Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş
Marka UFT
Etken Madde Kodu SGKFRO-TEGAFUR+URASIL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 36
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L01BC53
ATC Açıklaması Tegafur kombinasyonları
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A11053
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 300,33 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 300,33 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği 238,76 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda, istenmeyen etkilerin sıklığı ve şiddeti artabilir. Bu durumda bulantı, kusma, diyare, gastrointestinal ülserasyon, kanama ve kemik iliği supresyonu beklenebilir. Özel antidotu yoktur. Destekleyici bakım sağlanmalıdır.

Endikasyonlar

UFT kapsül folinik asit ile birlikte, metastatik kolorektal kanser, metastatik meme kanserinde endikedir .

Farmakodinamik Özellikler
UFT Kapsül, antimetabolit tipte antineoplastik bir ajandır ve 1/4 molar oranında tegafur ve urasil içerir. Tegafur (ftorafur) bir prodrog'dur ve vücutta kademeli olarak aktif antineoplastik metabolit olan 5-fluorourasile (5-FU) dönüşür. 5-FU'nun etki mekanizmasının, 5-FU'nun aktif metaboliti olan 5-fluoro-dezoksiuridin-monofosfatın (FdUMP) dezoksiuridin-monofosfat (dUMP) ile yarışarak timidilat sentezini ve buna bağlı olarak DNA sentezini inhibe etmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca in vitro çalışmalardan elde edilen bilgilere göre 5-fluorouridin-trifosfat (FUTP), RNA ile birleşerek RNA'nın fonksiyonlarını inhibe eder.
 
Urasil, bir nükleik asid bileşenidir ve tek başına farmakolojik aktivitesi yoktur. Urasil tegafur ile kombine edildiğinde 5-FU' nun antitümör etkisini artırır. Preklinik çalışmalar, 1:4 molar oranında tegafur ve urasil kombinasyonunun 5-FU'nun katabolizmasını inhibe ettiğini ve selektif olarak tümörde bu aktif anti-tümör bileşiğin düzeyini ve buna bağlı etkinliğini artırdığını göstermiştir.
Farmakokinetik Özellikler

Kanserli hastalarda oral yoldan tek doz 3 UFT kapsül (300 mg tegafura eşdeğer) uygulanmasını takiben tegafur, 5-FU ve urasilin plazma konsantrasyonları ölçülmüştür. Uygulamadan sonra tegafur konsantrasyonu 2 saatte 13.7+/-1.1 mg/mL'lik doruk  konsantrasyona ulaşır ve 24 saatte kademeli olarak 3.6+/-0.8 mg/mL'ye kadar azalır.   

5-FU ve urasil ise 30 dakikada, sırasıyla 0.21+/-0.094 mg/mL ve 3.0+/-1.8 mg/mL'lik doruk konsantrasyonlarına ulaşır. 5-FU konsantrasyonu 3 saatte 0.05+/-0.019 mg/mL'ye  ve urasil konsantrasyonu ise 6 saatte 0.30+/-0.23 mg/mL'ye düşer.

Kan, tümör dokusu ve tümör çevresindeki dokularda, 5-FU'nun konsantrasyonları  karşılaştırıldığında, tümör dokusundaki konsantrasyonlarının yüksek olduğu gösterilmiştir.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her bir kapsül 100 mg tegafur ve 224 mg urasil ve diğer yardımcı maddelerin yanı sıra kapsül boyar maddesi olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Gimerasil, florourasilin katabolizmasını inhibe eder ve kan konsantrasyonu belirgin şekilde artar. Bu nedenle, tegafur, gimerasil ve oterasil potasyum kombinasyon ajanının UFT ile beraber uygulanması ile ciddi kan diskrazisi ve gastrointestinal rahatsızlıklar (diyare ve stomatit gibi) oluşabilir. UFT, bu kombinasyonu alan veya bıraktıktan sonraki 7 gün içinde hiç bir hastaya uygulanmamalıdır.

 

UFT Kapsül'ün dikkatle kullanılması gereken ilaçlar

Fenitoin

Tegafur fenitoinin metabolizmasını inhibe ettiğinden dolayı fenitoinin kan konsantrasyonları yükselebilir ve bulantı, kusma, nistagmus ve ataksi gibi fenitoin intoksikasyonu meydana gelebilir.

 

Varfarin sodyumun

Varfarin sodyumun etkisini artırabilir.

Diğer antineoplastik ajanlar ve radyasyon tedavisinin kombine kullanımı kan diskrazisi ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi yan etkileri artırabilir.

Kontraendikasyonlar

UFT Kapsül'ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Tegafur, gimerasil ve oterasil potasyum kombinasyonu alan veya bu kombinasyonu bıraktıktan sonra 7 gün içinde hiç bir hastaya UFT uygulanmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

UFT Kapsül, standart olarak günde 300-600 mg tegafura (3-6 kapsül) eşdeğer dozda  olacak şekilde, oral yoldan 2-3'e bölünmüş dozlar şeklinde uygulanır.

UFT, diğer  antineoplastik ajanlarla kombine kullanılırken de aynı dozlarda uygulanır.

Diğer kanser kemoterapilerinde olduğu gibi, UFT dozu hastanın toleransına göre  artırılabilir (günde 600 mg'ı aşmayacak şekilde) veya azaltılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Oda sıcaklığında (25°C’nin altında) saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

UFT Kapsül:36 kapsüllük blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
 • miyelosupresyonu (miyelosupresyon şiddetlenebilir),
 • karaciğer bozukluğu (yan etkiler şiddetlenebilir),
 • böbrek bozukluğu (yan etkiler şiddetlenebilir),
 • infeksiyon hastalığı  (potansiyel miyelosupresyon etkisinin sonucu olarak infeksiyon şiddetlenebilir),
 • güncel veya geçmişte kalp hastalığı hikayesi (semptomlar şiddetlenebilir),
 • varicella (fatal sistemik hastalık gelişebilir),
 • gastrointestinal ülser veya kanama (semptomlar şiddetlenebilir),
 • anormal glukoz toleransı (bu tegafur ile şiddetlenebilir)  olan hastalarda çok dikkatli uygulanmalıdır.
 • Fulminan hepatit gibi karaciğer bozuklukları oluşabilir. Sık aralarla (tedaviye başladıktan sonraki ilk iki ay en az ayda bir kez olmak üzere) yapılacak düzenli karaciğer fonksiyon testleriyle hastanın durumunun dikkatli izlenmesi, karaciğer bozukluklarının erken belirlenmesini sağlar. Anoreksi ile birlikte halsizlik gibi karaciğer bozukluğunun subjektif semptomlarını veya belirtilerini tesbit etmek için hasta yakından izlenmelidir.  Sarılık (gözde sarı renk) belirtisi oluşursa UFT tedavisi derhal kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.
 • Miyelosupresyon gibi şiddetli yan etkiler görülebilir. Hastalar yakından izlenmeli ve tedavinin ilk iki ayında en az ayda bir defa olmak üzere periyodik olarak laboratuvar (kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon) testleri yapılmalıdır.   Eğer bozukluk görülürse, dozu azaltmak ya da tedaviyi kesmek gibi uygun önlemler alınmalıdır. Uzun süreli ilaç kullanımında yan etkiler daha şiddetli ve kalıcı olabileceğinden, hastalar dikkatli ve yakından izlenmelidir.
 • Eğer hastalarda şiddetli enterite bağlı olarak dehidratasyon görülürse, intravenöz olarak ilave sıvı verilmeli ve gereken uygun tedavi yapılmalıdır.
 • İnfeksiyon veya kanama eğilimi oluşmasını veya şiddetlenmesini önlemek için gereken dikkat gösterilmelidir.
 • Çocuk doğurma yaşında olan hastalara potansiyel gonadal/üreme  toksisitesi nedeniyle dikkatli uygulanmalıdır.
 • Tegafur, gimerasil ve oterasil potasyum kombinasyon tedavisi, UFT ile tedaviye başlamadan en az 7 gün önce kesilmelidir. 

Hamilelik ve Emzirme
Hamilelik kategorisi: X

UFT hamilelere veya hamileliği düşünenlere uygulanmamalıdır. Yeterli doğum kontrol önlemleri alınmalıdır.

UFT hayvan modellerinde sütle atıldığından, emziren kadınlarda kullanımından

sakınılmalıdır. Eğer UFT kullanılması gerekiyorsa, emzirme kesilmelidir.

 

Yaşlılarda Kullanımı

UFT, yaşa bağlı fızyolojik fonksiyonları azalan yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Kullanılmamalıdır.

 

Diğer

Diğer antineoplastik ajanlar ile birlikte fluorourasil alan hastalarda akut lösemi (prelösemik faz dahil) ve miyelodisplastik sendrom rapor edilmiştir.

Çok nadiren görülen dihidroprimidin dehidrojenaz (DPD) enzim yetersizliği olan hastalara florourasil ajanlarının uygulanması ile ciddi yan etkiler (stomatit, diyare, kan diskrazisi, nöropati gibi) gelişebilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İlacı kullanıma sunulmadan önce ve sunulduktan sonraki izleme sırasında değerlendirilen 29586 hastada görülen yan etki insidansı laboratuvar değerlerindeki değişiklikler de dahil % 14.8 olmuştur. 

En sık görülen yan etkiler anoreksi (%3.8), bulantı (%2.4), kusma (%1.1) ve diyare (%1.5) gibi gastrointestinal semptomlar, lökopeni (%3.1), trombositopeni (%1.1) ve anemi (%0.8) gibi kan diskrazisi, karaciğer bozukluğu (%1.8) ve pigmentasyon /%0.7).

 

Önemli Yan Etkiler

Kan diskrazisi (kemik iliği supresyonu, hemolitik anemi gibi)

Pansitopeni (< %0.1), agranülositoz (< %0.1), lökopeni (% 3.1), trombositopeni (%1.1) anemi (%0.8) , kanama eğilimi (< %0.1) ve hemolitik anemi (< %0.1) rapor edilmiştir.


Şiddetli karaciğer bozukluğu

Fulminan hepatit gibi şiddetli karaciğer bozukluğu nadiren oluşur.


Karaciğer sirozu

Uzun süreli ilaç kullanımı ile ALT (SGPT) ve AST (SGOT) değerlerinde kayda değer bir artış olmaksızın, karaciğer sirozu kaydedilmiştir.

Protrombin zamanında artış, düşük albumin, düşük kolinesteraz veya trombositopeni gibi herhangi bir abnormalite kaydedilmesi halinde tedavi kesilmelidir.


Dehidratasyon

Şiddetli diyare gelişmesi sonucu dehidratasyon oluşabilir.

Şiddetli enterit: Hemorajik, iskemik veya nekrotizan enterit gelişebilir.  Şiddetli abdominal ağrı ve diyare gibi semptomların gelişmesi halinde tedavi kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.


Ciddi Nöropsikiyatrik Hastalıklar (örn. Lökoensefalopati)

Lökoensefalopati (erken belirtileri: başdönmesi, uyuşukluk, bozuk konuşma, dengesiz yürüyüş, unutkanlık gibi), her iki kol ve bacakta felç, ekstrapramidal semptomlar (< %0.1), duyu bozukluğu (< %0.1), bilinç bozukluğu, dezoryantasyon (< %0.1), uyuklama (< %0.1), hafıza zayıflığı (< %0.1), konuşma bozukluğu (< %0.1), yürüme bozukluğu (< %0.1) ve üriner yetmezlik rapor edilmiştir.

 

Anjina pektoris, miyokardiyal infarktüs, aritmiler

Nadiren (< %0.1) rapor edilmiştir.  Göğüs ağrısı, senkop, nefes darlığı, palpitasyon veya abnormal EKG bulguları gelişirse tedavi kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

 

Akut renal yetmezlik ve nefrotik sendrom

Nadiren (< %0.1) rapor edilmiştir.

Anosmi: Uzun süreli kullanımlarda nadiren disosmi (< %0.1) oluşur ve anosmi gelişebilir. 


İntertisyel pnömoni

Nadiren (< %0.1) oluşur (erken belirtileri: öksürük, nefes darlığı, dispne ve ateş).  Herhangi bir abnormal bulgu gözlendiğinde ilaç kesilmeli, göğüs röntgeni ve adenokortikoid hormon uygulaması gibi uygun önlemler alınmalıdır.

 

Akut Pankreatit

Akut pankreatit rapor edilmiştir.  Abdominal ağrı veya serum amilaz düzeylerinde artış olursa, tedavi kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.

 

Şiddetli Stomatit, Gastrointestinal Ülser ve Kanama

Nadiren (< %0.1) kaydedilmiştir.

 

Okülomukokütanöz sendrom (Stevens- Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz (Lyell’s sendromu) rapor edilmiştir.

 

Diğer Yan Etkiler

Karaciğer

Karaciğer fonksiyon bozukluğu (ALT (SGPT) ve AST (SGOT) düzeylerinde artış), sarılık, nadiren  karaciğerde yağlanma ve ALP de artış görülür.


Böbrek

Böbrek fonksiyon bozukluğu (kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde artış) oluşur. Nadiren proteinüri ve hematüri gelişir.


Gastrointestinal

Ara sıra anoreksi, bulantı/kusma, diyare,stomatit, epigastrik ağrı, abdominal ağrı, midede yanma hissi, anosmi  ve tat alma bozukluğu ve gastrit oluşur. Angular stomatit, glosit, borborigmus, susuzluk, konstipasyon, yutkunma zorluğu, abdominal şişkinlik ve gastrit nadiren görülür.


Santral Sinir Sistemi

Ara sıra kırıklık ve baş dönmesi oluşur. Baş ağrısı, heyecanlanma ve kulak çınlaması nadiren görülür.                                   


Deri

Ara sıra deri diskrazileri (pigmentasyon, hiperkeratoz, tırnak anomalileri,  kabarcık, erozyon ve dermatit (palmar ve plantar bölgeleri duyarlıdır)), ödem ve alopesi görülür. Kızarma, diskoid lupus eritematozus benzeri döküntü ve fotosensitivite nadiren gelişir.


Aşırıduyarlık

Ara sıra döküntü ve kaşıntı oluşur. Nadiren ürtiker görülür.


Kardiyovasküler

Palpitasyon, göğüs ağrısı, göğüs de sıkıntı hissi ve anormal EKG (ST'de yükselme gibi) nadiren oluşur.


Diğer

LDH de artış ve ateş. Öksürme/balgam, artralji, glikozüri, yanma hissi, kanlı sputum ve kojonktival konjesyon, kan şekerinde artış, serum ürik asit seviyesinde artış, jinekomasti, miyalji nadiren gelişir.

Yukarıda belirtilen yan etkilerin görülmesi halinde ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.


BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ