Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka TYLOL
Etken Madde Kodu SGKFIE-PARASETAMOL+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A08108
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,98 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,56 TL (1 Mart 2019)
Kurumun Ödediği 1,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E153A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozdan şüphelenildiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulur. İlacın toksik dozlarda alımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur. Methemoglobinemi; deri, mukoza, parmak uçlarında siyanoz; ağır vakalarda santral sinir sistemi stimülasyonu daha sonra ise depresyon, stupor, hipotermi, çabuk soluma; düzensiz, hızlı ve zayıf nabız, düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz, sarılık, geçici azotemi, renal tübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serebral ödem görülebilir.

 

Akut parasetamol toksisite tedavisi semptomatik ve destekleyici tedavidir. İlaç yeni alındı ise emezis, gastrik aspirasyon ve lavaj uygulanabilir. Antidot olarak  16 saat içinde asetilsistein önerilir. Aktif kömür ve toz katartikler oral verilen asetilsisteinin absorbsiyonunu azaltabileceğinden bu maddelerin uygulanmasından kaçınılmalıdır.

 

Protrombin zamanı, BUN, kan şeker konsantrasyonu, SGOT, SGPT, bilirübin, kreatinin ve elektrolit konsantrasyonları da tayin edilmelidir. Sıvı-elektrolit dengesi sağlanmalı, hipoglisemi varsa tedavi edilmelidir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu gelişirse laboratuvar değerleri normale dönene dek ölçümlere devam edilmelidir. Hemodiyaliz faydalı olabilir, periton diyalizi ise etkisizdir.

 

Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna, bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde parasetamol alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.

Endikasyonlar

Tylol Plus tablet; hafif-orta dereceli ağrı ve ateş ile seyreden hastalıkların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Ağrı eşiğini yükseltmek yoluyla analjezik, hipotalamustaki termo-regülasyon merkezi üzerindeki etkisi yolu ile de antipiretik bir etki gösterir. Antienflamatuar etkisi ise zayıftır.

 

Kafein ise fosfodiesteraz enzimini bloke ederek siklik AMP düzeylerini artırır. Artan hücre içi siklik AMP düzeyleri kafeinin etkisinden sorumludur. Kafein, bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Serebral kan damarlarını daraltırken periferik kan damarlarını genişletir.

 

Parasetamol ile birlikte kafein kullanılması analjezik etkinliği artırmaktadır.

 

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol, oral olarak alındığında gastrointestinal kanaldan hızlı ve tam olarak emilir. En yüksek plazma konsantrasyonlarına 10 - 60 dakika içinde ulaşır. Parasetamol, çoğu vücut dokularına hızlı ve düzenli olarak dağılır. Plazma yarı ömrü 1,25-3 saattir. Karaciğerde mikrozomal enzim sistemi ile metabolize olur. Oral alınan parasetamol dozunun yaklaşık %85'i 24 saat içinde idrarda serbest ve konjuge parasetamol olarak itrah edilir.

 

Kafein de ağız yoluyla alındıktan sonra iyi bir şekilde emilir. En yüksek plazma konsantrasyonlarına 50-75 dakika içinde ulaşılır. Vücut dokularına hızla dağılır. İlacın yaklaşık %17’si plazma proteinlerine bağlanır. Eliminasyon yarı ömrü yetişkinlerde yaklaşık 3-6 saattir. Karaciğerde metabolize olur. Kafein ve metabolitleri esas olarak böbrekler ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

TYLOL PLUS TABLET

Formülü

Bir Tylol Plus tablet; her tablette 500 mg Parasetamol ile 30 mg kafein içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Tedavi dozunda belirlenememiştir. Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımdaantikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandion deriveleri ile, fenotiazinlerle etkileşebilir. Alkol, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar parasetamolün hepatotoksisitesini artırabilir. Narkotik analjezikler ve antikolinerjikler, mide boşalımını gecikteren ilaçlar parasetamolün absorbsiyon oranını azaltabilirler. Metoklopramid ise ince barsaktan parasetamol emilimini hızlandırabilir. Oral kontraseptifler parasetamolün metabolizmasını artırıp yarı ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakolojik etkisini artırabilirler.

Diflunisal, parasetamolün plazma seviyesini önemli ölçüde artırır. Kloramfenikol, Tylol Plus tablet ile birlikte kullanıldığında serum kloramfenikol seviyesi yükselebilir.

 

Laboratuvar testlerine etkisi;

Parasetamol üriner 5-HIAA (5-hidroksiindolasetik asit)'in yalancı pozitif test sonuçlarına yol açabilir.

Kontraendikasyonlar

Tylol Plus tablet; parasetamol veya kafeine bilinen aşırı duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tylol Plus tablet, oral yolla kullanılır. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde,

 

Çocuklarda;

12-15 yaş arasında- Günde 1-3 kez bir tablet.

Günlük maksimum doz 50 mg/kg’dır.

Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez..

 

Yetişkinlerde;

Günde 1-3 kez 1-2 tablettir. Günlük maksimum doz 8 tablettir (4 gr parasetamol/gün).

İlaç kullanımları arasında en az 4 saatlik bir süre olmalıdır.

 

Böbrek Yetmezliğinde Dozaj;

Ağır böbrek yetmezliklerinde (kreatinin klirensi 10 ml/dakika’dan az ise) iki doz arasındaki süre en az 8 saat olmalıdır.

 

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tylol Tablet; Bir tablette 500 mg parasetamol içeren 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Tylol Süspansiyon;100 ml’lik cam şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte.

Tylol 6 Plus Süspansiyon; 150 ml’lik cam şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte.

Tylol Baby Oral Solüsyon; 15 ml’lik cam şişelerde, 2 ml’lik ölçek ile birlikte.

Tylol Supozituvar; 10 supozituvarlık ambalajlarda.

Tylol Fort Supozituvar; 10 supozituvarlık ambalajlarda.

Tylol Cold Şurup; 100 ml’lik cam şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Barbaros Bulvarı  76 - 78

34353   Beşiktaş / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

20.11.1996        180 / 44

Saklama Koşulları

25C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak, çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tylol Plus Tablet; 20, 30  tabletlik blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyla daha önce anemisi olanlarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatik toksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2 gr’ın altında tutulmalıdır.

 

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

 

Tylol Plus Tablet; ağrı tedavisinde çocuklarda 5, yetişkinlerde 10 günden fazla süreyle; çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5C'den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelikte kullanım kategorisi C dir.

Gebe kadına sağlayacağı yarar fetus üzerindeki potansiyel riskten fazlaysa kullanılabilir.

Parasetamol ve kafein anne sütüne klinik açıdan önem taşımayan miktarlarda geçer ve ilacın emzirme döneminde kontrendike olmadığı bilimsel yayınlarda bildirilmiştir.

Hamile ve emzirenlerde doktor kontrolü altında kullanılması tavsiye edilir.

 

Araç ve Makine Gibi Dikkat Gerektiren Durumlarda Kullanım

İçeriğindeki etken maddelerin, araç ve makine kullanma gibi dikkat gerektiren durumlarda hastayı olumsuz etkileyecek bir farmakodinamik etkisi bulunmamaktadır.

Üretim Yeri

NOBELFARMA  İLAÇ SAN. ve TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100

DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tylol Plus tablet; tedavi dozlarında toksik etki göstermez. Parasetamol, ürtiker, kaşıntılı makulopapüler döküntü gibi duyarlılık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopeni, lökopeni ve pansitopeni yapabilir. Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir. Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, tremor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.