Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka TRANSAMINE
Etken Madde Kodu SGKFTQ-TRANEKSAMIK ASIT Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B02AA02
ATC Açıklaması Traneksamik asit
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A07996
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,57 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 24,57 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E804A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Ağır böbrek yetmezliği durumunda dozaj, kreatinin klirensine veya serum kreatinin değerlerine göre azaltılmalıdır.
Doz Aşımı

Traneksamik asit ile bugüne kadar doz aşımı bildirilmemiştir. Başağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, diyare veya hipotansiyon görülebilir. Bu şikayetler dozun azaltılması veya enjeksiyon hızının azaltılması ile kaybolmazsa semptomatik tedavi (antiemetik, antidiyaretik ve antihipotansif ajanlarla) uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
TRANSAMİNE, özellikle plazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındaki dokularda oluşan kanamalarda ya da travmaları takiben ortaya çıkan lokal veya jeneralize primer hiperfibrinolize bağlı hemorajiler ile sekonder hemoraji riski olan durumlarda endikedir.
Jinekoloji: Primer menoraji, rahim-içi araç (RİA) uygulaması veya gebelikte görülen kanamalar ile servikal konizasyon da dahil olmak üzere uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar.
Kulak-Burun-Boğaz: Epistaksis ve diğer lokal kanamalar, ameliyat sonrası (örn. tonsilektomi) kanamalar.
Üroloji: Prostatektomi ve diğer ürogenital ameliyatlar sırasında veya sonrasındaki kanamalar, prostat hipertrofisine bağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiye sekonder).
Cerrahi: Göğüs-kalp-damar cerrahisi, ortopedik cerrahi ve mide ameliyatlarındaki hiperfibrinolitik kanamalar.
İç Hastalıkları: Mide ve duodenumdaki erozif kanamalarda tedaviye ek olarak, karaciğer siroz ve kanserlerindeki kanamalar, destrüktif akciğer hastalıklarındaki hemoptizi, herediter anjiyonörotik ödemi olan hastalarda uzun dönemli profilaksi, hemofili hastalarında ve trombolitik tedavide görülen kanama komplikasyonları.
Göz Hastalıkları: Travmatik hifema.
Diş Hekimliği: Diş çekimleri (özellikle hemofilili hastalarda).
TRANSAMİNE ayrıca; streptokinaz, ürokinaz veya doku plazminojen aktivatörü (TPA) tedavisi sonucu ortaya çıkabilen tüm aşırı fibrinoliz durumlarında antidot olarak da kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler

Traneksamik asit, esas olarak aşırı fibrinoliz ile ilişkili kanamaların tedavi ve profilaksisinde kullanılan bir antifibrinolitik ilaçtır. Hemostatik etkisini, plazminojen aktivasyonunu inhibe ederek ve fibrinolizin patolojik olarak arttığı durumlarda fibrin koruyucu etkinlik sağlayarak gösterir.

Traneksamik asit; plazminojen aktivasyonunun kompetitif, yüksek dozlarda da plazminin non-kompetitif bir inhibitörüdür. Etkisi aminokaproik aside benzer olmakla birlikte, ondan 10 kez daha aktiftir. Sağlıklı kişilerden alınan sitratlı ve tam kan örneklerinde 10 mg/mL konsantrasyonlara kadar, trombosit fonksiyonları, pıhtılaşma zamanı ve diğer pıhtılaşma faktörleri üzerinde herhangi bir etkisi saptanmamıştır.

Lokal fibrinolitik aktivite artışı, kanamaları (örn; intrauterin araç uygulanmasından sonra menstrüel kanamanın artması) şiddetlendirebilir. Bu durum, yani lokal fibrinoliz artışı; üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde, ülseratif kolit vakalarında, tonsilektomi sonrasında, hematüride, idrar yollarının tüm ameliyatlarında (özellikle prostatektomi) ve servikal konizasyon ameliyatlarında ek bir komplikasyon oluşturur. Ayrıca, hemofili A veya B ya da von Willebrand hastalığı olanlardaki diş çekimlerinde de lokal fibrinolitik aktivite artışı gözlenmiştir. Ayrıca viseral tümörlerde, göğüs cerrahisi gibi büyük cerrahi girişimleri takiben, ablatio plasenta ve postpartum kanama gibi doğum komplikasyonlarında, lösemide, karaciğer hastalıklarında ve dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) tedavisi için streptokinaz veya doku plazminojen aktivatörü (TPA) uygulanan hastalarda yaygın fibrinoliz ortaya çıkabilir.

Traneksamik asit tedavisi, lokal veya jeneralize fibrinolitik etkinlik artışına bağlı can kayıplarını azaltır, menoraji ve diğer jinekolojik-obstetrik kanama problemlerini düzeltir. Postoperatif kanamalarda da (örneğin tonsillektomi ve prostatektomi sonrası) gözle görülür azalmalar sağlar.

Traneksamik asit damar yırtılmalarında fizyolojik olarak oluşan hemostatik tıkaçları tekrar çözülmekten korur ve böylelikle fatal olabilecek (intrakraniyel rüptürlerde olduğu gibi) rezidüel kanamaları önler.

Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon: Traneksamik asit mide-barsak kanalından hızla ve %30-50 oranında absorbe olur. 1g ve 2 g'lık dozların oral yoldan uygulanmasından 3 saat sonra sırasıyla 8 ve 15 mg/L'lik zirve kan konsantrasyonları elde edilir. Biyoyararlanım gıdalardan etkilenmez.
Dağılım: Traneksamik asit vücutta yaygın olarak interstisiyel ve intravasküler kompartmanlara dağılır. Dağılımı hemen tümüyle ekstraselülerdir. Başlangıçtaki dağılım hacmi yaklaşık olarak 9 L'dir. Plazma proteinlerine yaklaşık % 3 oranında bağlanır ve bu durum traneksamik asitin plazminojene bağlanması ile ilgili görünmektedir. Traneksamik asit kan-beyin bariyerini aşar, sinoviyal sıvıya, sinoviyal zara, aköz hümöre ve semene geçer. Plasentayı aşar ve anne sütüne geçer. Çeşitli dokularda 17 saat, serumda ise 7-8 saat süreyle antifibrinolitik konsantrasyonlarda bulunur.
Metabolizma ve Eliminasyon: Traneksamik asit metabolize olmaz ve aktif halde değişmeden glomerüler filtrasyonla elimine edilir. Böylelikle idrar yollarında ürokinaz veya doku plazminojen aktivatörleri tarafından indüklenen bir hiperfibrinoliz durumu söz konusu olduğunda hemostatik etkisini gösterebilir.
Traneksamik asit esas olarak idrar yoluyla atıldığından, böbrek fonksiyon bozukluğunda vücutta birikebilir. Bu nedenle böbrek yetersizliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekir. Plazma yarı ömrü 2 saat kadardır.
Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

TRANSAMİNE % 10 Ampul; her bir ampulde 250 mg traneksamik asit ve yeterli miktarda enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri
TRANSAMİNE'in fıbrinolitik ilaçlarla kombinasyonu sonucunda farmakolojik etkileşimler olabilir. Heparin, kumarin türevleri, salisilatlar veya antiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer antifibrinolitikler gibi TRANSAMİNE'in de etkisi azalabilir.
 
Laboratuvar Testi Etkileşimleri: TRANSAMİNE kullanan kişilerde protrombin testinde (Quick testi) önemli bir değişiklik ortaya çıkmaz.
Kontraendikasyonlar

TRANSAMİNE, edinilmiş renkli görme bozukluğu olan hastalarda, subaraknoid hemorajide ve aktif intravasküler pıhtılaşması olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
TRANSAMİNE, yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir. Oral yoldan, yavaş İ.V. enjeksiyon veya sürekli infuzyon yoluyla, ya da lokal olarak uygulanabilir. Doktor tarafından farklı şekilde önerilmediği takdirde mutad dozları aşağıdaki gibidir.

Erişkinler: Klinik duruma göre genellikle günde 3-4 kez 500 - 1000 mg önerilir.

Çocuklar: Genellikle önerilen doz günde 3-4 kez 10-20 mg/kg'dır.
Tedavi süresi genelde 3-5 gündür. Yalnızca herediter anjiyonörotik ödemde uzun süreli tedavi gerekmektedir.
Hiperfibrinolize bağlı epistaksis: TRANSAMİNE ampul içeriği emdirilmiş burun tamponu ile lokal tedavi uygulanır. Durdurulamayan veya rezidüel kanamalarda günde 3 kez 500 - 1000 mg kullanılır.
Gastrointestinal kanamalar: Bir hafta süreyle oral veya parenteral yoldan günde 3 kez 1000 mg uygulanır.
Hipermenore ve RİA'ya bağlı kanamalar: Kanama başlar başlamaz; ilk gün 4 kez 500-1000 mg, ikinci gün 3 kez 500 - 1000 mg, üçüncü gün 2 kez 500 - 1000 mg ve dördüncü gün 500 -1000 mg uygulanır. Bazı durumlarda kanama durana veya azalana kadar günde 2-3 kez 500 -1000 mg uygulanabilir.
Servikal konizasyon ameliyatı: Operasyon sonrasındaki ilk 1 - 2 hafta süresince günde 3 kez 500- 1000 mg önerilir.
Prostatektomi: Üç gün süreyle günde 2-3 kez 1 -2 ampul intravenöz yoldan uygulanır (ilk doz operasyon sırasında olmak üzere). Daha sonra oral uygulamaya geçilir ve makroskopik hematüri düzelinceye kadar günde 2 -3 kez 500 - 1000 mg uygulanır.
Tonsilektomi: Üç gün süreyle günde 2-3 kez 1 -2 ampul intravenöz yoldan uygulanır (ilk doz operasyon sırasında olmak üzere). Daha sonra oral uygulamaya geçilir ve kanama duruncaya kadar günde 2-3 kez 500 - 1000 mg uygulanır.
Travmatik hifema: Günde 3 kez 1000-1500 mg önerilir.
Herediter anjiyonörotik ödem: Aralıklı olarak atak belirtileri ilk ortaya çıktığında veya tedavi amacıyla sürekli olarak günde 3 kez 1000 mg dozda uygulanır.
Böbrek fonksiyon bozukluğu: Böbrek fonksiyon bozukluğunda, intravenöz uygulama yapılacak ise, plazma kreatinin değerleri veya kreatinin klirensine göre doz aşağıdaki gibi değiştirilebilir. Oral uygulamalar için de benzer düzenlemeler geçerlidir.
Serum kreatinin
Kreatinin klirensi
Transamine dozu (İ.V.)
Transamine dozu (oral)
120-250 mcmol/L
(1.36-2.83 mg/dL)
75 - 30 mL/dak
12 saat arayla 10 mg/kg
12 saat arayla 15 mg/kg
250-500 mcmol/L
(2.83-5.66
mg/dL)
30-15 mL/dak
24 saat arayla 10 mg/kg
24 saat arayla 15 mg/kg
>500 mcmol/L (>5.66 mg/dL)
< 15 mL/dak
48 saat arayla 10 mg/kg veya 24 saat arayla 5 mg/kg
48 saat arayla 15 mg/kg veya 24 saat arayla 7.5 mg/kg
TRANSAMİNE, penisilin içeren solüsyonlar ve kan ile birlikte uygulanmaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Preparatın ayrıca;

Transamİne 250 mg Kapsül

TRANSAMİNE % 5 Ampul isimli formları da mevcuttur

Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

TRANSAMİNE %10 Ampul (%10 w/v, 2.5 mL); her bir ampulde 250 mg traneksamik asit ve yeterli miktarda enjeksiyonluk su içeren 10 ampullük ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
Renk görme bozukluğu: TRANSAMİNE renk görme bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımı kontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Tedavi sırasında görme bozukluğu oluşursa ilaç kesilmelidir.
Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK): TRANSAMİNE, pıhtılaşma zamanı ölçümleri ile kesin tam konulmuş dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) olgularında gerekli laboratuvar ölçümleri yapılarak ve gözetim altında uygulanmalıdır. Traneksamik asitin etkisiyle fibrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifest hiperkoagülabilitede önceden oluşmuş trombüsler istenmeyen bir şekilde stabilize olabilir. Bu nedenle TRANSAMİNE uygulanmadan önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurulmalı ve aşırı tüketim sonucu eksilen fibrinojen yerine konularak DİK önlenmelidir.
Subaraknoid kanama: Serebral ödem ve serebral enfeksiyon gelişme riski olduğundan, subaraknoid kanaması olan hastalarda TRANSAMİNE kullanılmaz.
Hematüri: Obstrüksiyon riski nedeniyle, üst üriner sistemde ciddi kanaması olan hastalara TRANSAMİNE dikkatle ve düşük dozlarda uygulanmalıdır.
brek yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği durumunda, kreatinin klirensi veya serum kreatinin değerlerine göre doz azaltılmalıdır.
Gebelikte kullanım: Gebelik kategorisi B'dir. Hayvan çalışmalarında fetus için herhangi bir risk gösterilmemiş olmakla birlikte, hamile kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde TRANSAMİNE ancak açıkça gerekli ise kullanılmalıdır.
Emziren annelerde kullanım: Traneksamik asit anne sütüne maternal kandaki konsantrasyonun 1/100'ü kadar geçtiğinden, bebekte antifıbrinolitik etki yapması beklenmez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

TRANSAMİNE genellikle iyi tolere edilir. Seyrek olarak bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal yan etkiler görülebilir ve bunlar dozun azaltılması ile ortadan kalkabilir. Hızlı İ.V. uygulama yapılan hastalarda nadiren hipotansiyon ve baş dönmesi görülebilir. İ.V. uygulama 1 mL/dak.'dan daha kısa sürede yapılmamalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.