Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka TRACRIUM
Etken Madde Kodu SGKESE-ATRAKURYUM BESILAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M03AC04
ATC Açıklaması Atraküryum
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A07986
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 13,02 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E634A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirtiler: Uzamış kas paralizi ve bunun sonuçları aşırı dozajın ana belirtisidir.

 

Tedavisi: Spontan solunum yeterli oluncaya kadar pozitif basınçlı ventilasyon ile suni solunumun sürdürülmesi gerekir. Bilinç bozulmayana kadar tam sedasyon gerekebilir. Geri dönüş atropin veya glikopirolat ile birlikte antikolinesteraz ilaçlar uygulanarak hızlandırılabilir.

Endikasyonlar

Tracrium, cerrahi girişimlerde veya kontrollü ventilasyon sırasında trakeal entübasyonu sağlamak ve iskelet kaslarını gevşetmek ve yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalarda mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak amacıyla genel anesteziye ek olarak uygulanan, son derece selektif, kompetitif veya non-depolarizan bir nöromüsküler blokerdir.

Farmakodinamik Özellikler

Atrakuryum yüksek derecede selektif, kompetitif veya non-depolarizan nöromüsküler bloker ilaçtır. Atrakuryumun göziçi basıncına hiçbir direkt etkisi yoktur, dolayısıyla göz ameliyatlarında kullanılmaya uygundur.

Farmakokinetik Özellikler

Atrakuryum, fizyolojik pH ve ısıda enzimatik olmayan parçalanma (Hofmann eliminasyonu) ve spesifik olmayan esterazlarla katalize edilen ester hidrolizi ile inaktive olur. Atrakuryumun nöromüsküler blokaj etkisinin sona ermesi karaciğer veya böbreklerdeki metabolizmasına veya atılımına bağımlı değildir. Bu nedenle etki süresinin böbrek, karaciğer veya  dolaşım fonksiyon bozukluklarından etkilenmesi beklenmez. Psödokolinesteraz düzeyleri düşük olan hastalardan alınan plazma ile yapılan testler atrakuryum inaktivasyonunun etkilenmeden ilerlediğini göstermiştir. Hastada fizyolojik sınırlarda kan pH'ı ve vücut ısısı değişikliklerinin oluşması atrakuryumun etki süresini anlamlı bir şekilde değiştirmez. Hemofiltrasyon ve hemodiafiltrasyonun atrakuryumun ve laudanosin dahil metabolitlerinin plazma düzeylerine etkisi minimaldir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyonun atrakuryum ve metabolitlerinin plazma düzeylerine etkisi bilinmemektedir. Anormal böbrek ve/veya karaciğer fonksiyonu olan yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında metabolitlerin konsantrasyonu daha yüksektir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Ancak bu metabolitlerin nöromüsküler bloke edici etkisi yoktur.

Farmasötik Şekli

Steril Ampul

Formülü

Bir ampul 25 mg (10 mg/mL) atrakuryum besilat içerir. Tracrium, berrak cam ampul içinde soluk sarı, steril bir solüsyondur.

 

Yardımcı maddeler: pH ayarı için (pH=3.2-3.7) yeterli miktarda benzen sülfonik asit çözeltisi, 2.5 ml'ye tamamlanacak miktarda distile su.

İlaç Etkileşmeleri

Halotan, isofluran ve enfluran gibi inhalasyon anesteziklerinin birlikte uygulanması ile Tracrium'un oluşturduğu nöromüsküler blok uzayabilir. Diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerlerle olduğu gibi, Tracrium ile birlikte uygulandıklarında aşağıdaki ilaçlar non-depolarizan nöromüsküler blokun derinliğini ve/veya süresini artırabilirler: Antibiyotikler (aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin), antiaritmik ilaçlar (propranolol, kalsiyum-antagonistleri, lidokain, prokainamid ve kinidin), diüretikler (frusemid ve muhtemelen mannitol, tiazid diüretikleri ve asetazolamid), magnezyum sülfat, ketamin, lityum tuzları, ganglion blokerler (trimetafan, heksametonyum). Nadiren bazı ilaçlar latent myastenia gravisi maskeleyebilir, kötüleştirebilir veya myastenik sendromu indükleyebilir. Böyle bir gelişme, Tracrium'a artmış bir duyarlılığa neden olabilir. Bu ilaçlar şunlardır: Çeşitli antibiyotikler, beta-blokerler (propranolol, oksprenolol), antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum. Kronik antikonvülsan tedavi uygulanan hastalarda non-depolarizan nöromüsküler blok başlaması için geçen süre uzayabilir ve blok süresi kısalabilir. Tracrium ile birlikte diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerlerin uygulanması halinde, uygulanan Tracrium'un eşdeğer etkili toplam dozlarından beklenenden çok daha fazla nöromüsküler blokaj oluşabilir. Farklı ilaç kombinasyonlarında görülebilecek sinerjist etkiler değişkendir. Süksametonyum klorür gibi depolarizan kas gevşeticiler, atrakuryum gibi nondepolarizan ajanların nöromüsküler blok etki sürelerini uzatmak amacıyla uygulanmamalıdır, çünkü bu antikolinesteraz ilaçlarla geri döndürülmesi zor olabilen, uzamış ve kompleks bir bloka yol açabilir.

Kontraendikasyonlar

Tracrium, ilaca aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler:

Enjeksiyon şeklinde: Tracrium intravenöz enjeksiyon yoluyla uygulanır. Erişkinlerde doz (gereken tam blok süresine bağlı olarak) 0.3-0.6 mg/kg'dır ve 15-35 dakika süre ile yeterli gevşeme sağlar. Endotrakeal entübasyon genellikle 0.5-0.6 mg/kg'lık dozun intravenöz enjeksiyonundan sonraki 90 saniye içinde gerçekleştirilebilir. Tam blok süresi, gerektikçe 0.1-0.2 mg/kg'lık ek dozların uygulanması ile uzatılabilir. Ardarda uygulanan ek dozlar birikmeye neden olmaz. Tam blok sonunda kendiliğinden düzelme, tetanik cevabın normal nöromüsküler fonksiyonun %95'ine ulaşması ölçü olarak alındığında, yaklaşık 35 dakikada gerçekleşir. Tracrium'un oluşturduğu nöromüsküler blok, öncesinde ya da birlikte atropin uygulanan, standart dozlarda neostigmin ve edrofonyum gibi antikolinesteraz ilaçlarla, hiçbir rekürarizasyon belirtisi olmaksızın hızla geri döndürülebilir.

Tracrium kesinlikle intramüsküler uygulanmamalıdır.

BU  İLAÇ  SADECE  HASTANEDE  VE  BİR  ANESTEZİ  UZMANI  DENETİMİNDE KULLANILMALIDIR.

İnfüzyon şeklinde: Tracrium, uzun süren cerrahi girişimlerde, bolus olarak uygulanan 0.3-0.6 mg/kg'lık ilk dozdan sonra nöromüsküler blokun sürdürülmesi için 0.3-0.6 mg/kg/saat hızında sürekli infüzyon şeklinde uygulanabilir. Tracrium önerilen infüzyon hızında kardiyopulmoner bypass ameliyatlarında infüzyon şeklinde uygulanabilir. Vücut ısısının, oluşturulan hipotermi ile, 25o-26oC'ye düşürülmesi atrakuryumun inaktivasyonunu yavaşlatır, bu nedenle düşük ısılarda normal infüzyon hızının yaklaşık yarısı ile tam nöromüsküler blok sürdürülebilir.

Tracrium aşağıdaki infüzyon solüsyonları ile aşağıda belirtilen sürelerde geçimlidir:

İnfüzyon solüsyonu                                                                         Stabilite süresi

Sodyum klorür intravenöz infüzyon BP (%0.9 a/h)                                    24 saat

Glikoz intravenöz infüzyon BP (%5a/h)                                                   8 saat 

Ringer solüsyonu USP                                                                          8 saat

Sodyum klorür (%0.18 a/h) ve glikoz (%4a/h) intravenöz infüzyon BP         8 saat

Bileşik sodyum laktat intravenöz infüzyon BP (Hartmann solüsyonu)           4 saat

 

0.5 mg/ml ve üzerinde atrakuryum besilat konsantrasyonları verecek şekilde bu solüsyonlarla seyreltilme yapıldığında elde edilen solüsyonlar gün ışığında ve 30oC'ye kadar olan ısı derecelerinde belirtilen sürelerde stabil kalır.

 

Çocuklar: 1 aydan daha büyük çocuklar için gerekli doz, vücut ağırlığına göre hesaplanan erişkin dozları ile aynıdır.  Yaşlı hastalar: Tracrium, yaşlı hastalarda standart dozlarda uygulanabilir. Ancak başlangıç dozunun yavaş uygulanması ve doz aralığının düşük bölümünden seçilmesi önerilir.

 

Böbrek ve/veya karaciğer fonksiyonları azalmış hastalar: Tracrium son dönem yetmezliği de içeren her düzeyde böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda standart dozlarda uygulanabilir.

 

Kardiyovasküler hastalığı olan hastalar: Klinik olarak önemli kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda Tracrium'un başlangıç dozu 60 saniyeden daha uzun bir sürede uygulanmalıdır.

 

Yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastalar: 0.3-0.6 mg/kg’lık Tracrium’un tercih edilen başlangıç bolus dozundan sonra, Tracrium nöromüsküler bloku devam ettirmek için 11-13 mg/kg/dak (0.65-0.78 mg/kg/sa) hızlarında sürekli infüzyon şeklinde uygulanabilir, fakat doz gereksinmelerinde hastalar arasında geniş değişkenlikler olabilir. Doz gereksinmeleri zaman ile değişebilir. Bazı hastalarda 4.5 mg/kg/dak (0.27 mg/kg/sa) kadar az veya 29.5 mg/kg/dak (1.77 mg/kg/sa) kadar yüksek infüzyon hızlarına gerek olabilir. YBÜ hastalarına Tracrium’un infüzyon olarak uygulanmasından sonra nöromüsküler bloktan kendiliğinden düzelme hızı, uygulama süresinden bağımsızdır. Spontan düzelmeden dörtlü uyarı oranı >0.75’e (train-of-four ratio, dörtlü uyarıda dördüncü seğirmenin yüksekliğinin birincisine oranı) dönüşün yaklaşık 60 dakika içinde gerçekleşmesi beklenir. Klinik çalışmalarda 32-108 dakika arasında gözlenmiştir.

 

İzleme: TÜM NÖROMÜSKÜLER BLOKERLERDE OLDUĞU GİBİ, TRACRIUM UYGULAMASI SIRASINDA BİREYSEL DOZ İHTİYACINI BELİRLEMEK İÇİN NÖROMÜSKÜLER FONKSİYONUN İZLENMESİ ÖNERİLİR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tracrium 50 mg ampul, 5 ml, 5 adet

Ruhsat Sahibi

GlaxoSmithKline İlaçları San.ve Tic. A.Ş., Levent - İstanbul. 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

25.9.1995 - 97/89

Saklama Koşulları

2°- 8°C arasında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız.

 

Sadece taşıma veya soğuk depo dışında geçici depolama için 30°C'ye kadar ısı derecelerinde kısa sürelerde tutulmasına izin verilebilir. Tracrium'un 30oC’de bir ay depolanması ile %8 etki kaybı olacağı hesaplanmaktadır.

 

Açılmış ampullerdeki kullanılmamış Tracrium atılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tracrium 25 mg ampul , 2.5 ml, 5 adet

Uyarılar/Önlemler

BÜTÜN NÖROMÜSKÜLER BLOKERLER GİBİ, TRACRIUM DA DİĞER İSKELET KASLARI İLE BİRLİKTE SOLUNUM KASLARINDA FELÇ OLUŞTURUR, ANCAK ŞUUR ÜZERİNE HERHANGİ  BİR ETKİSİ YOKTUR. TRACRIUM SADECE UYGUN GENEL ANESTEZİ İLE BİRLİKTE VE  DENEYİMLİ BİR ANESTEZİST TARAFINDAN VEYA ONUN YAKIN DENETİMİ ALTINDA,  ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON VE YAPAY SOLUNUM İÇİN UYGUN OLANAKLARIN MEVCUDİYETİNDE UYGULANMALIDIR.

 

TM: Tracrium GlaxoSmithKline  şirketler grubunun tescilli markasıdır.

 

Diğer nöromüsküler blokerlerde olduğu gibi, duyarlı kişilerde Tracrium uygulaması sırasında histamin açığa çıkma ihtimali vardır. Histamin etkilerine artmış duyarlılık hikayesi olan hastalarda Tracrium uygulaması sırasında, dikkatli olunmalıdır. Tracrium'un önerilen dozlarda anlamlı bir vagal veya ganglion bloker etkisi yoktur. Bu nedenle, Tracrium önerilen dozlarda kalp hızı üzerine klinik olarak anlamlı bir etki göstermez. Ameliyat sırasındaki vagal stimulasyon veya birçok anestezik ilacın neden olduğu bradikardiyi önlemez. Myastenia gravis, diğer nöromüsküler hastalıklar ve ciddi elektrolit dengesizliği olan hastalarda diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerler gibi Tracrium'a da artmış duyarlılık görülebilir. Tracrium, arteriyel kan basıncı düşmelerine çok hassas olan hastalarda (örn. hipovolemik hastalarda), 60 saniyeden daha uzun bir sürede uygulanmalıdır. Tracrium yüksek pH'da inaktive olduğu için, tiyopenton veya herhangi bir alkali ajan ile birlikte aynı şırıngada karıştırılmamalıdır. Tracrium uygulaması için küçük bir ven seçilmişse, uygulama sonrası serum fizyolojik ile ven yıkanmalıdır. Diğer anestezik ilaçların da Tracrium'la aynı iğne ya da kanülden uygulanması halinde her ilacın yeterli hacimde serum fizyolojik ile yıkanması çok önemlidir. Tracrium hipotoniktir ve kan transfüzyonunun infüzyon yolundan uygulanmamalıdır. Malign hipertermiye duyarlı hayvanlardaki (domuz) çalışmalar ve malign hipertermiye duyarlı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, Tracrium'un bu sendromun oluşmasını kolaylaştırıcı etki göstermediği saptanmıştır. Diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerlerde olduğu gibi yanıklı hastalarda direnç gelişebilir. Bu hastalarda yanıktan beri geçen süre ve yanığın büyüklüğüne göre doz artırılması gerekebilir.

 

Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastaları: Atrakuryumun metaboliti olan laudanosin, yüksek dozlarda laboratuvar hayvanlarına uygulandığında geçici hipotansiyon ve bazı türlerde serebral eksitatör etkilerle ilişkili bulunmuştur. Atrakuryum alan YBÜ hastalarında nöbetler görülmesine rağmen bunun laudanosin ile nedensel ilişkisi saptanmamıştır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler).

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik katogerisi: C. Diğer bütün nöromüsküler bloker ajanlarda olduğu gibi Tracrium hamilelikte anneye beklenen yararları fetüs üzerine muhtemel risklerinden fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır. Tracrium sezaryen ameliyatlarında kas gevşemesini sürdürmek için uygundur; çünkü atrakuryum önerilen dozları takiben plasentadan klinik açıdan anlamlı miktarda geçmez. Tracrium’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Üretim Yeri

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., İtalya.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tracrium uygulaması ile ilgili olarak deride kızarıklık, hafif geçici hipotansiyon veya bronkospazm bildirilmiş ve bu histamin serbestlenmesine bağlanmıştır. Tracrium ile birlikte, bir ya da daha fazla anestezik ilaç verilen hastalarda çok nadir olarak anaflaksiye benzeyen reaksiyonlar bildirilmiştir. Nadiren atrakuryum yanında bir çok ilaç da  alan YBÜ hastalarında nöbetler bildirilmiştir. Ancak bu hastaların genellikle nöbetleri tetikleyen bir veya daha çok medikal durumları olduğu bildirilmiştir ve bu nöbetler (Örn: kraniyel travma, serebral ödem, viral ensefalit, hipoksik ensefalopati, üremi)’nin laudanosin ile nedensel ilişkisi saptanmamıştır. Klinik çalışmalarda, plazma laudanosin konsantrasyonu ile nöbet oluşumu arasında herhangi bir korelasyon görülmemiştir. YBÜ’ndeki ciddi hastalarda kas gevşeticilerin uzun süreli kullanımını takiben bazı kas güçsüzlüğü ve/veya miyopati raporları vardır. Bu hastaların birçoğu aynı zamanda kortikosteroid de kullanan hastalardır. Tracrium kullanımı sırasında bu semptomlar nadiren görülmektedir ve aralarında nedensel ilişki saptanmamıştır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.