Stevens Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere) ve rabdomiyoliz yer almaktadır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.