Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş.
Marka TRIMOKS
Etken Madde Kodu SGKFQP-SULFAMETOKSAZOL+ TRIMETHOPRIM
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01EE01
ATC Açıklaması Sülfametoksazol ve trimetoprim
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A08057
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,39 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E034A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yanışlıkla yüksek dozda Trimoks Fort alındığı taktirde bulantı , kusma, baş dönmesi, bilince ait bozukluklar ve ciddi durumlarda kristalüri, peteşi, purpura, sarılık pyrexia, anoreksi hematuri, anuri görülebilir. Kronik yüksek doz kullanımında trombositopeni veya lökopeni olarak kemik iliği yıkımı ve folinik asit yetersizliğinden dolayı kan diskrazileri oluşabilir. Tedavi durdurulur, eğer kusma yoksa kusturma tavsiye edilir. Her ne kadar absorbsiyonu gastro intestinal yoldan 2 saat içinde tamamlanıyorsa da mide yıkanması faydalıdır, çünkü bu yüksek dozlarda böyle olmayabilir. İdrarın asitlendirilmesi trimetoprim’ in vücuttan atılmasını hızlandırır. İdrar miktarının arttırılması ve idrarın kalevileştirilmesi sulfametaksazol’ ün atılmasını artıracaktır. Alkalileştirme Trimetoprim’ in atılmasını azaltacaktır. Günde verilecek 3 mg ila 6 mg kalsiyum folinat , Trimetoprim’in kemik iliği üzerinde yapacağı kötü etkiyi azaltır. Genel destekleyici ölçümlerinin yapılması tavsiye edilir.

Endikasyonlar

Yukarı ve aşağı idrar yolu enfeksiyonları :

Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit üretrit, bakteriyel prostatitis enfeksiyonları, idrar sterilizasyonu ile bunu takiben kronik enfeksiyonun tedavisinde ve prostatitis’ in nüksetmesini önlemede kullanılır.

 

Solunum yolu enfeksiyonları :

Orta kulak iltahabı, akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnömoni, pneumocystis carinii pneumonitisin önlenmesi ve tedavisi ; sinüzit, otitis media.

 

Genital sistem enfeksiyonları :

Gonore, salpingitis, chancroid ve lymphogranuloma venerum tedavileri.

 

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları :

Tifo ve paratifo, tifo portörlüğü ve shigellosis, kolera (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte).

 

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları :

Abseler, furonkül, piyoderma ve yara enfeksiyonları.

 

Duyarlı organizmaların sebep olduğu diğer bakteriyel enfeksiyonlar :

Akut brucellosis, akut ve kronik osteomiyelit, septisemiler. Nocardiosis , mycetoma (gerçek fongüslerin meydana getirdiği olaylar hariç) , blastomycosis (Güney Amerika tipi)

Farmakodinamik Özellikler

Trimoks iki aktif komponent içerir ve bunlar sinerjist olarak etki yaparak mikroorganizmadaki folik asit biyosentezinin birbirini izleyen aşamalarını katalize eden iki enzimi bloke ederler. Kombinasyonun sinerjistik etki gücü, komponentlerin bireysel etki güçlerinin toplamından çok daha fazladır. Bu nedenle her bir komponent tek başlarına genellikle bakteriyostatik etki gösterdikleri halde, “trimetoprim + sulfametoksazol” kombinasyonu duyarlı bakterilerin çoğuna karşı genellikle bakterisid etki gösterir. Ayrıca Trimoks bu aktif bileşenlerden birine dirençli olan organizmalara karşıda etkilidir.

 

Trimoks içinde birlikte uygulanmaları nedeniyle, sulfametoksazol ve trimethoprime karşı rezistans gelişmesi, bu ilaçların tek başlarına kullanılmaları durumunda olduğundan daha seyrek olur.

 

Trimoks’ un antibakteriyel etki alanı streptokoklar , stafilokoklar, pnömokoklar , Haemophilus influenzae, Neisseria, E.coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Bordatella, Salmonella, Klebsiella / Aerobacter, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas cepacia. Pneumocystis carinii, Serratia marcescens, Yersinia ve Nocardia gibi çeşitli gram – pozitif ve gram – negatif organizmaları kapsar. Dirençli organizmalar Mycoplasma spp. Mycobacterium tuberculosis, Treponema palladium’ dur.

Farmakokinetik Özellikler

Sulfametoksazol ve trimetoprim’ in birlikte verilmeleri, onların bireysel absorpsiyon yeteneklerini değiştirmez, her iki ilaç da mide – barsak kanalından tam olarak fakat değişik hızla absorbe edilir. Trimetoprim’ in absorpsiyonu genellikle daha hızlı olur. Çift – yitikli tabletin tek dozundan sonra oluşan maksimum plazma konsantrasyonu 1.5 – 3 µg/ml trimetoprim/40-80 µg/ml sulfametoksazol’ dur. Eğer uygulama 12 saatte bir tekrarlanırsa konsantrasyon bu seviyede stabilize olur ve hiçbir birikme tehlikesi olmaz.

 

Plazma proteinlerine trimetoprim % 45 ve sulfametoksazol % 66 oranında bağlanır ; birbirlerinin bağlanma oranlarını değiştirmezler.Trimetoprim dokulara daha fazla nüfuz eder ; dokuların çoğunda trimetoprim konsantrasyonu plazmadakinin % 30 – 50’ si kadar, sulfametoksazol’ unki ise yaklaşık % 20’ si kadardır.

 

Ana ilaçların ve metabolitlerinin itrahı, böbrekten esas olarak glomerüler filtrasyon ve kısmen de tübüler salgılanma suretiyle olur ; trimethoprim dozunun % 50’ si , sulfametoksazol dozunun ise % 20 ‘si değişmeden atılır. Sulfametoksazol metabolitlerinin antibakteriyel aktiviteleri yoktur. Trimetoprim’ in bazı metabolitleri ise aktiftir. Trimetoprim’ in eliminasyon yarılanma ömrü 11 saat , sulfametoksazolunki 10 – 12 saattir. Kandan dokular arası sıvıya ve diğer damar dışı vücut sıvılarına bol miktarda trimetoprim ve daha az miktarda sulfametoksazol geçişi olur. İnsanda TM ve SMZ plesantada, göbek kordonu kanında , amnion sıvısında ve fetüs dokularında (karaciğer,akciğer) bulunmuştur. Her iki madde de anne sütüne geçer.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher Trimoks Fort Tablet ; 160 mg trimetoprim ve 800 mg sulfametoksazol ihtiva eder

İlaç Etkileşmeleri

Sıtma hastalığında koruyucu olarak kullanılan primetamin tedavisi gören hastalarda haftada 25 mg’ dan daha fazla doz kullanıldığı taktirde megaloblastik anemi gelişebildiği rapor edildiğinden Trimoks ile beraber kullanılmamalıdır. Kesin mekanizması açıklanmamakla birlikte warfarin’ in antikoagülan aktivitesini arttırıcı olduğu görülmüştür. Trimoks tedavisi sırasında antikoagülan ilaçlar verilecekse dikkatli bir kontrol yapılması tavsiye edilmektedir. Trimoks fenitoin’ in yarı ömrünü uzatmaktadır ve bu nedenle aşırı fenitoin etkisi verilebileceği dikkate alınmalıdır.

 

Ko – trimoksazol tiroid fonksiyonunu etkileyebilir, ancak klinik bakımdan önemi kesin değildir.

 

Rifampisin ve Trimoks’ un bir haftadan fazla kullanılmasında Trimetoprim’ in plazma yarı ömrü azalmaktadır. Ancak bunun klinik bakımdan önemli olmadığı zannedilmektedir.

Sulfonamid’ ler metotreksat’ ı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böylece serbest metotreksat konsatrasyonlarını artırırlar. Tiazid ve benzeri diüretik alan yaşlılarda Trimoks beraber kullanıldığında purpura ile beraber trombositopeni insidansında artış görülmüştür.

Kontraendikasyonlar

Sulfonamid’ lere , Trimethoprim’ e ve Trimetoprim – Sulfametoksazol kombinasyonlarına aşırı hassas olan kimselere verilmemelidir. Ciddi karaciğer doku bozukluğu ve şiddetli renal yetersizliği olan hastalarda kontrendikedir.

 

Ciddi hematolojik hastalıkları olanlar dikkatli bir kontrol altında tutulmuyorlarsa Trimoks verilmemelidir. Periferal kan veya kemik iliği üzerine ilave etkisi az olan veya etkisi olmayan sitotoksik tedavi uygulanan hastalara verilebilir.

 

Trimoks streptokokkal faranjit tedavisinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Mide – barsak rahatsızlığı ihtimaline karşı yemek arasında ve içecek şeylerle alınması tavsiye edilir. 

 

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için genelde her 12 saatte bir tablet verilir. Küçük doz tedavisinde 14 gün süre ile her 12 saatte bir ½ tablet tavsiye edilir. 12 yaşından küçük çocuklara Trimoks Pediatrik Süspansiyon veya Trimoks Pediatrik Tablet verilmesi tavsiye olunur. Akut enfeksiyonlarda en az 5 gün süre ile verilmeli veya tedaviye semptomların kaybolmasından iki gün sonraya kadar devam edilmelidir. Ciddi enfeksiyonlarda bütün yaş gurupları için günlük doz % 50 arttırılabilir. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

 

Genel doz şemasına ilave olarak aşağıdaki bazı enfeksiyonlarda şu dozlar tavsiye edilmektedir:

 

Aksine bir tavsiyede bulunulmamışsa standart doz tatbik edilir.

 

Prostatitis’ te idrar sterilizasyonu ile bunu takip eden kronik enfeksiyon tedavisinde veya akut  prostatitis’ in nüksetmesini önlemek için yapılacak tedavide : Büyüklerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda : Akşamları 1 tablet.

 

Kronik Prostatitis’ te : Başlangıçta standart dozdan daha yüksek dozla başlanması tavsiye edilir.

 

Pneumocystis carinii pneumonitis tedavisinde : Günde kilo başına 20 mg Trimetoprim ve 100 mg Sulfametoksazol şeklinde hesaplanan günlük doz iki veya üç defada, iki hafta süre ile verilir. Koruma tedavisinde ise standart doza risk müddetince devam edilir.

 

Chancroid ve Iymphogranuloma venerum’ da : Standart doz ile yapılan tedaviye 10 – 15 gün devam edilir.

 

Akut Brucellosis : Başlangıçta standart dozun üstünde bir doz ile başlanarak 4 hafta tedaviye devam edilir ve tekrarlanan dozlar faydalı olabilir.

 

P.Falciparum sebebiyle meydana gelen malaria’ da (sıtma) : 2 gün süre ile günde iki defa çift doz verilebilir.

 

Tifo ve Paratifo taşıyıcılarının (Portör) tedavisinde : Standart doz ile yapılan tedaviye 1 – 3 ay devam edilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

“Trimoks tablet”. Beher tablette 80 mg trimetoprim ve 400 mg sulfametoksazol ihtiva eden 30 tablet’ lik blister ambalajlarda.

“Trimoks Pediatrik Süspansiyon ”. Beher 5 ml’ de 40 mg trimetoprim ve 200 mg sulfametoksazol ihtiva eden 100 ml’ lik şişelerde.

Saklama Koşulları

Trimoks Fort Tablet 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve ışıktan koruyunuz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Beher Fort Tablette 160 mg trimetoprim ve 800 mg sulfametoksazol içeren 20 tablet’ lik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Trimoks kullanımı sırasında deri döküntüsü veya herhangi bir ciddi ters reaksiyonun ilk belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir.

 

Çok uzun zaman Trimoks verilen kişilerde , folate eksilmesi sebebiyle kan tablosunda asimptotik değişiklikler olması ihtimaline karşı, ayda bir kan sayımlarının yapılması tavsiye edilir. Böyle değişmeler görüldüğünde günde 3 – 6 mg folinik asid verilir ve böylece antibakteriyel aktivite bozulmadan kan tablosu düzeltilir. Geçmişinde şüpheli folate yetersizliği görülen hastalarda dikkat edilmeli ve folate takviyesi düşünülmelidir. Çok uzun zaman yüksek dozda Trimoks verilen hastalarda folate ilavesi gerekebileceği göz önünde tutulmalıdır. Böbrek yetersizliği bulunan hastalarda Trimoks tedavisi yapıldığında özel kontroller gerekmektedir. Tedavi süresince yeterli miktarda idrara çıkılması sağlanmalıdır. Her ne kadar soğutulmuş idrarda Sulfonamid kristalleri rapor edilmişse de in – vivo olarak kristaluriye teşekkülü çok nadirdir. Bu nedenle tedavi sırasında kristaluriyi önlemek için yeterli sıvı alımına özen gösterilmelidir. Gıdasızlık çeken hastalarda bu risk artabilir. Yaşlı hastalarda veya komplike olabilecek durumlarda ağır yan etki riski artar, maddelerin yarılanma ömürleri uzadığı için doz ayarlamasına gidilmelidir.

 

Oropharynx sebebiyle Grup A, Beta tipi hematolojik streptokok’ ların sebep olduğu tonsilofarenjit tedavisinde Penisilin’ den daha az etkilidir. Akut falciparum malaria tedavisinden sonra parasitemi nüksetmesi görülebildiği rapor edilmiştir.

 

Hemoliz olasılığı nedeniyle kesinlikle gerekli olmadıkça G6PD yetersizliği olan hastalara verilmemelidir.

 

Hamilelik esnasında ve süt veren annelerde dikkat edilecek hususlar :

 

Hamileliklerdeki emniyeti kesin olarak saptanamamıştır. Doğuma yakın alındıklarında yeni doğan sarılığı genellikle arttırırlar ve kernikterus tehlikesi yaratabilirler. Ayrıca, prematüre bebeklerde ve normal yeni doğanlara doğumdan itibaren iki aylık süre içinde kernikterus riski nedeniyle, sülfonamid verilmesi tavsiye edilmez. Bu süre içinde , emziren annelere de verilmemelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Trimoks, Trimetoprim ve Sulfametoksazol ihtiva etmektedir, benzeri bileşimlerin gösterdiği yan etkileri gösterebilir. Tavsiye edilen dozlarda iyi tolere edilir.

 

Rapor edilen yan etkileri çok nadirdir ve nadiren kusma ile birlikte veya kusma olmadan bulantı ve ciltte kızarıklık görülebilir. Anaflaktik reaksiyon ateş, fotosensitivite, sarılık, kristalüri olabileceği bildirilmiştir. Diyare ve glossitis (dil iltihabı) görülmesi çok nadirdir. Nadiren Pseudomembranaus colitis meydana gelebileceği rapor edilmiştir. Monilial gelişme çok nadirdir. Bazı izole vakalarda Erythema multiforme bullosa (Stevens – Johnson sendromu) ve toksik epidermal necrolysis (Lyel sendromu) gibi ciddi cilt hassasiyeti reaksiyonları rapor edilmiştir. Hematolojik değişmeler görülmüştür, ancak değişme yavaştır ve tedavi durduğunda tablo düzelmektedir. Bu değişmeler başlıca, leucepenia, neutropenia, trombositopenia ve daha az olarak agronulacytosis, megaloblastic anemi ve purpura’ dır. Son olarak hepatit ve zayıf folate tablosu görülenler için bir risk meydana gelebilir. Trimoks G – 6 – PD’ si ciddi şekilde azalmış hastalarda hemolisis’ e sebep olabilir. Baş ağrısı, depresyon, uykusuzluk ve halüsinasyon yapabildiği hakkında subjektif birkaç rapor varsa da bunların tedavi ile ilgisi kesin olarak saptanmamıştır. Nadiren aseptik menenjit veya menenjit benzeri semptomlar görülmüştür. Pneumocystis carinii pnömonisi için tedavi gören AIDS hastalarında vücutta kızarıklık , lökopeni transaminaz değerlerinde artış gibi yan etkilerin ortaya çıkması AIDS olmayan hastalara göre daha fazla olarak bildirilmiştir. 

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”